Byggingeniør, bachelor i ingeniørfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2022-2023

Fakta

Vekting (Sp)

180

Studieprogramkode

B-BYGG

Studienivå

Bachelor studium

Fører til grad

Bachelor i ingeniørfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

6 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet gir interessante muligheter til å arbeide med teorier, metoder og eksempler for å løse morgendagens byggeoppgaver. Undervisningen tar opp problemstillinger hentet fra dagens virkelighet, og oppgaver utføres i samarbeid med private bedrifter og offentlige organer. 

Bachelorstudiet i bygg er et treårig grunnstudium. Studiet har et omfang på 180 studiepoeng og går over seks semestre. Bachelorstudiet i bygg ved UiS har tre studieretninger med felles første semester: 

 • Konstruksjonsteknikk 
 • Byplanlegging 
 • Teknisk planlegging 

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

For å oppnå graden bachelor i ingeniørfag må kandidaten ha bestått minst 180 studiepoeng bestående av følgende emnegrupper:

 • 30 studiepoeng ingeniørfaglig basisemner som består av grunnleggende matematikk, ingeniørfaglig systemtenkning og innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder. Ingeniørfaglige basisemner er felles for alle studieprogram.
 • 50 – 70 studiepoeng programfaglig basisemner som består av tekniske fag, realfag og samfunnsfag. Programemner er felles for allestudieretninger i et studieprogram.
 • 50 -70 studiepoeng tekniske spesialiseringsemner som gir en tydelig retning innen eget ingeniørfag, og som bygger på ingeniørfaglig basis og programfaglig basis.
 • 30 studiepoeng valgfrie emner  som bidrar til videre faglig spesialisering, enten i bredden eller dybden.

Studentene vil møte ulike arbeids- og undervisningsformer, bruk av moderne datateknologi, praktisk laboratoriearbeid og prosjekter med tilhørende rapportskriving og dokumentering. Valg emner og samfunnsfaglige emner er lagt til siste del av studiet, hvor også et eventuelt utenlandsopphold kan gjennomføres. Bacheloroppgaven, som er det avsluttende prosjektet, kan utføres selvstendig eller i grupper, og har et omfang på 20 studiepoeng (sp). En bacheloroppgave er obligatorisk for alle og inngår i tekniske spesialiseringsemner med 20 studiepoeng. Oppgaven skal være forankret i reelle problemstillinger fra samfunns- og næringsliv eller forsknings- og utviklingsarbeid og bidra til innføring i vitenskapsteori og metode. For å få tildelt bacheloroppgave, stilles det krav om tilfredsstillende studieprogresjon som angitt i Reglar for bachelor- og masteroppgåva, samt forkunnskapskrav som angitt i emnebeskrivelsen.Følgende fremgår av den enkelte emnebeskrivelse: 

 • Arbeids-og undervisningsformer
 • Pensumlitteratur
 • Evalueringsformer
 • Vurderingsformer
 • Læringsutbytte

UiS legger vekt på å kunne tilby alle studium som planlagt, men må ta forbehold om tilstrekkelig med ressurser og/eller studenter til å gjennomføre tilbudet. Over tid vil det være naturlig at det faglige innholdet og tilbudet av emner endres på grunn av den generelle utviklingen innen fagområdet, bruk av teknologi og endringer i samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig. samfunnet for øvrig. Alle emner og studieprogram revideres årlig. 

BYPLANLEGGING / TEKNISK PLANLEGGING 

Studieretning: byplanlegging (BP) er orientert mot planlegging og utforming av sunne, vakre og robuste byer, tettsteder og regioner. I studiet arbeides det på ulike nivåer fra lokale gate- og byområder til hele kommuner og regioner. Studieretning: teknisk planlegging (TP) er orientert mot planlegging og utforming med hovedvekt på arealplanlegging og teknisk prosjektering av vei, vann og avløp. Begge studieretningene kan bygges videre med masterprogram i byplanlegging/City and Regional Planning. 

Emnene i disse to studieretningene overlapper hverandre. Flere av emnene inneholder prosjektoppgaver som blir tilpasset den valgte retning. Dette gjelder emnene BYG120 Områdeplanlegging, BYG130 Vegplanlegging og BYG210 Bygningsfysikk  Prosjektoppgavene tar opp planleggingsoppgaver fra dagens virkelighet, og gir metodisk opplæring i å løse et spekter av oppgaver innen privat og offentlig planlegging, utforming og forvaltning av urbane rom.  Studiet har en kombinasjon av emner innen teknologi, samfunnsvitenskap og formgiving.  Det gir studentene kunnskap om og ferdigheter i analyse, planlegging, prosjektering og forming av urbane omgivelser, samt kjennskap til relevant teori og forskning.  I studiet er stedsanalyse og bærekraftig utvikling gjennomgående tema. Tradisjonelle og datatekniske plan- og framstillingsverktøy blir brukt til å lage skisser, modeller og presentasjoner av planforslag. 

KONSTRUKSJONSTEKNIKK 

Studieretningen konstruksjonsteknikk omfatter beregninger og utforming av konstruksjoner i tre, stål og betong, med utgangspunkt i funksjonelle krav, laster og materialegenskaper.

Læringsutbytte

BYPLANLEGGING / INFRASTRUKTUR

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i byggingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og kunnskap om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.

K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende grunnleggende naturvitenskapelig og teknologisk kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.

F2: Kandidaten kan anvende faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

En kandidat med fullført og bestått 3-årig bachelorgrad i bygg ingeniørfag skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

K1: Kandidaten har bred kunnskap som gir et helhetlig systemperspektiv på ingeniørfaget generelt, med fordypning i fagfeltet bygg.

K2: Kandidaten har grunnleggende kunnskaper i matematikk, naturvitenskap, relevante samfunns- og økonomifag og kunnskap om hvordan disse kan integreres i byggfaglig problemløsning.

K3: Kandidaten skal med hovedvekt på byggfaget ha kunnskap om teknologiens historie, teknologiutvikling, ingeniørens rolle i samfunnet samt konsekvenser av utvikling og bruk av teknologi.

K4: Kandidaten kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet bygg, samt relevante metoder og arbeidsmåter innenfor ingeniørfaget.

K5: Kandidaten kan oppdatere sin kunnskap innenfor fagfeltet, både gjennom informasjonsinnhenting og kontakt med fagmiljøer og praksis.

Ferdigheter

F1: Kandidaten kan anvende kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid for å løse teoretiske, tekniske og praktiske problemstillinger innenfor byggfag og begrunne sine valg.

F2: Kandidaten har kunnskap om faglig relevant programvare og har bred ingeniørfaglig digital kompetanse, inkludert grunnleggende programmeringsferdigheter.

F3: Kandidaten kan arbeide i relevante fysiske og digitale laboratorier og behersker metoder og verktøy som grunnlag for målrettet og innovativt arbeid.

F4: Kandidaten kan identifisere, planlegge og gjennomføre byggfaglige prosjekter, arbeidsoppgaver, forsøk og eksperimenter både selvstendig og i team.

F5: Kandidaten kan finne, vurdere, bruke og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

F6: Kandidaten kan bidra til nytenkning, innovasjon og entreprenørskap gjennom deltakelse i utvikling og realisering av bærekraftige og samfunnsnyttige produkter, systemer og/eller løsninger.

Generell kompetanse

G1: Kandidaten har innsikt i miljømessige, helsemessige, samfunnsmessige og økonomiske konsekvenser av produkter og løsninger innenfor sitt fagområde på bygg, og kan sette disse i et etisk perspektiv og et livsløpsperspektiv.

G2: Kandidaten kan identifisere sikkerhets-, sårbarhets-, personverns- og datasikkerhetsaspekter i produkter og systemer som anvender IKT.

G3: Kandidaten kan formidle byggfaglig kunnskap til ulike målgrupper både skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk og kan bidra til å synliggjøre teknologiens betydning og konsekvenser.

G4: Kandidaten kan reflektere over egen faglig utøvelse, også i team og i en tverrfaglig sammenheng, og kan tilpasse denne til den aktuelle arbeidssituasjon.

G5: Kandidaten kan bidra til utvikling av god praksis gjennom å delta i faglige diskusjoner innenfor fagområdet og dele sine kunnskaper og erfaringer med andre.

Hva kan du bli?

BYPLANLEGGING / INFRASTRUKTUR

Aktuelle arbeidssteder er arkitektkontorer, rådgivende planleggings- /ingeniørkontorer, bygge-/entreprenørfirmaer, eiendomsutviklere, offentlige planleggings- og forvaltningsorganer, forsknings- og utviklingsinstitusjoner og lignende.

KONSTRUKSJONSTEKNIKK

Aktuelle oppgaver etter å ha tatt studieretning konstruksjonsteknikk er konstruksjonsanalyser på system- og detaljnivå, deltakelse i oppføring og administrasjon av byggeprosjekter, vurdering av konstruksjonens tilstand, osv.

Fullført bachelor i ingeniørfag kvalifiserer for opptak på master i teknologi (120 studiepoeng) ved UiS. For bachelor bygg,studieretning konstruksjonsteknikk kan aktuelle masterstudier være Konstruksjons- og maskinteknikk, spesialisering konstruksjonsteknikk, marin- og offshoreteknologi, industriell teknologi og driftsledelse, risikostyring, industriell økonomi og samfunnssikkerhet. 

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Obligatoriske fellesemner

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

    • BYGTBAC: Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i Bygg - Teknisk planlegging (BYGTBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG280: Konstruksjonslære

       Tredje år, semester 5

       Konstruksjonslære (BYG280)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Tredje år, semester 5

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYG200: Stålkonstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Stålkonstruksjoner (BYG200)

     Studiepoeng: 10

    • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

     Andre år, semester 3

     Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

     Studiepoeng: 10

    • BYG220: Betongkonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Betongkonstruksjoner (BYG220)

     Studiepoeng: 10

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYG310: Trekonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Trekonstruksjoner (BYG310)

     Studiepoeng: 5

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG280: Konstruksjonslære

       Tredje år, semester 5

       Konstruksjonslære (BYG280)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

 • Obligatoriske fellesemner

  • DAT120: Grunnleggende programmering

   Første år, semester 1

   Grunnleggende programmering (DAT120)

   Studiepoeng: 10

  • FYS100: Mekanikk

   Første år, semester 1

   Mekanikk (FYS100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT100: Matematiske metoder 1

   Første år, semester 1

   Matematiske metoder 1 (MAT100)

   Studiepoeng: 10

  • MAT200: Matematiske metoder 2

   Første år, semester 2

   Matematiske metoder 2 (MAT200)

   Studiepoeng: 10

  • KJE101: Grunnleggende kjemi

   Andre år, semester 3

   Grunnleggende kjemi (KJE101)

   Studiepoeng: 5

  • MAF310: Numerisk modellering 1

   Andre år, semester 3

   Numerisk modellering 1 (MAF310)

   Studiepoeng: 5

  • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

   Andre år, semester 4

   Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

   Studiepoeng: 10

  • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

   Tredje år, semester 6

   Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

   Studiepoeng: 10

 • Valg av studieretning

  • Studieretning byplanlegging

   • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

     Første år, semester 2

     Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

     Studiepoeng: 10

    • BYG115: Byrommet

     Første år, semester 2

     Byrommet (BYG115)

     Studiepoeng: 5

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG215: Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø

     Andre år, semester 4

     Bærekraftig byutvikling og kulturmiljø (BYG215)

     Studiepoeng: 10

    • BYG225: Bytransformasjon

     Andre år, semester 4

     Bytransformasjon (BYG225)

     Studiepoeng: 5

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning teknisk planlegging

   • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • BYG150: Byggematerialer

     Første år, semester 2

     Byggematerialer (BYG150)

     Studiepoeng: 5

    • BYG120: Områdeplanlegging

     Andre år, semester 3

     Områdeplanlegging (BYG120)

     Studiepoeng: 10

    • BYG130: Vegplanlegging

     Andre år, semester 3

     Vegplanlegging (BYG130)

     Studiepoeng: 10

    • BYG125: Vann og avløp

     Andre år, semester 4

     Vann og avløp (BYG125)

     Studiepoeng: 10

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYG310: Trekonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Trekonstruksjoner (BYG310)

     Studiepoeng: 5

    • BYGTBAC: Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging (BYGTBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Tredje år, semester 5

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

       Tredje år, semester 5

       Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

       Studiepoeng: 10

      • BYG240: Byregionen

       Tredje år, semester 5

       Byregionen (BYG240)

       Studiepoeng: 10

      • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

       Tredje år, semester 5

       Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

       Studiepoeng: 10

      • GEO170: Geoteknikk

       Tredje år, semester 5

       Geoteknikk (GEO170)

       Studiepoeng: 10

      • GEO260: Introduksjon til geografiske informasjonssystemer

       Tredje år, semester 5

       Introduksjon til geografiske informasjonssystemer (GEO260)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Studieretning konstruksjonsteknikk

   • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

    • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

     Første år, semester 2

     Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

     Studiepoeng: 5

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • BYG150: Byggematerialer

     Første år, semester 2

     Byggematerialer (BYG150)

     Studiepoeng: 5

    • BYG200: Stålkonstruksjoner

     Andre år, semester 3

     Stålkonstruksjoner (BYG200)

     Studiepoeng: 10

    • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

     Andre år, semester 3

     Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

     Studiepoeng: 10

    • BYG220: Betongkonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Betongkonstruksjoner (BYG220)

     Studiepoeng: 10

    • BYG235: Bygningsfysikk

     Andre år, semester 4

     Bygningsfysikk (BYG235)

     Studiepoeng: 5

    • BYG310: Trekonstruksjoner

     Andre år, semester 4

     Trekonstruksjoner (BYG310)

     Studiepoeng: 5

    • BYGKBAC: Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave Bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

     • Andre valgemner 5. semester

      • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MAF320: Numerisk modellering 2

       Tredje år, semester 5

       Numerisk modellering 2 (MAF320)

       Studiepoeng: 5

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK205: Materialmekanikk

       Tredje år, semester 5

       Materialmekanikk (MSK205)

       Studiepoeng: 5

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Utvekslingssemester

5. semester

Opplegg for utvekslingen

Studieretningene BYPLANLEGGING / INFRASTRUKTUR (ISØP)

I 5. semester på bachelorprogrammet i bygg – byplanlegging og teknisk planlegging er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet.

Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

 • Aalborg Universitet, Danmark
 • Newcastle University, Storbritannia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Brisbane, Australia
 • San Diego State University, San Diego, USA

Studieretning KONSTRUKSJONSTEKNIKK (IMBM)

I 5. semester på bachelorprogrammet bygg, studieretning konstruksjonsteknikk, er det lagt til rette for et studieopphold i utlandet. Det er satt opp 30 studiepoeng valgemner i 5. semester. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Faglig anbefalte læresteder

 • Newcastle University, England
 • Czech Technical University, Tsjekkia
 • Queensland University of Technology, Australia
 • Griffith University, Australia
 • University of Adelaide, Australia
 • California State University, Los Angeles, USA
 • Colorado School of Mines, USA
 • University of North Dakota, USA

Flere muligheter

I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene.

Finn ut mer : https://www.uis.no/nb/nettverk-og-avtaler-utveksling.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Byplanlegging og infrastruktur: Sabrina Ebenhoch

Konstruksjonsteknikk: Cecilie Larsen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Queensland University of Technology

  Queensland University of Technology (QUT) er et av Australias største universitet med 40.000 studenter og en stor andel internasjonale studenter. Reis "down under" og bli en del av dette studentmiljøet du også!

  The University of Adelaide

  Universitetet ligger i Adelaide, Australias femte største by. Med sine 1.2 millioner innbyggere er Adelaide en trygg, kosmopolitisk by som er betraktelig rimeligere å bo i enn flere sammenlignbare byer i landet. Universitetet er medlem av Group of Eight, en koalisjon av de åtte ledende universitetene i Australia.

 • Storbritannia

  Newcastle University

  Nå har du muligheten til å studere ved et av de beste universitetene i Storbritannia. Ta turen til vakre Newcastle og bli en del av et internasjonalt studentmiljø.

 • Tsjekkia

  Czech Technical University in Prague

  Czech Technical University (CVUT) ligg i den vakre, gamle hovudstaden Praha i Tsjekkia. Gamlebyen har eit yrande folkeliv med koselege restaurantar og kaféar. Elva Vlata renn midt i byen og deler sentrum i to. Er du på jakt etter eit unikt utvekslingsopphald treng du ikkje leite lenger.

 • USA

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  Colorado School of Mines

  Colorado School of Mines (CSM) er et offentlig universitet kjent verden over for sin gode ingeniørutdannelse.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.

 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 20. april kl. 14.00 (kun i 2022 - 15. april er vanlig frist).

KONTAKTINF - Kontaktinformasjon - studentsider

Bygg - infrastruktur og byplanlegging:

Bygg - konstruksjonsteknikk