Satt søkelys på helsenæringsinnovasjon

I den første sesjonen under prekonferansen til Helsetjenesteforskningskonferansen i HelseCampus Stavanger diskuterte representanter med ulike roller innenfor helsetjenesten muligheter og utfordringer innenfor helsenæringsinnovasjon i tiden fremover.

Publisert Sist oppdatert

Thor Ole Gulsrud er prodekan for forskning og innovasjon ved Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS. Han er også UiS sin representant i arbeidsgruppen til HelseCampus Stavanger, som er en regional samskapingsarena for helsetjenesten, næringsliv, akademia, pasient og pårørende. Gulsrud synes det var nyttig å få innsikt i hva helseforetak, i denne sammenhengen Helse Vest, kan bidra med til gründere og eksterne samarbeidspartnere. Foretaket lyser ut regionale midler til både innovasjons- og forskningsprosjekter.

Fire deltakere på en scene
Fra venstre: Thor Ole Gulsrud, Lena Forgaard, Therese Oppegaard og Bjørn Lorentzen utgjorde panelet under paneldebatten om helsenæringsinnovasjon.

– Utfordringen er nok å få kommunisert dette på en god måte til målgruppen. Dette kom også frem da Bjørn Lorentzen snakket om sine erfaringer i forhold til etablering og utvikling av selskapet Tidewave Medical, sier Gulsrud.

Mann som gestikulerer på en scene
Thor Ole Gulsrud mener det er behov for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få til et bedre samarbeid på tvers innenfor helsenæringsinnovasjon.

Prodekanen mener det er behov for mer informasjon om hvilke muligheter som finnes for å få til et bedre samarbeid på tvers innenfor helsenæringsinnovasjon. Gjerne via informasjonsmøter mellom Helse Vest RHF, akademia og næringsliv.

Hvordan skal aktiviteten i HelseCampus Stavanger komme raskt nok tilbake til offentlig sektor, som er de som har behovet?

– HelseCampus Stavanger kan fungere som en samarbeidsarena hvor offentlig sektor kommer og presenterer sine behov for akademia og næringsliv. Et eksempel på dette er Kunnskapsverkstedet som ble arrangert 7. september 2023. Her inviterte Klyngesamarbeidet for forskning innen helse- og velferdstjenester i Sør-Rogaland akademia og kommuner til workshop for å sette lys på kommunenes kunnskapsbehov for å skape relevante forskningsprosjekter sammen med akademia. Det er selvsagt da viktig at slike arrangementer følges videre opp og at næringslivet kobles på ved behov. Involvering av næringslivet vil ofte være nødvendig dersom forskning skal føre til innovasjon, det vil si at løsningene faktisk tas i bruk, svarer Gulsrud.

Mann som holder foredrag
Bjørn Lorentzen delte om utfordringene Tidewave har opplevd som oppstartsselskap innen helse, og hva han mener må forbedres for at nye selskaper skal få en lettere vei inn i markedet.

Ønsker å bidra til å løse utfordringer i helsetjenesten

Bjørn Lorentzen er medgrunnlegger og daglig leder i Tidewave Medical AS, som er et helseteknologiselskap som utvikler og kommersialiserer hjelpemidler for brukere med nedsatt funksjonsevne. For ham var det viktig å få frem de utfordringene Tidewave har opplevd som oppstartsselskap innen helse, og hva han mener må forbedres for at nye selskaper skal få en lettere vei inn i markedet.

– Vi og andre selskaper rundt oss sitter med løsningene som helse-Norge sårt roper etter, men det kommer ikke av seg selv. Vi må få til et felles løft gjennom å i større grad jobbe sammen, sier Lorentzen.

Den daglige lederen ser at deltakerne i sesjonen har en felles forståelse om hvor problemet ligger, og at praksisen frem til nå ikke har vært god nok. Han tenker derfor at de nå sammen kan diskutere konkrete løsninger.

– Det er godt å høre at situasjonen for norske oppstartsselskaper innenfor helse står i blir forstått og tatt på alvor. Jeg er derfor forsiktig optimist for veien videre, understreker Lorentzen.

En sentral utfordring han og Tidewave har opplevd frem til nå er at for mange sitter på gjerdet og venter på at teknologien skal modnes og tas inn i ordinære innkjøpsordninger. Dette gjør at selskapene som utvikler ny teknologi går tomme for penger før de får opp volumet, og risikobildet blir for stort for investorene.

– Skal vi utvikle en helsenæring som løser krisen nasjonalt må det skje en endring her, påpeker Lorentzen.

Kvinne som holder foredrag.
Therese Oppegaard mener vi må få opp bedre finansielle ordninger for selskaper i skaleringsfasen.

Ønsker bedre vilkår for oppstartsselskaper

Therese Oppegaard er forretningsutvikler i Norwegian Smart Care Cluster / Validé AS. Hun er enig med Lorentzen i at Norge generelt sett har dårlige virkemidler for helseselskap i skaleringsfasen, og at det er utfordrende tilgang på privat kapital.

– Vi må få opp bedre finansielle ordninger for selskaper i denne fasen, og samtidig sørge for at markedet ikke tømmer selskapene for kapital gjennom evigvarende piloteringsløp uten betaling, sier Oppegaard.

Forretningsutvikleren understreker at det å bygge helseindustri er komplekst og krever en stor grad av samarbeid mellom offentlige og private aktører. Hun mener vi må finne ordninger som gir helsetjenesten et større insentiv for å jobbe med leverandører, og at vi må gjøre anskaffelsesprosessene mer gründervennlige.

– Skal vi bygge helseindustri i vår region må vi gjøre det attraktivt for forskere, klinikere, gründere og etablert industri til å satse. Da må vi sammen finne måter å løfte frem utfordringer og koble sammen ulike kompetansemiljøer, poengterer Oppegaard.

Helse kan ifølge henne bli en viktig brikke i den regionale omstillingen til mer bærekraftige grønne næringer som Rogaland trenger.

Hva mener du bør gjøres for at bedriftene dere tar inn i Helseinkubatoren deres i enda større grad får en solid kundeportefølje på markedet?

– Vi må sørge for at de får verifisert product-market fit gjennom hele utviklingsløpet. Det vil si at de må få tilgang til de som faktisk eier behovet, det vil si helsetjenesten, og få til samarbeid/partnerskap som gjør at løsningene treffer på både organisatoriske, regulatoriske og etiske krav, svarer Oppegaard.

Kvinne som holder foredrag.
Lena Forgaard oppfordrer forsknings- og innovasjonsprosjekter til tidligere påkobling av leverandør.

Oppfordrer til tidligere påkobling av leverandør

Lena Forgaard er seniorrådgiver i Helse Vest RHF, som årlig lyser ut rundt 16 millioner kroner til innovasjonsprosjekter i regionen. Her kan blant annet oppstartsselskaper og næringsliv være samarbeidspartnere i prosjektene.

– Samlet sett er virkemiddelapparatet i Norge for den tidlige fasen i en kommersialiseringsprosess relativt godt, sier Forgaard.

Hun mener imidlertid at det er et stort og langt sprang fra det å samarbeide med sykehusene i et forsknings- og innovasjonsprosjekt, til å bli en del av leverandørene deres og lykkes med å vinne en anskaffelse. Seniorrådgiveren mener derfor at flere av forsknings- og innovasjonsprosjektene bør koble på selskapet deres, Sykehusinnkjøp HF, fra starten av, for å øke sannsynligheten for at samarbeidet på sikt også kan føre til en anskaffelse av den nye løsningen.

– Satsinger for åpen innovasjon, som Helse Campus Stavanger, kan være en god arena for å koble sammen planer om regionale investeringer og anskaffelser i spesialisthelsetjenesten, med relevant forsknings- og innovasjonsaktivitet. Innovasjonene skal kunne integreres med våre eksisterende IKT-system og leverandører. Da bør en enten gjøre seg kjent med hvilke systemer løsningen skal passe inn i, eller koble seg opp mot noen av de eksisterende leverandørene våre, med mål om å få til et samarbeid med dem, sier Forgaard avslutningsvis.

Tekst og foto: Eigil Kloster Osmundsen

Aktuelt fra Det helsevitenskapelige fakultet

Feiret fullført helsevitenskapelig mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

Sjukepleiarar som realiserer seg, blir verande i jobben

Det er meldt om stor mangel på sjukepleiarar. Linda Horne Mæland har forska på norske helsesjukepleiarar for å forstå me...

Sykepleierstudenten Andreas drømmer om å bli redningsmann

Andreas Torjussen Osgjelten går tredje året på sykepleierutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Han har drømt om å j...

Hvordan håndterte ledere i hjemmetjenesten pandemien?

En ny studie ved SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt helsepersonell sine erfaringer ...

Menn i sykepleien: - Det er ikke bare én fasit på hva god omsorg er

– Som menn kan vi ofte bidra på en annen, men like god måte i en krevende livssituasjon eller omsorgssituasjon, sier syk...

Årsrapport for SHARE 2023

I 2023 gikk Oslo Universitetssykehus inn som partner i SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten, forske...

Tilsyn etter alvorlige hendelser på sykehus

En ny studie fra SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten har undersøkt hvordan tilsyn blitt gjennomfør...

Å skreddersy helsetjenester: Ungdom som deltakere i tjenesteutvikling av psykisk helsevern

Bekymringen for ungdommens psykiske helse er et globalt fenomen som skaper overskrifter, også utenfor Norges grenser. Fr...

Fremtidens sykepleier(utdanning) – en felles utfordring

Over 200 personer deltok på et arrangement arrangert av Det helsevitenskapelige fakultet ved UiS, der tematikken var hvo...

Sikkerhet for både ansatte og pasienter- hvordan håndterer ledere det?

En ny artikkel fra SHARE handler om hvordan virksomhetsledere i sykehjem opplever og håndterer å ha ansvar for ansattes ...

De skal bli sykepleiere. Hva tenker de om utdanningen og yrket?

Sykepleierstudentene Brage, Ida og Eirik forteller om en sosial og hektisk studiehverdag og ønsket om et meningsfylt yrk...

Veien videre for helsesektoren: innovasjon, samarbeid og brukerinvolvering

HelseCampus Stavanger-dagen 24. januar omhandlet hvordan vi møter fremtidens utfordringer i helsesektoren og hva som ska...

Resiliens og regulering – en motsetning eller en smart kombinasjon i arbeidet med å forbedre helsetjenestene fremover?

Forskere ved SHARE - Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten mener at regulatorisk resiliens bør spille en sen...

Signerte samarbeidsavtale med NORCE

Det helsevitenskapelige fakultet, UiS og Norwegian Research Centre (NORCE) har inngått en samarbeidsavtale tilknyttet et...

Nakne tal - ein podkast om statistikk

PODKAST: – Det å bruka feil oppsummeringstal for å beskriva eit datasett er veldig, veldig nært det å lyga, seier statis...

Magnus studerer paramedisin

Det er en veldig givende utdanning, i et fagfelt som er i stadig utvikling. Her får man muligheten til å utvikle seg mye...

Anbefaler å søke master i rus- og psykisk helsearbeid

Hedda Aurora valgte dette studieprogrammet for å bedre forstå hvordan man kan støtte enkeltpersoner innen rus- og psykis...

Hvordan opplever ungdom med flyktningbakgrunn helsetilbudet i kommunen?

Forskere ved Universitetet i Stavanger skal undersøke hvordan unge med flyktningbakgrunn fra Afrika opplever møtet med k...

Diskuterte utfordringer i helsetjenestene

Under Helsetjenesteforskningskonferansen ble det satt søkelys på den kommende Nasjonale Helse- og Samhandlingsplanen (NH...

Hvordan lykkes med rask respons i sykehus?

Rask respons er avgjørende når en pasients tilstand forverrer seg. Men hva kan man gjøre når systemer som skal sikre det...

Skal helsetjenesten bare lære av feil og uheldige hendelser?

Det finnes andre måter å bli bedre på, mener forskere. De har utviklet et verktøy som gjør at ledere og helsepersonell b...

Oslo Universitetssjukehus er ny partnar i SHARE

Som ny partnar, styrker Akutt- og Prehospital klinikk ved Oslo universitetssjukehus forskinga på prehospital pasienttryg...

Nye doktorgradsprosjekt i samarbeid med kommunal sektor

Forskingsrådet tildeler kvart år midlar til at tilsette i offentleg sektor skal kunna ta ei doktorgrad. No skal to nye h...

– Det hjelper ikke om du har noe viktig å si hvis ingen lytter

Hva skal egentlig til for å nå fram med det man har på hjertet? I boken «TENK før du snakker» presenterer professor Jo...

Bevar kompetansen i helsevesenet!

Rekruttering av mer helsepersonell er ikke nok. Hvordan få syke helsearbeidere på jobb igjen, og hvordan bør vi forebygg...

Arrangerer nasjonal konferanse om helsetjenesteforskning

Fra 2. til 3. november arrangerer Nasjonalt nettverk for helsetjenesteforskning og Universitetet i Stavanger Helsetjenes...

Nytt tilbud for ph.d.-programmet i helse og medisin

Det helsevitenskapelige fakultet ønsket nylig velkommen til en sosial oppstart på semesteret for doktorgradskandidater o...

Samlet ansatte og studenter med interesse for pårørendearbeid

SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Nettverk for pårørendeforskning ved Det helsevitenskapelige...

Kortfilmar skal lære studentar statistikk

– Statistikk er kanskje det faget som aller flest studentar slit med. Meg sjølv inkludert då eg var student, seier stati...

Samarbeid for ei berekraftig helseteneste

Det helsevitskaplege fakultet ved UiS, SAFER – Stavanger Acute Medicine Foundation for Education and Research og Utvikli...

Verdifullt samarbeid om sommarskule for doktorgradskandidatar

– Sommarskulen skil seg frå andre kurs ved at mykje av læringa ligg i den aktive deltakinga og høvet til å diskutere og ...

Hvorfor slutter så mange sykepleiere? Vi mener det har sammenheng med kompetanseutvikling

Det viktigste vi sammen kan gjøre for å rekruttere, hindre frafall og beholde sykepleiere i yrket, er å iverksette kompe...

Høythengende EU-tildeling til helsetjenesteforskning

Forskere ved Universitetet i Stavanger har sikret seg 6 millioner euro i fra det prestisjetunge forskningsprogrammet Hor...

Ingvil Hellstrand får Universitetsfondets formidlingspris

UiS-forskaren hoppar elegant frå likestilling og kjønnsmangfald, velferd og omsorgsforsking til kunstig intelligens og s...

Elias har sommerjobb i ambulansetjenesten

Elias Fiksen tilbringer tilnærmet hele sommeren som sommervikar i ambulansetjenesten i Kvam ved Helse Bergen. I august e...

Var vertskap for amerikansk delegasjon

Forskningssenteret SHARE – Senter for kvalitet og sikkerhet i helsetjenesten og Statens undersøkelseskommisjon for helse...

Jakob og Desirée er studentassistenter for sykepleierstudenter

Desirée Wennerlund og Jakob Hummelsund Grung har det siste året jobbet som studentassistenter. – Det beste med denne job...

Feiret fullført mastergrad

Denne uken kunne masterstudentene ved Det helsevitenskapelige fakultet slippe jubelen løs. Etter innlevering av masterop...

UiS starter distriktsvennlig sykepleierutdanning i Dalane

Fra høsten 2024 skal Universitetet i Stavanger utdanne sykepleiere i Dalane. – Et viktig tilbud for regionen, sier lokal...

Eksoskjeletter kan redusere arbeidsbelastning for sykepleiere

Eksoskjelett kan være et godt hjelpemiddel for operasjonssykepleiere under lange operasjoner, mener studenter og forsker...