Lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2023-2024

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-LEKTREA

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i realfag

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Denne studieplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.

Moderne teknologi og vår forståelse av den verden vi lever i er basert på den vitenskapelige beskrivelsen av naturlige fenomener og avansert matematisk modellering. Vitenskapsfolk og ingeniører er utdannet til å utforske og undersøke disse fenomener for så å anvende denne viten til å utvikle ny teknologi.

Som lektor i realfag vil du få ferdigheter i matematikk/fysikk på et nivå langt høyere enn de fleste mastergrader i ingeniørfag. Du vil være i stand til å løse svært avanserte matematiske problemstillinger, analytisk og numerisk. Du vil ha en stor verktøykasse med beregnings-, eksperimentelle og dataanalysemetoder og være i stand til å behandle generelle naturvitenskapelige problemstillinger, men også problemstillinger innenfor økonomi, helse, samfunnsfag og ledelse. I tillegg til dette vil du som lektor i realfag ha ferdigheter innen pedagogikk og didaktikk, med det formål å undervise dette på ungdoms- og videregående skole nivå. Med en solid fagkunnskap innen realfag, kombinert med pedagogikk og fagdidaktikk, vil du være veldig godt rustet til å bidra til læring og formidling av realfag til elever i skolen.

Lektorutdanningen består av 300 studiepoeng med en forventet studieprogresjon på 60 studiepoeng per studieår. Studiet omfatter fire fag og har følgende fordeling for lektor i realfag:

 • Fag 1: 180/170 studiepoeng
 • Fag 2: 60/70 studiepoeng
 • Pedagogikk: 30 studiepoeng
 • Fagdidaktikk: 30 studiepoeng

Studiet omfatter 100 dager obligatorisk praksis som er fordelt på fire av de fem studieårene.

Studiet lektor i realfag består av 10- og 5- studiepoengs emner og en masteroppgave på 30 studiepoeng. I tillegg kommer didaktikk- og pedagogikkemner på 7,5 sp og 15 sp.

Læringsutbytte

Kandidaten skal etter fullført femårig lektorutdanning ha følgende samlede læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

Kandidaten

har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde

har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål

har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet

har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen

har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster

har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene

kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder

kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser

kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø

kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.

kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen

kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå

kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger

kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling

kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Rammeplan

Denne studieplanen bygger på Forskrift om rammeplan for lektorutdanning for trinn 8-13 fastsatt av Kunnskapsdepartementet 18. mars 2013 med hjemmel i lov om universiteter og høyskoler av 1. april 2005 nr. 15 § 3-2 annet ledd.

Hva kan du bli?

Lektor i realfag (trinn 8 –13) er en utdanning som kvalifiserer for tilsetting som lektor, jf. krav fastsatt med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående opplæringa (opplæringslova) § 10-1.

Dersom du tar ett år godkjent videreutdanning (60 studiepoeng), kan du få tittelen lektor med tilleggsutdanning og dermed være kvalifisert til å søke doktorgrad innenfor ditt fagfelt.

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning.

Studieplan og emner

 • Matematikk fag 1, fysikk fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

   • LPRA10: Observasjonspraksis

    Første år, semester 1

    Observasjonspraksis (LPRA10)

    Studiepoeng: 0

   • MAT100: Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT110: Lineær algebra

    Første år, semester 1

    Lineær algebra (MAT110)

    Studiepoeng: 10

   • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

    Første år, semester 2

    Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

    Studiepoeng: 10

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Første år, semester 2

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA20: Følgepraksis del 1

    Andre år, semester 3

    Følgepraksis del 1 (LPRA20)

    Studiepoeng: 0

   • MAT120: Diskret matematikk

    Andre år, semester 3

    Diskret matematikk (MAT120)

    Studiepoeng: 10

   • MAT300: Vektoranalyse

    Andre år, semester 3

    Vektoranalyse (MAT300)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA30: Følgepraksis del 2

    Andre år, semester 4

    Følgepraksis del 2 (LPRA30)

    Studiepoeng: 0

   • MAT240: Matematikkens historie

    Andre år, semester 4

    Matematikkens historie (MAT240)

    Studiepoeng: 10

   • MAT320: Differensialligninger

    Andre år, semester 4

    Differensialligninger (MAT320)

    Studiepoeng: 10

   • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

    Tredje år, semester 5

    Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

    Studiepoeng: 0

   • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

    Studiepoeng: 7.5

   • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

    Studiepoeng: 0

   • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

    Studiepoeng: 7.5

  • Fysikk fag 2

   • FYS100: Mekanikk

    Første år, semester 1

    Mekanikk (FYS100)

    Studiepoeng: 10

   • FYS210: Fysikklaboratorium

    Første år, semester 2

    Fysikklaboratorium (FYS210)

    Studiepoeng: 10

   • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

    Andre år, semester 3

    Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

    Studiepoeng: 10

   • FYS300: Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

    Andre år, semester 4

    Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

    Studiepoeng: 10

   • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

    Studiepoeng: 7.5

   • FYS330: Mikrofysikk

    Tredje år, semester 6

    Mikrofysikk (FYS330)

    Studiepoeng: 10

   • FYS220: Astronomi og astrofysikk

    Fjerde år, semester 7

    Astronomi og astrofysikk (FYS220)

    Studiepoeng: 10

   • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

    Studiepoeng: 7.5

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner - masternivå (matematikk)

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MAF320: Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

    Tredje år, semester 5

    Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

    Studiepoeng: 15

   • MAT250: Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

    Fjerde år, semester 8

    Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

    Studiepoeng: 15

 • Fysikk fag 1, matematikk fag 2

  • Fysikk fag 1 - obligatoriske emner

   • FYS100: Mekanikk

    Første år, semester 1

    Mekanikk (FYS100)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA10: Observasjonspraksis

    Første år, semester 1

    Observasjonspraksis (LPRA10)

    Studiepoeng: 0

   • FYS210: Fysikklaboratorium

    Første år, semester 2

    Fysikklaboratorium (FYS210)

    Studiepoeng: 10

   • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

    Andre år, semester 3

    Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA20: Følgepraksis del 1

    Andre år, semester 3

    Følgepraksis del 1 (LPRA20)

    Studiepoeng: 0

   • MAT300: Vektoranalyse

    Andre år, semester 3

    Vektoranalyse (MAT300)

    Studiepoeng: 10

   • FYS300: Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori

    Andre år, semester 4

    Elektromagnetisme og spesiell relativitetsteori (FYS300)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA30: Følgepraksis del 2

    Andre år, semester 4

    Følgepraksis del 2 (LPRA30)

    Studiepoeng: 0

   • MAT320: Differensialligninger

    Andre år, semester 4

    Differensialligninger (MAT320)

    Studiepoeng: 10

   • LFYBAC: Bacheloroppgave i fysikk - lektor

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i fysikk - lektor (LFYBAC)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

    Tredje år, semester 5

    Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

    Studiepoeng: 0

   • PPU145: Naturfag fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Naturfag fagdidaktikk del 1 (PPU145)

    Studiepoeng: 7.5

   • FYS330: Mikrofysikk

    Tredje år, semester 6

    Mikrofysikk (FYS330)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

    Studiepoeng: 0

   • PPU146: Naturfag fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Naturfag fagdidaktikk del 2 (PPU146)

    Studiepoeng: 7.5

  • Matematikk fag 2 - realfagslektor (fysikk og matem.)

   • MAT100: Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT110: Lineær algebra

    Første år, semester 1

    Lineær algebra (MAT110)

    Studiepoeng: 10

   • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

    Første år, semester 2

    Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

    Studiepoeng: 10

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Første år, semester 2

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT120: Diskret matematikk

    Andre år, semester 3

    Diskret matematikk (MAT120)

    Studiepoeng: 10

   • MAT240: Matematikkens historie

    Andre år, semester 4

    Matematikkens historie (MAT240)

    Studiepoeng: 10

   • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

    Studiepoeng: 7.5

   • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

    Studiepoeng: 7.5

  • Opptak til emner på masternivå - fysikk

   • Obligatoriske emner - masternivå (fysikk)

    • FYS220: Astronomi og astrofysikk

     Fjerde år, semester 7

     Astronomi og astrofysikk (FYS220)

     Studiepoeng: 10

    • FYS320: Kvantemekanikk

     Fjerde år, semester 7

     Kvantemekanikk (FYS320)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MAF320: Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • LFYMAS: Masteroppgave i fysikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i fysikk - lektor (LFYMAS)

     Studiepoeng: 30

    • FYS500: Analytisk mekanikk og feltteori

     Femte år, semester 9

     Analytisk mekanikk og feltteori (FYS500)

     Studiepoeng: 10

    • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • FYS540: Faststoffysikk

     Femte år, semester 9

     Faststoffysikk (FYS540)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

    Tredje år, semester 5

    Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

    Studiepoeng: 15

   • MAT250: Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

    Fjerde år, semester 8

    Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

    Studiepoeng: 15

 • Matematikk fag 1, kjemi fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

   • LPRA10: Observasjonspraksis

    Første år, semester 1

    Observasjonspraksis (LPRA10)

    Studiepoeng: 0

   • MAT100: Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT110: Lineær algebra

    Første år, semester 1

    Lineær algebra (MAT110)

    Studiepoeng: 10

   • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

    Første år, semester 2

    Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

    Studiepoeng: 10

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Første år, semester 2

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA20: Følgepraksis del 1

    Andre år, semester 3

    Følgepraksis del 1 (LPRA20)

    Studiepoeng: 0

   • MAT120: Diskret matematikk

    Andre år, semester 3

    Diskret matematikk (MAT120)

    Studiepoeng: 10

   • MAT300: Vektoranalyse

    Andre år, semester 3

    Vektoranalyse (MAT300)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA30: Følgepraksis del 2

    Andre år, semester 4

    Følgepraksis del 2 (LPRA30)

    Studiepoeng: 0

   • MAT240: Matematikkens historie

    Andre år, semester 4

    Matematikkens historie (MAT240)

    Studiepoeng: 10

   • MAT320: Differensialligninger

    Andre år, semester 4

    Differensialligninger (MAT320)

    Studiepoeng: 10

   • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

    Tredje år, semester 5

    Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

    Studiepoeng: 0

   • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

    Studiepoeng: 7.5

   • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

    Studiepoeng: 0

   • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

    Studiepoeng: 7.5

  • Kjemi som fag 2

   • Kjemi som fag 2 -obligatoriske emner

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner - masternivå (matematikk)

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MAF320: Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

    Tredje år, semester 5

    Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

    Studiepoeng: 15

   • MAT250: Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

    Fjerde år, semester 8

    Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

    Studiepoeng: 15

 • Matematikk fag 1, annet fag 2

  • Matematikk fag 1 - obligatoriske emner

   • LPRA10: Observasjonspraksis

    Første år, semester 1

    Observasjonspraksis (LPRA10)

    Studiepoeng: 0

   • MAT100: Matematiske metoder 1

    Første år, semester 1

    Matematiske metoder 1 (MAT100)

    Studiepoeng: 10

   • MAT110: Lineær algebra

    Første år, semester 1

    Lineær algebra (MAT110)

    Studiepoeng: 10

   • MAT120: Diskret matematikk

    Første år, semester 1

    Diskret matematikk (MAT120)

    Studiepoeng: 10

   • MAT210: Reell og kompleks kalkulus

    Første år, semester 2

    Reell og kompleks kalkulus (MAT210)

    Studiepoeng: 10

   • MAT240: Matematikkens historie

    Første år, semester 2

    Matematikkens historie (MAT240)

    Studiepoeng: 10

   • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

    Første år, semester 2

    Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA20: Følgepraksis del 1

    Andre år, semester 3

    Følgepraksis del 1 (LPRA20)

    Studiepoeng: 0

   • LPRA30: Følgepraksis del 2

    Andre år, semester 4

    Følgepraksis del 2 (LPRA30)

    Studiepoeng: 0

   • LMABAC: Bacheloroppgave i matematikk - lektor

    Tredje år, semester 5

    Bacheloroppgave i matematikk - lektor (LMABAC)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA40: Praksis 7 uker del 1

    Tredje år, semester 5

    Praksis 7 uker del 1 (LPRA40)

    Studiepoeng: 0

   • PPU143: Matematikk fagdidaktikk del 1

    Tredje år, semester 5

    Matematikk fagdidaktikk del 1 (PPU143)

    Studiepoeng: 7.5

   • MAT320: Differensialligninger

    Tredje år, semester 6

    Differensialligninger (MAT320)

    Studiepoeng: 10

   • LPRA50: Praksis 7 uker del 2

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 7 uker del 2 (LPRA50)

    Studiepoeng: 0

   • PPU144: Matematikk fagdidaktikk del 2

    Fjerde år, semester 8

    Matematikk fagdidaktikk del 2 (PPU144)

    Studiepoeng: 7.5

  • Valg av fag 2

   • Engelsk fag 2

    • LENG115: Introduksjon til engelskspråklig litteratur

     Andre år, semester 3

     Introduksjon til engelskspråklig litteratur (LENG115)

     Studiepoeng: 15

    • LENG145: Innføring i engelsk språk

     Andre år, semester 3

     Innføring i engelsk språk (LENG145)

     Studiepoeng: 15

    • LENG175: Amerikansk litteratur og kultur

     Andre år, semester 4

     Amerikansk litteratur og kultur (LENG175)

     Studiepoeng: 15

    • LENG195: Engelsk fonetikk og fonologi

     Andre år, semester 4

     Engelsk fonetikk og fonologi (LENG195)

     Studiepoeng: 15

    • PPU131: Engelsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Engelsk fagdidaktikk del 1 (PPU131)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU132: Engelsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Engelsk fagdidaktikk del 2 (PPU132)

     Studiepoeng: 7.5

   • Historie fag 2

    • LHIS145: Europeisk historie fra antikken til nytid

     Andre år, semester 3

     Europeisk historie fra antikken til nytid (LHIS145)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS185: Innføring i historiske emner

     Andre år, semester 3

     Innføring i historiske emner (LHIS185)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS175: Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

     Andre år, semester 4

     Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk (LHIS175)

     Studiepoeng: 15

    • LHIS165: Moderne historie

     Andre år, semester 4

     Moderne historie (LHIS165)

     Studiepoeng: 15

    • PPU133: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1 (PPU133)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU134: Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2 (PPU134)

     Studiepoeng: 7.5

   • Religion fag 2

    • LREL125: Kristendom og jødedom

     Andre år, semester 3

     Kristendom og jødedom (LREL125)

     Studiepoeng: 15

    • LREL185: Hinduisme, buddhisme og islam

     Andre år, semester 3

     Hinduisme, buddhisme og islam (LREL185)

     Studiepoeng: 15

    • LREL135: Religion, kunst og populærkultur

     Andre år, semester 4

     Religion, kunst og populærkultur (LREL135)

     Studiepoeng: 15

    • LREL195: Religionsvitenskap, etikk og livssyn

     Andre år, semester 4

     Religionsvitenskap, etikk og livssyn (LREL195)

     Studiepoeng: 15

    • PPU138: Religion fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Religion fagdidaktikk del 1 (PPU138)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU139: Religion fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Religion fagdidaktikk del 2 (PPU139)

     Studiepoeng: 7.5

   • Idrett fag 2

    • IDR131: Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

     Andre år, semester 3

     Fysiologi, anatomi og bevegelseslære (IDR131)

     Studiepoeng: 15

    • IDR132: Idrettsaktiviteter 1

     Andre år, semester 3

     Idrettsaktiviteter 1 (IDR132)

     Studiepoeng: 15

    • IDR134: Friluftsliv og idrettsaktiviteter

     Andre år, semester 3

     Friluftsliv og idrettsaktiviteter (IDR134)

     Studiepoeng: 15

    • IDR133: Treningslære

     Andre år, semester 4

     Treningslære (IDR133)

     Studiepoeng: 15

    • PPU181: Kroppsøving fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Kroppsøving fagdidaktikk del 1 (PPU181)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU182: Kroppsøving fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Kroppsøving fagdidaktikk del 2 (PPU182)

     Studiepoeng: 7.5

   • Nordisk fag 2

    • LNOR175: Språkstruktur og språkvariasjon

     Andre år, semester 3

     Språkstruktur og språkvariasjon (LNOR175)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR165: Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

     Andre år, semester 3

     Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse (LNOR165)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR115: Nordisk språk og språkhistorie

     Andre år, semester 4

     Nordisk språk og språkhistorie (LNOR115)

     Studiepoeng: 15

    • LNOR145: Tekst i kontekst

     Andre år, semester 4

     Tekst i kontekst (LNOR145)

     Studiepoeng: 15

    • PPU136: Norsk fagdidaktikk del 1

     Tredje år, semester 5

     Norsk fagdidaktikk del 1 (PPU136)

     Studiepoeng: 7.5

    • PPU137: Norsk fagdidaktikk del 2

     Fjerde år, semester 8

     Norsk fagdidaktikk del 2 (PPU137)

     Studiepoeng: 7.5

   • Naturfag fag 2

  • Opptak til emner på masternivå - matematikk

   • Obligatoriske emner - masternivå (matematikk)

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MAF320: Numerisk modellering 2

     Fjerde år, semester 7

     Numerisk modellering 2 (MAF320)

     Studiepoeng: 5

    • MAT300: Vektoranalyse

     Fjerde år, semester 7

     Vektoranalyse (MAT300)

     Studiepoeng: 10

    • MAT310: Matematisk analyse

     Fjerde år, semester 7

     Matematisk analyse (MAT310)

     Studiepoeng: 10

    • LMAMAS: Masteroppgave i matematikk - lektor

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk - lektor (LMAMAS)

     Studiepoeng: 30

    • MAF500: Dybdelæring og formidling i matematikk

     Femte år, semester 9

     Dybdelæring og formidling i matematikk (MAF500)

     Studiepoeng: 10

    • MAT510: Mangfoldigheter

     Femte år, semester 9

     Mangfoldigheter (MAT510)

     Studiepoeng: 10

    • STA510: Statistisk modellering og simulering

     Femte år, semester 9

     Statistisk modellering og simulering (STA510)

     Studiepoeng: 10

  • Obligatoriske fellesemner- spesialisering i realfag

   • PPU111: Skolens og lærerens verdier og oppgaver

    Tredje år, semester 5

    Skolens og lærerens verdier og oppgaver (PPU111)

    Studiepoeng: 15

   • MAT250: Abstrakt algebra

    Tredje år, semester 6

    Abstrakt algebra (MAT250)

    Studiepoeng: 10

   • PPU112: Læring og pedagogisk virksomhet

    Fjerde år, semester 8

    Læring og pedagogisk virksomhet (PPU112)

    Studiepoeng: 15

Utveksling

I lektorutdanningen er det lagt til rette for at studentene skal få et internasjonalt perspektiv på studiet og styrke kulturell, faglig og språklig kompetanse. Det er mulighet for utveksling i det andre året, ett eller to semestre i fag 2 og i sjette og/eller syvende semester i fag 1. Studenter bør velge en institusjon som UiS allerede har inngått avtale med for å sikre en best mulig gjennomføring av utvekslingsoppholdet.

Studiet har en sterk internasjonal profil, når det gjelder fagene selv, undervisernes bakgrunn, studiemiljøet, herunder mange internasjonale studenter på alle nivåer.

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet er med i et Nordisk nettverk av tekniske universiteter, sjekk muligheter for utveksling i Norden her.

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner: Helene Nicolaisen

Generelle spørsmål om utveksling: Gå til utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse og gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og

minst 35 skolepoeng.

I tillegg krav om:

Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, E-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinator: Helene Nicolaisen