Konstruksjons- og maskinteknikk – master 2 år

Dette studieprogrammet gir deg en utdanning innen enten maskin- eller konstruksjonsteknikk, og de nødvendige verktøyene du trenger for å gjøre utfordringer om til muligheter.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Antall studieplasser

Konstruksjonsteknikk: 20 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere. Maskinteknikk: 15 for nasjonale søkere og 2 for internasjonale søkere

Studiestart

August hvert år

Ordinær søknadsfrist

15. april for lokale søkere Søk på Master of Science in Structural and mechanical engineering i Søknadsweb:

Vil du være med å bygge morgendagens samfunn?

Om studiet

Programmet tilbyr to spesialiseringer, konstruksjonsteknikk og maskinteknikk. Begge spesialiseringene gir deg innblikk i hvordan materialer og strukturer reagerer på krefter. Dette lærer du om i ulike kurs innen mekanikk, dynamikk og simuleringsmetoder. 

Hvis din bakgrunn er innen byggingeniør, vil spesialiseringen i konstruksjonsteknikk gi deg fordypning innen analyse, design, bygging og vedlikehold av landbaserte og offshore-strukturer. Spesialiseringen gir deg kjernekompetanse og ferdigheter til å arbeide med et spekter av problemstillinger knyttet til bygninger, broer, boreplattformer, vindturbiner og andre strukturer. 

Med en bakgrunn som maskiningeniør, vil spesialiseringen innen maskinteknikk gi deg mer kunnskap om design og produksjon av mekanisk utstyr. Dette inkluderer CAD/CAM, produksjonsteknikk, sveising, inspeksjon, samt fluiddynamikk og materialvitenskap. Med bakgrunn i maskinteknikk kan du jobbe med alt fra produktutvikling og produksjon, til fornybar energi og offshore-industri.  

Hva kan du bli?

Studiet kvalifiserer kandidatene til et bredt spekter av stillinger i privat industri og offentlige organisasjoner. Siden kjernen i masterstudiet består av ofte anvendbare prinsipper og metoder, kan kandidatene kvalifisere seg til mange attraktive stillinger innen maskin- og konstruksjonsteknikk og materialteknologi i offshore- og sivilingeniørindustri, fornybar energiprosjekter, produksjon og produksjonsindustri og et mangfoldig utvalg av mekaniske operasjoner.

Det vil alltid være behov for bygninger, veier, broer, materialer, maskiner, produksjons- og produksjonsprosesser, vind / bølge og solenergisystemer og nyutdannede vil derfor være attraktive i industrien og i det internasjonale arbeidsmarkedet.

Mange vil også ha interessante jobbmuligheter innen forskning, utdanning eller i offentlig sektor viet til kontroll, regulering og rettshåndhevelse av industrisektorer.

En fullført mastergrad med en gjennomsnittskarakter B for emner og karakter A eller B for masteroppgave, kvalifisere for opptak til PhD-studiet i Offshore Technology ved Universitetet i Stavanger. Nyutdannede er også kvalifisert for å søke på relevante PhD-programmer ved andre universiteter.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått toårig mastergrad i konstruksjons- og maskinteknikk skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har avansert kunnskap innen utforming og beregning av konstruksjoner og spesialisert innsikt avhengig av valg av spesialisering.

K2: En kandidat med spesialisering i konstruksjonsteknikk har inngående kunnskap om naturlaster, materialegenskaper, dimensjonering og analyse av konstruksjoner En kandidat med spesialisering i maskinteknikk har inngående kunnskap om dimensjonering, modellering og analyse av maskintekniske komponenter og systemer, om mikrostruktur og egenskaper av metalliske materialer, korrosjon og korrosjonsvern. Avhengig av valgemner vil en også ha inngående kunnskap om sveiseteknologi, additive produksjonsmetoder eller kunnskap om produksjon av vind- og bølgeenergi og andre energisystemer.

K3: Kandidaten kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kandidaten kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor fagområdet og arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning.

F2: Kandidaten behersker konstruksjonsmetodikk, kan anvende dataverktøy for modellering, analyse og simulering og kan realisere løsninger og systemer.

F3: Kandidaten kan bruke relevante metoder for forskning og faglig utviklingsarbeid på en selvstendig måte.

F4: Kandidaten kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer.

F5: Kandidaten kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten kan analysere relevante faglige problemstillinger og skal kunne delta i utviklingen av ny teknologi samt benytte konvensjonelle metoder for konstruksjon og analyse innen sin spesialisering.

G2: Kandidaten kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kandidaten kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G4: Kandidaten kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både med spesialister og til allmennheten.

G5: Kandidaten kan bidra til nytenking og innovasjonsprosesser.

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering konstruksjonsteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Utmatting og brudd

    Første år, semester 1

    Utmatting og brudd (BYG540)

    Studiepoeng: 5

   • Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

    Første år, semester 1

    Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

    Studiepoeng: 5

   • Elementmetoder, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

    Studiepoeng: 10

   • Naturlaster

    Første år, semester 2

    Naturlaster (BYG525)

    Studiepoeng: 10

   • Plastisk konstruksjonsanalyse

    Første år, semester 2

    Plastisk konstruksjonsanalyse (BYG530)

    Studiepoeng: 5

   • Korrosjon

    Første år, semester 2

    Korrosjon (MSK520)

    Studiepoeng: 5

   • Faststoffmekanikk

    Første år, semester 2

    Faststoffmekanikk (MSK530)

    Studiepoeng: 10

   • Masteroppgave i konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave i konstruksjons- og maskinteknikk (MKOMAS)

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Velg et av følgende to ikke-MNT-emner

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • Betongteknologi

      Andre år, semester 3

      Betongteknologi (BYG605)

      Studiepoeng: 5

     • Betongkonstruksjoner, videregående kurs

      Andre år, semester 3

      Betongkonstruksjoner, videregående kurs (BYG660)

      Studiepoeng: 10

     • Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående

      Andre år, semester 3

      Analyse og dimensjonering av stålkonstruksjoner: Videregående (BYG665)

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi (OFF615)

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier (MSK585)

      Studiepoeng: 5

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690)

      Studiepoeng: 10

     • Offshore feltutvikling

      Andre år, semester 3

      Offshore feltutvikling (OFF515)

      Studiepoeng: 5

     • Rørledninger og stigerør

      Andre år, semester 3

      Rørledninger og stigerør (OFF520)

      Studiepoeng: 5

   • Utveksling 3. semester

 • Spesialisering maskinteknikk

  • Obligatoriske emner

   • Utmatting og brudd

    Første år, semester 1

    Utmatting og brudd (BYG540)

    Studiepoeng: 5

   • Konstruksjonsdynamikk

    Første år, semester 1

    Konstruksjonsdynamikk (BYG550)

    Studiepoeng: 10

   • Elementmetoder, videregående kurs

    Første år, semester 1

    Elementmetoder, videregående kurs (MSK540)

    Studiepoeng: 10

   • Fluiddynamikk

    Første år, semester 1

    Fluiddynamikk (MSK560)

    Studiepoeng: 5

   • Elektronmikroskopi

    Første år, semester 2

    Elektronmikroskopi (MSK510)

    Studiepoeng: 5

   • Corrosion and materials technology

    Første år, semester 2

    Corrosion and materials technology (MSK525)

    Studiepoeng: 10

   • Faststoffmekanikk

    Første år, semester 2

    Faststoffmekanikk (MSK530)

    Studiepoeng: 10

   • Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD)

    Første år, semester 2

    Beregningsassistert fluiddynamikk (CFD) (MSK600)

    Studiepoeng: 5

   • Masteroppgave i konstruksjons- og maskinteknikk

    Andre år, semester 3

    Masteroppgave i konstruksjons- og maskinteknikk (MKOMAS)

    Studiepoeng: 30

  • Valgemner eller utveksling 3. semester - 30 studiepoeng

   • Emner ved UiS 3. semester

    • Velg minst et av følgende ikke-MNT-emner

    • Anbefalte valgemner 3. semester

     • DAK/DAP og 3D Printing

      Andre år, semester 3

      DAK/DAP og 3D Printing (MSK550)

      Studiepoeng: 10

     • Sveise- og inspeksjonsteknologier

      Andre år, semester 3

      Sveise- og inspeksjonsteknologier (MSK580)

      Studiepoeng: 10

     • Offshore vindturbinteknologi

      Andre år, semester 3

      Offshore vindturbinteknologi (OFF615)

      Studiepoeng: 10

    • Andre valgemner 3. semester

     • Levetidsforlengelse av konstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Levetidsforlengelse av konstruksjoner (BYG570)

      Studiepoeng: 5

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change (MEE100)

      Studiepoeng: 10

     • Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk

      Andre år, semester 3

      Praksis i konstruksjons- og maskinteknikk (MSK690)

      Studiepoeng: 10

     • Advanced Energy Conversion Technologies

      Andre år, semester 3

      Advanced Energy Conversion Technologies (PET640)

      Studiepoeng: 10

   • Utveksling 3. semester

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester

Opplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i konstruksjons- og maskinteknikk er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I utlandet må du velge emner som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og/eller ditt interessefelt. Du må velge minst ett ikke-realfaglig/teknologisk emne tilsvarende 5-10 studiepoeng (feks. økonomi, språk, etikk, prosjektledelse, grønn omstilling eller lignende).

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Iselin Torland Tjensvold

Cathrine Hofker Tønnessen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Anbefalte utvekslingssteder:

Utveksling for studenter på spesialiseringen maskinteknikk:

 • San Diego State University, USA
 • University of Adelaide, Australia
 • Grenoble INP, Frankrike
 • Polytechnic Milano, Italia
 • University of Twente, Nederland ( University)
 • University of Trento, Italia ( University)
 • University of Aveiro, Portugal ( University)
 • Kaunas University of Technology, Litauen ( University)
 • Linköping University, Sverige ( University)
 • Soul Tech University, Sør Korea

Utveksling for studenter på spesialiseringen konstruksjonsteknikk:

 • Aalborg University, Danmark
 • University of Iceland, Island
 • Technico Lisboa, Portugal
 • Polytechnic Milano, Italia
 • Technical University of Munich, Tyskland
 • University of Twente, Nederland ( University)
 • University of Trento, Italia ( University)
 • University of Aveiro, Portugal ( University)
 • Kaunas University of Technology, Litauen ( University)

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Seoul National University of Science and Technology

  Benytt muligheten til å studere ett semester i Seoul, ved ett av de beste universitetene i Sør Korea, Seoul National University of Science and Technology ( Seoul Tech).

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Australia

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

 • Frankrike

  Grenoble Institute of Technology

  Bli Erasmus+-student og studer i de franske alper i Frankrikes beste studentby Grenoble!

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Nederland

  University of Twente, Enschede

  Opplev Europa og det internasjonale studiemiljøet i Nederland. University of Twente er UiS` partneruniversitet i -nettverket og tilbyr utvekslingsmuligheter for mange studenter ved UiS. Det er et moderne og innovativt campus-universitet som satser stort på entreprenørskap.

 • Portugal

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Lisbon (ULisboa)

  Enjoy a semester abroad in beautiful Portugal! Explore one of the oldest cities in the world and study at the largest technical School in Portugal while enjoying the Mediterranean climate!

 • Sør-Korea

  Seoul National University of Science and Technology

  Benytt muligheten til å studere ett semester i Seoul, ved ett av de beste universitetene i Sør Korea, Seoul National University of Science and Technology ( Seoul Tech).

 • Sverige

  Chalmers tekniska högskola

  Tenker du på utveksling til Sverige har Chalmers tekniska högskola i Gøteborg mye å tilby. Chalmers er et teknisk universitet i Göteborg med rundt 10.000 studenter og fokus på forskning og utdanning innen teknologi, naturvitenskap og arkitektur.

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

 • Tyskland

  Technical University of Munich

  The Technical University of Munich, also known as TUM, accounts for major advancements in the field of natural sciences. TUM is one of the best universities in Germany and has several awarded scientists and Nobel Prize winners. The Technical University of Munich strives for excellent teaching and research quality.

 • USA

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

Opptakskrav

Opptakskrav til spesialisering i konstruksjonsteknikk

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag innen bygg, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, eller tilsvarende med minimum 40 sp spesialiseringsemner innen konstruksjonstekniske emner. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Opptakskrav til spesialisering i maskinteknikk

Opptakskravet er fullført bachelorgrad i ingeniørfag, i henhold til nasjonal rammeplan for ingeniørutdanning, innen maskin, material, marin, prosess eller tilsvarende med et godt grunnlag innen konstruksjons-, material- og/eller strømningstekniske emner. Alle søkere må ha minimum 25 sp matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk. Søkere med utenlandsk utdanning må ha tilsvarende 25 sp innen matematikk, 5 sp statistikk og 7,5 sp fysikk.

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak.(PDF)

Etter å ha gått gjennom fagene som ble undervist på studieretningen følte jeg at dette studiet var midt i blinken.

Lise Tarberg Knudsen , student på konstruksjons- og maskinteknikk.

Slik er det å studere ved UiS

Liknende utdanninger

Kontakt oss

Førstekonsulent
51831458
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førstekonsulent
51831867
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen TN
Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Førsteamanuensis i fluiddynamikk
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi
Professor i konstruksjonsteknikk
51832387
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet
Institutt for maskin, bygg og materialteknologi