Sosiologi - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (stp)

180

Studieprogramkode

B-SOSIOL

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i sosiologi

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Sosiologi er vitenskapen om hvordan sosiale, kulturelle og økonomiske prosesser binder mennesker sammen eller holder dem fra hverandre. Å forstå disse prosessene i et sosiologisk perspektiv vil ofte bety at vi studerer «det underlige i det velkjente» (Peter Berger).

Sosiologi handler om å forstå individuelle identiteter og livsvalg ut fra deres sosiale kontekst, knyttet til gruppedannelser, sosial ulikhet, politiske forhold. Motsatt er sosiologien også opptatt av hvordan individuelle handlingsvalg fører til reproduksjon og/eller endring av samfunnsmønstre. I bred forstand handler sosiologien om hvordan våre livsvalg påvirkes av sosiale mønstre og prosesser som vi er del av – fra våre umiddelbare sosiale situasjoner og nære relasjoner til strukturelle og globale endringer. Og motsatt, hvordan fører våre valg samlet til at de samme mønstrene vedlikeholdes eller endres? Sosiologiens blikk for det «underlige i det velkjente» innebærer at vi gjør systematiske studier av forhold som vi alle mener å ha nær kjennskap til, enten de er knyttet til familie, skole, utdanning, politikk, gruppedannelser, hverdagsliv, migrasjon, sosiale bevegelser, globalisering, økonomi og velferdsstat.

Av FNs bærekraftmål berører sosiologistudiet i særlig grad nr. 10 «Mindre ulikhet», nr. 16 «Fred og rettferdighet», nr. 5 «Likestilling mellom kjønnene», nr. 4 «God utdanning» og nr. 8 «Anstendig arbeid og økonomisk vekst». Sentrale sosiologiske spørsmål er her hvordan sosial ulikhet og makt dannes og vedlikeholdes innen organisasjoner, arbeidsliv og utdanning, og hvordan karrieremuligheter, helse, inntekt og sosial mobilitet henger sammen med klassebakgrunn, etnisitet og kjønn. Slike spørsmål kan vi undersøke «ovenfra-og-ned» eller «nedenfra-og-opp». Ved UiS er sosiologene særlig opptatt av det siste, og både studiet og mye av forskningen vår kjennetegnes av det vi kaller «interaksjonistiske» analyser.

Gjennom sosiologistudiet lærer du å produsere og systematisere kunnskap om sentrale samfunnsspørsmål, og ikke minst lærer du å forholde deg med kritisk distanse til kunnskap og forskning. De perspektiver og teorier på samfunnsforhold som du lærer, gir deg grunnlag til å føre diskusjon om sosiale spørsmål fra ulike synsvinkler, og på tvers av samfunnssektorer. Opplæringen i forskningsmetode, og den inngående kjennskap som du får til de krav som stilles til vitenskapelig kunnskap, gir deg særlige fortrinn i å vurdere innhold og troverdighet i kunnskapsgrunnlaget for beslutninger i politikk og arbeidsliv. Hvordan leser vi en statistisk tabell som antyder en sammenheng mellom f.eks. kjønn og utdanningsvalg? Hva er datagrunnlaget for konklusjonene i en kvalitativ forskningsrapport? Å kunne forstå grunnlaget for slike sammenhenger, er etterspurte ferdigheter i dagens arbeidsliv.

Læringsutbytte

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

 • Kunnskap om fagets historie og sentrale perspektiver, teorier og begreper
 • Kunnskap om hvordan moderne samfunn er bygget opp og fungerer
 • Innsikt i sentrale sosiologiske temaer som sosial ulikhet, sosial mobilitet, familieformer, utdanning og arbeidslivets organisering
 • Kunnskap om sentrale sosiologiske studier og forskningsbidrag
 • Innsikt i ulike forskningsmetoder som brukes i studiet av samfunnet, fra formulering av problemstillinger og vurdering av forskningsetiske hensyn, via innsamling av materiale ved spørreskjemaer, ustrukturerte intervjuer, observasjon og bruk av foreliggende data, til analyse og tolkning av resultater, publisering og formidling.

Ferdigheter

 • Kunne gjøre greie for sentrale sosiologiske teorier og begreper
 • Kunne anvende sosiologiske perspektiver og begreper til å forstå samfunnet
 • Kunne formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig fremstilling av resultatene
 • Kunne finne fram til, sette seg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • Kunne bidra til, og dra nytte av, sosiologisk kunnskapsproduksjon i hverdags- og arbeidsliv

Generell kompetanse

 • Evne til kritisk refleksjon
 • Evne til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • Respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • Bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og bruk av forskningsresultater
 • Kunne arbeide med faglige problemstillinger både selvstendig og sammen med andre

Fagplan

Obligatoriske emner

År 1, semester 1:

Examen Philosophicum (10 studiepoeng; STP); Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver (10 STP); Introduksjon til sosiologiske emner (10 STP)

År 1, semester 2:

Kvalitativ metode (10 STP); Sosiologisk teori: Nyere perspektiver (10 STP); Sosial ulikhet (10 STP)

År 2, semester 3:

Kultursosiologi (10 STP); Kvantitativ forskningsmetode (10 STP); Mikrososiologi (10 STP)

År 2, semester 4:

Valgemner/utveksling/praksisemne (til sammen 30 STP)

År 3, semester 5:

Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (10 STP); Organisasjonsteori (10 STP); Valgemne (10 STP)

År 3, semester 6:

Arbeidslivssosiologi (10 STP); Bacheloroppgave i sosiologi (20 STP)

Hva kan du bli?

Bachelorgraden i sosiologi kvalifiserer til et bredt spekter av jobber. Sosiologer har stillinger både innenfor kommuner, fylkeskommuner, departementer og direktorater, skoleverket og andre offentlige etater, som for eksempel NAV-systemet, og innen private bedrifter, media og andre kulturinstitusjoner, frivillige organisasjoner og internasjonale organisasjoner. Du kan arbeide med planlegging og iverksetting av prosjektarbeid, veiledning, informasjonsarbeid, saksbehandling, personaladministrasjon, organisasjonsutvikling, undervisning og mye mer.

Fullført studium kvalifiserer til å kunne søke opptak ved flere av masterprogram på Universitetet i Stavanger, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak til masterstudier i samfunnsvitenskap/sosiologi ved andre utdanningsinstitusjoner.

Emneevaluering

For å sikre kvalitet i studieprogrammet og et godt læringsmiljø for studenter og undervisere, gjennomføres det tidligdialoger i alle emner hvert semester, samt standardisert emneevaluering minimum hvert tredje år. Evalueringen av studieprogrammet og emnene er forankret i UiS’ øvrige kvalitetssystem.

Studieplan og emner

 • Obligatoriske emner

  • BSSBAC: Bacheloroppgave i sosiologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sosiologi (BSSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BSS285: Mikrososiologi

   Andre år, semester 3

   Mikrososiologi (BSS285)

   Studiepoeng: 10

  • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

   Studiepoeng: 10

  • BSS290: Kultursosiologi

   Andre år, semester 3

   Kultursosiologi (BSS290)

   Studiepoeng: 10

  • BST310: Organisasjonsteori

   Tredje år, semester 5

   Organisasjonsteori (BST310)

   Studiepoeng: 10

  • BSS320: Arbeidslivssosiologi

   Tredje år, semester 6

   Arbeidslivssosiologi (BSS320)

   Studiepoeng: 10

  • BSS360: Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: Valgemner ved UiS eller utveksling

  • Valgemner 4. semester

   • BSTPRA: Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • BSS295: Digital Culture and Society

    Andre år, semester 4

    Digital Culture and Society (BSS295)

    Studiepoeng: 10

   • BSS298: Materiell kultur

    Andre år, semester 4

    Materiell kultur (BSS298)

    Studiepoeng: 10

   • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • BYS220: Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

    Studiepoeng: 10

   • BST100: Makt og politikk

    Andre år, semester 4

    Makt og politikk (BST100)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

 • Valgemne 5. semester

  • BSS296: The Sociology of Creativity

   Tredje år, semester 5

   The Sociology of Creativity (BSS296)

   Studiepoeng: 10

  • BST210: Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BYS100: Risikosamfunnet

   Tredje år, semester 5

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

   Tredje år, semester 5

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • Obligatoriske emner

  • SVEXPHIL: Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • BSSBAC: Bacheloroppgave i sosiologi

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sosiologi (BSSBAC)

   Studiepoeng: 20

  • BSS100: Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

   Første år, semester 1

   Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver (BSS100)

   Studiepoeng: 10

  • BSS130: Introduksjon til sosiologiske tema

   Første år, semester 1

   Introduksjon til sosiologiske tema (BSS130)

   Studiepoeng: 10

  • BSS160: Sosial ulikhet

   Første år, semester 2

   Sosial ulikhet (BSS160)

   Studiepoeng: 10

  • BSS150: Sosiologisk teori: Nyere perspektiver

   Første år, semester 2

   Sosiologisk teori: Nyere perspektiver (BSS150)

   Studiepoeng: 10

  • BSS120: Kvalitative forskningsmetoder

   Første år, semester 2

   Kvalitative forskningsmetoder (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • BSS285: Mikrososiologi

   Andre år, semester 3

   Mikrososiologi (BSS285)

   Studiepoeng: 10

  • BST290: Kvantitativ forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

   Studiepoeng: 10

  • BSS290: Kultursosiologi

   Andre år, semester 3

   Kultursosiologi (BSS290)

   Studiepoeng: 10

  • BST310: Organisasjonsteori

   Tredje år, semester 5

   Organisasjonsteori (BST310)

   Studiepoeng: 10

  • BSS320: Arbeidslivssosiologi

   Tredje år, semester 6

   Arbeidslivssosiologi (BSS320)

   Studiepoeng: 10

  • BSS360: Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: Valgemner ved UiS eller utveksling

  • Valgemner 4. semester

   • BSTPRA: Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • BSS298: Materiell kultur

    Andre år, semester 4

    Materiell kultur (BSS298)

    Studiepoeng: 10

   • BYS310: Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • BYS220: Kriser og samfunnssikkerhet

    Andre år, semester 4

    Kriser og samfunnssikkerhet (BYS220)

    Studiepoeng: 10

   • BST200: Demokratiteori

    Andre år, semester 4

    Demokratiteori (BST200)

    Studiepoeng: 10

  • Utveksling 4. semester

 • Valgemne 5. semester

  • BST210: Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • BJO203: Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • BST120: Offentlig politikk og administrasjon

   Tredje år, semester 5

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • BYS100: Risikosamfunnet

   Tredje år, semester 5

   Risikosamfunnet (BYS100)

   Studiepoeng: 10

  • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

   Tredje år, semester 5

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

Utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

Sosiologistudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner

Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Frankrike

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Har du allerede tatt et årsstudium i sosiologi, kan du søke deg direkte inn på andreåret.

Kontaktinformasjon

Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for medie- og samfunnsfag, 51 83 15 00/ 1535, e-post: post-ims@uis.no.

Fagrelaterte spørsmål om studiets innhold kan sendes til studieprogramleder Anders Vassenden, anders.vassenden@uis.no

Studieadministrative spørsmål rettes til studiekonsulent Nina Nesheim, nina.nesheim@uis.no

Opptaksspørsmål rettes til: opptak@uis.no