Hopp til hovedinnhold

Samfunnssikkerhet - masterstudium (M-SAMSIK)

Fakta
Studieprogramkode

M-SAMSIK

Vekting (SP)

120

Studienivå

Mastergrad iht §3, 2 år

Fører til grad

Master i Samfunnssikkerhet

Varighet

4 Semestre

Grunnstudium

Nei

Undervisningsspråk

Norsk

Hva lærer du?

En kandidat med fullført og bestått 2-årig master i samfunnssikkerhet skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

K1: Risiko, sikkerhet og sårbarhet i teknologi, organisasjoner, i institusjoner og i samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner.

K2: Ekstraordinære hendelser og påkjenninger som teknologi og organisasjoner og samfunnet (samfunnskritiske infrastrukturer, - funksjoner og -institusjoner) kan utsettes for.

K3: Natur- og menneskeskapte trusler mot samfunnet som økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, digitalisering, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme.

K4: At samfunnssikkerhet som studiefelt krever en tilnærming på flere organisatoriske og institusjonelle nivå og med ulike faglige perspektiv.

K5: Ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder.

Ferdigheter

F1: Kunne analysere faglige problemstillinger med utgangspunkt i fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet.

F2 Kunne gjøre selvstendige og kritiske vurderinger av sterke og svake sider ved ulike teorier, metoder og analyseverktøy innen risiko- og sikkerhetsforskning.

F3: Kunne anvende analyseverktøy innenfor risiko- og sikkerhetsforskning og andre studier av sikkerhet og beredskap i samfunnet

F4: Kunne vurdere trusler mot sikkerheten og risikoer forbundet med ulike aktiviteter.

F5: Kunne forebygge skader og ulykker gjennom planlegging, regulering og organisering.

F6: Kunne analysere risiko, pålitelighet, tilgjengelighet og ytelse av beredskap i forbindelse med virksomheter, kritiske infrastrukturer og kritiske samfunnsfunksjoner

F7: Forstå hva som foregår i kriser og katastrofer, og kunne håndtere utfordringer man står over for i slike situasjoner.

F8: Kunne arbeide i tverrfaglige prosjektgrupper og team

Generell kompetanse

G1: Hvordan sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn kan ivaretas i samfunnet.

G2: Teoretiske perspektiver og metodiske tilnærminger når det gjelder skadeforebygging, skadebegrensning og krisehåndtering innenfor privat og offentlig sektor

G3: En teknologisk og samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og sikkerhet i samfunnet

G4: Kunne anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre avanserte arbeidsoppgaver og prosjekter.

G5: Kunne formidle omfattende selvstendig arbeid og behersker fagområdets uttrykksformer.

Intro

Masterstudiet i samfunnssikkerhet handler om å studere uønskede hendelser og påkjenninger som samfunnet og dets institusjoner og organisasjoner utsettes for, og hvordan disse kan gjøres mer robuste. Trusler mot sikkerhet kan være både natur- og menneskeskapte. Eksempler er økologiske endringer som påvirker klima og naturforhold, endringer i infrastruktur som energi- og vannforsyning, kommunikasjon og transport, men også endringer i sosiale relasjoner og atferd som kan føre til organisert kriminalitet eller terrorisme. 

Samfunnssikkerhet som studiefelt krever at teknologi studeres ut fra sine funksjoner i virksomheter og i samfunnet. Da kreves kunnskap om mennesker, organisa­sjoner og samfunnet i tillegg til innsikt i de aktuelle tekniske systemene.

Med master i samfunnssikkerhet blir du kvalifisert for arbeid innenfor ulike områder som for eksempel industriell virksomhet, offentlig forvaltning og tjenesteyting, privat tjenesteyting, undervisning, forskning og humanitært arbeid.

Fagplan

Masterstudiet omfatter 120 studiepoeng, og er bygd opp av 4 fellesemner som hvert gir 10 studiepoeng, til sammen 40 studiepoeng, spesialisering i samfunnssikkerhet/Teknisk samfunnssikkerhet med 20sp spesialiseringsemner og 30 studiepoeng valgemner samt en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng.

Følgende emner er obligatoriske: Risiko og samfunnssikkerhet (MSA115), Infrastruktur og sårbarhet (SAM500), Risikobasert styring (SAM510) og Krisehåndtering (MSA125). I 1. semester må det velges spesialisering mellom Samfunnssikkerhet og Teknisk samfunnssikkerhet.

Studenter på spesialisering i teknisk samfunnssikkerhet skal ta emnet MAF300 Numerisk modellering, grunnkurs i første semester og SAM610 Tekniske sikkerhetssystemer i andre semester. Spesialiseringen i Samfunnssikkerhet skal ta emnet MKK100 Vitenskapsteori med etikk i første semester og MEE115 Applied Social Science Research Methods i andre semester.

I tredje semester kommer et obligatorisk oppgaveseminar (uten studiepoeng) som forberedelse til masteroppgaven. Studentene har 30 sp valgemner i tredje semester.

Vi gjør oppmerksom på 10 opptaksplasser er reservert for søkere med bachelor i ingeniørfag som skal velge spesialisering i Teknisk samfunnssikkerhet. Dersom disse studieplassene ikke fylles opp med ingeniørstudenter, vil disse plassene bli overført til spesialisering i samfunnssikkerhet.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan forekomme endringer i studieplanen.

Vi gjør imidlertid også oppmerksom på at ved valg av valgemner fra annet masterprogram er ikke UiS ansvarlig for eventuell kollisjon ved undervisning og eksamen.

Emneevaluering

Studentevaluering av emnene i programmet vil bli gjennomført i henhold til TN-fakultetets evalueringssystem.

Hva kan du bli?

Nye og skjerpede krav til håndtering av risiko ved planlegging og gjennomføring av prosjekter og arbeidsprosesser krever større profesjonalitet innen de fleste områder. I virksomheter og forvaltningen er det behov for slik kompetanse ved oppfølging av helse, miljø- og sikkerhetsforskrifter (HMS), miljørettet helsevern, og risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS), deltakelse i nødhjelpsoperasjoner og krisehåndtering i privat og offentlig regi.

Studieprogrammet kvalifiserer kandidatene til arbeid med sikkerhetstema innenfor ulike typer stillinger som saksbehandler, rådgiver, konsulent eller i ledelsesfunksjoner innen en rekke samfunnssektorer og virksomhetsområder.

Kontaktinformasjon - studentsider

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet Tlf. 51 83 17 15, e-post: iorp.service@uis.no. 

Studieplan og emner
 • Spesialisering

  • Spesialisering i Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

   • 3. semester ved UiS eller utveksling

    • 3. semester ved UiS - Velg 3 emner

     • Ledelse og regulering av HMS

      Andre år, semester 3

      Ledelse og regulering av HMS

      Studiepoeng: 10

     • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

      Andre år, semester 3

      Energy, Societal Safety and Sustainable Development

      Studiepoeng: 10

     • Internasjonale humanitære kriser

      Andre år, semester 3

      Internasjonale humanitære kriser

      Studiepoeng: 10

     • Beslutninger i kriser

      Andre år, semester 3

      Beslutninger i kriser

      Studiepoeng: 10

     • Beredskapsanalyse og -planlegging

      Andre år, semester 3

      Beredskapsanalyse og -planlegging

      Studiepoeng: 10

     • Granskingsmetodikk

      Andre år, semester 3

      Granskingsmetodikk

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

  • Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet

 • Spesialisering

  • Spesialisering i Samfunnssikkerhet

   • Obligatoriske emner

   • Valg av fordypning, utveksling eller andre valgbare emner 3. semester

    • Beredskap og krisehåndtering

     • Velg 3 emner

      • Beredskapsanalyse og -planlegging

       Andre år, semester 3

       Beredskapsanalyse og -planlegging

       Studiepoeng: 10

      • Beslutninger i kriser

       Andre år, semester 3

       Beslutninger i kriser

       Studiepoeng: 10

      • Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Andre år, semester 3

       Energy, Societal Safety and Sustainable Development

       Studiepoeng: 10

      • Internasjonale humanitære kriser

       Andre år, semester 3

       Internasjonale humanitære kriser

       Studiepoeng: 10

    • Sikkerhet, planlegging og regulering

    • Andre valgbare emner

     • Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Andre år, semester 3

      Societal Transition and Transformation - Energy and Climate Change

      Studiepoeng: 10

     • Organisasjon, ledelse og samfunn

      Andre år, semester 3

      Organisasjon, ledelse og samfunn

      Studiepoeng: 10

    • 3. semester utveksling

  • Spesialisering i Teknisk Samfunnssikkerhet

Utveksling

Utvekslingssemester
3. semester

Opplegg for utvekslingen
I 3. semester på masterprogrammet i samfunnssikkerhet er det anbefalt og lagt til rette for et studieopphold i utlandet. I dette semesteret er det satt opp 30 studiepoeng med valgemner samt et obligatorisk oppgaveseminar på 0 studiepoeng. I utlandet må du velge fag som gir en tilsvarende fordypning innen ditt fagområde, og disse må være godkjente før du reiser ut. Det er også viktig at emnene du skal ta i utlandet ikke overlapper med emner du alt har tatt eller skal ta senere i studiet. Et tips er å tenke på din spesialisering og ditt interessefelt.

Det er anbefalt å starte planleggingen av utenlandsoppholdet i god tid.

Ta kontakt med studiekoordinator for å sikre deg at emnene du planlegger å ta i utlandet kan bli godkjent i henhold til studieplanen.

Flere muligheter
I tillegg til de faglig anbefalte lærestedene som er listet opp under, har UiS en rekke avtaler med universitet utenfor Europa som er aktuelle for alle studenter på UiS med forbehold om at de finner et relevant fagtilbud. Innen Norden kan alle studenter benytte seg av Nordlys- og Nordtek-nettverkene. Finn ut mer.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Sabrina Ebenhoch


Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

 • Australia

  Griffith University

  Griffith University er en populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter. Universitetet er et særlig godt valg for studenter innen musikk/dans, hotell/turisme og business.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • Finland

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

  Tampere University

  Tampere University of Technology (TUT) er Finlands nest største tekniske universitet. Universitetet er internasjonalt høyt rangert og er kjent for å kombinere forskning innen naturvitenskap og teknikk med industri og næringsliv. Campus ligger mitt i de tusen sjøers land og bare 2 timer fra Helsinki.

 • Island

  Reykjavik University

  Reykjavik er Islands største private universitet og har ca 3000 studenter.

 • Litauen

  Kaunas University of Technology

  Kaunas University of Technology (KTU) is one the largest technological universities in the Baltics. Known for its linkages with business, leadership in scientific research and flexible interdisciplinary study programmes, it is the perfect institution for an unforgettable study experience.

 • Spania

  University of Oviedo

  Enjoy one semester in Northern Spain at the University of Oviedo. Explore landscapes and UNESCO sites while studying in an international environment.

 • Sverige

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Karlstads universitet

  “As one of the youngest universities in Sweden, we hope to be more adventurous in challenging the established and exploring the unknown”

  Teknisk högskola Lund

  Lunds Universitet`historie går tilbake til 1666, og det rangeres jevnlig blant verdens 100 beste universiteter.

 • USA

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.