Ph.d. - og postdokprosjekter

Her finner du en oversikt over prosjektene til alle nåværende og tidligere p.hd.-studenter og postdoktorer tilknyttet FILIORUM.

Published Endret

Nåværende ph.d.-stipendiater

Cecilie Evertsen-Stanghelle - Evaluering av CLASS i norsk barnehagekontekst

Avhandlingen har et kvalitativt design og undersøker erfaringene til fagpersoner knyttet til bruk av CLASS (Pre-K og Toddler) i Norge. Avhandlingen undersøker barnehageansatte (Styrere, Pedagogiske ledere og pedagogiske medarbeidere) og barnehagens støttesystem (Pedagogisk Psykologisk Tjeneste, Ressurssenter, Senter for flerspråklige barn og unge og fagstab fra den utvalgte kommunen) sine erfaringer og oppfatninger av CLASS som system for individuell og kollektiv læring og deres refleksjoner og erfaringer med å bruke CLASS i nordisk sosial pedagogisk tradisjon. Blant deltakerne finnes ansatte som bli observerte med CLASS som måleinstrument for samspillskvalitet og sertifiserte CLASS observatører (de som observerer ansatte i barnehagen).

Thomas Andre Ims - Projects of Belonging – Kindergartners belonging as ongoing projects narrated and influenced by their significant others

Formålet med forskningsprosjektet er, i et mangfoldsperspektiv, å bedre forstå hvordan foreldre velger barnehage, familieaktiviteter og fritidsaktiviteter, og hvilke roller disse tenkes å ha for barnets nåtidige og fremtidige tilhørighet. Dette tilnærmes gjennom det overordnede forskningsspørsmålet «Hvordan ser foreldre deres barns barnehage og aktiviteter som deler av pågående tilhørighetsprosjekt, og i hvilken grad forsøker de å påvirke dem

Maya Dybvig Joner - Fange opp - følge opp: en dokumentanalyse knyttet til fire barn som ble henvist for språkforstyrrelser i barnehage og den videre oppfølgingen i barnehage og skole

Gjennom å studere dokumenter knyttet til fire barn fra de ble henvist for språkforstyrrelser i barnehagen frem til mellomtrinnet i skolen, søker denne studien å beskrive hva som karakterisere hjelpen som ble gitt disse barna, fra bekymring oppstår til evaluering av tiltak. Prosjektet er tilknyttet Stavangerprosjektet – Det lærende barnet.

Thomas H. Lund - En studie av språklige praksiser i et utvalg flerspråklige barnegrupper i barnehagealder

Prosjektet undersøkes ulike sider ved barnehagens språkmiljø, både de observerbare språkhandlingene og underliggende praksiser. Sentralt er pedagogiske lederes oppfatninger av språkmiljøet, kunnskap, holdninger og de valg som tas på bakgrunn av disse. Datagrunnlag i studien er observasjoner i praksis og intervjuer med pedagogiske ledere. Prosjektet er avgrenset til å hovedsakelig omhandle flerspråklige og verbale språkhandlinger.

Jannike Lyngtun - Barnehagelærerstudenters profesjonsutvikling – en utforsking i studenters lærings- og danningsprosess i praksisopplæringen, og de ulike aktørenes roller i denne prosessen

Med utgangspunkt i sosialkonstruktivistiske teorier, profesjonsteorier og kulturhistoriske teorier har denne studien til hensikt å utforske studenters, praksislæreres og faglæreres forståelser og beskrivelser på hva som preger praksisopplæring i barnehagelærerutdanningen gjennom å utforske i) profesjonsutvikling, ii) lærings- og danningsprosesser og iii) de enkelte aktørers egen rolle i praksisopplæringen.

Bente Gurine Nordmo - Physical activity of 3-5-year-old boys and girls in the outdoor playground of the kindergarten, viewed from a gender perspective of the kindergarten staff

The project consists of both qualitative and quantitative data and aim to explore how female and male kindergarten staff promote physical activity to boys and girls in the outdoor playground of a Norwegian kindergarten. The results will hopefully improve practice in kindergarten when it comes to physical activity, and thus indirectly improve health. At the same time, it will generate new knowledge and improve a research-based approach in the discipline of “Nature, health and movement” in early childhood education in Norway.  

Enrico Pollarolo - Higher-Order Thinking in Norwegian and Italian Early Childhood Education and Care 

The project the role of Higher-Order Thinking in Early Childhood Education and Care in the Norwegian and Italian contexts, with a particular focus on the relationship between mathematics and higher-order thinking skills. 

Adrian Kristinsønn Jacobsen - Early Childhood Science Education for Toddlers Trough Outdoor Play and Learning

Adrian Kristinsønn Jacobsen

The purpose of this thesis is primarily to increase the understanding of how teachers perceive early childhood science education for toddlers (EST) through outdoor play and learning, and how they practice EST in Norwegian preschools. These results might shed light on important challenges and what is best practice for EST.

The background of the project is that the Norwegian framework plan for kindergartens includes goals related to both science, such as providing children experiences with natural phenomena, and goals related to being outdoors, such as using nature as an arena for play and learning. This applies to children in all ages, including toddlers. However, there is a significant research gap on EST, which makes it difficult to design and practice a science education that takes the needs of toddlers into account.

Lea Marie Maison - Understanding sustainability, developing values: A research project in Mexico and Norway
Lea Marie Maison

This project explores the perspectives on education and sustainability of Norwegian early childhood educators and members of the Zapatista organization of Mexico. The contrasts as well as meeting points between these two contexts and realities allow to discuss the political role of educators as agents of change for sustainable societies and education.

Johana Evelyn Montalvan Castilla - Children's participation and experiences in Smart and Sustainable cities
Johana Evelyn Castilla

This project researches on children’s participation, competences and experiences in the development of Smart and sustainable cities. Smart cities have moved from the understanding of merely being cities with a strong technocratic or technological focus, to try to be more inclusive, sustainable cities with a human, participatory focus. The topic and context of children growing, living and participating in such Smart cities is new and understudied. Thus, the exploration of the opportunities, constraints and challenges Smart cities may bring upon children, along with children’s participation and role in the city deserve attention.

Lisbeth Iversen - Personalets betydning for barns lekefellesskap i barnehagen
Lisbeth Iversen

Målet med studien er å få økt innsikt og kunnskap om bakgrunner for, og begrunnelser personalet har i forhold til sin egen forståelse, og sine handlingsvalg i forbindelse med barn som ekskluderes fra barnehagens lekefellesskap. Det handler om å få en forståelse for hvilke handlingsalternativer og muligheter personalet ser i slike situasjoner, og hvordan de bruker dem. Det handler også om å få et inn blikk i hva personalet mener er deres rolle og ansvar når det skjer ekskludering, samt hvilke holdninger og verdier som er med å påvirke personalet i slike situasjoner.

Beate Gilje Tumyr - Barn, musikk og helse- Utforsking av en sosial-musikalsk praksis i en barnehage
Beate Gilje Tumyr

I studien utforskes hvilke aspekter ved relasjonell helse som kan komme til syne når barn deltar i en sosial-musikalsk praksis. Studien har en fenomenologisk-hermeneutisk overbygning og den sosial-musikalske praksisen utgjør studiens case. Intervju, observasjon og uformelle samtaler med barn, 3-5 år, og ansatte ved en barnehageavdeling er gjort for å generere studiens materiale. Analysemetoden er Interpretative Phenomenological Analysis (IPA).

Anne Marta Vinsrygg Vadstein - Digitale bildebøker i eit skriftspråkperspektiv
Anna Marta Vadstein

Prosjektet byggjer på sosiokulturell literacyforsking og vil sjå nærare på kva digitale bildebøker kan bety for barns literacyutvikling. I tillegg til å bruke empiri frå forskingsprosjektet SPrELL, vil eg gjennomføre fokusgruppeintervju og case-studie i barnehagar som nyttar bøker frå SPrELL. Prosjektet ønskjer å bidra til ny kunnskap om korleis ein kan leggje til rette for ei heilskapleg og ikkje-instrumentell literacyutvikling, gjennom å studere bruk av og samtale rundt digitale bildebøker.

Ellen Tveit - Språkskapende muligheter ved poetisk språk i bildebøker

Ellen Tveit

I prosjektet studeres kommunikasjon omkring poetisk språk i barnehagen og i bildeboktekster. Det grunnlaget for studien vil bestå av intervjuer med fokusgrupper og videoobservasjon av lesesituasjoner. Formålet med prosjektet er å utvikle kunnskap som er relevant for barnehagelæreres arbeid med lesing og språkmiljø i barnehagen. Prosjektet er tilknyttet SPrELL (Samtalebaserte lesepraksiser i barnehage og hjem for erfaringer med litteratur og læring av språk).

Monika Kamola - Early childhood teachers’ role in supporting children’s mathematical learning and critical thinking in play with coding toys

Monika Kamola

This doctoral research focuses on teachers’ role in interactions with groups of children (age 3-5 years) during play with coding toys. I investigate how the teachers support preschoolers’ mathematical learning and critical thinking in digital play. The study is part of the project DiCoTe (Increasing professional Digital Competence in ECTE with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys). The project has as main goal to increase Norwegian preschool teacher students’ and preschool education teachers’ professional digital competence by developing resources for the preschool teacher education and implementing these resources in all institutions that provide such education in Norway. The purpose of this PhD study is to increase the knowledge about preschool teachers ‘experiences from pedagogical use of digital toys. The primary goal of the study is to understand how early childhood teachers can make critical thinking accessible and tangible to young children and which pedagogical strategies can best foster their mathematical learning.

Radel James Gacumo - Exploring sensitive contents in children’s literature through multisensory books
Radel James Eumague Gacumo

The PhD research project is conducted as an extension of the Sensory Books project which is undertaken at the Centre for Learning Environment and funded by the Research Council of Norway (RCN-NFR). The Sensory Books project aims to establish the learning benefits of children’s e-books enhanced with sensory stimulation, specifically the sense of smell. The Sensory Books project examines how the “format” of the children’s books will affect the reading engagement of the children while this PhD research project extends it by enquiring the impact of the “content” of children’s literature in teaching and learning in combination with multisensory engagement. As a result of the coalescence of the two components, the PhD project will explore how both the content, i.e., LGBTQ themed-stories and the format, which is digital olfactory books, influence the reading experience and reading engagement of children in kindergarten settings. The project seeks to make a contribution to the growing body of knowledge on gender diversity, equality, and social justice and initiate inquiry on how reading experience is enriched by contents reflective of the contemporary society and the engagement of our senses in meaning-making.

Narges Ranginkaman
Narges Ranginkaman - Social competence and optimism in Norwegian early childhood education and care

The PhD project is part of a larger project called SELMA (which stands for Social and Emotional Learning and Life-Mastery Early Childhood Education and Care). The SELMA project has three aims: 1) To develop and evaluate direct assessments of social-emotional learning for young children, 2) to develop an intervention for teachers and children with elements from positive psychology, and 3) to test the effects of the intervention in an RCT study design. The main objective of the PhD research is to evaluate the psychometric properties of direct measures for optimism and social competence in the Norwegian ECEC. The project also aims to investigate the association between optimism and social skills using these direct assessments.

Nåværende postdoktorer

Maria Fredriksson - Postdoktorprosjekt knyttet til SPrELL «Samtalebaserte lesepraksiser i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk».

Maria Fredriksson

SPrELL er forkortinga for «Samtalebaserte lesepraksiser i hjem og barnehage for Erfaring med Litteratur og Læring av språk». Prosjektet handlar om lesing saman med fleirspråklege barn både i barnehagen og heime. Eitt mål er å styrke kompetansen til dei tilsette i barnehagen på bruk av digitale bøker på fleire språk i barnehagen sitt språkarbeid. I tillegg er eit mål å fremje samarbeid mellom fleirspråklege heimar og barnehagen gjennom felles leseprosjekt.

Som postdok i detta projekt kommer jag främst att behandla frågor om framgångsfaktorer för en god samverkan mellan flerspråkiga hem och förskolor men jag är också intresserad den didaktiska kompetensen hos förskollärare vid läsning av flerspråkiga digitala böcker.

Helga Maria Ploog - From intention to implementation  - coding toys in kindergartens’ play – What are ECEC teachers’ perspectives?
Maria Ploog

The postdoc project is part of DiCoTe project "Increasing professional Digital Competence in Early Childhood Teacher Education with focus on enriching and supporting children’s play with coding toys ". The main project has the aim of developing research-based resources to be incorporated into ECTE as part of the students’ compulsory study, with a focus on how to enrich and support children's play and learning with coding toys in ECECs.

The goal of the postdoc is to investigate ECEC teachers' thoughts and strategies about using tools like a coding toy. The background is ubiquity of digital technology and the accompanying demand for digital competence in life, as member of society and as a professional. In this regard, skills like problem-solving, critical thinking and computational thinking are addressed. This affects children as the adults of the future and ECEC teachers as the facilitators of learning of today. The research will answer to two research questions: 1) “Why would ECEC teachers use a coding toy in kindergarten activities? What are their intentions and expectations? " and 2) “How do ECEC teachers actually use the coding toys in play activities? Which strategies do they apply? ". With an interview study and an observation study the project aims to get insights into ECEC teachers’  mindset towards and application of coding toys.  This will help us when it comes to the development of the web-based resources for ECTE.

Ingrid Midteide Løkken - Kvalitetsbetingelser i småbarnsgrupper og barns sosial-emosjonelle kompetanse i norske barnehager
Ingrid Midteide Løkken

Avhandlingen undersøker strukturelle kvalitetsbetingelser som organiseringsform og personaltetthet og sammenhengen med relasjonskvalitet i småbarnsgruppene, og videre hvilken betydning relasjonskvalitet kan ha som betingelser for barns sosial-emosjonelle kompetanse i norske barnehager. For å sikre et godt mål for vurdering av barns sosial-emosjonelle kompetanse har jeg evaluert Lamers skala for sosial kompetanse.

Stipendiater som har avsluttet sitt ph.d.-prosjekt

Postdoktorer som har avsluttet sitt postdok-prosjekt

Viviane Juguero - Pluriperceptive and Multicultural Theatricalities to diverse Early Childhoods

This postdoctoral research focuses on the role of the human property of theatricality since it bases both symbolic games and artistic creations, being essential to the communication development and the establishment of belonging bonds. The study is part of the project “Scenekunst til Alle Små” and investigates its intention of being a democratic project for all children in Stavanger. In this sense, the multicultural reality of the city besides the Norwegian policies to promote cultural democracy are essential factors to this reflection, besides the FILIORUM and the University of Stavanger commitments to the issue. In this path, it is vital to understand the specificity of aesthetic development in Early Childhood, from the intrauterine musicality to the construction of the pluriperceptive, emotional and axiological frameworks created by theatricality. 

Janine Anne Campbell

PROJECT 1: The identification of academically talented children in Norwegian kindergartens: Potential, achievement, and error.

This study evaluated the psychometric characteristics of three instruments for identifying kindergarten students with high academic potential. Data was collected through the Norwegian “Skoleklar” project (2012 – 2021), where 243 preschoolers were assessed for academic potential by teachers, parents, and a test, and the consistency of those assessments with academic results were evaluated in kindergarten and eighth grade (n=136). Findings indicated that each scale was too imprecise for one-step identification of academic talent, but in combination they were sufficiently precise for the screening of a larger group, from which children with exceptional academic talent could be identified with further testing.

PROJECT 2: Inside out: A scoping review of optimism and growth mindsets for child development and well-being in ECEC.

This scoping review systematically explores the breadth and depth of the literature on optimism and growth mindsets in teachers and young children in ECEC contexts. It covers qualitative and quantitative literature reporting on children up to the age of 7, that discusses a theory of change including learned optimism and/or growth mindset and their relationship with the development and well-being of young children in ECEC, and was published post-1995.

PROJECT 3: The circular relationship between gender equality and ECEC: History, evidence, and challenges

Early childhood care and education (ECEC) has a circular relationship with gender equality in our societies, with each being associated with, predicted by, and moderated to some extent by the other. This study explores this relationship from an international comparative perspective, using longitudinal data from international organizations to compare the history and trajectory of ECEC enrolment (since 1970) and gender equality

Joakim Evensen Hansen

Importance of early childhood education and care [ECEC] experiences for language development in early years and later academic achievement in reading

Katarzyna Anna Tunkiel

Lesing med tospråklige barn hjemme og i barnehagen

Anita Berge

Tilhørighet og mangfold i barnehagen - Om intensjoner og foreskrivninger i styringsdokumenter og barnehagelæreres oppfatninger