Hopp til hovedinnhold

Statsvitenskap - bachelor

Statsvitenskap defineres gjerne som det systematiske studiet av politikk. Men hva menes med det? Og hva lærer du om på bachelorprogrammet i statsvitenskap ved UiS?

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

3 år, 6 semestre

Antall studieplasser

43

Studiepoeng

180

Poenggrense

2022: 43,8 / 42,0 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Framtidens yrker: Bærekraftsleder
Linjeforeningen til statsvitenskap på reise
Statsviterne på UiS er en aktiv linjeforening som reiser hvert år på studietur og som har gjort omfattende arbeid som faddere for nye studenter.

Hvem har politisk makt i Norge - og i resten av verden - og hvorfor har de det? Hva er det som gjør at ikke alle land blir demokratiske? Hvordan kan vi si at flertallet har rett til å styre over mindretallet? Hvorfor stemmer folk som de gjør?  

Dette er eksempler på noen av spørsmålene du vil bruke tid på i løpet av bachelorprogrammet i statsvitenskap. Du lærer om hvordan samfunnet og politikken er organisert, hvordan maktforholdene er og hvordan politikk utformes, påvirkes, gjennomføres og virker.  

Men hva er politikk da? En av de mest brukte definisjonene sier at politikk er alle aktiviteter som vedrører den autoritative fordelingen av verdier i et samfunn. En enklere versjon sier at politikk kan fanges inn med spørsmålet «Hvem får hva, når og hvordan?».  

På studieprogrammet undersøkes dette spørsmålet i en rekke emner som til sammen dekker statsvitenskapens kjerneområder; fra politisk teori, til offentlig politikk og administrasjon, internasjonal politikk og komparativ politikk. I tillegg lærer du selvfølgelig også å studere politikk «systematisk», gjennom emner i samfunnsvitenskapelig metode.  

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner (50 studiepoeng). Utveksling og praksisopphold er to måter å gjøre dette på.  

Det legges til rette for at alle studenter reiser på utveksling i 4. semester.

Du kan også søke om å få et praksisopphold i en virksomhet. Gjennom praksisemnet blir studentene mer bevisste på hvilke yrkesroller disiplinene kan gi og hvilke jobbmuligheter som finnes.

Studiet kvalifiserer til å søke opptak på masterprogram innen samfunnsfag, som endringsledelseenergi, miljø og samfunn og samfunnssikkerhet ved UiS, og til masterstudier i statsvitenskap ved andre universiteter. 

Hva kan du bli?

Statsvitere arbeider i lokal og statlig forvaltning, i organisasjoner, innen media, diplomati og internasjonale organisasjoner og i næringslivet.

Fullført studium kvalifiserer til å søke opptak til flere masterprogram ved UiS, bl.a. Master i endringsledelse og Master i energi, miljø og samfunn, og vil kunne kvalifisere for opptak ved masterstudier i samfunnsvitenskap/statsvitenskap ved andre utdanningsinstitusjoner.

Møt våre studenter

Alumner statsvitenskap

Hva lurer du på?

Spørsmål og svar om statsvitenskap bachelor

Hvilke jobber får statsvitere? Kan jeg dra på utveksling?

Spørmålstegn på gul bakgrunn

Hvorfor skal jeg velge bachelor i statsvitenskap? 

Du trenger ikke å være aktiv i politikken for å velge statsvitenskap, du trenger ikke engang ha et klart partipolitisk ståsted. Men du bør ha en interesse for politikk, en undring eller nysgjerrighet. Det kan handle om det nære og lokale, om hvorfor din kommune har så dårlige (eller gode?!) skoler mens skolene i nabokommunen gjør det mye bedre. Det kan dreie seg om de store globale utfordringene, knyttet til samarbeid og sikkerhet, klima og nå også pandemier. Eller det kan handle om valg og politikk på nasjonalt nivå, kanskje er du en av dem som ser mer frem til valgnatten enn til Eurovision Song Contest? I så fall vil du føle deg hjemme og ha tre interessante år hos oss! 

Hvilke jobber får statsvitere? 

Som statsviter kan du (nesten) bli hva du vil! Det høres ut som et politikersvar, men poenget er at statsvitenskapelige studier er en såkalt generalistutdannelse. De kvalifiserer ikke for en konkret yrkesrolle, med mindre man tar sikte på å bli forsker/underviser og fortsetter mot både mastergrad og doktorgrad. Gjennom utdanningen tilegner du deg ferdigheter og kunnskap som kan være nyttige i en rekke jobber. Tradisjonelt har statsvitere ofte fylt ulike roller i offentlig forvaltning, som saksbehandlere, analytikere, ledere, informasjonsmedarbeidere osv. De senere årene er det likevel også blitt vanligere at statsvitere ansettes i privat sektor. Du kan lese mer om jobbmuligheter for statsvitere på utdanning.no

Hvordan kan jeg engasjere meg?  

Alle studenter blir automatisk medlem av StOr, studentenes egen interesseorganisasjon. StOr er ikke bare opptatt av å ivareta dine interesser som student, men er også en paraplyorganisasjon for ALLE studentorganisasjoner ved UiS – humanitære, kulturelle, politiske, idrettsorganisasjoner eller hva det måtte være. Ved oppstart vil du møte representanter som forteller mer om hva du kan bli med på. Og, for ikke å glemme, statsvitere har sin egen linjeforening om er ansvarlige for både faglige og sosiale arrangementer.  

Hvilke emner dekkes på studiet?  

Studiet er bygget opp rundt et sett av kjerneemner som gir deg innsikt i politisk teori, offentlig politikk og administrasjon, makt og politikk i Norge, komparativ politikk og politisk atferd, internasjonal politikk og metode. I tillegg tilbys det emner med vekt på blant annet organisasjonsteori, demokratiteori, miljø- og klimapolitikk, kultur og mangfold med mer. En mer detaljert oversikt over studieforløpet og emnene finner du her.

Er det mulig å velge emner selv? 

I løpet av utdanningen har du muligheten til å skape din egen profil gjennom valgfrie emner på til sammen 50 studiepoeng. Utveksling og praksisopphold kan fylle noen av disse poengene, mens resten kan plukkes enten fra en rekke valgemner ved SV-fakultetet eller fra andre fakulteter ved UiS.  

Er det praksis på studiet?  

Jepp, det er det! I det andre året av studieforløpet, på våren, har du muligheten til å ha praksis i en av flere ulike virksomheter. Vi har mellom 10-13 praksisplasser. Les mer her: Praksis i arbeidslivet - statsvitenskap og sosiologi.

Kan jeg dra på utveksling? 

Ja, faktisk vil vi si det så sterkt at du bør dra på utveksling hvis det er praktisk mulig for deg! Vi hjelper deg så godt vi kan både i forkant, underveis og når du kommer hjem.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Ved fullført studieprogram forventes det at studentene sitter igjen med følgende kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Du har kunnskap om:

 • fagets historie og om sentrale statsvitenskapelige studier
 • hvordan det norske og andre lands politiske systemer er bygget opp og fungerer
 • internasjonal politikk og staters samhandling, og om forholdet mellom nasjonal og internasjonal politikk
 • politisk teori og filosofi, og om de ideene og verdiene som underligger utformingen av våre politiske institusjoner
 • sentrale statsvitenskapelige temaer knyttet til f eks valg og velgeratferd, forvaltningens organisering og virkemåte
 • ulike forskningsmetoder som brukes i studier av politikk, for eksempel survey, intervjuer, analyser av dokumenter og deltakende observasjon

Ferdigheter

Du kan:

 • finne frem til, sette deg inn i og henvise korrekt til relevant faglitteratur
 • gjøre rede for sentrale statsvitenskapelige begreper som for eksempel demokrati, liberalisering, maktfordeling, politiske institusjoner og velferdsstat
 • anvende slike begreper og teorier fra faget til å forstå samfunnet, til å analysere politisk innflytelse og makt, og til å vurdere konsekvensene av viktige hendelser
 • formulere og undersøke samfunnsvitenskapelige problemstillinger, anvende forskningsmetoder, analysere data, samt gi en klar og ryddig framstilling av resultatene
 • på den måten både bidra til, men også dra nytte av, statsvitenskapelig kunnskapsproduksjon i arbeids- og organisasjonsliv

Generell kompetanse

Du har:

 • evne til kritisk refleksjon, til å tenke og skrive analytisk og formidle sentralt fagstoff
 • evne til å sortere relevante og saklige argumenter fra ubegrunnede og spekulative påstander
 • respekt for sentrale vitenskapelige verdier som åpenhet, upartiskhet, presisjon, konsistens og etterrettelighet
 • bevissthet om etiske utfordringer som kan oppstå i forskning og ved bruk av forskningsresultater

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Praksis i arbeidslivet

Praksis i statsvitenskap og sosiologi 

Gjennom valgemnet Praksis i statsvitenskap og sosiologi, som du kan ta i fjerde semester, får du relevant arbeidserfaring fra en av virksomhetene Institutt for medie- og samfunnsfag samarbeider med.

 Praksisoppholdet gir deg en uvurderlig mulighet til å få et innblikk i hva du kan jobbe med etter endt utdanning.

Her kan du jobbe som praksisstudent

Virksomheter som tar imot praksisstudenter, kan variere fra år til år. Disse tar imot praksisstudenter våren 2023:

Statsforvalteren i Rogaland – landbruk og mat

KS Vest-Norge

Rogaland bondelag

Røde kors

Næringsforeningen i Stavangerregionen 

Nivel 

Rogaland fylkeskommune - avdeling for kultur og næring, seksjon for næring

Søknadsfrist

1. november 2022.

Har du spørsmål? Kontakt emneansvarlig Solveig Grønnestad

Informasjonsmøte

Informasjonsmøtet om praksis våren 2023 holdes tirsdag 18. oktober 2022 kl. 14:15-16:00 i KA -A3

Opptakskrav

Statsvitenskapstudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BST100 Makt og politikk.
 • BST115 Politisk teori.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BST120 Offentlig politikk og administrasjon.
 • BST130 Internasjonal politikk.

Sosiologistudenter med gjennomsnittskarakter C eller høyere i emnet BSS300 Kvantitativ metode og i minst fem av følgende emner i 1. og 2. semester, kan søke opptak:

 • SVEXPHIL Examen philosophicum.
 • BSS100 Sosiologisk teori: Klassiske perspektiv.
 • BSS110 Sosiale relasjoner og institusjoner.
 • BSS120 Forskningsteori og metode.
 • BSS130 Samfunnsstruktur i endring.
 • BSS150 Sosiologisk teori: Nyere perspektiver.

Karakter for BSS300 Kvalitativ forskningsmetode vil ikke være klar ved søknadsfrist, men tas med i vurdering ved opptak.

Møter du kravene ovenfor, blir du vurdert på grunnlag av søknaden og CV-en du sender inn. Normert studieprogresjon blir vektlagt. Dersom praksisvirksomheten ønsker det, blir du kalt inn til et jobbintervju.

Det er ikke gitt at alle som søker på praksisemnet, får tilbud om jobb. Blir du ikke tatt opp på praksisemnet, må du ta andre valgemner.

Slik søker du

-Søknad og motivasjonsbrev til sammen bør ikke overstige en halv side (CV kommer i tillegg)
-Generell søknad: Hvorfor vil du i praksis?
-Spesifikt motivasjonsbrev: Hvorfor vil du søke på denne virksomheten? (skriv ett kort brev til tre ulike virksomheter)

- Send søknad til:  post-ims@uis.no
-Tidsfrist – 1. nov!
-Oppgi riktig epost og telefonnummer i CV-en
-Vær tilgjengelig på telefon og oppgitt epost!
-Sjekk ut https://student.uis.no/studieprogram-og-emner/samfunnsfag/statsvitenskap-bachelor/praksisopphold/

INFORMASJON OM VIRKSOMHETENE

Skjermbilde av Youtube-film om praksis i statsvitenskap og sosiologi
Se film om praksisemnet i statsvitenskap og sosiologi.

Praksisstudents erfaring:

– Veldig relevant og gull verdt

Bærekraftsleder

Framtidens yrker

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Examen Philosophicum - IMS

   Første år, semester 1

   Examen Philosophicum - IMS (SVEXPHIL)

   Studiepoeng: 10

  • Offentlig politikk og administrasjon

   Første år, semester 1

   Offentlig politikk og administrasjon (BST120)

   Studiepoeng: 10

  • Politisk teori

   Første år, semester 1

   Politisk teori (BST115)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsteori og metode

   Første år, semester 2

   Forskningsteori og metode (BSS120)

   Studiepoeng: 10

  • Makt og politikk

   Første år, semester 2

   Makt og politikk (BST100)

   Studiepoeng: 10

  • Internasjonal politikk

   Første år, semester 2

   Internasjonal politikk (BST130)

   Studiepoeng: 10

  • Kvantitativ forskningsmetode

   Andre år, semester 3

   Kvantitativ forskningsmetode (BST290)

   Studiepoeng: 10

  • Komparativ politikk

   Andre år, semester 3

   Komparativ politikk (BST250)

   Studiepoeng: 10

  • Bacheloroppgave

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave (BSTBAC)

   Studiepoeng: 20

  • Organisasjonsteori

   Tredje år, semester 5

   Organisasjonsteori (BST310)

   Studiepoeng: 10

  • Velferdsstat og -politikk

   Tredje år, semester 5

   Velferdsstat og -politikk (BST300)

   Studiepoeng: 10

  • Kultur, mangfold og bærekraft i politiske prosesser

   Andre år, semester 3

   Kultur, mangfold og bærekraft i politiske prosesser (BST230)

   Studiepoeng: 10

 • 4. semester: valgemner ved UiS eller utveksling

  • Utveksling 4. semester

  • Valgemner 4. semester

   • Praksis i statsvitenskap og sosiologi

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap og sosiologi (BSTPRA)

    Studiepoeng: 20

   • Sårbarhet og teknologisk utvikling

    Andre år, semester 4

    Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

    Studiepoeng: 10

   • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

    Andre år, semester 4

    Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

    Studiepoeng: 10

   • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

    Andre år, semester 4

    Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

    Studiepoeng: 10

   • Praksis i statsvitenskap - internasjonal

    Andre år, semester 4

    Praksis i statsvitenskap - internasjonal (BSTINT)

    Studiepoeng: 30

 • Valgemne 5. semester

  • Politikk, beslutninger og risiko

   Tredje år, semester 5

   Politikk, beslutninger og risiko (BYS200)

   Studiepoeng: 10

  • Miljø- og energipolitikk

   Tredje år, semester 5

   Miljø- og energipolitikk (BST210)

   Studiepoeng: 10

  • Demokratiteori

   Tredje år, semester 5

   Demokratiteori (BST200)

   Studiepoeng: 10

  • Media and communication

   Tredje år, semester 5

   Media and communication (BJO203)

   Studiepoeng: 10

  • The Sociology of Creativity

   Tredje år, semester 5

   The Sociology of Creativity (BSS296)

   Studiepoeng: 10

  • Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden

   Tredje år, semester 5

   Hverdagens sosiologi: Globale spørsmål i samtiden (BSS360)

   Studiepoeng: 10

 • Valgemne 6. semester

  • Digital Culture and Society

   Tredje år, semester 6

   Digital Culture and Society (BSS295)

   Studiepoeng: 10

  • Sårbarhet og teknologisk utvikling

   Tredje år, semester 6

   Sårbarhet og teknologisk utvikling (BYS210)

   Studiepoeng: 10

  • Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling

   Tredje år, semester 6

   Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (BYS310)

   Studiepoeng: 10

  • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

   Tredje år, semester 6

   Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier (GEN340)

   Studiepoeng: 10

  • Sosiologisk teori: Nyere perspektiver

   Tredje år, semester 6

   Sosiologisk teori: Nyere perspektiver (BSS150)

   Studiepoeng: 10

Se presentasjon om statsvitenskap fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!
Presentasjon av fagmiljøet

Statsvitermiljøet ved UiS

Statsvitermiljøet ved Institutt for medie- og samfunn (IMS) er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder.

Elise Ottesen Jensens hus, campus Ullandhaug.
Institutt for medie- og samfunnsfag (IMS) tilbyr utdanninger innen, og forsker på, media, sosiologi og statsvitskap samt endringsleidelse og energi, miljø og samfunn.

Statsvitermiljøet ved IMS er lite, men variert og aktivt innen alle statsvitenskapens kjerneområder. Noen konsentrerer seg om internasjonal politikk og undersøker blant annet ulike sider ved internasjonale forhandlinger, avtaler og organisasjoner slik som WHO og FN.

Andre interesserer seg for offentlig politikk og administrasjon, og studerer f.eks. miljø- og klimapolitikk, innovasjon i offentlig sektor, organisasjonsdesign, styringsutfordringer på tvers av institusjonelle og geografiske grenser og betydningen av identitet, mangfold og kulturarv i lokale planleggingsprosesser.

Valg og politisk atferd er et tema flere av oss er opptatt av, f.eks. i analyser av politisk representasjon, av hvordan folk danner seg politiske oppfatninger og av hvordan nyheter påvirker partikonkurransen og oppslutning om politiske partier. I tillegg forskes det på tema under politisk teori, demokratiteori, rettsfilosofi og etikk, bl.a. i et prosjekt om ytringsfrihet for ekstremister. Til slutt har miljøet også metodisk interesserte forskere, som blant annet arbeider med bidrag knyttet til statistisk modellering og såkalt «big data» analyse. 

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
4. semester

På bachelorprogrammet i statsvitenskap er det forventet at du drar på utveksling i fjerde eller femte semester (for de som tar praksisemne i fjerde semester).

Når du studerer nasjonal og internasjonal politikk er det viktig å forstå hvordan politiske systemer fungerer i andre land. Dette oppnår du best ved å reise på utveksling. Statsvitenskapsstudenter kan ta et semester av utdanningen i utlandet, hos et av samarbeidsuniversitetene våre. Et utvekslingsopphold er en god mulighet til å gjøre graden din spesiell, og til å studere fag UiS ikke tilbyr. Utenlandsoppholdet blir en integrert del av graden din, uten at studieprogresjonen din blir forsinket.

Emnevalg
I det anbefalte utvekslingssemesteret skal du ta valgemner som tilsvarer 30 studiepoeng. Det vil si at du står fritt til å velge hvilke fag du vil studere i utlandet, så sant innholdet er relevant for studiet. Ved noen institusjoner finnes det ferdig sammensatte, anbefalte spesialiseringer på 30 studiepoeng. Hos andre institusjoner kan du lage din egen sammensetning på 30 studiepoeng. Institutt for medie- og samfunnsfag har en liste over tidligere godkjente emner.

Faglige spesialiseringer
Et utvekslingsopphold gir deg mulighet til å spesialisere deg innenfor fag som vi ikke kan tilby i Stavanger. Her finner du forslag til avtaler med godt fagtilbud innenfor spesialiseringer i statsvitenskap.

Politisk teori: Adelaide University, Oxford Brooks University, København Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University.

Offentlig politikk og Administrasjon: ISCTE – University of Lisbon, København Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Cal state LA, San Diego State University, Hawaii Pacific University, Århus Universitet.

Komparativ politikk: Science Po Toulouse, ISCTE – University of Lisbon, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University, Cal state LA, Cal state Bakersfield, Hawaii Pacific University, Århus Universitet.

Internasjonal politikk: Griffith University, Wollongong University, University of Otago, Oxford Brooks University, København Universitet, Lunds Universitet, Uni of Wisconsin-Platteville, Uni Mississippi, Cal state Bakersfield, Uni of New Haven, Cal state Montereybay, Cal state LA, San Diego state University, Hawaii Pacific University.

Europeisk politikk og EU: University of Hradec Králové.

Amerikansk politikk: Uni Mississippi, Uni of New Haven, San Diego State University, Cal state LA, Cal state Bakersfield, Cal state Bakersfield, Uni of New Haven, Hawaii Pacific University.

Hjelp til forhåndsgodkjenning av emner
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Ofte stilte spørsmål om utveksling
Når søknadsfristen har gått ut, inviterer instituttet til en workshop. Der får du hjelp til å skrive søknaden du må levere for å få forhåndsgodkjent emnene du skal ta i utlandet. Vi anbefaler at søknaden inneholder emner som tilsvarer mer enn 30 studiepoeng, slik at du har flere valgmuligheter.

Vil du vite mer?
Ta kontakt med studiekonsulent Nina Nesheim for mer informasjon.

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

Ofte stilte spørsmål om utveksling

Utveksling
 • Alle land

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Lingnan University

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Wollongong

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of Wollongong

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

 • Danmark

  Aalborg Universitet

  Aalborg Universitet (AAU) er kjent for å benytte seg av problembasert læring i grupper, noe som kan by på en spennende læringsprosess.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen i flere rangeringer.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger midt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Frankrike

  Catholic University of Lille

  Reis på Erasmus+-utveksling til Lille!

  Sciences Po Toulouse

  The Institute of Political Science in Toulouse ('Science Po Toulouse') is an autonomous higher education and research establishment within one of the older universities in Europe. Go on exchange to the beautiful city of Toulouse and strenghten your language skills in French!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Italia

  Catholic University of the Sacred Heart, Milan

  Catholic University of the Sacred Hearth ble grunnlagt i 1921. Universitetet har vunnet 5 stjerner av QS stars for deres felt innen ansettbarhet, undervisning, fasiliteter og engasjement.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Portugal

  ISCTE - Instituto Universitário de Lisboa

  Bli Erasmus+ student i en av Europas flotteste hovedsteder!

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  University of Deusto

  Universidad de Deusto ble grunnlagt i 1886 i Bilbao som da hadde navnet Deusto. Bilbao er en middelalderby som lenge har vært en viktig havneby og et knutepunkt for internasjonal handel og kulturutveksling. Dette gir også universitetet en internasjonal karakter samtidig som det har bevart sin baskiske kulturarv.

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

 • Sverige

  Stockholms universitet

  Stockholms universitet ble grunnlagt i 1878 som et radikalt alternativ til de tradisjonelle universitetene i Sverige. De er nå ett av Europas ledende universitet i en av verdens mest dynamiske hovedsteder.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s and tomorrow’s smartest teachers and researchers.”

 • Tsjekkia

  University of Hradec Králové

  The University of Hradec Králové has a large academic offer which covers almost hundred disciplines. The University regularly welcomes 60-80 Erasmus+ exchange students each year. Enjoy Czech Republic in an international setting at Hradec Králové!

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

Kontakt oss

Førsteamanuensis
51831199
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Institutt for medie- og samfunnsfag
Seniorkonsulent
51831581
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Fakultetsadministrasjonen SV
Administrasjon IMS

Din linjeforening

Statsviterne på UiS

Du er kanskje også interessert i:

Endringsledelse

master 2 år

Samfunnssikkerhet

master 2 år

Livet som Stavanger-student

Ny podkast: Student i Stavanger!

Hva er best med Stavanger? Hvordan er det å studere ved UiS? Podkasten Student i Stavanger er laget av studenter ved Uni...

Som maskiningeniør finner du morgendagens løsninger

Velger du å bli maskiningeniør får du en allsidig utdannelse og muligheten til å jobbe innenfor svært mange virksomheter...

– Mi oppfatning er at Handelshøgskolen og UiS er fremoverlente og synlege i samfunnsdebatten

Lene Kristine Solesvik går tredje året på bachelor i rettsvitskap. For henne har jussen blitt hennar lidenskap.

Er Stavanger en studentby - eller en by med studenter?

Stavanger kommune trenger innspill fra deg som er student for å videreutvikle Stavanger til å bli en enda bedre studentb...

Som å bo i et stort hotellrom

Økonomistudent Mohammed Abdullah Hassan fikk lørdag storslått besøk i den nye leiligheten sin, da det var offisiell åpni...

Slik har UiS-studentene det i 2022

Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) viser økende forskjeller på det psykiske plan for UiS-studentene. Fler...

En av tre studenter har alvorlige psykiske plager

35 prosent av norske studenter opplever alvorlige psykiske plager, viser Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHo...

Synergy

Synergy er en linjeforening for alle studenter på Institutt for energiressurser.

Hva har skjedd siden forrige helse- og trivselsundersøkelse?

Her kan du lese om studentaktiviteter ved UiS og hva som er gjort siden forrige SHoT-undersøkelse.

ENTEK

Linjeforeningen ENTEK representerer petroleum-, geologi- og batteriingeniørene ved Universitetet i Stavanger.

Fikk unik erfaring med internasjonal masteroppgave

Marta Obi samarbeidet med studenter fra Sverige og Italia da hun skrev masteroppgaven sin. ECIU University ga henne nye ...

Tekna Student UiS

Et verv eller medlemskap i Tekna betyr gull på CV'en og er gull å ha i studietiden!

10 kjappe spørsmål til StOr-leder Sara

Er du student ved UiS? Da bør du bli litt kjent med StOr-leder Sara. Hun jobber nemlig for at du - og drøye 12 000 andre...

Mitt favorittsted

Våre studenter og ansatte forteller om sitt favorittsted i regionen eller på campus og gir gode tips til hvor din neste ...

Ingrid er medic i Stillehavet

Min sommerjobb: Paramedisinstudent Ingrid Arnesen jobber som medic på Statsraad Lehmkuhl i sommer. I Stillehavet!

Naturkveld på Arkeologisk museum: Hvordan løser vi klimakrisen uten å forverre naturkrisen?

UiS og Norsk klimastiftelse inviterer til åpent kveldsmøte: En samtale om hvordan vi kan løse klimakrisen og naturkrisen...

Daniel vil jobbe med romfart

- Jeg vil jobbe med noe jeg synes er meningsfylt, og jeg synes teknologi er meningsfylt fordi jeg tror vi kan finne løsn...

Gode jobbmuligheter etter biologisk kjemi-studie

– En bachelor i biologisk kjemi ved UiS gir deg mulighet til å knytte gode kontakter i løpet av studiet og gir deg mange...

Anne vil jobbe med kreftforskning

– Med en stilling som kreftforsker får jeg muligheten til å forstå mer av dette store verdensproblemet, og kanskje kan j...

Magnus studerer biologisk kjemi og er leder for linjeforeningen Kjemi i Stavanger

- Linjeforeningen er en plattform for å bli kjent med hverandre.

AKSEL - Linjeforeningene for Maskin & Offshore ved UiS

AKSEL er en aktiv linjeforening som jobber for et bedre studentmiljø for alle Maskin- og marin/offshore studenter på UiS...

– Nordisk er nesten litt eksotisk

Den ferske generalsekretæren i Senterungdommen les islandske aviser for å halde språkkunnskapane ved like.

– Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

Sjå korleis Ullandhaug campus skal bli grønare!

Universitetet i Stavanger tenkjer grønt og har store planar for korleis morgondagens universitet skal sjå ut. Om nokre å...

- Vi trenger alle typer menn i barnehagene

Jonas tar er snart ferdig utdannet barnehagelærer og vil gjerne ha flere mannlige kollegaer når han kommer ut i jobb.

– Gleder meg til å reise på utveksling!

Engelskstudent Ghada tror at det å dra på utveksling ikke bare gir bedre engelsk-kunnskaper, men også at det vil gjøre h...

Bruker den nye kompetansen på jobb hver dag

Bjørg Oltedal (32) er fra Ogna og tar master i barnehagevitenskap.

Deler erfaringer og får inspirasjon fra medstudenter

Silje Vignes Flesjå (43) er fra Finnøy i Ryfylke og holder på med en master i barnehagevitenskap.

Islendingen som studerer engelsk i Norge

– Jeg valgte engelsk bachelor fordi jeg er interessert i bokbinding og redaksjonsarbeid, og håper å få jobbe med dette ...

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

Alle nye barnehagelærerstudenter får en mentor

Hjelper studentene i gang slik at de raskt mestrer overgangen fra videregående til universitet.

BaTo

Linjeforeningen til Bachelor i toll, vareførsel og grensekontroll ved Universitetet i Stavanger.

Enorm opptur for bachelor i paramedisin

Bachelor i paramedisin ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,9 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Det er kun fi...

Jordmorfag har landets mest fornøyde studenter

Master i jordmorfag ved UiS har en overordnet tilfredshet på 4,7 av 5 mulige poeng i Studiebarometeret. Dette er høyere ...

Svar på hvordan du har det og bli med i trekning om gavekort

8. februar går startskuddet for studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Vi trenger din hjelp for å få vite me...

- Kildekritikk er like viktig i sosiale medier som i historiepensum

Student Markus Kirkevold studerer historie, spiller innebandy og liker kantina på Kjølv Egelands hus.

Vil bidra med ny viten i historiefaget

Daman er 28 år gammel, halvveis i en bachelorgrad i historie ved Universitetet i Stavanger og har lyst til å bidra med n...

Kammermusikkonkurransen 2022

Velkommen til Fakultet for utøvende kunstfag sin årlige kammermusikkonkurranse. Konkurransen finner sted fredag 8. april...

Steller til jul for studenter som ikke reiser hjem til jul

UiS-student Gordon Yeung var mutters alene i jula i fjor. I år står han i bresjen for 13 arrangement jula gjennom og øns...

Resultatet av studentvalet 2021

Teknat-liste fekk flest stemmer, og total oppslutning på valet var 15,73 prosent.