Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet master 2 år

Som student på master i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger får du kunnskap om hva som trengs for å bygge opp et robust samfunn.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år, 4 semestre

Antall studieplasser

60

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Møt Silje Marie som studerer spesialiseringen teknisk samfunnssikkerhet.
Brannmenn som slukker en brann

Det norske samfunnet oppleves som trygt for de fleste av oss. Fra tid til annen oppstår det likevel trusler fra nye og uventede farekilder, både nasjonalt og internasjonalt, tilsiktede og utilsiktede. Slike trusler er gjerne komplekse, mer grenseoverskridende og involverer flere aktører enn tidligere.

Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

Slike trusler gjør samfunnet mer sårbart og utfordrer aktører på ulike nivå til planlegging og iverksetting av tiltak og økt beredskap. Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste.

Spesialiseringer

Studieprogrammet har to spesialiseringer: teknisk samfunnssikkerhet og samfunnssikkerhet.Spesialiseringen i teknisk samfunnssikkerhet krever en bachelor i ingeniørfag, og studiet gir en master i sivilingeniør. Samfunnssikkerhet gir en bred presentasjon av hvordan sikkerhets- og beredskapshensyn kan ivaretas i samfunnet. Perspektiver innen samfunnssikkerhet gir et godt kunnskapsgrunnlag for å forstå og reflektere over hendelser og handlinger som kan true infrastruktur og sentrale samfunnsfunksjoner.

Målet er videre å gi studentene kunnskap om hvordan man kan styrke beredskapen og ta vare på sikkerheten i samfunnet, samt gi innsikt i hvordan man kan forebygge, forberede seg til, og håndtere kriser når de oppstår.

Studiet er tverrfaglig og studentene vil fra første dag arbeide sammen i grupper der både samfunnsfag og teknologiske fag er representert.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Studentene velger mellom to spesialiseringer: samfunnssikkerhet og teknisk samfunnssikkerhet. Den sistnevnte krever en ingeniørfaglig bakgrunn og gir graden sivilingeniør.

Felles for de to studieretningene er 40 studiepoeng innen risiko, krisehåndtering og infrastruktur. I tredje semester har alle 30 studiepoeng med valgemner, samt et oppgaveseminar og en avslutter med en 30 studiepoengs masteroppgave.

For de som går spesialisering i samfunnssikkerhet tilbys samfunnsvitenskapelige metoder og vitenskapsfilosofi i 20 studiepoeng, mens spesialiseringen teknisk samfunnssikkerhet har 20 studiepoeng i matematikk og teknologiske fag.

Hva kan du bli?

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Fullført studium kan kvalifisere for opptak på doktorgradsstudium ved UiS innen fagområde risikostyring og samfunnssikkerhet.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått 2-årig master i samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

K1: Risiko, sikkerhet og sårbarhet i teknologi, organisasjoner, i institusjoner og i samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner.

K2: Ekstraordinære hendelser og påkjenninger som teknologi og organisasjoner og samfunnet (samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner) kan utsettes for.

K3: Natur- og menneskeskapte trusler mot samfunnet som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, digitalisering, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

K4: At samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv.

K5: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter

F1: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

F2 Kunne gjøre selvstendige og kritiske vurderinger av sterke og svake sider ved ulike teorier, metoder og analyseverktøy innen risiko- og sikkerhetsforskning.

F3: Kunne anvende analyseverktøy innenfor risiko- og sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet

F4: Kunne vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter.

F5: Kunne forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering.

F6: Kunne analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

F7: Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står over for i slike situasjoner.

F8: Kunne arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team

Generell kompetanse

G1: Hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet.

G2: Teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger når det gjelder skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering innenfor privat og offentlig sektor

G3: En teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i samfunnet

G4: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G5: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Opptakskrav

Opptakskrav til master i samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag, bachelor i «Byplanlegging og samfunnssikkert», bachelor i «Toll, vareførsel og grensekontroll» eller relevant profesjonsutdannelse som f.eks. innen helse, politi og forsvar. For at bachelorgraden skal kvalifisere for opptak kreves det at den har tilstrekkelig dekning i samfunnsvitenskapelig metode og vitenskapsfilosofi, tilsvarende 10 studiepoeng. Definerte bachelorutdanninger og profesjonsutdanninger som tilfredsstiller kravene til mål, innhold og nivå for opptak kan være studieprogrammer innen: Samfunnsfag / Helse- og sosialfag / Økonomi/administrasjon / Hotell- og reiseliv / Politiutdanning / Lærerutdanning / Journalistikk / Historiefag / Byplanlegging og samfunnssikkerhet / Toll, vareførsel og grensekontroll. Det gis 0,2 tilleggspoeng til uteksaminerte kandidater fra bachelorprogrammene i sosiologi, statsvitenskap eller «Byplanlegging og Samfunnssikkerhet» ved Universitetet i Stavanger som har fullført og bestått 4 av følgende emner: BYS100 Risikosamfunnet (10 studiepoeng) BSA230/BYS200 Politikk og risiko (10 studiepoeng) BSA240/BYS210 Sårbarhet og teknologisk utvikling (10 studiepoeng) BSA250/BYS220 Kriser og samfunnssikkerhet (10 studiepoeng) BSA260/BYS310 Risiko, sikkerhet og bærekraftig utvikling (10 studiepoeng) Det gis også tilleggspoeng til andre studenter med bachelor i sikkerhetsfag, for eksempel fra Universitetet i Tromsø og fra Københavns Profesjonshøgskole. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C

Opptaksregler for spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet

Gjennomført og bestått bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til forskrift om rammeplan for treårig bachelorprogram i ingeniørfag, eller tilsvarende. Annen teknisk-naturvitenskapelig utdanning kan også kvalifisere til opptak etter individuell vurdering. Alle søkere må ha minimum 25 studiepoeng i matematikk, 5 studiepoeng i statistikk, samt 7,5 studiepoeng i fysikk.. Det er satt en laveste gjennomsnittskarakter for opptak på C. Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til den master i samfunnssikkerhet, spesialisering teknisk samfunnssikkerhet, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør. Utfyllende regler for opptak

Hvordan søke?

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering

  • Spesialisering i Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

   • Valg av fordypning eller utveksling 3. semester

    • Beredskap og krisehåndtering

     • Velg 3 emner

      • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Studiepoeng: 10

      • Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser

       Studiepoeng: 10

      • Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser

       Studiepoeng: 10

      • Beredskapsanalyse og -planlegging

       Andre år, semester 3

       Beredskapsanalyse og -planlegging

       Studiepoeng: 10

    • Sikkerhet, planlegging og regulering

    • 3. semester utveksling

  • Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semesterOpplegg for utvekslingen

I 3. semester på masterprogrammet i samfunnssikkerhet er det anbefalt og lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I dette semesteret er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner samt et obligatorisk oppgaveseminar på 0 studiepoeng. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.Ta kontakt med studiekoordinator for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Sabrina Ebenhoch

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

SOS

Spørsmål og svar

Kan jeg dra på utveksling? Hvilken linjeforening tilhører samfunnssikkerhet?

spørsmål og svar SOS

Er det mulig å gjennomføre studiet på deltid, eller som fjernundervisning?

Studiet er lagt opp som heltidsstudium, og det er mange obligatoriske gruppebaserte innleveringer i omtrent alle emnene. Vi anbefaler derfor ikke å ta studiet som «fjernundervisning». I og med at studiet er et heltidsstudium, er det ikke mulig å få et deltidsopptak, men en student med opptak til en 2-årig mastergrad har tilgang som student i 3 år og kan derfor også selv fordele emnene/studiet over 3 år istedenfor 2 år.

Jeg har tidligere bestått emner ved en annen utdanningsinstitusjon. Kan jeg få godkjent noen av disse emnene inn i ny grad?

Ja, det er mulig å søke om å få godkjent tidligere beståtte emner som ikke er del av opptaksgrunnlaget inn i ny grad. All informasjon finnes her: Endring i utdanning/godkjenning av emner.

Er det mulig å søke om permisjon fra studiene?

Ja, det er fullt mulig å søke om permisjon fra studiene. Du kan finne all informasjon om permisjon her:

Har jeg mulighet for å dra på utveksling i løpet av studiene mine?

Studiet er lagt opp for utveksling i 3. semester. Hvilke studiesteder det er mulig å søke utveksling til, finnes det en oversikt over her: Veien til utveksling.

Har dere en linjeforening tilknyttet studiet?

Ja, linjeforeningen for master i samfunnssikkerhet heter SAMSIK. De kan også kontaktes på samsik@stud.uis.no

Hvem kan kontaktes om jeg har spørsmål om studiene mine?

Du kan enten kontakte studieprogramleder Henrik Kvadsheim henrik.kvadsheim@uis.no eller studiekoordinator Stine Thu Johannessen stine.t.johannessen@uis.no

Kontakt

Førstekonsulent
51831444
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Fakultetsadministrasjonen TN

Kontor for utdanningsadministrative tjenester
Universitetslektor
51831546
Det teknisk- naturvitenskapelige fakultet

Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging

Din linjeforening

SamSik

Linjeforening for studenter på samfunnssikkerhet.

Om SamSik

SamSik ønsker å skape et sosialt og faglig nettverk på tvers av aktive studenter, forelesere og tidligere studenter.

Vi knytter kontakt mellom studenter og næringslivet, for å vise mulighetene ved ulike fremtidige arbeidsgivere etter endt utdanning.

Livet som student i Stavanger

Du er kanskje også interessert i: