Anestesisykepleie - master 2 år

Anestesisykepleie innebærer å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. En anestesisykepleier skal kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Antall studieplasser

10

Studiestart

August hvert år

Søknadsfrist

5. februar

Maren og Åse forteller om hverdagen som student i spesialsykepleie

Om studiet

Mastergradsutdanningen i anestesisykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte anestesisykepleiere med vekt på utøvelse av personsentrert anestesisykepleie og anestesiologisk virksomhet til pasienter i alle aldre, både i og utenfor sykehus, hvor anestesisykepleier selvstendig skal kunne gjennomføre anestesi til funksjonsfriske pasienter, og i samarbeid med anestesilege og andre profesjoner til mer komplekse pasienter og inngrep.  

Etter fullført utdanning skal du ha kompetanse i preanestetiske vurderinger, planlegging, tilrettelegging og gjennomføring av generell anestesi, regional anestesi og ikke-våken sedasjon samt observasjon med anestesiberedskap og overvåkning. Videre skal utdanningen gi kompetanse i ivaretakelse av akutt og kritisk syke pasienter i ulike kontekster som for eksempel smertebehandling, prehospitalt arbeid, transportmedisin, nyfødtresuscitering, hjertestans- og traumeteam, ved katastrofer og i beredskapssituasjoner og i tverrfaglige team. 

Master i spesialsykepleie 

Anestesisykepleier med pasient
Foto: Elisabeth Tønnessen

Anestesisykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med intensiv- og operasjonssykepleie.

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse. Som spesialsykepleier kvalifiserer du til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.  

Studieplan

Studieplanen endres fra høsten 2023 i samsvar med ny Forskrift om nasjonal retningslinje for anestesisykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet. Det vil være mulig å avslutte med en videreutdanning etter 90 studiepoeng i starten av 4. semester.  

Hva kan du bli?

Anestesisykepleie innebærer å ivareta pasientens behov for sykepleie og anestesi på en forsvarlig og målrettet måte for å tilrettelegge for kirurgi og annen behandling. En anestesisykepleier skal kunne iverksette livreddende tiltak, både i og utenfor sykehuset. Den selvstendige rollen til en anestesisykepleier krever årvåkenhet, observasjons-, vurderings- og beslutningskompetanse, samt evne til å håndtere planlagte, men også komplekse og uforutsigbare pasientsituasjoner. Anestesisykepleieren har bred klinisk kompetanse relatert til preanestetisk pasientvurdering, mottak av pasient, gjennomføring og avslutning av anestesi, postoperativ pleie, kvalme- og smertebehandling, kvalitetssikring, medisinsk overvåking, avansert livredning, prehospitalt arbeid, utstyrshåndtering, infeksjonsforebygging og dokumentasjon. 

De fleste anestesisykepleierne jobber i operasjonsavdelinger på sykehus, men deltar også i ulike team som f.eks ved hjertestans, ulykker eller ved akutt, kritisk sykdom. I tillegg er det mange som jobber ved smerteklinikker, dagkirurgiske enheter, akutt-mottak og redningstjenesten inkludert ambulanse, luftambulanse. Noen jobber også offshore på båter og oljeplattformer eller bistår i humanitært arbeid i krigs- og katastrofeområder. Utdanningen gir dessuten et godt grunnlagt for å gå videre inn i lederstillinger, fagutvikling, undervisning og forskning.  

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d.-studier.  

Møt en tidligere student

Et innblikk i anestesi- og operasjonsavdelingen ved SUS. Film: Oddlaug Fjelltveit og Inger Skarung, SUS. Lyd: Kun bakgrunnsmusikk

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Kandidaten har:

avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie

inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder

avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger

avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner

avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

Kandidaten kan:

analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt

arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning

beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr

beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling

ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter i et personsentrert perspektiv 

beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes

analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer

gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

Kandidaten kan:

analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger

beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig

samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø

kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen

bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak.

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MAN210)

     Studiepoeng: 15

    • Anestesisykepleie - praksis 1

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie - praksis 1 (MANP10)

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie 2 - anestesiologi, helserett og pasientsikkerhet (MAN211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - praksis 2

     Første år, semester 2

     Anestesisykepleie - praksis 2 (MANP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i anestesisykepleie

    • Master

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - praksis 4 (MANP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie 3 – avansert anestesisykepleie (MAN220)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - praksis 3

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - praksis 3 (MANP30)

      Studiepoeng: 10

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Anestesisykepleie - Praksis 4

      Andre år, semester 4

      Anestesisykepleie - Praksis 4 (MANFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MIS210)

     Studiepoeng: 15

    • Intensivsykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie – praksis 1 (MISP10)

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie 2- intensivmedisinsk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MIS211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie – praksis 2

     Første år, semester 2

     Intensivsykepleie – praksis 2 (MISP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i intensivsykepleie

    • Master

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie – praksis 4 (MISP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Avansert intensivsykepleie

      Andre år, semester 3

      Avansert intensivsykepleie (MIS220)

      Studiepoeng: 5

     • Intensivsykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie – praksis 3 (MISP30)

      Studiepoeng: 10

     • Intensivsykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Intensivsykepleie - praksis 4 (MISFP40)

      Studiepoeng: 10

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie 1 - profesjon, fag og klinisk kompetanse (MOP210)

     Studiepoeng: 15

    • Operasjonssykepleie – praksis 1

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie – praksis 1 (MOPP10)

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie 2 - kirurgisk behandling, helserett og pasientsikkerhet (MOP211)

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie – Praksis 2

     Første år, semester 2

     Operasjonssykepleie – Praksis 2 (MOPP20)

     Studiepoeng: 10

    • Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk

     Første år, semester 2

     Vitenskapsteori, forskningsmetode, kunnskapsbasert praksis og etikk (MSS200)

     Studiepoeng: 15

   • Velg master eller viderutdanning i operasjonssykepleie

    • Master

     • Fordypning i forskningsmetode

      Andre år, semester 3

      Fordypning i forskningsmetode (MMF202)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie – praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie – praksis 4 (MOPP40)

      Studiepoeng: 10

    • Videreutdanning

     • Faglig fordypningsoppgave

      Andre år, semester 3

      Faglig fordypningsoppgave (MFF201)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie 3 - avansert operasjonssykepleie (MOP220)

      Studiepoeng: 5

     • Operasjonssykepleie – praksis 3

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie – praksis 3 (MOPP30)

      Studiepoeng: 10

     • Operasjonssykepleie - praksis 4

      Andre år, semester 4

      Operasjonssykepleie - praksis 4 (MOPFP40)

      Studiepoeng: 10

Praksisstudier

Studiet innebærer totalt 30 uker kliniske praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen.

Anestesisykepleier følger med på monitorer
Foto: Elisabeth Tønnessen

Studiet innebærer totalt 30 uker kliniske praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen. Praksis gjennomføres primært ved anestesiavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I løpet av praksisperioden skal studentene innom de ulike fagspesifikke seksjonene tilknyttet blant annet sentraloperasjonen, dagkiurgi, poliklinikker og traumemottak.   

Organisering 

Praksisperiodene fordeles slik:  

 • 1. studieår: 8 uker i 1. semester og 7 uker i 2. semester 
 • 2. studieår: 8 uker i 3. semester og 7 uker i 4. semester  

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet.  

Samtlige praksisperioder er veiledet. Det vil si at man får oppfølging av veiledere både fra praksisfeltet og UiS. I praksisperiodene integreres teoretisk og praktisk forståelse gjennom arbeidskrav, refleksjonsgrupper og selvevaluering av oppnådde læringsutbytter.   

Her kan du lese mer om praksis i helseutdanningene generelt.

Ofte stilte spørsmål

Få svar på flere ofte stilte spørsmål nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss hvis du fortsatt lurer på noe.

Simulering på SAFER
Foto: SAFER

Hvilke finansieringsordninger finnes det for dette studiet?

Flere sykehus tilbyr såkalte «Utdanningsstillinger». Ta kontakt med ditt lokale sykehus for mer informasjon. Studiet er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Flere fagforeninger har også stipendordninger.

Kan jeg få godkjent tidligere beståtte emner?

Dersom du har bestått emner som samsvarer med emner i dagens studieplan, kan du søke om godkjenning av emner/innpass. Du registrerer søknad om godkjenning av emner ved studiestart.

Les om søknadsprosessen.

Når må jeg velge master- eller videreutdanning?

Du bestemmer deg for master- eller videreutdanning i forkant av 3. semester. Dersom du velger å fullføre studiet med en videreutdanning gjennomføres 3. og 4. semester på deltid (20 studiepoeng på høstsemesteret og 10 studiepoeng på vårsemesteret).

Hvordan er studieprogrammet organisert?

Studiet kombinerer teoretisk undervisning med praksis under hele studiet for å utvikle selvstendige operasjonssykepleiere. Det vektlegges kunnskap og ferdigheter som skal bidra til videreutvikling av eget fagområde og tverrfaglig samarbeid i team.

Teoriske studier består av forelesning på campus, digital undervisning, arbeid med studiespørsmål, studentaktiv undervisning med gruppearbeid og framlegg. Det vektlegges stor grad av selvstudie og aktiv deltagelse. I tillegg anvendes praksisnær undervisning med ferdighetstrening og simulering

Fagmiljøet i spesialsykepleie

Fagmiljøet består av høyt kvalifiserte undervisere med forskerkompetanse, utdanning og klinisk erfaring i spesialsykepleie innen de fagspesifikke områdene.

simulering anestesi og operasjonssykepleie
Foto: SAFER

I tillegg har vi et tett samarbeid med undervisere fra praksisfeltet og andre relevante samfunnsaktører for å sikre at studiet er i tråd med fagfeltets og samfunnets krav til oppdatert kunnskap og faglig forsvarlige helsetjenester.  

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3. semester. Høsten 2024 er praksisperioden planlagt i uker 36 - 43. Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet og University of Iceland, Reykjavik.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester (1. februar). Sjekk også: https://www.uis.no/nb/student/sok-om-utveksling

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Kontakt

Universitetslektor i sykepleie
51834513
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for kvalitet og helseteknologi
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Liknende utdanninger

Livet som student i Stavanger