Utøvende musikk - bachelorstudium


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

240

Studieprogramkode

B-UTØVMUS4

Studienivå

Bachelor studium, fireårig

Fører til grad

Bachelor i utøvende musikk

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

8 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Bachelor i utøvende musikk henvender seg til kandidater med generelle ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Studieprogrammet utgjør startblokken for et vidtfavnende virke innen kunstområdet og det totale kulturfelt, ved allsidig utøvende yrkesinnsats, egenlansering, konsertproduksjoner med videre, samt at det gir adgang til masterutdanning i utøvende musikk. Bachelorstudiet har studieretningene klassisk, kirkemusikk, jazz/improvisasjon eller dirigering.

Studiet tar høyde for et musikkliv i stadig forandring og utvikling. Emneinnhold og studiets generelle oppbygning introduserer studenten for en relevant historisk/ estetisk/teknisk bakgrunn som skal forberede til det moderne musikkliv. Med kombinasjon av veivalg og valgemner i andre avdeling, vil utdanningen kvalifisere for et meget bredt spekter av arbeidsområder innen skapende/pedagogisk/kunstnerisk/kulturell sektor. 

Studiet har et omfang på 240 studiepoeng og er normert til åtte semestre (4 år) som heltidsstudium. Studieprogrammet er delt i 2 avdelinger: Første avdeling (120 sp) har 4 studieretninger (klassisk musikk, kirkemusikk, jazz/improvisasjonsmusikk, dirigering) med obligatoriske basisfag. I andre avdeling gjør studentene et veivalg der det utøvende studiet kombineres enten med PPU i musikk (60 sp), kirkemusikk eller et utøvende studieløp.

Det utarbeides egne årsplaner for hver av studieretningene og underliggende instrumentseksjoner. Det vil her fremgå hvilke spesifikke ordninger som gjelder for hver instrumentgruppe.

All undervisning er obligatorisk. For å kunne melde seg opp til eksamen i et emne kreves det gjennomførte godkjente arbeidskrav. 

I emnebeskrivelsene er kun det faglige forkunnskapskravet definert, det vil si at emnene for hvert nye studieår bygger progressivt på foregående nivå innen samme disiplin. 

Samtlige emner under en artistisk orientert bachelorgrad er basert på stor grad av selvstendig arbeid og særskilte individuelt tilvirkede produkter i form av konserter etc. Selve fordypningen utgjøres av emnene i Instrumentalt / vokalt hovedområde, og munner ut i en eksamenskonsert ekvivalent med bacheloroppgaven ved teoretiske studier (30 studiepoeng i fjerde år). 

Studiets arbeidsformer vil være både lærerstyrt og studentstyrt. En sentral del av studentenes arbeidstid vil gå med til øving, både individuelt og i ensembler. Undervisning i hovedinstrument gis som en kombinasjon av individuelle timer, mesterklasser og veiledning i tilknytning til utøvende prosjekter.

Undervisnings- og læringsformene er av stor betydning for realisering av læringsutbyttet; det legges derfor vekt på arbeidsformer som krever både selvstendighet og samarbeid.

Under hele studiet blir det lagt vekt på en synliggjøring av de mange forbindelseslinjer mellom de forskjellige fagområdene slik at studenten både praktisk og teoretisk får en helhetlig forståelse for musikk som kunstform.

Studiet blir kvalitetssikret gjennom UiS sitt kvalitetssystem, og kriterier fra NOKUT.

Læringsutbytte

Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.  

 

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å  

Kunnskaper 

ha bred kunnskap om musikk, kunnskap i hovedinstrument, musikkens historie og tradisjoner

kjenne til relevant kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innenfor sitt fagområde, og kan bruke dette i sitt arbeid

oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling

ha kunnskap om musikkens funksjoner i et kulturelt og samfunnsmessig perspektiv, samt arbeidslivet innen det musikkfaglige feltet.

Ferdigheter

kan realisere og formidle sin kunnskap og kunstneriske intensjoner på et høyt nivå

kan benytte relevant fagstoff, og ta ansvar for og kan reflektere over egen kunstnerisk og kreativ utvikling

kan integrere kunnskap fra teori og praksis og kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med ulike publikumsgrupper

Generell kompetanse

kan reflektere kreativt, konstruktivt og kritisk over egen og andres praksis og kunne ta del i aktuelle fagdiskusjoner i samfunnet.

kan arbeide målrettet, selvstendig og ansvarlig, alene og sammen med andre

kan reflektere og utveksle synspunkter og erfaringer med andre over etiske og sosiale problemstillinger knyttet til eget fagområde

 

 

 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, kantor, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumentalpedagog eller utøvende veivalg. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Emneevaluering

Studentevaluering foregår i samsvar med UiS sitt kvalitetssystem og tilhørende tilpasninger ved Fakultet for utøvende kunstfag ved UiS. 

Studieplan og emner

 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • BAM141K: Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

     Studiepoeng: 20

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • BAM141D: Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

     Studiepoeng: 20

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • BAM141J: Hovedinstrument IV - Jazz

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

     Studiepoeng: 20

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

  • Veivalg: Utøvende musikk

   • Utøvende veivalg - klassisk

    • Valgemner - Utøvende musikk klassisk 4. studieår

     • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

      Fjerde år, semester 7

      Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4382: Partiturspill II

      Fjerde år, semester 7

      Partiturspill II (BAM4382)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

      Fjerde år, semester 7

      Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4404: SAK valgemne II

      Fjerde år, semester 7

      SAK valgemne II (BAM4404)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

      Fjerde år, semester 7

      Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

      Fjerde år, semester 7

      Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

      Fjerde år, semester 8

      Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4383: Partiturspill III

      Fjerde år, semester 8

      Partiturspill III (BAM4383)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4405: SAK valgemne III

      Fjerde år, semester 8

      SAK valgemne III (BAM4405)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

      Fjerde år, semester 8

      Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4394: MLP valgemne II

      Fjerde år, semester 8

      MLP valgemne II (BAM4394)

      Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk

     • BAM4401K: Utvidet hovedinstrument II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402K: Ensemblespill II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

      Studiepoeng: 10

   • Utøvende veivalg - dirigering

    • Valgemner - Utøvende musikk dirigering - 4. studieår

     • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

      Fjerde år, semester 7

      Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4382: Partiturspill II

      Fjerde år, semester 7

      Partiturspill II (BAM4382)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

      Fjerde år, semester 7

      Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4404: SAK valgemne II

      Fjerde år, semester 7

      SAK valgemne II (BAM4404)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

      Fjerde år, semester 7

      Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

      Fjerde år, semester 7

      Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

      Fjerde år, semester 8

      Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4383: Partiturspill III

      Fjerde år, semester 8

      Partiturspill III (BAM4383)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4405: SAK valgemne III

      Fjerde år, semester 8

      SAK valgemne III (BAM4405)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

      Fjerde år, semester 8

      Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4394: MLP valgemne II

      Fjerde år, semester 8

      MLP valgemne II (BAM4394)

      Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - dirigering

     • BAM4401D: Utvidet hovedinstrument II - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Dirigering (BAM4401D)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402D: Ensemble IV - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Ensemble IV - Dirigering (BAM4402D)

      Studiepoeng: 10

   • Utøvende veivalg - jazz

    • Valgemner - Utøvende musikk jazz 4. studieår

     • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

      Fjerde år, semester 7

      Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4382: Partiturspill II

      Fjerde år, semester 7

      Partiturspill II (BAM4382)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

      Fjerde år, semester 7

      Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4404: SAK valgemne II

      Fjerde år, semester 7

      SAK valgemne II (BAM4404)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

      Fjerde år, semester 7

      Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

      Fjerde år, semester 7

      Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

      Fjerde år, semester 8

      Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4383: Partiturspill III

      Fjerde år, semester 8

      Partiturspill III (BAM4383)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

      Fjerde år, semester 8

      Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4405: SAK valgemne III

      Fjerde år, semester 8

      SAK valgemne III (BAM4405)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

      Fjerde år, semester 8

      Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4394: MLP valgemne II

      Fjerde år, semester 8

      MLP valgemne II (BAM4394)

      Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - jazz

     • BAM4401J: Utvidet hovedinstrument II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Jazz (BAM4401J)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402J: Ensemblespill II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Jazz (BAM4402J)

      Studiepoeng: 10

  • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Klassisk, dirigering eller jazz

  • Studieretning: Klassisk musikk

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • BAM131K: Hovedinstrument III - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Klassisk (BAM131K)

     Studiepoeng: 10

    • BAM141K: Hovedinstrument IV - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Dirigering

   • Obligatorisk emner andre avdeling

    • BAM131D: Hovedinstrument III - Dirigering

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Dirigering (BAM131D)

     Studiepoeng: 10

    • BAM141D: Hovedinstrument IV - Dirigering

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

     Studiepoeng: 20

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

    • Utvekslingssemester

     • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

      Tredje år, semester 6

      Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

      Studiepoeng: 30

    • Egendefiner prosjekt

     • BAM531: Egendefinert prosjekt

      Tredje år, semester 6

      Egendefinert prosjekt (BAM531)

      Studiepoeng: 30

  • Studieretning: Jazz

   • Obligatoriske emner andre avdeling

    • BAM131J: Hovedinstrument III - Jazz

     Tredje år, semester 5

     Hovedinstrument III - Jazz (BAM131J)

     Studiepoeng: 10

    • BAM141J: Hovedinstrument IV - Jazz

     Fjerde år, semester 7

     Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

     Studiepoeng: 20

   • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

  • Utøvende veivalg

   • Valgemner - Utøvende musikk 3. studieår

    • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

     Tredje år, semester 5

     Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4381: Partiturspill I

     Tredje år, semester 5

     Partiturspill I (BAM4381)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

     Tredje år, semester 5

     Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4393: MLP valgemne I

     Tredje år, semester 5

     MLP valgemne I (BAM4393)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4403: SAK valgemne I

     Tredje år, semester 5

     SAK valgemne I (BAM4403)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

     Tredje år, semester 5

     Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

     Studiepoeng: 5

    • BAM329: Prosjekt i musikkteori og hørelære

     Tredje år, semester 5

     Prosjekt i musikkteori og hørelære (BAM329)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

     Tredje år, semester 5

     Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

     Studiepoeng: 5

   • Valgemner - Utøvende musikk 4. studieår

    • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

     Fjerde år, semester 7

     Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4382: Partiturspill II

     Fjerde år, semester 7

     Partiturspill II (BAM4382)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

     Fjerde år, semester 7

     Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4404: SAK valgemne II

     Fjerde år, semester 7

     SAK valgemne II (BAM4404)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

     Fjerde år, semester 7

     Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

     Fjerde år, semester 7

     Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

     Fjerde år, semester 8

     Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4383: Partiturspill III

     Fjerde år, semester 8

     Partiturspill III (BAM4383)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

     Fjerde år, semester 8

     Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4405: SAK valgemne III

     Fjerde år, semester 8

     SAK valgemne III (BAM4405)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

     Fjerde år, semester 8

     Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

     Fjerde år, semester 8

     Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

     Fjerde år, semester 8

     Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4394: Musikk- og lydproduksjon valgemne II

     Fjerde år, semester 8

     Musikk- og lydproduksjon valgemne II (BAM4394)

     Studiepoeng: 5

   • Obligatoriske emner - utøvende musikk

    • BAM4301K: Utvidet hovedinstrument I - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Utvidet hovedinstrument I - Klassisk (BAM4301K)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4302K: Ensemblespill I - Klassisk

     Tredje år, semester 5

     Ensemblespill I - Klassisk (BAM4302K)

     Studiepoeng: 5

    • BAM4401K: Utvidet hovedinstrument II - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

     Studiepoeng: 10

    • BAM4402K: Ensemblespill II - Klassisk

     Fjerde år, semester 7

     Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

     Studiepoeng: 10

  • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Klassisk musikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM121K: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122K: Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • BAM131K: Hovedinstrument III - Klassisk

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Klassisk (BAM131K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141K: Hovedinstrument IV - Klassisk

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - klassisk

    • Utøvende veivalg - Klassisk

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Profesjonelt ensemble

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

      • BAM4393: Musikk- og lydproduksjon valgemne I

       Tredje år, semester 5

       Musikk- og lydproduksjon valgemne I (BAM4393)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4394: MLP valgemne II

       Fjerde år, semester 8

       MLP valgemne II (BAM4394)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende musikk

     • BAM4301K: Utvidet hovedinstrument I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Klassisk (BAM4301K)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302K: Ensemblespill I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Klassisk (BAM4302K)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401K: Utvidet hovedinstrument II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402K: Ensemblespill II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Dirigering

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM121D: Hovedinstrument II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Dirigering (BAM121D)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122D: Ensemble II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Ensemble II - Dirigering (BAM122D)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatorisk emner andre avdeling

   • BAM131D: Hovedinstrument III - Dirigering

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Dirigering (BAM131D)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141D: Hovedinstrument IV - Dirigering

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefiner prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - klassisk

    • Utøvende veivalg - Dirigering

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

      • BAM4393: Musikk- og lydproduksjon valgemne I

       Tredje år, semester 5

       Musikk- og lydproduksjon valgemne I (BAM4393)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4394: MLP valgemne II

       Fjerde år, semester 8

       MLP valgemne II (BAM4394)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Opptak til emner

      • BAM329: Prosjekt i musikkteori og hørelære

       Tredje år, semester 5

       Prosjekt i musikkteori og hørelære (BAM329)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • BAM4301D: Utvidet hovedinstrument I - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Dirigering (BAM4301D)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302D: Ensemble III - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Ensemble III - Dirigering (BAM4302D)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401D: Utvidet hovedinstrument II - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Dirigering (BAM4401D)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402D: Ensemble IV - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Ensemble IV - Dirigering (BAM4402D)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Jazz

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM121J: Hovedinstrument II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Jazz (BAM121J)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122J: Ensemblespill II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill II - Jazz (BAM122J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224J: Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz (BAM224J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • BAM131J: Hovedinstrument III - Jazz

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Jazz (BAM131J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141J: Hovedinstrument IV - Jazz

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

    Studiepoeng: 20

  • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - jazz

    • Utøvende veivalg - Jazz

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

      • BAM4393: Musikk- og lydproduksjon valgemne I

       Tredje år, semester 5

       Musikk- og lydproduksjon valgemne I (BAM4393)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4394: MLP valgemne II

       Fjerde år, semester 8

       MLP valgemne II (BAM4394)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • BAM4301J: Utvidet hovedinstrument I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Jazz (BAM4301J)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302J: Ensemblespill I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Jazz (BAM4302J)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401J: Utvidet hovedinstrument II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Jazz (BAM4401J)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402J: Ensemblespill II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Jazz (BAM4402J)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Kirkemusikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM121K: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122K: Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og utøverkunnskap - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

  • Utøvende veivalg - Kirkemusikk

   • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

    Tredje år, semester 5

    Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

    Fjerde år, semester 7

    Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

    Fjerde år, semester 8

    Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4381: Partiturspill I

    Tredje år, semester 5

    Partiturspill I (BAM4381)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

    Tredje år, semester 5

    Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

    Tredje år, semester 5

    Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4393: Musikk- og lydproduksjon valgemne I

    Tredje år, semester 5

    Musikk- og lydproduksjon valgemne I (BAM4393)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4403: SAK valgemne I

    Tredje år, semester 5

    SAK valgemne I (BAM4403)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

    Tredje år, semester 5

    Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

    Fjerde år, semester 7

    Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4382: Partiturspill II

    Fjerde år, semester 7

    Partiturspill II (BAM4382)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

    Fjerde år, semester 7

    Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

    Fjerde år, semester 7

    Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4404: SAK valgemne II

    Fjerde år, semester 7

    SAK valgemne II (BAM4404)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

    Fjerde år, semester 7

    Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4383: Partiturspill III

    Fjerde år, semester 8

    Partiturspill III (BAM4383)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

    Fjerde år, semester 8

    Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4394: MLP valgemne II

    Fjerde år, semester 8

    MLP valgemne II (BAM4394)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4405: SAK valgemne III

    Fjerde år, semester 8

    SAK valgemne III (BAM4405)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

    Fjerde år, semester 8

    Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

    Studiepoeng: 5

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

 • Studieretning: Klassisk musikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM111K: Hovedinstrument I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Klassisk (BAM111K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM112K: Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk (BAM112K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM312K: Støtteinstrument - Klassisk

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Klassisk (BAM312K)

    Studiepoeng: 5

   • BAM214KD: Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM215: Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • BAM121K: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122K: Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie II - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • BAM131K: Hovedinstrument III - Klassisk

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Klassisk (BAM131K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141K: Hovedinstrument IV - Klassisk

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Klassisk (BAM141K)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Internasjonalt semester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - klassisk

    • Utøvende veivalg - Klassisk

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk

     • BAM4301K: Utvidet hovedinstrument I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Klassisk (BAM4301K)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302K: Ensemblespill I - Klassisk

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Klassisk (BAM4302K)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401K: Utvidet hovedinstrument II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Klassisk (BAM4401K)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402K: Ensemblespill II - Klassisk

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Klassisk (BAM4402K)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Dirigering

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM111D: Hovedinstrument I - Dirigering

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Dirigering (BAM111D)

    Studiepoeng: 25

   • BAM112D: Ensemble I - Dirigering

    Første år, semester 1

    Ensemble I - Dirigering (BAM112D)

    Studiepoeng: 10

   • BAM312D: Støtteinstrument - Dirigering

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Dirigering (BAM312D)

    Studiepoeng: 5

   • BAM214KD: Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM215: Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • BAM121D: Hovedinstrument II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Dirigering (BAM121D)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122D: Ensemble II - Dirigering

    Andre år, semester 3

    Ensemble II - Dirigering (BAM122D)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie II - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatorisk emner andre avdeling

   • BAM131D: Hovedinstrument III - Dirigering

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Dirigering (BAM131D)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141D: Hovedinstrument IV - Dirigering

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Dirigering (BAM141D)

    Studiepoeng: 20

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefiner prosjekt

   • Internasjonalt semester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - dirigering

    • Utøvende veivalg - Dirigering

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Opptak til emner

      • BAM329: Prosjekt i musikkteori og hørelære

       Tredje år, semester 5

       Prosjekt i musikkteori og hørelære (BAM329)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

       Fjerde år, semester 7

       Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • BAM4301D: Utvidet hovedinstrument I - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Dirigering (BAM4301D)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302D: Ensemble III - Dirigering

      Tredje år, semester 5

      Ensemble III - Dirigering (BAM4302D)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401D: Utvidet hovedinstrument II - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Dirigering (BAM4401D)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402D: Ensemble IV - Dirigering

      Fjerde år, semester 7

      Ensemble IV - Dirigering (BAM4402D)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Jazz

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM111J: Hovedinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Jazz (BAM111J)

    Studiepoeng: 25

   • BAM112J: Ensemblespill I - Jazz

    Første år, semester 1

    Ensemblespill I - Jazz (BAM112J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM312J: Støtteinstrument I - Jazz

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument I - Jazz (BAM312J)

    Studiepoeng: 5

   • BAM214J: Musikkhistorie I - Jazz

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Jazz (BAM214J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM215: Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • BAM121J: Hovedinstrument II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Jazz (BAM121J)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122J: Ensemblespill II - Jazz

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill II - Jazz (BAM122J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224J: Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie og improvisasjonskunnskap - Jazz (BAM224J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

   • BAM131J: Hovedinstrument III - Jazz

    Tredje år, semester 5

    Hovedinstrument III - Jazz (BAM131J)

    Studiepoeng: 10

   • BAM141J: Hovedinstrument IV - Jazz

    Fjerde år, semester 7

    Hovedinstrument IV - Jazz (BAM141J)

    Studiepoeng: 20

  • Velg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

  • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

   • Utøvende veivalg - jazz

    • Utøvende veivalg - Jazz

     • Valgemner- Kreative samspillprosesser

      • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

       Tredje år, semester 5

       Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

       Fjerde år, semester 7

       Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

       Fjerde år, semester 8

       Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- Partiturspill

     • Valgemner- Orkesterspill

      • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

       Tredje år, semester 5

       Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

       Fjerde år, semester 7

       Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

       Fjerde år, semester 8

       Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- SAK

     • Valgemner- Stilforståelse og fortolkning

      • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

       Tredje år, semester 5

       Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

       Fjerde år, semester 7

       Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

       Fjerde år, semester 8

       Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

       Studiepoeng: 5

     • Valgemner- MLP

     • Valgemner- Viderekomment støtteinstrument

      • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

       Tredje år, semester 5

       Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

       Fjerde år, semester 7

       Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

       Studiepoeng: 5

      • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

       Fjerde år, semester 8

       Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

       Studiepoeng: 5

    • Obligatoriske emner - utøvende dirigering

     • BAM4301J: Utvidet hovedinstrument I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Utvidet hovedinstrument I - Jazz (BAM4301J)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4302J: Ensemblespill I - Jazz

      Tredje år, semester 5

      Ensemblespill I - Jazz (BAM4302J)

      Studiepoeng: 5

     • BAM4401J: Utvidet hovedinstrument II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Utvidet hovedinstrument II - Jazz (BAM4401J)

      Studiepoeng: 10

     • BAM4402J: Ensemblespill II - Jazz

      Fjerde år, semester 7

      Ensemblespill II - Jazz (BAM4402J)

      Studiepoeng: 10

   • Veivalg: Praktisk pedagogisk utdanning for utøvende kunstfag

 • Studieretning: Kirkemusikk

  • Obligatoriske emner første avdeling

   • BAM111K: Hovedinstrument I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Hovedinstrument I - Klassisk (BAM111K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM112K: Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Ensemblespill/ kammermusikk I - Klassisk (BAM112K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM312K: Støtteinstrument - Klassisk

    Første år, semester 1

    Støtteinstrument - Klassisk (BAM312K)

    Studiepoeng: 5

   • BAM214KD: Musikkhistorie I - Klassisk

    Første år, semester 1

    Musikkhistorie I - Klassisk (BAM214KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM215: Sats- og hørelære I

    Første år, semester 1

    Sats- og hørelære I (BAM215)

    Studiepoeng: 10

   • BAM121K: Hovedinstrument II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Hovedinstrument II - Klassisk (BAM121K)

    Studiepoeng: 25

   • BAM122K: Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Ensemblespill/ kammermusikk II - Klassisk (BAM122K)

    Studiepoeng: 10

   • BAM321: Entreprenørskap

    Andre år, semester 3

    Entreprenørskap (BAM321)

    Studiepoeng: 5

   • BAM224KD: Musikkhistorie II - Klassisk

    Andre år, semester 3

    Musikkhistorie II - Klassisk (BAM224KD)

    Studiepoeng: 10

   • BAM225: Sats- og hørelære II

    Andre år, semester 3

    Sats- og hørelære II (BAM225)

    Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske emner andre avdeling

  • Utøvende veivalg - Kirkemusikk

   • BAM4309: Kreative samspillsprosesser I

    Tredje år, semester 5

    Kreative samspillsprosesser I (BAM4309)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4310: Kreative samspillsprosesser II

    Fjerde år, semester 7

    Kreative samspillsprosesser II (BAM4310)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4311: Kreative samspillprosesser III

    Fjerde år, semester 8

    Kreative samspillprosesser III (BAM4311)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4381: Partiturspill I

    Tredje år, semester 5

    Partiturspill I (BAM4381)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4384: Viderekomment støtteinstrument I

    Tredje år, semester 5

    Viderekomment støtteinstrument I (BAM4384)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4390: Profesjonelt ensemble I

    Tredje år, semester 5

    Profesjonelt ensemble I (BAM4390)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4393: MLP valgemne I

    Tredje år, semester 5

    MLP valgemne I (BAM4393)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4403: SAK valgemne I

    Tredje år, semester 5

    SAK valgemne I (BAM4403)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4406: Stilforståelse og fortolkning I

    Tredje år, semester 5

    Stilforståelse og fortolkning I (BAM4406)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4340: Utøver- og formidlingspraksis

    Fjerde år, semester 7

    Utøver- og formidlingspraksis (BAM4340)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4382: Partiturspill II

    Fjerde år, semester 7

    Partiturspill II (BAM4382)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4385: Viderekomment støtteinstrument II

    Fjerde år, semester 7

    Viderekomment støtteinstrument II (BAM4385)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4391: Profesjonelt ensemble II

    Fjerde år, semester 7

    Profesjonelt ensemble II (BAM4391)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4404: SAK valgemne II

    Fjerde år, semester 7

    SAK valgemne II (BAM4404)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4407: Stilforståelse og fortolkning II

    Fjerde år, semester 7

    Stilforståelse og fortolkning II (BAM4407)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4383: Partiturspill III

    Fjerde år, semester 8

    Partiturspill III (BAM4383)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4386: Viderekomment støtteinstrument III

    Fjerde år, semester 8

    Viderekomment støtteinstrument III (BAM4386)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4392: Profesjonelt ensemble III

    Fjerde år, semester 8

    Profesjonelt ensemble III (BAM4392)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4394: MLP valgemne II

    Fjerde år, semester 8

    MLP valgemne II (BAM4394)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4405: SAK valgemne III

    Fjerde år, semester 8

    SAK valgemne III (BAM4405)

    Studiepoeng: 5

   • BAM4408: Stilforståelse og fortolkning III

    Fjerde år, semester 8

    Stilforståelse og fortolkning III (BAM4408)

    Studiepoeng: 5

  • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Utvekslingssemester

    • BAM532: Internasjonalt semester for bachelorstudenter

     Tredje år, semester 6

     Internasjonalt semester for bachelorstudenter (BAM532)

     Studiepoeng: 30

   • Egendefinert prosjekt

    • BAM531: Egendefinert prosjekt

     Tredje år, semester 6

     Egendefinert prosjekt (BAM531)

     Studiepoeng: 30

Utveksling

Utvekslingssemester 
6. semester (vårsemester i 3. klasse) 

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. 

Hvorfor et utenlandsopphold? 
Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid. Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   

Ordning for utvekslingen 
Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. 

Krav for å reise på utveksling: Alle emner fra første avdeling på BA er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling. 

Søknadsprosess 
Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital Studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to (2) institusjoner en ønsker å reise til og vil bli nominert til begge disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested.

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 

Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrument-lærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: musikk-dans@uis.no

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Benedetto Marcello Venezia

  The Venice Conservatory is located in the monumental Palazzo Pisani, the largest patrician palace in Venice, which is located in the heart of the city, not far from St. Mark's Square.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  Musikene is the Higher School of Music of the Basque Country situated in San Sebastián.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta praksis/utveksling i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng.

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Syddansk Musikkonservatorium

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  The Frescobaldi Conservatory of Ferrara

  Ferrara is a World Heritage Site, with a lot to offer for students, including several events, concerts and festivals.

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland. Basel Academy of Music is now part of University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Belgia

  'Erasmus' College, Brussels

  The Koninklijk Conservatorium Brussel (KCB) is a School of Arts of Erasmus Brussels University of Applied Sciences and Arts (EhB).

  Artesis Plantijn University College Antwerpen

  Antwerpen er en nydelig by, med historie tilbake til middelalderen. Nærmeste storby er Brussel.

 • Danmark

  Det Jyske Musikkonservatorium

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  Det Kongelige Danske Musikkonservatorium

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  Syddansk Musikkonservatorium

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

 • Finland

  Turku University of Applied Sciences

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1900 enrolled students.

 • Frankrike

  Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris

  This institution has nearly 1.400 students, located in the La Villette park in Paris.

  pôle Aliénor

  Pole Aliénor is a higher education institution located in Poitiers, France.

 • Irland

  Royal Irish Academy of Music

  Royal Irish Academy of Music is a higher education institution located in Dublin, Ireland.

 • Italia

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Benedetto Marcello Venezia

  The Venice Conservatory is located in the monumental Palazzo Pisani, the largest patrician palace in Venice, which is located in the heart of the city, not far from St. Mark's Square.

  Conservatorio di Musica G. Martucci di Salerno

  The Salerno State Conservatoire 'Giuseppe Martucci' has descended from a music school founded during the Bourbon reign (1819).

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Conservatorio di Musica di Perugia

  The music conservatory in Perugia is the only public institution for Higher Musical Artistic Education in the region of Umbria, the neighbouring region of Tuscany.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Istituto Statale Superiore di Studi Musicali e Coreutici "Gaetano Braga" di Teramo

  ISSSMC “G. Braga” in Teramo is a small institution, and of the oldest music institutions in Italy, founded in 1895.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Music Conservatory "G.B.Martini" Bologna

  Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” Bologna is a higher education institution located in Bologna, Italy.

  National Conservatory of Music Antonio Scontrino in Trapani

  This music conservatory is in the city of Trapani, known as the city between two seas, close to Palermo.

  The "Nicola Sala" Benevento State Conservatory of Music

  The "Nicola Sala" Conservatory of Music in Benevento, Italy, has over 1.000 students and 100 teachers, and was founded in 1988.

  The Frescobaldi Conservatory of Ferrara

  Ferrara is a World Heritage Site, with a lot to offer for students, including several events, concerts and festivals.

 • Kina

  Nanjing Institute of Fine Arts

  The UiS has welcomed students from this university for several years, and from 2022 is it also possible for UiS students within the field of classical music to go abroad to this institution situated 3 hours from Shanghai.

 • Litauen

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

 • Polen

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Wladyslaw Zelenski.

  Grazyna and Kiejstut Bacewicz' Academy of Music, Lódz

  Welcome to the University of Music in Łódź, an institution with an unique and exciting atmosphere in a monumental Neo-Renaissance palace as well as in two modern buildings with concert halls and plenty of lecture and practice rooms.

 • Portugal

  Metropolitana, National Academy of Advanced Orchestral Studies

  The National Academy of Advanced Orchestral Studies (ANSO) in Lisbon places strongly emphasis on the musical practice as a whole, whether in chamber groups or in the Metropolitan Academic Orchestra.

  University of Aveiro

  Er du på utkikk etter et annerledes utvekslingsopphold? Få faglig påfyll ved et av Portugals mest innovative og dynamiske universiteter som ligger i vakre Aveiro, Portugals Venezia.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Higher College of Music, Salamanca

  The full name of this institution is Conservatorio Superior de Música de Castilla y León, often abbreviated to COSCYL.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  Musikene is the Higher School of Music of the Basque Country situated in San Sebastián.

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

 • Sveits

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded a conservatory in 1905, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland. Basel Academy of Music is now part of University of Applied Sciences Northwestern Switzerland.

 • Sverige

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Kungliga Musikhögskolan i Stockholm

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Musikhögskolan Ingesund

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Örebro universitet

  Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

 • Tyskland

  Hochschule für Musik Detmold

  The Hochschule für Musik Detmold is one of Germany's leading university-level music school, situated in Detmold, Germany.

  Hochschule für Musik und Theater München

  The origin of this institution in Munich dates back to 1846.

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Johannes Gutenberg University of Mainz

  Mainz School of Music is part of the Johannes Gutenberg University Mainz, a public research university and among the largest and most prestigious universities in Germany.

  Mannheim University of Music and Performing Arts

  During the eighteenth century, Mannheim was the home of the "Mannheim School" of classical music composers.

  Musikhochschule Lübeck

  "Wir vermitteln Leidenschaft" is the slogan of Musikhochschule Lübeck. The institution is situated in the former Hanseatic City of Lübeck, in the north of Germany.

  Osnabrück University of Applied Sciences

  Har du vurdert å ta praksis/utveksling i Tyskland? Et viktig land i europeisk sammenheng.

  University of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

 • USA

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon og ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

 • Østerrike

  Music and Arts - University of the City of Vienna

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

Opptakskrav

Opptakskrav: Søkere til Bachelor i utøvende musikk må dokumentere generell studiekompetanse (GSK). I tillegg må søker bestå utøvende opptaksprøver (2 runder), samt en prøve i teori- og gehør.

Søknad: Lokalt opptak.

Søknadsfrist: 15. desember

Kontaktinformasjon

Fakultet for utøvende musikk. Tlf. 51 83 40 00 E-post: musikk-dans@uis.no