Konstruksjons- og maskinteknikk - master 2 år

Masterstudiet i konstruksjons- og maskinteknikk gir deg en tverrfaglig og etterspurt kompetanse som kvalifiserer deg for et bredt spekter av jobber i næringslivet.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

Konstruksjonsteknikk: 20 for nasjonale søkere og 8 for internasjonale søkere. Maskinteknikk: 25 for nasjonale søkere og 8 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

For deg som har bachelor fra Norge/Norden: 15. april Søk på Master of Science in Structural and mechanical engineering i Søknadsweb:

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

Om studiet

Ingeniørstudent i lab

Med en mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk får du kompetanse innen konstruksjonsteknikk, maskinteknikk og materialteknologi som vi er avhengige av for å få norsk industri og næringsliv til å gå rundt. Kompetansen gjør deg etterspurt i arbeidslivet, både innen landbasert virksomhet og offshorevirksomhet.

Dette er et internasjonalt studium hvor norske og utenlandske studenter studerer i fellesskap. All undervisning foregår på engelsk. Studiet inneholder metodeemner som skal utdype og videreføre det matematisk-naturvitenskaplige grunnlaget fra bachelorstudiet, tekniske spesialiseringsemner, valgemner og masteroppgaven. Masteroppgaven er et større selvstendig prosjekt som utføres i siste semester. Den kan gjerne utføres i samarbeid med en bedrift, dersom det faglige nivået på oppgaven er tilfredsstillende.

Du kan velge mellom to spesialiseringer:

Spesialisering i maskinteknikk passer for deg som er interessert i konstruksjon og produksjon av maskiner og mekanisk utstyr, undervannssystemer og ren energi. Du vil lære mer om simuleringer av konstruksjoner og fluider, systemer for energioverføring, 3D-printing og karakterisering av materialer.

Spesialisering i konstruksjonsteknikk passer for deg som er interessert i analyse, design, konstruksjon og vedlikehold av landbaserte og offshore konstruksjoner. Læringsutbyttet av studiet gir kjernekompetanse og ferdigheter til å konstruere og analysere de fleste konstruksjoner som bygninger, broer, offshore-plattformer, vindturbiner, tårn, og fundamenter.

Les mer:

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan kandidatene kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

Videre kan en fullført mastergrad med en gjennomsnittskarakter B for fag og karakter A eller B for masteroppgave, kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre universiteter.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen utforming og beregning av konstruksjoner og spesialisert innsikt avhengig av valg av spesialisering.

K2: En kandidat med spesialisering i konstruksjonsteknikk har inngående kunnskap om naturlaster, materialegenskaper, dimensjonering og analyse av konstruksjoner En kandidat med spesialisering i maskinteknikk har inngående kunnskap om dimensjonering, modellering og analyse av maskintekniske komponenter og systemer, om mikrostruktur og egenskaper av metalliske materialer, korrosjon og korrosjonsvern. Avhengig av valgemner vil en også ha inngående kunnskap om sveiseteknologi, additive produksjonsmetoder eller kunnskap om produksjon av vind- og bølgeenergi og andre energisystemer.

K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

F2: Kandidaten behersker konstruksjonsmetodikk, kan anvende dataverktøy for modellering, analyse og simulering og kan realisere løsninger og systemer.

F3: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F4: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

F5: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige problemstillinger og skal kunne delta i utviklingen av ny teknologi samt benytte konvensjonelle metoder for konstruksjon og analyse innen sin spesialisering.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialisering i konstruksjonsteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg eller tilsvarende med minimum 40 studiepoeng spesialiseringsemner innen konstruksjonstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.
Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Opptakskrav til spesialisering i maskinteknikk

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk
Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i konstruksjoner og materialer, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.

Utfyllende regler for opptak.

Hvordan søke?

Søknadsfrister?

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering konstruksjonsteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Utmatting og brudd

    Første år, semester 1

    Utmatting og brudd (BYG540)

    Studiepoeng: 5

   • Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

    Første år, semester 1

    Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

    Studiepoeng: 5

   • Elementmetoder, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

    Studiepoeng: 10

   • Naturlaster

    Første år, semester 2

    Naturlaster (BYG525)

    Studiepoeng: 10

   • Plastisk konstruksjonsanalyse

    Første år, semester 2

    Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

    Studiepoeng: 5

   • Korrosjon

    Første år, semester 2

    Korrosjon (MSK520)

    Studiepoeng: 5

   • Faststoffmekanikk

    Første år, semester 2

    Faststoffmekanikk (MSK530)

    Studiepoeng: 10

   • Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk (MKOMAS)

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi (BYG605)

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs (BYG660)

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående (BYG665)

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier (MSK585)

      Studiepoeng: 5

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi (OFF615)

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690)

      Studiepoeng: 10

     • Offshore feltutvikling

      Andre år, semester 3

      Offshore feltutvikling (OFF515)

      Studiepoeng: 5

     • Rørledninger og stigerør

      Andre år, semester 3

      Rørledninger og stigerør (OFF520)

      Studiepoeng: 5

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering maskinteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Utmatting og brudd

    Første år, semester 1

    Utmatting og brudd (BYG540)

    Studiepoeng: 5

   • Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • Elementmetoder, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

    Studiepoeng: 10

   • Fluiddynamikk

    Første år, semester 1

    Fluiddynamikk (MSK560)

    Studiepoeng: 5

   • Elektronmikroskopi

    Første år, semester 2

    Elektronmikroskopi (MSK510)

    Studiepoeng: 5

   • Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology (MSK525)

    Studiepoeng: 10

   • Faststoffmekanikk

    Første år, semester 2

    Faststoffmekanikk (MSK530)

    Studiepoeng: 10

   • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

    Første år, semester 2

    Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

    Studiepoeng: 5

   • Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave konstruksjons- og maskinteknikk (MKOMAS)

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • DAK/DAP og 3D Printing

      Andre år, semester 3

      DAK/DAP og 3D Printing (MSK550)

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier (MSK580)

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi (OFF615)

      Studiepoeng: 10

     • Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration

      Andre år, semester 3

      Energy, Energy Technologies, and Energy System Integration (PET515)

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

      Studiepoeng: 5

     • Prosjektledelse

      Andre år, semester 3

      Prosjektledelse (IND510)

      Studiepoeng: 5

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

      Studiepoeng: 10

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690)

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Energy Conversion Technologies

      Andre år, semester 3

      Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

      Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Kan jeg studere på deltid? Reise på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?

Studiet er lagt opp som heltidsstudium, , og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som «fjernundervisning». I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har studierett i 3 år og kan derfor selv fordele emnene over 3 år. Du finner mer informasjon her.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad. Du finner mer informasjon her.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene. Du finner mer informasjon her.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Ja, det anbefales at studenten reiser på utveksling. Utveksling er tilpasset utreise i 3. semester på master i Konstruksjons- og maskinteknikk og Structural and Mechanical  Engineering.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i konstruksjons- og maskinteknikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 3. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Seoul National University of Science and Technology

  Benytt muligheten til å studere ett semester i Seoul, ved ett av de beste universitetene i Sør Korea, Seoul National University of Science and Technology ( Seoul Tech).

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i ECIU-nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Sør-Korea

  Seoul National University of Science and Technology

  Benytt muligheten til å studere ett semester i Seoul, ved ett av de beste universitetene i Sør Korea, Seoul National University of Science and Technology ( Seoul Tech).

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831968
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51831458
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor i konstruksjonsteknikk
51832387
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Livet som student i Stavanger

Meir frå Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Forskningsprosjekt om forbedringsprosesser i politiet

Felix Preshanth Santhiapillai ved UiS har forsket på hvordan man kan bruke Lean-tenkning til å forbedre arbeidet i Sør-V...

UiS med i arktisk shippingsamarbeid

Forskerne skal finne miljøvennlige løsninger for skipsfart og transport i arktiske farvann.

Måler krefter i vindtunnelen

Maskinstudentene Mats Alsnes og Sindre S. Haga har fått et nytt verktøy, en vindtunnel de kan bruke i studiene.

Utdanningsprosjekter ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Hvert år siden 2017 har fakultetet lyst ut 1 million kroner til utdanningsprosjekt som skal bidra til å heve kvaliteten ...

Analyser av vindturbiner med to rotorer

Omar El Beshbichi har forsket på vindturbiner med to rotorer. Denne uken forsvarte han doktorgraden sin.

Christian studerer maskiningeniør Y-veien og jobber med 3D-printere

- Det er allsidig og spennende å jobbe med 3D-print.

Første kull med maskinstudenter fra Etiopia

Det er langt fra Etiopia til Norge. Tre doktorgradsstudenter og to masterstudenter deler sine erfaringer etter ett semes...

Innovasjonspris for vindsimulering i byer og toppidrett

Knut Erik Teigen Giljarhus, førsteamanuensis innen numerisk fluiddynamikk ved UiS, tildeles SR-Banks innovasjonspris for...

Fikk innovasjonspris for masteroppgave om havvind

Izwan Ahmad ble tildelt fylkets innovasjonspris for masterstudenter denne uken. Ifølge juryen kan havvindprosjektet hans...

Deltar i Europas største ingeniørkonkurranse for studenter

Studentorganisasjonen ION Racing designer og produserer en elektrisk racerbil hvert år som de konkurrerer med under Form...

Vant pris for beste abstrakt

Doktorgradsstipendiat Bernardo Costa gikk til topps i konkurransen om beste utvidede abstrakt under en konferanse for vi...

Denne oppfinnelsen produserer elektrisitet fra havstrøm

Forskere ved UiS har utviklet en energiomformer som skaper elektrisitet fra strømninger i vann.

Maskinteknikk og materialteknologi

Forskningsgruppen for maskinteknikk og materialteknologi har bred kompetanse innenfor design av mekaniske komponenter, t...

Signerte ny samarbeidsavtale om havvind

Universitetet har inngått et nytt samarbeid med Nor­wegian Offshore Wind Cluster og Marin Energi Testsenter.

Han har utviklet Skandinavias første hydrogendrone

Jørgen Apeland har forsket på hvordan man kan forlenge flytiden på droner ved hjelp av hydrogenbrenselceller.

Ingeniørutdanning med en moderne vri

Med master i industriell teknologi og driftsledelse kan du påvirke og utvikle industrien mot en digitalisert og bærekraf...

Kvalitetsheving på teknisk utdanning i land i sør

UiS er tildelt 29 millioner kroner fra Norad til utdanningsprosjekter i Indonesia, Sri Lanka og Etiopia.

Skal finne de beste metallene for 3D-implantater og proteser

Samarbeidsprosjektet MetAMet har som mål å finne ut hvilke metaller som egner seg best til 3D-printede proteser og impla...

Nå kan du få lab-opplæring på video

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi ønsker å gi studentene sine et bedre tilbud på laboratoriene. Nå kan du ...

Ph.d. - program i Offshoreteknologi, maskin og bygg

Offshoreteknologi, maskin og bygg er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. St...

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi

Institutt for maskin, bygg og materialteknologi (IMBM) dekkjer forsking og forskingsbasert undervisning innanfor ei rekk...

2019: 20 EU-millioner til UiS-forskning

I utlysning fra EU-forskningsprogrammet Marie Sklodowska-Curie (MSCA-ITN) fikk UiS innvilget nesten 20 millioner kroner ...

Dette er de mest fornøyde studentene ved TN

Masterstudiene industrial asset management, marine and offshore technology og petroleum geosciences engineering har de m...