Hopp til hovedinnhold

Risk Analysis master

Vil du bli ekspert på risiko? Med en mastergrad i Risk Analysis kan du analysere, vurdere, kommunisere og styre alle typer risiko. Bli risikoekspert i en tid hvor terrorisme, pandemi, klimaendringer og komplekse teknologiske risikoer er noe av det samfunnet står overfor.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år/ 4 semestre

Antall studieplasser

31 for lokale søkere og 26 for internasjonale søkere

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Engelsk

Studiestart

August hvert år

Se hvorfor du bør velge Risk Analysis.Tilsyn

Samfunnet er i en rivende utvikling hvor urbanisering, klimaendringer og økende energibehov legger press på verdens ressurser – og skaper nye risiko- og sikkerhetsutfordringer. Omstilling og bærekraftig utvikling av samfunnet er helt nødvendig, og arbeidslivet trenger gode kandidater som kan bidra med høy kompetanse innen risiko.

Studieprogrammet i Risk Analysis gir deg unik kompetanse innenfor det å forstå og forholde seg til risiko, inkludert risikoanalyse og risikovurdering, risikopersepsjon, risikokommunikasjon, risikostyring og risikosamstyring (risk governance), policy relatert til risiko, og risikovitenskap. Sentrale temaer knyttet til sikkerhet (safety og security) og resiliens dekkes også, samt temaer knyttet til beredskap og krisehåndtering. Studieprogrammet bygger på konsepter og ideer utviklet gjennom Society for Risk Analysis de siste 40 årene. 

Studiet passer for deg som er interessert i å oppnå en avansert forståelse av risiko, av hva som skaper risiko og hvordan oppnå sikkerhet.

Ønsker du å utgjøre en forskjell? Som risikoekspert kan du jobbe med konkrete utfordringer, som det å oppnå FNs bærekraftsmål. Disse målene er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Som risikoekspert kan du bidra til å oppnå flere av bærekraftsmålene. For eksempel handler bærekraftsmål 11 om å gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige; og bærekraftsmål 13 handler om å styrke evnen til å stå imot og tilpasse seg klimarelaterte farer og naturkatastrofer i alle land. Du vil også kunne bidra i diskusjonen hvordan best utforme slike mål og følge dem opp.  Risikofaget og risikovitenskapen hjelper deg stille de viktige og kritiske spørsmålene for å sikre god risikoforståelse og fokus på de beste tilnærmingene og tiltakene i denne sammenheng.

Studieprogrammet har to spesialiseringer:

• Spesialiseringen i Risk Analysis and Governance er relevant for studenter med alle typer bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikosamstyring (risk governance).

• Spesialiseringen i Engineering Risk Analysis and Management er for studenter med ingeniørfaglig bakgrunn. Denne spesialiseringen gir en bred risikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet.

I løpet av studiet er det mulighet for praksis i et profesjonelt miljø utenfor universitetet, for eksempel en bedrift, offentlig etat, forskningsinstitutt eller større prosjektarbeid ved universitetet.

Hva kan du bli?

Studieprogrammet i risk analysis gir avansert kunnskap i fundamentale temaer innen risikofag. Dette er en attraktiv kompetanse både i arbeidslivet og innen forskning. Studieprogrammet kvalifiserer for en rekke ulike typer stillinger i både privat næringsliv og i offentlig sektor, for eksempel:

Risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent: Risikostyring er i dag i omfattende bruk både i det private næringsliv, for eksempel i petroleums- og energinæringene, bank og finans, og IKT-næringen; og i offentlig sektor, for eksempel i helsevesenet, i by- og regionalplanlegging, og i planlegging og drift av offentlig infrastruktur. Risikostyring tas også i bruk i et stadig økende antall næringer og sektorer. Dette skaper et behov for kandidater med en sterk risikofaglig kompetanse som kan sikre god analyse, vurdering, karakterisering, kommunikasjon, og styring av risiko. Studieprogrammet gir den nødvendige brede og generelle kompetansen til å fungere som risikoanalytiker, rådgiver eller konsulent.

Leder: En viktig lederoppgave er å ta beslutninger under usikkerhet om fremtidige konsekvenser, altså når en står ovenfor risiko. Risikoanalyser utgjør et viktig beslutningsgrunnlag i slike situasjoner. Det kreves da høy kompetanse i å forstå og tolke resultatene av risikoanalyser og i å foreta risikovurderinger. Videre trengs det høy kompetanse i å kommunisere risiko og i å forstå hvordan risiko gjerne oppfattes ulikt av lekfolk sammenlignet med i profesjonelle risikoanalyser. Og det er behov for høy kompetanse i risikostyring og risikosamstyring (risk governance), og i utforming av policyer for risiko for å sikre en akseptabel risiko.

Forsker: Som risikoforsker er det mange muligheter til å bidra til å utvikle og utvide ulike deler av forskningsfronten. Sentrale fundamentale spørsmål som studeres innenfor risikovitenskapen er: Hvordan forstå risiko og usikkerhet? Hvordan uttrykke risiko og usikkerhet? Hvordan avgjøre hva som er akseptabel risiko? En fullført mastergrad i Risk Analysis med et karaktersnitt på minimum B og minimum karakteren B på masteroppgaven kan kvalifisere for opptak til ph.d.-programmet i naturvitenskap og teknologi med spesialisering i risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig mastergrad i Risk Analysis:

Kunnskap

K1: har avansert kunnskap innen risikostyring (risk analysis), relatert til konsepter, teorier, prinsipper, tilnærminger, rammeverk, metoder og modeller for å forstå, vurdere, karakterisere, kommunisere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

K2: har spesialisert innsikt i risikovurdering og risikostyring med en ingeniørfaglig teori- og metodeprofil, eller i risikostyring med en samfunnsfaglig teori- og metodeprofil, avhengig av valgt spesialisering.

K3: har inngående kunnskap om teorier og metoder som utgjør grunnlaget for og som karakteriserer risikovitenskap.

K4: kan anvende denne kunnskapen på nye typer problemer, særlig praktiske problemstillinger i samfunnet, industri/næringsliv, osv.

K5: kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: kan evaluere teorier, prinsipper, fortolkninger, metoder og modeller innenfor fagområdet.F2: kan utvikle og anvende metoder og modeller innen risikostyring; avhengig av spesialisering, metoder for risikoanalyse, pålitelighetsanalyse, kost-nytte-analyse og risikopersepsjonsanalyse. F3: kan planlegge og gjennomføre analyser (tolket i en vid forstand) av risiko og sikkerhet (safety og security) på en selvstendig måte ved å bruke ovenfornevnte kunnskaper.F4: kan bruke relevante metoder for forskning og faglig/vitenskapelig arbeid på en selvstendig måte.

F5: kan analysere og behandle kritisk forskjellige kilder til informasjon og bruke dem til å strukturere og formulere faglige/vitenskapelige argumenter. 

F6: kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer.

Generell kompetanse

G1: kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter for å håndtere spørsmål knyttet til risikostyring og på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: er i stand til å evaluere anvendeligheten av forskjellige verktøy og tilnærminger som er relevante for risikostyring, og undersøke de kortsiktige og langsiktige effektene av forskjellige praksiser og løsninger.

G4: kan formidle omfattende selvstendig arbeid.

G5: er kjent med og kan bruke den gjeldende terminologien innen fagfeltet.

G6: kan kommunisere om faglige/vitenskapelige problemstillinger, analyser og konklusjoner innen fagområdet, både med spesialister og allmennheten.

G7: kan veilede beslutningstakere og andre interessenter i hvordan forstå, analysere, vurdere, håndtere og styre risiko og sikkerhet (safety og security).

G8: kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Opptakskrav

Opptaksregler for spesialisering i Risk Analysis and Governance

Gjennomført og bestått bachelorgrad eller tilsvarende type grad med 3 års varighet (tilsvarende 180 ECTS). Grader som kvalifiserer for opptak vil være grader i byplanlegging og samfunnssikkerhet, i toll, vareførsel og grensekontroll, samt grader i samfunnsvitenskapelige fag, naturvitenskapelige fag, ingeniørvitenskapelige fag, matematikk eller statistikk. Søkere med annen type utdanningsbakgrunn vil bli vurdert av opptakskomiteen. Andre studieprogrammer som kan oppfylle kravene til opptak inkluderer: Sosialfag, Helse- og samfunnsfag, Økonomi og administrasjon, Hotell og turisme, Politiutdanning, Lærerutdanning , Journalistikk, Historie og vitenskapsfilosofi   

Opptaksregler for spesialisering i Engineering Risk Analysis and Management 

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag. Denne spesialiseringen gir en bredrisikokompetanse, med særlig vekt på risikoanalyse, risikovurdering og risikostyring. Spesialiseringen har en ingeniørfaglig profil og dekker temaer som sannsynlighetsregning og statistikk, pålitelighetsanalyse og teknisk sikkerhet. Søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, minimum 5 studiepoeng i statistikk og minimum 7,5 studiepoeng i fysikk.

Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i risk analysis, spesialisering in Engineering Risk Analysis and management, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør. 

Alle søkere:

Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C.

Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Møt masterstudent Mohaimin Khan fra Bangladesh.
Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner

  • Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap

   Første år, semester 1

   Grunnleggende temaer innen risikostyring og risikovitenskap (RIS505)

   Studiepoeng: 10

  • Risiko, samfunn og styring

   Første år, semester 1

   Risiko, samfunn og styring (RIS515)

   Studiepoeng: 10

  • Risk assessment, economic evaluation and decisions

   Første år, semester 2

   Risk assessment, economic evaluation and decisions (RIS525)

   Studiepoeng: 10

  • Risk Management, Communication and Policy

   Første år, semester 2

   Risk Management, Communication and Policy (RIS630)

   Studiepoeng: 10

  • Masteroppgave Risk Analysis

   Andre år, semester 3

   Masteroppgave Risk Analysis (RISMAS)

   Studiepoeng: 30

 • Valg av spesialisering

  • Risk Analysis and Governance

   • Risk Analysis and Governance - obligatoriske emner

    • Philosophy of Science and Research Methods

     Første år, semester 1

     Philosophy of Science and Research Methods (MEE140)

     Studiepoeng: 10

    • Utvalgte tema innen risikostyring

     Første år, semester 2

     Utvalgte tema innen risikostyring (RIS610)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • Terrorsikring og resiliens

       Andre år, semester 3

       Terrorsikring og resiliens (RIS535)

       Studiepoeng: 10

      • Praksis i risk analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i risk analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser (SAM560)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

      • Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

      • Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser (SAM530)

       Studiepoeng: 10

      • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development (SAM550)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 3. semester

  • Engineering Risk Analysis and Management

   • Engineering Risk Analysis and Management - obligatoriske emner

    • Sannsynlighetsregning og statistikk 2

     Første år, semester 1

     Sannsynlighetsregning og statistikk 2 (STA500)

     Studiepoeng: 10

    • Pålitelighetsanalyse

     Første år, semester 2

     Pålitelighetsanalyse (RIS510)

     Studiepoeng: 10

   • Emner ved UiS eller utveksling 3. semester

    • Emner ved UiS 3. semester

     • Anbefalte valgemner 3. semester

      • Teknisk sikkerhet

       Andre år, semester 3

       Teknisk sikkerhet (RIS520)

       Studiepoeng: 10

      • Praksis i risk analysis

       Andre år, semester 3

       Praksis i risk analysis (RIS560)

       Studiepoeng: 10

      • Anvendt risikoanalyse

       Andre år, semester 3

       Anvendt risikoanalyse (RIS615)

       Studiepoeng: 10

      • Enterprise risk and information security

       Andre år, semester 3

       Enterprise risk and information security (RIS650)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 3. semester

    • Utveksling 3. semester

Spørsmål og svar

Kan jeg ta studiet på deltid? Kan jeg dra på utveksling?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?Studiet er lagt opp som heltidsstudium, og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som fjernundervisning. I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i tre år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over tre år istedenfor to år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene.

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Studiet er lagt opp for utveksling i 3. semester. Hvilke studiesteder det er mulig å søke utveksling til finnes det en oversikt over nedenfor.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Vi anbefaler studenter å reise på et utvekslingsopphold i utlandet som en del av studiet. Et utenlandsopphold gir deg mulighet til å tilegne deg en unik kompetanse. Dette i tillegg til språkkunnskaper, internasjonal erfaring og økte karrieremuligheter. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Tredje semester i studieprogrammet er tilrettelagt for utveksling. Dette semesteret har 30 studiepoeng valgemner. Det er viktig at emnene du tar i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og interessefelt.  

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud.

Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

For veiledning og forhåndsgodkjenning av emner, kontakt din studiekonsulent ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

Kontaktperson Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Faglig anbefalte læresteder

Spesialisering: Risk Analysis and Governance

 • Lunds Universitet, Sverige 
 • University of Trentino, Italia

Spesialisering: Engineering Risk Analysis and Management

 • Lunds Universitet, Sverige
 • Politecnico di Milano, Italia
 • INSA Toulouse, Frankrike
 • University of Bologna, Italia
Utveksling
 • Alle land

  Catholic University of Portugal

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Frankrike

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse (INSA)

  Institut National des Sciences Appliquées de Toulouse, also called INSA Toulouse, is located in beautiful Southern France. If you wish to combine cutting-edge science within engineering programs in a lively and multicultural city, apply!

 • Italia

  Politecnico di Milano University

  Politecnico di Milano er Italias største tekniske universitet med om lag 40.000 studenter og er høyt rangert på en rekke internasjonale rankinglister.

  University of Bologna

  The origins of the University of Bologna go way back, and it is considered to be the oldest university in the Western world. Its history is intertwined with that of the great names of science and literature; it is a keystone and a point of reference for European culture. Apply and enjoy Italy's fascinating and rich culture for one semester!

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – Reis på utveksling til Trento!

 • Nederland

  Delft University of Technology

  Delft University of Technology, også kjent som TU Delft, er regnet for å være blant verdens mest prestisjetunge universitet innen ingeniørfag og teknologi. Dette er en unik mulighet for deg som studerer ingeniørfag!

 • Portugal

  Catholic University of Portugal

 • Sverige

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitets historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

Kontakt oss

Professor
51831908
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Ekstern
51831969
Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Din linjeforening

fRISK er linjeforeningen for studenter innen Risk Analysis.

Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.

Mer fra institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Skal jobbe for et grønt og inspirerende Stavanger

Pedersgata og Åsen skal videreutvikles ved hjelp av innbyggernes egne ønsker.

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...