Hopp til hovedinnhold

Industriell økonomi - master 5 år

Masterstudiet i industriell økonomi gir deg en unik kombinasjon av ingeniør- og økonomiutdannelse, og den tverrfaglige kompetansen gjør deg svært attraktiv for arbeidsgivere i mange ulike bransjer.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Studiepoeng

300

Poenggrense

2021: 54,4 / 39,8 (ORD / førstegang)

Antall studieplasser

45

Søknadsfrist

20. april kl. 14.00 via Samordna opptak

Fredrik Horne har tatt en master i industriell økonomi ved UiS.
Studenter foran en PC. Foto: Mari Løvås

Studiet er en kombinasjon av bachelor i ingeniørfag de tre første årene og teknisk og økonomisk påbygg til master i teknologi de siste to årene. Du velger blant bachelorutdanningene ByggDataAutomatisering og elektronikkdesignEnergi- og petroleumsteknologi, Geovitenskap og energiressurserKjemi og miljø og Maskin.

Masterstudiet består av felles metodeemner, og emnepakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. Det er vekst i fornybarmarkedet, bedre politiske rammevilkår og synkende priser på fornybarteknologi – områder som du kan fordype deg i innen industriell økonomi.

Du står relativt fritt til å komponere egen profil basert på dine faglige interesser. Masteroppgaven skrives vanligvis i samarbeid med en bedrift. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Tverrfaglig

Krysningen av økonomi- og ledelsesfag sammen med ingeniørfaglig fordypning har få paralleller innenfor høyere utdanning i Norge. Du vil lære å løse komplekse problemstillinger i tverrfaglige team, og å analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte. Den tverrfaglige kompetansen gir deg kunnskap til å løse tunge faglige utfordringer og lede avanserte prosjekter. "Indøkere" er godt rustet til å jobbe med og å kommunisere løsningsalternativer på kompliserte problemstillinger til ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø, Maskin eller Petroleum

Du velger blant bachelorutdanningene Bygg, Data, Elektro, Kjemi og miljø, Maskin eller Energi- og petroleumsteknoliogi. Masterstudiet består av felles metodeemner, og emnepakker med spesialiseringer i økonomi og ledelse og ingeniørfaglig fordypning. De ingeniørfaglige emnene består normalt av en forhåndsgodkjent pakke som gir en ytterligere fordypning i den fagretningen du hadde på bachelornivå. Etter fullført mastergrad er det mulig å søke opptak til doktorgradsprogrammet i risikostyring og samfunnssikkerhet.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Det er et klart behov både i privat næringsliv og offentlig sektor for teknologisk kompetanse i kombinasjon med økonomi og ledelse både i forhold til prosjekter og generell drift. Studiet i industriell økonomi gir denne kompetansen, med spesialiseringer i flere retninger både i forhold til økonomi og ledelse og ingeniørfaglig kompetanse.

Fullført master i teknologi / sivilingeniør kan kvalifisere til opptak på doktorgradsstudium ved Universitetet i Stavanger innen fagområdet risikostyring og samfunnssikkerhet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor

En kandidat med fullført masterstudium i industriell økonomi skal ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

K1: Ha avansert kunnskap innenfor fagområdet og spesialisert innsikt i et avgrenset område.

K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

og spesialisert innsikt i et avgrenset område.

K2: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

K3: Kan anvende kunnskap på nye områder innenfor fagområdet.

K4: Kan analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

Ferdigheter

F1: Kan analysere tekniske og økonomiske problemer på en integrert måte.

F2: Kan evaluere beslutnings- og investeringsalternativer både i kommersielle og offentlige prosjekter.

F3: Kan utforme beslutningsgrunnlag og løsningsalternativer som kan kommuniseres mot ledere med både teknologi- og økonomibakgrunn.

F4: Kan tilrettelegge og gjennomføre innkjøpskontrakter i prosjekt og i andre organisasjoner (spesialisering kontrakt).

F5: Kan planlegge og gjennomføre oppfølging av prosjekt (spesialisering prosjektledelse).

Generell kompetanse

G1: Kan analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger.

G2: Kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G3: Kan samarbeide i tverrfaglige miljø for løsning av teknisk/økonomiske utfordringer.

G4: Kan formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

G5: Kan kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet, både til spesialister og til allmennheten.

G6: Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser.

Overgang til høyere nivå

Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram i industriell økonomi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet.

 1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen*

  *Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i xxx, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør.
 2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.
 3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:
  1. Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i ”Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.
  1. Bacheloroppgaven.
 4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00). Dette er gjeldende for studenter som har opptak til 5årige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2022 eller senere. Dekanen kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i ”Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi / sivilingeniør ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.
 5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

For å være kvalifisert for opptak til det toårige masterprogrammet i industriell økonomi kreves det i tillegg til de generelle opptakskravene bestått eksamen i minimum 5 sp bedriftsøkonomi og minimum 5 sp mikroøkonomi eller tilsvarende. Studenter som mangler alle eller et av disse emnene, kan også søke om opptak på følgende betingelser:

 • Studenter som mangler bedriftsøkonomi må bestå en egen forprøve i bedriftsøkonomi i begynnelsen av første semester.
  • Studenter som mangler mikroøkonomi, må ta emnet IND200 i løpet av første semester.

I de overnevnte tilfeller må emnene tas utenom ordinær studieplan for masterstudiet. Det samme gjelder under «opptakskrav. Det er viktig at det står under punkt 4: «gjennomsnittskarakter C (3,00)». Vi har et dekanvedtak her.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Valg av Bachelorprogram

  • Byggingeniør - bachelorprogram

  • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Annet valgemne 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

  • Geovitenskap og energiressurser, bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

   • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

    • Fordypning 1: Geovitenskap

     • Anbefalte valgemner

      • Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Studiepoeng: 10

      • Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Studiepoeng: 10

      • Petrologi

       Tredje år, semester 5

       Petrologi

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Studiepoeng: 5

      • Praksisemne i geo og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksisemne i geo og energiressurser

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

     • Anbefalte valgemner

      • Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer

       Studiepoeng: 10

      • Integrerte energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Integrerte energisystemer

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Studiepoeng: 10

      • Praksisemne i geo og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksisemne i geo og energiressurser

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk

       Studiepoeng: 10

      • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Studiepoeng: 5

      • Praksisemne i geo og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksisemne i geo og energiressurser

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 3: Computational Engineering

     • Anbefalte valgemner

     • Andre valgemner

      • Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende Geovitenskapelig Temaemne

       Studiepoeng: 5

      • Praksisemne i geo og energiressurser

       Tredje år, semester 5

       Praksisemne i geo og energiressurser

       Studiepoeng: 10

      • Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene om dette studiet.

spørsmål og svar SOS

Hvordan er jobbmuligheten etter ferdig utdanning?

Industriell økonomistudenter er ettertraktede i jobbmarkedet, og INDØKS arrangerer karrieredag hvor mange bedrifter stiller opp for å profilere seg og søke etter jobbkandidater.

Kan jeg ta studiet ved siden av jobben? Trenger jeg være på campus i Stavanger?

Det er flere som studerer ved siden av jobben, og noen tar studiet uten å være på campus. Vi oppfordrer allikevel til aktiv deltagelse på campus for å få best mulig læringseffekt og å bygge nettverk.

Kan jeg dra på utveksling som en del av studieløpet mitt?

Ja, masterstudiet gir mulighet for utenlandsopphold i 3. semester. Vi har flere utvekslingsmuligheter i forskjellige land, som Italia, USA og Australia.   

Kan jeg skrive masteroppgaven i samarbeid med en annen student?

Ja, to studenter kan gjerne skrive masteroppgaven sammen, det gir ofte bra resultat.

Hvordan er det sosiale miljøet under mastergraden?

Vi har en aktiv linjeforening INDØKS som arrangerer sosiale begivenheter og knytter bånd til næringslivet.

Se presentasjon om Industriell økonomi, fra Åpen dag 2021

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag – bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – automatisering og elektronikkdesign (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – kjemi og miljø (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag – geo- og energiressurser (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Kontakt oss

Professor
51833707
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging
Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Vårt fagmiljø

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging (ISØP)

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har ei rekkje masterstudium innan svært aktuelle område.

Instituttet har i mange år vore blant Noregs mest aktive forskingsmiljø, målt i publikasjonspoeng per vitskapleg tilsett.

Les meir om studietilbod og forsking ved instituttet.

Mer fra Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Tora Aasland tar doktorgrad ved UiS

Tidligere statsråd, stortingsrepresentant og fylkesmann Tora Aasland (79) forsvarer graden dr. philos i samfunnssikkerhe...

Samfunnssikkerhetskonferansen oppsummert

Over 200 deltagere fikk med seg det siste innen samfunnssikkerhetsforskning da Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 ble ar...

Hold av datoen!

Samfunnssikkerhetskonferansen 2022 arrangeres 2. mai.

Konsekvenser av grunnleggende endringer i risikoregulering (RISKY)

RISKY-prosjektet studerer de praktiske konsekvensene av en ny risikodefinisjon basert på usikkerhet.

Temaanalyse av ulykker på motorsykkel

Professor Ove Njå og stipendiat Tone Iversen har fått tildelt et oppdrag fra Statens vegvesen om å gjennomføre temaanaly...

Innovasjon i den norske tunnelsikkerhetsnæringen

Hvordan arbeide målstyrt med innovasjon – en studie av innovasjonssystemet og -prosesser relatert til valg av sikkerhets...

Toppjobb i Lyse

– Det jeg satte størst pris på var nærheten studiet hadde til arbeidslivet, sier Svein Grude (32). Alumnien er konsernco...

BYplanlegging og SAMfunnssikkerhet henger sammen

Byer er komplekse og uferdige organismer som gir store muligheter for forbedring og utvikling. Det motsatte blir stagnas...

Møt risikoingeniør Daniel

Gjennomfører risiko- og ulykkesanalyser for Ferjefri E39 i Statens vegvesen.

Møt doktorgradsstipendiat Ingrid

– Du får muligheten til å studere risikoanalyse i et av de mest internasjonalt anerkjente forskningsmiljøene innen denne...

Sivilingeniør Marianne Pedersen: Fikk midt i blinken-jobb i Equinor

– Jeg jobber med anskaffelser og logistikk i Equinor. Med bachelor i petroleumsteknologi og master i industriell økonomi...

UiS-forskarar fekk medhald i Pressens faglege utval

Lakseskatt-forskarane Bård Misund, Ragnar Tveterås og Petter Osmundsen følte seg uthengde av VG og E24. No har dei fått ...

Nytt samarbeid skal identifisere smartby-prosjekt

Eit samarbeid mellom universitetet, næringslivet og offentleg sektor skal finne ut kva utfordringar regionen kan løyse v...

Solenergipioneren

Professor Harald N. Røstvik ved UiS er fremhevet som en av verdens fremste solenergi-pionerer i perioden 1970-2020.

Årets unge risikoanalytiker

Professor Roger Flage utpekes som en av de mest talentfulle risikoanalytikerne i verden.

Gir nye perspektiver på korona-samfunnet

Korona-viruset kastet Norge ut i en langvarig krisesituasjon. Våre eksperter innenfor samfunnssikkerhet, risiko og krise...

ROADMAP – European observatory on disaster risk and crisis management best practices

Roadmap-prosjektet skal bidra til å etablere en europeisk tenketank innen risikostyring.

Hvordan fungerer klimatilpasningen?

Prosjektet RISKSEC 2.0 analyserer hvordan ulike strategier for klimatilpasning fungerer - eller ikke fungerer - sammen.

ISØP-forskere tildelt EU-prosjekt

Claudia Morsut og Bjørn Ivar Kruke ble nylig tildelt 40.000 euro til å forske på beste praksis for krisehåndtering. Fors...

Prinsipper, metoder og modeller

Hvordan kan brann- og redningstjenesten utrustes med prinsipper, metoder, modeller og andre verktøy for å oppnå økt læri...

Kombinerer to fagområder i nytt bachelorprogram

UiS har etablert bachelorprogram i byplanlegging og samfunnssikkerhet (Bysam) og tar opp studenter fra høsten 2021.

Ph.d. - program i Risikostyring og samfunnssikkerhet

Risikostyring og samfunnssikkerhet er en retning innenfor doktorgradsprogrammet i teknologi og naturvitenskap ved UiS. S...

Saman for eit tryggare Noreg

Samfunnstryggleik og nye trusselbilete var tema då nærmare 250 deltakarar var samla på Samfunnssikkerhetskonferansen 202...

Kirsten Welschemeyer vann Gullhammeren 2018

Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland og styreleiar Sissel Leire i Bygg21 delte ut dei fem gullhamrane under...

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging

Institutt for sikkerheit, økonomi og planlegging er eit av dei mest forskingstunge institutta i Noreg. Instituttet har e...

Framtidens yrker: Urban Risk Manager

– I 2050 kan vi ha en situasjon der 80-90 prosent av verdens befolkning lever i byer. Mange av dem bor i veldig utsatte ...

Gransking av massegraver kan forsone fiender

Volden har opphørt i det tidligere Jugoslavia. Men ikke konfliktene. – Rettsvitenskapelige granskinger av massegraver ka...