Hopp til hovedinnhold

Sykepleie - bachelorstudium (B-SYKEPL)

Fakta
Studieprogramkode

B-SYKEPL

Vekting (SP)

180

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i sykepleie

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Hva lærer du?

Etter endt utdanning skal studenten ha kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Den finnes her

Intro

Bachelor i sykepleie tilbys som fulltidsstudium over tre år og kvalifiserer til å søke om autorisasjon som sykepleier. Graden Bachelor i sykepleie skal gi teoretisk og praktisk kompetanse til å utøve sykepleie. Utdanningen kvalifiserer for arbeid som autorisert sykepleier i ulike deler av helse- og velferdstjenesten, og den fører frem til bachelorgrad som åpner veien for videre studier innen ulike spesialfelt, masterstudier og doktorgrad. 
Sykepleierstudiet er underlagt Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning av 2019. Sykepleie som fag og tjeneste er basert på Norsk Sykepleierforbunds yrkesetiske retningslinjer og International Council of Nursings etiske kodeks, norske lover som regulerer sykepleietjenesten og sykepleierutdanningen, EU-direktiv for godkjenning av yrkeskvalifikasjoner og Universitetet i Stavanger sine interne forskrifter og reglement. Forskrift om skikkethetsvurdering av juni 2006 gjelder. 

Utdanningens faglige profil

Sykepleie er et omsorgsyrke og en samfunnstjeneste som er grunnlagt på et humanistisk menneskesyn. Sentrale verdier er barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskets iboende verdighet. I sykepleie ytes omsorg til mennesker uavhengig av kjønn, alder, sosial status og etnisitet, og sykepleiere har sitt virkeområde innen alle deler av helsetjenesten. Sykepleie forholder seg til pasienten på en helhetlig måte ut fra hvordan det erfares å være syk. Sykepleie innebærer å lindre pasientens lidelse, understøtte opplevelsen av mening og livsvilje, hjelpe til å mestre livssituasjonen, samt ivareta grunnleggende behov i møte med pasienters helsesvikt og helsetrusler. Sykepleie tar hensyn til pasientens og pårørendes livshistorie, livserfaringer, betydningsfulle relasjoner og verdier.

Bachelor i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet vil styrke og fremme en ansvarlig og medmenneskelig sykepleie som er grunnlagt på omsorgsfilosofi, kulturforståelse, mellommenneskelig samspill og særtrekk ved sykepleierens særegne funksjon og ansvarsområde i samfunnet. Viktige «kunnskapssøyler» utgjøres av kunnskaper hentet fra sykepleievitenskap, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanvitenskap.
Studiet vektlegger både utdanning og danning. Danning innebærer både en akademisk dannelse og en dannelse til en profesjon. Danning forstås som skapende og formende prosesser hvor menneskets iboende muligheter gis vekstvilkår. I studieprogrammet vektlegges også en akademisk tilnærming til sykepleiefaget. Dette innebærer en vitenskapelig skolering, utvikling av en vitenskapelig holdning både til kunnskap og til informasjonskompetanse.

Arbeids- og undervisningsformer

Sykepleiekompetanse utvikles i samspillet mellom teori og praksis. Studenten har ansvar for egen læring og for å delta i ulike læringsaktiviteter. Arbeids- og undervisningsformer vil være varierte, deriblant forelesninger, seminarer, digitale læringsverktøy, ferdighetstrening, simulering, gruppe-/kollokviearbeid, selvstudium, veiledete praksisstudier og skriftlige oppgaver.

Det helsevitenskapelige fakultet tilbyr et variert læringsmiljø og utvikler stadig nye arenaer for læring og gode læringsverktøy. I sykepleielaboratoriene læres praktiske ferdigheter på en trygg måte. Ulike digitale læringsverktøy benyttes og avansert simuleringsverktøy anvendes i sykepleielaboratoriene og ved simuleringssenteret SAFER. Kliniske studier utgjør 50% av utdanningen, og modeller for praksisveiledning er under stadig utvikling.  Å opprettholde og utvikle samarbeidsarenaer for å tilby studentene tilfredsstillende læresituasjoner er en naturlig del av læringsmiljøet.

Studiekrav og vurderingsformer

Studiet innebærer skriftlige skoleeksamener, hjemmeeksamener, praktisk/muntlige eksamener og vurderte praksisstudier. Karakterskala fra A til F benyttes. Praktisk/muntlig eksamen og praksisstudier vurderes til bestått/ikke bestått. Studietiden i praksis organiseres over hele døgnet og alle ukedager. Studenten følger praksisfeltets arbeidstid og turnus. I store deler av utdanningen er det krav til obligatorisk tilstedeværelse.

Studiepoeng benyttes som veiledende uttrykk for omfang av studieinnsats.

Fagplan

Utdanningens faglige profil

Å pleie syke hører til det allmenne i livet og har vært praktisert i alle kulturer gjennom historien. Utviklingen av sykepleie i Norge har inngått i samfunnsprosesser fra midten av 1800-tallet, og grunnlaget for den moderne sykepleien må ses i lys av sosiale endringer og medisinsk utvikling frem til vår tid. Sykepleie som omsorgsyrke og fagutdanning ble sterkt inspirert av engelske Florence Nightingale (1829–1910) og den tyske protestantiske diakonissesykepleien som fikk fotfeste i Norge fra 1868. Fra ca. 1950 ble det økende oppmerksomhet omkring selvstendiggjøring av sykepleie som fag med fokus på arbeidsmetoder, kunnskapsgrunnlag og kunnskapsutvikling. Teoriutvikling, sykepleiemodeller og sykepleiefilosofi, samt fremming av sykepleieprosessen bidro sterkt til dette. I de senere år har forskning fått mer og mer plass i fagutviklingen.

Bachelor i sykepleie ved Det helsevitenskapelige fakultet vil styrke og fremme en ansvarlig og medmenneskelig sykepleie som er grunnlagt på omsorgsfilosofi, kulturforståelse, mellommenneskelig samspill og særtrekk ved sykepleierens særegne funksjon og ansvarsområde i samfunnet. Viktige «kunnskapssøyler» utgjøres av kunnskaper hentet fra sykepleievitenskap, naturvitenskap, samfunnsvitenskap og humanvitenskap.

Utdanningen henter inspirasjon fra den engelske sykepleiepioneren Florence Nightingale (1920– 1910), den amerikanske sykepleieteoretikeren Virginia Henderson (1897–1966), den amerikanske psykiatriske sykepleieren Joyce Travelbee (1926-1973), den norske sykepleieren og filosofen Kari Martinsen (f.1943) og den finske sykepleieren og teoretikeren Katie Eriksson (f. 1943).

Sentrale verdier, begreper og fenomener i sykepleie og sykepleierutdanning

Sykepleie

Sykepleie er et omsorgsyrke og en samfunnstjeneste som er grunnlagt på et humanistisk menneskesyn. Sentrale verdier er barmhjertighet, omsorg og respekt for menneskets iboende verdighet. I sykepleie ytes omsorg til mennesker uavhengig av kjønn, alder, sosial status og etnisitet, og sykepleiere har sitt virkeområde innen alle deler av helsetjenesten. Sykepleie forholder seg til pasienten på en helhetlig måte ut fra hvordan det erfares å være syk. Sykepleie innebærer å lindre pasientens opplevelse av lidelse, understøtte opplevelsen av mening og livsvilje, og hjelp til å mestre livssituasjonen. Sykepleie tar hensyn til pasientens og pårørendes livshistorie, livserfaringer, betydningsfulle relasjoner og verdier.

Sykepleier

Sykepleieren anerkjenner menneskets sårbarhet når helsesvikt og sykdom oppstår, og erkjenner sitt særlige ansvar for å verne om verdiget og ivareta omsorg gjennom gode relasjoner, en moralsk og faglig forsvarlig praksis, og praktisk tilrettelagt sykepleie. Sykepleieren skal i møte med pasienten eller pasientgrupper ha fokus på å fremme og ivareta verdigheten til pasienten. Dette innebærer å støtte mennesket til selv å ivareta sin verdighet i møte med sykdom og lidelse. Sykepleieren skal imøtekomme sårbare gruppers særskilte behov for helse- og omsorgstjenester og bidrar til prioriteringer som tilgodeser pasienter med størst behov for sykepleie.

Omsorg

Omsorg er et grunnvilkår ved livet. Omsorg innebærer å sørge for den andres livsvilkår på en uegennyttig måte. Omsorg er relasjonell, moralsk og praktisk. Omsorg omfatter så vel vilkårene for omsorg som omsorgshandlinger. Sykepleie er ikke det samme som omsorg, men omsorg inngår i all sykepleie. Utøvelse av profesjonell omsorg fordrer således varhet og respekt for den andres grenser.

Verdighet

Verdighet er et sentralt menneskelig fenomen og menneskets iboende verdighet gjelder fra unnfangelse til død. Verdighet er både subjektivt og objektivt. Objektiv verdighet er en iboende verdighet vi har i kraft av å være menneske. Den subjektive verdigheten er den enkeltes opplevelse av sin verdighet. For å oppleve seg verdig må man bli behandlet med verdighet av andre, samtidig kan mennesket også selv ivareta sin egen verdighet. Pasientgrupper og enkeltpasienter kan erfare at deres verdighet krenkes i møte med sykdom og lidelse, og i møtet med helsevesenet.

Helse

Helse er mer enn fravær av sykdom og rommer fysisk, psykisk, åndelig og sosialt velbefinnende. Helse er både en menneskerett og en kvalitet ved livet som setter mennesket i stand til meningsgivende livsutfoldelse og til å takle dagliglivets utfordringer og påkjenninger. Et hvert individ står i fare for å miste sin helse og funksjonsevne når trussel om sykdom oppstår og når sykdom og lidelse rammer.

Sykdom

Sykdom oppstår når mennesket utsettes for indre og ytre påkjenninger, forstyrrelser og traumer som truer opprettholdelsen av individets normale funksjoner. Sykdom gir dermed opphav til ulike medisinske tilstander og til lidelse. Sykdom og lidelse innvirker på hele mennesket og påvirker dets samspill med omgivelsene. Sykdom defineres således ikke bare ut fra objektive tegn, men er også en subjektiv opplevelse og er kulturelt betinget.

Lidelse

Lidelse er en del av livets grunnvilkår. Lidelse kan erfares av den enkelte og av grupper av mennesker, både nasjonalt og globalt.  Mennesket kan oppleve lidelse, men samtidig ha helse og glede. Lidelse har ulike ansikter og viser seg i ulike kontekster. Det kan handle om sykdomslidelse, pleielidelse og eksistensiell lidelse. Lidelse viser seg på ulike måter i spennet mellom velferd og fattigdom, barndom og alderdom, makt og avmakt, sårbarhet og styrke.

Kunnskaper i sykepleie

Faglig forsvarlig og omsorgsfull sykepleie bygger på et bredt kunnskapsgrunnlag som fordrer en treårig bachelorutdanning. Sykepleie læres gjennom begrepslig forståelse og teoretisk kunnskapstilegnelse, relasjonell erfaring og praksis i et tett samspill. Læring skjer i sosiale relasjoner og studentens danning finner sted i møte med sykepleiefagets verdigrunnlag og gjennom erfaring og tilbakemelding fra veiledere, praksis og medstudenter.

Sluttkompetanse bachelorgrad sykepleie

Sykepleierutdanning skal gi sluttkompetanse i tråd med Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning under følgende kompetanseområder:

 • Helse, sykdom og sykepleie
 • Sykepleieprofesjon, etikk, kommunikasjon og samhandling
 • Vitenskapsteori og forskningsmetode
 • Faglig ledelse, kvalitet og pasientsikkerhet
 • Tjenesteutvikling og innovasjon
 • Teknologi og digital kompetanse

Læringsutbyttebeskrivelsene er konkretisert i kapittel to til syv i Forskrift om nasjonal retningslinje for sykepleierutdanning.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til Universitetet i Stavanger sine retningslinjer for dette.

Hva kan du bli?

Etter fullført studiet har du flere spennende muligheter. Du kan arbeide som autorisert sykepleier innenfor offentlig og privat virksomhet.

Sykepleiere jobber på sykehjem, bo- og rehabiliteringssentre, helsestasjoner, i skolehelsetjenesten, psykisk helsevern, i bedriftshelsetjenester, rådgivningstjenester og i Forsvare. Sykepleiere har hovedansvaret innenfor helsetjenesten i kommunene og leder sykehjemmene og hjemmesykepleien.

På sykehus jobber sykepleiere på alle avdelinger, for eksempel på akuttmottak, fødestuer og kirurgiske og medisinske avdelinger. Det er også mulig å jobbe i utlandet, for eksempel i en hjelpeorganisasjon.

Noen sykepleiere velger å ta videreutdanning og spesialisere seg. Da kan du blant annet bli jordmor, helsesykepleier, anestesi-, operasjon- eller intensivsykepleie ved UIS.

Bachelor i sykepleie kvalifiserer for å søke ulike etter- og videreutdanninger, samt masterstudier. Fullført masterstudie kan gi mulighet for videre opptak til doktorgrad (PhD).

Kontaktinformasjon - studentsider

Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, Kjell Arholms hus, 4036 Stavanger. Epost: helsefag@uis.no, tlf: 51 83 41 00.

Studieplan og emner
 • Obligatoriske emner

  • Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Tredje år, semester 5

   Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Studiepoeng: 15

  • Selvstendighet og ansvar i sykepleie

   Tredje år, semester 5

   Selvstendighet og ansvar i sykepleie

   Studiepoeng: 15

 • Praksisemner

  • Obligatoriske praksisemner klasse A og B

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis

    Tredje år, semester 5

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis

    Studiepoeng: 15

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten

    Tredje år, semester 6

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse C og D

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis

    Tredje år, semester 5

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis

    Studiepoeng: 15

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid

    Tredje år, semester 6

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse E og F

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid

    Tredje år, semester 5

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Psykisk helsearbeid

    Studiepoeng: 15

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis

    Tredje år, semester 6

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Medisinsk praksis

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten

    Tredje år, semester 5

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kommunehelsetjenesten

    Studiepoeng: 15

   • Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis

    Tredje år, semester 6

    Praksisstudier med fokus på sykepleie og sykepleierens ansvar i et samfunnsperspektiv - Kirurgisk praksis

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Andre år, semester 3

   Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Studiepoeng: 15

  • Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Andre år, semester 4

   Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i sykepleie

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sykepleie

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Tredje år, semester 6

   Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Studiepoeng: 15

 • Praksisemner

  • Obligatoriske praksisemner klasse A og B

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse C og D

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse E og F

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Obligatoriske praksisemner klasse G, H og I

   • Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

 • Obligatoriske emner

  • Sykepleiens grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens grunnlag

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

   Første år, semester 1

   Sykepleiens naturvitenskapelige grunnlag

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

   Første år, semester 2

   Sykepleie, samhandling og pasientsikkerhet

   Studiepoeng: 10

  • Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie

   Første år, semester 2

   Kliniske studier: Grunnleggende sykepleie

   Studiepoeng: 15

  • Examen Philosophicum - HV

   Første år, semester 2

   Examen Philosophicum - HV

   Studiepoeng: 5

  • Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Andre år, semester 3

   Helse, sykdom og sykepleie del 1

   Studiepoeng: 15

  • Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Andre år, semester 4

   Helse, sykdom og sykepleie del 2

   Studiepoeng: 15

  • Bacheloroppgave i sykepleie

   Tredje år, semester 5

   Bacheloroppgave i sykepleie

   Studiepoeng: 15

  • Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Tredje år, semester 6

   Sykepleie i et samfunnsperspektiv

   Studiepoeng: 15

 • Praksisemner

  • Praksisemner klasse A og B

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse C og D

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse E og F

   • Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

  • Praksisemner klasse G, H og I

   • Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 3

    Kliniske studier 1: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Andre år, semester 4

    Kliniske studier 2: Sykepleie til pasienter med akutt, kronisk og kritisk sykdom

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 5

    Kliniske studier 3: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

   • Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Tredje år, semester 6

    Kliniske studier 4: Sykepleie til pasienter med komplekse og sammensatte tilstander og sykdommer

    Studiepoeng: 15

Utveksling

Utvekslingssemester

4., 5. eller 6. semester.
Det er ikke mulig å reise to ganger på utveksling.

Opplegg for utvekslingen

Som student ved UiS har du mulighet til å ta deler av utdanningen din i utlandet, uten å tape tid i studiet ditt. Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å dra på utveksling. Du får nye faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap, personlig vekst og bedre språkkunnskaper. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i tide. Grip muligheten! Og husk at utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien.

På bachelorprogrammet i sykepleie er det lagt til rette for utveksling i 4., 5. eller 6. semester.

4. semester (vår-kull 2020): studenter kan ta medisinsk eller kirurgisk praksis på 9 uker og 270 timer i utlandet. Utveksling påbegynnes vanligvis i uke: 12 eller 13 (sjekk "Programstruktur og Årshjul" publisert på Canvas under "Bachelor i sykepleie studieinformasjon" for mer detaljer).

5. semester (høst-kull 2020): her finnes det 2 muligheter:

a. Studenter kan ta ett emne (BSYPRAKSIS på 15 sp) i utlandet.

b. Studenter kan ta kombinasjon av to emner (BSYBAC og BSYPRAKSIS på totalt 30 sp i utlandet).

Ad 5a. De som velger ett emne BSYPRAKSIS drar til utlandet mellom uke 36-38 (dette kan variere siden våre partnerinstitusjoner i utlandet har forskjellige akademiske kalendere). Det legges opp til opphold på 9 uker (270 timer og 15 sp) i medisinsk eller kirurgisk praksis.

Ad 5b. De som ønsker, kan reise for hele semester på utveksling og kombinere 2 emner der. Dvs studenter kombinerer oppgaveskriving (15 sp) med praksis i utlandet (270 timer på 9 uker = 15 sp). Dette valget innebærer at oppgaveskriving påbegynnes før avreisen og studenter får digital veiledning fra UiS.

6 semester (vår) – kull 2019:

Studenter kan dra på utveksling i emnet BSYBAC og ta 6 ukers praksisperiode i utlandet. Dette korte oppholdet kan tas i noen få utvalgte land (Thailand - 8 plasser, Tanzania - 6 plasser, muligens 10 plasser i Kamerun). Flere detaljer kommer. Avreise cirka uke 19 - sjekk "Programstruktur og Årshjul" publisert på Canvas under "Bachelor i sykepleie studieinformasjon" for mer detaljer.

6 semester (vår) – kull 2020:

Studenter kan dra på utveksling i emnet BSY360 (15 sp) og ta 6 ukers praksisperiode i utlandet. Dette korte oppholdet kan tas i noen få utvalgte land (Thailand - 8 plasser, Tanzania - 6 plasser, 10 plasser i Kamerun). Flere detaljer kommer. Avreise cirka uke 17 - sjekk "Programstruktur og Årshjul" publisert på Canvas under "Bachelor i sykepleie studieinformasjon" for mer detaljer.

Helsesjekk

Noen universiteter (bl.a. i Australia) krever også at studenter i praksisopphold tar en særskilt helsesjekk. Se beskrivelsene av lærestedene under for mer detaljer.

Vaksiner

Sjekk UD sine landsider og Folkehelseinstituttet for informasjon om særskilte vaksiner som er anbefalt i landet du skal reise til. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer. Vaksiner tar tid. Husk at vaksinasjonsprosessen for hepatitt B kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt.

Karakterkrav

Alle emner må være bestått til nyttår for de som skal ut om våren og alle emner må være bestått i løpet av juni for de som skal ut til høsten. Det betyr at en student vil bli nektet å reise på utveksling dersom hen stryker på en eksamen også etter at hen har mottatt opptaksbrev fra vertuniversitetet.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon 

 

Utveksling
 • Alle land

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

  Hva med utvekslingsopphold i Lisboa som er hovedstad og største by i Portugal, med ca. 2,5 millioner innbyggere? Byen ligger idyllisk til ved Atlanterhavet, har et yrende natteliv, nydelig mat, strender og shopping. Klimaet er mildt og maritimt og i tillegg er portugiserne er utrolig vennlig og imøtekommende. UiS har en avtale med Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) som er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

  Fachhochschule Bielefeld

  Har du lurt på hvordan det er å ta praksis i utlandet? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen. Bielefeld er en sjarmerende by som ble grunnlagt i 1214 og har hatt universitetsutdanning siden 1969. Velg Bielefeld!

  Haydom Hospital Arusha

  Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint Joseph

  Paris er kjent for mange som byen med severdigheter som Eiffeltårnet, Louvre og Sacré Coeur, og er den pulserende hovedstaden i Frankrike. Med hurtigtog er det kort vei til både sør og nord - dukan besøke en av strendene Frankrike kan by på eller ta en helgetur til alpene).

  Jyväskylä Polytechnic

  Reis på utveksling til studentbyen Jyväskylä! Universitetet tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for studenter. Rundt 400 utvekslingsstudenter drar på utveksling til JAMK University of Applied Sciences hvert år! Reis du også!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Malta College of Arts, Science & Technology

  Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Landet er en av verdens minste stater og har en befolkning på 421 364 (2012). Malta er mindre enn Oslo fylke og har 2 offisielle språk: maltesisk og engelsk. Til tross for at Malta ikke er spesielt stor er det likevel mye å oppleve der. Malta byr på trange gater, små vingårder samt sol og klart vann. Dykkingen i Malta er et av Europas beste!

  Manipal Academy of Higher Education

  Går du på bachelor i sykepleie og er på jakt etter et unikt praksissemester noe helt utenom det vanlige? Da er Manipal University det rette universitetet for deg! Opplev et fascinerende og et veldig annerledes land og sykehus og forbered deg på kulturkrasjet som du garantert kommer til å oppleve i India. Dersom du ønsker å bli inkludert og delta i arbeidet på praksistedet må du være pågående. Ikke gi opp selv om du får et par nei, for neste du spør sier sikkert ja.

  NMS Exchange Kamerun

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta din praksis i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng. Vi har fått en ny Erasmus+ avtale med Osnabrück University of Applied Sciences som ligger i  Niedersachsen nord i Tyskland. I dag har institusjonen rundt 13 500 studenter fordelt på 4 fakulteter. Osnabrück har 170.000 innbyggere og ligger ca. 80 km fra Dortmund, 45 km nordøst for Munster og 100 km vest for Hannover.

  Ostrava University

  Er du på jakt etter en unik studentopplevelse i hjertet av Europa? Reis til vakre Ostrava i Tsjekkia og bli en del av studentmiljøet ved Ostrava University! Du vil garantert ta med deg hjem minner for livet.

  Padjadjaran University

  Oppdag Indonesia! Bandung er hovedstaden i provinsen Vest-Java og med 2,2 millioner mennesker regnes som den tredje største byen i Indonesia. Her er yrende markeder og gode shoppingmuligheter, blomstrende kafeer i nederlandske kolonibygninger og trafikk overalt hvor du ser. I tillegg har Bandung nesten 50 høyere utdanningsinstitusjoner og er blant de mest populære byene for utdanning i Indonesia.

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling! De fleste studentene i Finland ved Savonia University of Applied Sciences studerer medisin og helsefag.

  South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

  Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en helt ny måte! South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) og campus i byen Savonlinna ligger på en øy midt i Kyrönsalmi-sundet. Finland er så mye mer enn Nokia, sauna, innsjøer og Mummitrollet. Landet tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

  The Norwegian Mission Society Thailand

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene i et multikulturelt samfunn. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold i Thailand!

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

  Universidad Católica San Antonio de Murcia

  Located in the southeast part of Spain, the Region of Murcia is characterized by mild temperatures and long hours of sunlight which adds to the quality of life. Apply for exchange studies in Nursing at UCAM.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Antananarivo

  University of Extremadura

  Har du hørt om Extremadura? Det er en autonom region på grensen mot Portugal som består av Spanias to største provinser: Cáceres og Badajoz. Hovedstaden er Mérida. Romerske ruiner, middelalderbyer, eldgamle tårn og befestede herskapshus gjør Extremadura til et sted med betydelig historisk arv. Det er også en vill region med dramatisk landskap, tynt befolkede fjellområder, tette skoger og store gressletter. Gå tur til en fjelltopp, besøk en arabisk festning og sitt i et romersk amfiteater!

  University of Haifa

  Har du en drøm om et annerledes praksisopphold? Vil du utvikle deg som fagperson? Er du tilpasningsdyktig og interessert i Midtøsten? Da bør du søke om praksisplass i Haifa!

  University of Nicosia

  Do you want to study in the capital of Cyprus and in a city buzzing with innovative research and technology initiatives? Then apply for exchange at the University of Nicosia!

  University of Nottingham

  Er du sykepleiestudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

  University of Patras

  Utforsk Patras og ta en del av din utdanning i Hellas! Byens kjernebosetning har en historie som strekker seg over 4000 år.Universitetet ligger i Patras som er den tredje største byen i Hellas, ved Patrasbukta på nordkysten av Peloponnes. Byen har en stor student andel.

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

  University of Trieste

  Trieste ligger helt nordøst i Italia og grenser mot Slovenia. Byen har en historie preget av sin geografiske posisjon, og har i tider vært del av Østerrike-Ungarn, mens byen i dag er hovedstad i den selvstyrte regionen Friuli-Venezia Giulia og i provinsen Trieste

 • Belgia

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen University College Nordjylland

  Drømmer du om å reise på utveksling til en profesjonshøyskole som er kjent for å ha stort fokus på den enkelte student? La drømmen bli virkelighet på University College of Northern Denmark (UCN) i Danmark!

  UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

  Har du lyst å reise på utveksling, men samtidig være i nærheten av Norge? Da kan Danmark være et godt alternativ for deg! University College Lillebælt (UCL) er en profesjonshøyskole som tilbyr en rekke studieprogram innenfor blant annet sykepleie, sosialt arbeid og fysioterapi. Er du interessert i å få et innblikk i hvordan det er å jobbe som sykepleier i Danmark samt å utvide din faglige horisont så er University College Lillebælt et bra valg for deg!

 • Finland

  Jyväskylä Polytechnic

  Reis på utveksling til studentbyen Jyväskylä! Universitetet tilbyr en rekke aktiviteter og muligheter for studenter. Rundt 400 utvekslingsstudenter drar på utveksling til JAMK University of Applied Sciences hvert år! Reis du også!

  Savonia University of Applied Sciences

  Dra på utveksling til spennende Kuopio hvor du vil oppleve nye kulturer og stor faglig utvikling! De fleste studentene i Finland ved Savonia University of Applied Sciences studerer medisin og helsefag.

  South-Eastern Finland University of Applied Sciences - XAMK

  Reis til eksotiske Savonlinna for å oppleve studentlivet på en helt ny måte! South-Eastern Finland University of Applied Sciences (Xamk) og campus i byen Savonlinna ligger på en øy midt i Kyrönsalmi-sundet. Finland er så mye mer enn Nokia, sauna, innsjøer og Mummitrollet. Landet tar imot over 4000 internasjonale studenter hvert år - ta del i opplevelsen du også!

 • Frankrike

  Institut de Formation en Soins Infirmiers Paris Saint Joseph

  Paris er kjent for mange som byen med severdigheter som Eiffeltårnet, Louvre og Sacré Coeur, og er den pulserende hovedstaden i Frankrike. Med hurtigtog er det kort vei til både sør og nord - dukan besøke en av strendene Frankrike kan by på eller ta en helgetur til alpene).

 • Hellas

  University of Patras

  Utforsk Patras og ta en del av din utdanning i Hellas! Byens kjernebosetning har en historie som strekker seg over 4000 år.Universitetet ligger i Patras som er den tredje største byen i Hellas, ved Patrasbukta på nordkysten av Peloponnes. Byen har en stor student andel.

 • India

  Manipal Academy of Higher Education

  Går du på bachelor i sykepleie og er på jakt etter et unikt praksissemester noe helt utenom det vanlige? Da er Manipal University det rette universitetet for deg! Opplev et fascinerende og et veldig annerledes land og sykehus og forbered deg på kulturkrasjet som du garantert kommer til å oppleve i India. Dersom du ønsker å bli inkludert og delta i arbeidet på praksistedet må du være pågående. Ikke gi opp selv om du får et par nei, for neste du spør sier sikkert ja.

 • Indonesia

  Padjadjaran University

  Oppdag Indonesia! Bandung er hovedstaden i provinsen Vest-Java og med 2,2 millioner mennesker regnes som den tredje største byen i Indonesia. Her er yrende markeder og gode shoppingmuligheter, blomstrende kafeer i nederlandske kolonibygninger og trafikk overalt hvor du ser. I tillegg har Bandung nesten 50 høyere utdanningsinstitusjoner og er blant de mest populære byene for utdanning i Indonesia.

 • Israel

  University of Haifa

  Har du en drøm om et annerledes praksisopphold? Vil du utvikle deg som fagperson? Er du tilpasningsdyktig og interessert i Midtøsten? Da bør du søke om praksisplass i Haifa!

 • Italia

  University of Trieste

  Trieste ligger helt nordøst i Italia og grenser mot Slovenia. Byen har en historie preget av sin geografiske posisjon, og har i tider vært del av Østerrike-Ungarn, mens byen i dag er hovedstad i den selvstyrte regionen Friuli-Venezia Giulia og i provinsen Trieste

 • Kamerun

  NMS Exchange Kamerun

 • Kypros

  University of Nicosia

  Do you want to study in the capital of Cyprus and in a city buzzing with innovative research and technology initiatives? Then apply for exchange at the University of Nicosia!

 • Madagaskar

  Andranomadio Lutheran Hospital

  Madagaskar er et eventyrlig land og unikt i forhold til natur, folk, språk og historie. Befolkningen består av over 24 millioner mennesker, og ifølge Verdensbanken lever 70 % av disse på under 1 dollar daglig. Dette står i kontrast med hva vi er kjent med fra Norge, som er ett av verdens rikeste land. Er du på jakt etter et praksisopphold utenom det vanlige? Er du klar for å møte en spennende og egenartet kultur, et nytt folkeslag og bli utfordret som fagperson? Da er et opphold på Madagaskar det riktige valget for deg!

  University of Antananarivo

 • Malta

  Malta College of Arts, Science & Technology

  Malta er en republikk i Middelhavet sør for Sicilia. Landet er en av verdens minste stater og har en befolkning på 421 364 (2012). Malta er mindre enn Oslo fylke og har 2 offisielle språk: maltesisk og engelsk. Til tross for at Malta ikke er spesielt stor er det likevel mye å oppleve der. Malta byr på trange gater, små vingårder samt sol og klart vann. Dykkingen i Malta er et av Europas beste!

 • Portugal

  Escola Superior de Enfermagem de Lisboa

  Hva med utvekslingsopphold i Lisboa som er hovedstad og største by i Portugal, med ca. 2,5 millioner innbyggere? Byen ligger idyllisk til ved Atlanterhavet, har et yrende natteliv, nydelig mat, strender og shopping. Klimaet er mildt og maritimt og i tillegg er portugiserne er utrolig vennlig og imøtekommende. UiS har en avtale med Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (ESEL) som er en utdanningsinstitusjon med lange tradisjoner. Reis på utveksling til ESEL og bli en erfaring rikere!

 • Spania

  Universidad Católica San Antonio de Murcia

  Located in the southeast part of Spain, the Region of Murcia is characterized by mild temperatures and long hours of sunlight which adds to the quality of life. Apply for exchange studies in Nursing at UCAM.

  Universidad Católica de Valencia

  Hvert år kommer det et stort antall internasjonale studenter til Universidad Católica de Valencia "San Vincente Martir", som er kjent for kvalitet i undervisningen, oppfølging av den enkelte student og ikke minst for et moderne campus med mange og gode sportsfasiliteter.

  University of Alicante

  Alicante er hovedstad, og en viktig havneby i provinsen med samme navn i den sørlige Valencia-regionen ved Middelhavet. Byen har om lag 330 000 innbyggere og økonomien er hovedsakelig basert på turisme og vinproduksjon.

  University of Extremadura

  Har du hørt om Extremadura? Det er en autonom region på grensen mot Portugal som består av Spanias to største provinser: Cáceres og Badajoz. Hovedstaden er Mérida. Romerske ruiner, middelalderbyer, eldgamle tårn og befestede herskapshus gjør Extremadura til et sted med betydelig historisk arv. Det er også en vill region med dramatisk landskap, tynt befolkede fjellområder, tette skoger og store gressletter. Gå tur til en fjelltopp, besøk en arabisk festning og sitt i et romersk amfiteater!

 • Storbritannia

  University of Nottingham

  Er du sykepleiestudent og dyktig i engelsk? Nå har du muligheten til å ta del i studentlivet ved University of Nottingham som er et av de ledende forskningsbaserte universitetene i hele Storbritannia. Få et internasjonalt perspektiv og globalt perspektivt, samt nye kulturopplevelser gjennom studiene dine!

  University of Surrey

  Har du noen gang lurt på hvordan det er å studere i Storbritannia? Nå har du muligheten til å studere ved University of Surrey som er rangert blant de fire beste universitetene i landet innenfor helsefag!

 • Sverige

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tanzania

  Haydom Hospital Arusha

 • Thailand

  The Norwegian Mission Society Thailand

  Sykepleierstudenter trenger kulturell kompetanse for å kunne møte helseutfordringene i et multikulturelt samfunn. Er du tilpasningsdyktig og takler en utfordrende arbeidshverdag på et sykehus som vil gi deg erfaringer for livet? Søk om praksisopphold i Thailand!

 • Tsjekkia

  Ostrava University

  Er du på jakt etter en unik studentopplevelse i hjertet av Europa? Reis til vakre Ostrava i Tsjekkia og bli en del av studentmiljøet ved Ostrava University! Du vil garantert ta med deg hjem minner for livet.

 • Tyskland

  Fachhochschule Bielefeld

  Har du lurt på hvordan det er å ta praksis i utlandet? Nå har du muligheten til å reise til Tyskland og ta praksis ved Fachhochschule (FH) Bielefeld. FH Bielefeld har samarbeid med en rekke sykehus og klinikker i Bielefeld og regionen Nordrhein-Westfalen. Bielefeld er en sjarmerende by som ble grunnlagt i 1214 og har hatt universitetsutdanning siden 1969. Velg Bielefeld!

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta din praksis i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng. Vi har fått en ny Erasmus+ avtale med Osnabrück University of Applied Sciences som ligger i  Niedersachsen nord i Tyskland. I dag har institusjonen rundt 13 500 studenter fordelt på 4 fakulteter. Osnabrück har 170.000 innbyggere og ligger ca. 80 km fra Dortmund, 45 km nordøst for Munster og 100 km vest for Hannover.