Statsvitenskap - bachelor

Dykk ned i politikkens kjerne med vår bachelor i statsvitenskap. Utforsk samfunnets kompleksiteter, forstå politiske prosesser, og bli rustet til å påvirke fremtiden. Gjennom faglig dybde og praktisk innsikt gir vi deg verktøyene for å navigere den politiske verden.

Sist oppdatert
Fakta
Varighet

3 år, 6 semestre

Studiepoeng

180

Antall studieplasser

43

Poenggrense

2023: 42.0 / 42,6 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Framtidens yrker: Bærekraftsleder

Om studiet

Å kjenne til hvordan avgjørelser tas i norsk forvaltning, hvordan næringslivet samarbeider med myndighetene og også hvordan Norge plasseres som energinasjon i verden har gjort meg mye tryggere i jobben min.

Statsvitenskap-alumn og tidligere prosjektleder for ONS Young , Mille Marie Isaksen Lillemoen

Hva kan du bli?

Politikk gjennomsyrar kvardagen som journalist, enten det handlar om å skrive kommentarar om internasjonal politikk, om å følgje opp arbeidet til kommuneadministrasjonen i ei konfliktsak, eller å intervjue landbruksministeren om ei ny satsinga frå regjeringa.

Statsvitenskap-alumn og redaktør Mikkjell Lønning

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Du har kunnskap om:

 • fagets historie og om sentrale statsvitenskapelige studier
 • hvordan det norske og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer
 • internasjonal politikk og staters samhandling, og om forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk
 • politisk teori og filosofi, og om de ideene og verdiene som underligger utformingen av våre politiske institusjoner
 • sentrale statsvitenskapelige temaer knyttet til f eks valg og velgeratferd, forvaltningens organisering og virkemåte
 • ulike forskningsmetoder som brukes i studier av politikk, for eksempel survey, intervjuer, analyser av dokumenter og deltakende observasjon

Ferdigheter

Du kan:

 • finne frem til, sette deg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • gjøre rede for sentrale statsvitenskapelige begreper som for eksempel demokrati, liberalisering, maktfordeling, politiske institusjoner og velferdsstat
 • anvende slike begreper og teorier fra faget til å forstå samfunnet, til å analysere politisk innflytelse og makt, og til å vurdere konsekvensene av viktige hendelser
 • formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • på den måten både bidra til, men også dra nytte av, statsvitenskapelig kunnskapsproduksjon i arbeids- og organisasjonsliv

Generell kompetanse

Du har:

 • evne til kritisk refleksjon, til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • evne til å sortere relevante og saklige argumenter fra ubegrunnede og spekulative påstander
 • respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

 • Valgemne 3 og 5. semester

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Andre år, semester 3

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Miljø- og energipolitikk

   Andre år, semester 3

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Andre år, semester 3

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • The Sociology of Creativity

   Andre år, semester 3

   The Sociology of Creativity (BSS296)

   Studiepoeng: 10

  • Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Andre år, semester 3

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

  • Bærekraft og grønn omstilling

   Andre år, semester 3

   Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 4. semester

  • Valgemner 4. semester

   • Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • Demokratiteori

    Andre år, semester 4

    Demokratiteori (BST200)

    Studiepoeng: 10

   • Sosial ulikhet

    Andre år, semester 4

    Sosial ulikhet (BSS160)

    Studiepoeng: 10

   • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

    Studiepoeng: 10

   • Praksis i statsvitenskap - internasjonal

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap - internasjonal (BSTINT)

    Studiepoeng: 30

 • Valgemne 6. semester

  • Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Tredje år, semester 6

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

  • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

   Tredje år, semester 6

   Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

   Studiepoeng: 10

  • Demokratiteori

   Tredje år, semester 6

   Demokratiteori (BST200)

   Studiepoeng: 10

  • Sosial ulikhet

   Tredje år, semester 6

   Sosial ulikhet (BSS160)

   Studiepoeng: 10

Praksis i arbeidslivet

Praksis i statsvitenskap og sosiologi 

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med.

Frister og praksisbedriftes kan endres fra år til år.

Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hva du kan jobbe med etter endt utdanning.

Her kan du jobbe som praksisstudent

Virksomheter som tar imot praksisstudenter varierer fra år til år, og oppdatert liste kommer etter 15. oktober.
Disse tar imot praksisstudenter våren 2024:
(Husk å bruke studentepost-kontoen dersom det må logges inn for å se presentasjonene)

Søknadsfrist

1. november 2023.

Har du spørsmål? Kontakt emneansvarlig Ann-Karin Tennås Holmen

Informasjon om progresjon i søknadsprosessen.

Opptakskrav

Statsvitenskapstudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BST100 Makt og politikk.
 • BST115 Politisk teori.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BST120 Offentlig politikk og administrasjon.
 • BST130 Internasjonal politikk.

Sosiologistudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiv.
 • BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BSS130 Samfunnsstruktur i endring.
 • BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver.

Karakter for BSS300 Kvalitativ forskningsmetode vil ikke være klar ved søknadsfrist, men tas med i vurdering ved opptak.

Møter du kravene ovenfor, blir du vurdert på grunnlag av søknaden og CV-en du sender inn. Normert studieprogresjon blir vektlagt. Dersom praksisvirksomheten ønsker det, blir du kalt inn til et jobbintervju.

Det er ikke gitt at alle som søker på praksisemnet, får tilbud om jobb. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet, må du ta andre valgemner.

Slik søker du

 • Søknad og motivasjonsbrev til sammen bør ikke overstige en halv side (CV kommer i tillegg)
 • Generell søknad: Hvorfor vil du i praksis?
 • Spesifikt motivasjonsbrev: Hvorfor vil du søke på denne virksomheten? (skriv ett kort brev til tre ulike virksomheter)

Send søknaden til: post-ims@uis.no
Tidsfristen er 1. november!
Husk å oppgi riktig epost og telefonnummer i CV-en. Vær tilgjengelig på telefon og oppgitt epost!

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde semester.

Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land. Dette oppnår du best ved å reise på utveksling. Statsvitenskapsstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Faglige spesialiseringer
Et utvekslingsopphold gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor fag som vi ikke kan tilby i Stavanger. Vi har avtaler med mange universitet med godt fagtilbud innenfor spesialiseringer i statsvitenskap.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Ofte stilte spørsmål om utveksling
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Ofte stilte spørsmål om utveksling

Utveksling

 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University ligger i Tampere regionen, som er Finlands nest største regionale senter etter Helsingfors. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for god undervisning og for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Heart ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Spørsmål om søking og opptak? 

Det viktigste jeg har lært fra studietiden, er evnen til å se hendelser fra ulike perspektiv, forstå kompleksiteten i politikk og samfunn og lære å tilegne meg ny kunnskap.

Statsvitenskap-alumn Anette Bærheim

Studentlivet i Stavanger

Presentasjon av fagmiljøet

Statsvitermiljøet ved UiS

Statsvitermiljøet ved Institutt for medie- og samfunn (IMS) er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.
Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) tilbyr utdanninger innen, og forsker på, media, sosiologi og statsvitskap samt endringsleidelse og energi, miljø og samfunn.

Statsvitermiljøet ved IMS er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder. Noen konsentrerer seg om internasjonal politikk og undersøker blant annet ulike sider ved internasjonale forhandlinger, avtaler og organisasjoner slik som WHO og FN.

Andre interesserer seg for offentlig politikk og administrasjon, og studerer f.eks. miljø- og klimapolitikk, innovasjon i offentlig sektor, organisasjonsdesign, styringsutfordringer på tvers av institusjonelle og geografiske grenser og betydningen av identitet, mangfold og kulturarv i lokale planleggingsprosesser.

Valg og politisk atferd er et tema flere av oss er opptatt av, f.eks. i analyser av politisk representasjon, av hvordan folk danner seg politiske oppfatninger og av hvordan nyheter påvirker partikonkurransen og oppslutning om politiske partier. I tillegg forskes det på tema under politisk teori, demokratiteori, rettsfilosofi og etikk, bl.a. i et prosjekt om ytringsfrihet for ekstremister. Til slutt har miljøet også metodisk interesserte forskere, som blant annet arbeider med bidrag knyttet til statistisk modellering og såkalt «big data» analyse. 

Liknende utdanninger

Kontakt

Førsteamanuensis i statsvitenskap
51831199
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS