Hopp til hovedinnhold

Operasjonssykepleie master

Utdanning i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som kan ivareta pasientens og pårørendes behov ved planlagt eller akutt kirurgisk undersøkelse og behandling i et høyteknologisk miljø.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

14

Studiepoeng

120

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Maren og Åse forteller om hverdagen som student i spesialsykepleie

Studiet kombinerer teoretisk undervisning med praksis under hele studiet for å utvikle selvstendige operasjonssykepleiere. Det vektlegges kunnskap og ferdigheter som skal bidra til videreutvikling av eget fagområde og tverrfaglig samarbeid i team.

Teoriske studier består av forelesning på campus, digital undervisning, arbeid med studiespørsmål, studentaktiv undervisning med gruppearbeid og framlegg. Det vektlegges stor grad av selvstudie og aktiv deltagelse. I tillegg anvendes praksisnær undervisning med ferdighetstrening og simulering.

Master i spesialsykepleie

Foto: Elisabeth Tønnessen

Operasjonssykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med anestesi- og intensivsykepleie. Utdanningen er basert på samfunnets og helsevesenets behov for spesialutdannet personell og skal samsvare med Kunnskapsdepartementets Retningslinjer for helse- og sosialfagutdanningene og øvrige nasjonale og internasjonale standarder.

Utøvelsen av spesialsykepleie skal være i samsvar med helselovgivningens krav til yrkesutøvelse, fagets kunnskaper og verdier. Spesialsykepleieren jobber ut fra prinsippene om kunnskapsbasert praksis. Studentene kvalifiseres til kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling.

Les mer:

Hva kan du bli?

En operasjonssykepleier er alltid til stede når pasienten opereres, og forbereder til kirurgi ved å ivareta hygiene, sterilitet, klargjør utstyr og legger pasienten til rette på operasjonsbordet. Operasjonssykepleieren har kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov. Det innebærer inngående kunnskap til operasjonstekniske prinsipp og kirurgiske undersøkelser og behandling. En operasjonssykepleier utøver individuell og profesjonell operasjonssykepleie som bygger på kunnskapsbasert praksis og ivaretar omsorg for pasienten, kvalitet og pasientsikkerhet i et tverrfaglig team.

Aktuelle arbeidsplasser, i tillegg til operasjonsavdeling, kan være dagkirurgi, sterilsentral, poliklinikk og akutt mottak. Noen jobber også offshore på båter og oljeplattformer eller bistår i humanitært arbeid i krigs- og katastrofeområder. Utdanningen gir dessuten et godt grunnlagt for å gå videre inn i lederstillinger, fagutvikling, undervisning og forskning.

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d.-studier

Møt en tidligere student:

Et innblikk i anestesi- og operasjons-avdelingen ved SUS. Film: Oddlaug Fjelltveit og Inger Skarung, SUS

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • ha avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • ha avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • ha avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

 • kunne analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
 • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • kunne ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet av dette innenfor fagområdets uttrykksformer

Generell kompetanse

 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum to år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie.

Politiattest

Dette studieprogrammet har krav om politiattest. Du kan søke om politiattest på politiets nettsider så snart du har fått opptak. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Ta kontakt med Det helsevitenskapelige fakultet på helsefag@uis.no for spørsmål om politiattest.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Viktig

Ny søknadsperiode: Åpent for søking fra 5. januar til 5. februar for alle søkere.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt masteropptak@uis.no

Poenggrenser

Lurer du på hvilket snitt man trengte tidligere år for å få opptak? Poenggrenser fra tidligere år

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Medisinske og naturvitenskapelige emner I

   Første år, semester 1

   Medisinske og naturvitenskapelige emner I

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

   Studiepoeng: 20

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie -Kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie -Kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MAN122 ved UiS

     • Anestesisykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - Kliniske studier II

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie - kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie - kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MIS122 ved UiS

     • Intensivsykepleie - kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie - kliniske studier II

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier I

     Studiepoeng: 20

    • Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Studiepoeng: 10

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Andre år, semester 3

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Studiepoeng: 5

   • MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MOP122 ved UiS

     • Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

Praksisstudier

Studenter gjennomfører totalt 30 uker kliniske praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen.

Operasjonssykepleiere
Foto: Elisabeth Tønnessen

Praksis gjennomføres primært ved operasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I løpet av praksisperioden skal studentene innom de ulike fagspesifikke seksjonene innen kirurgi, sterilsentralen, dagkirurgisk avdeling og traumemottak.

Organisering

Praksisperiodene fordeles slik:

 • 1. studieår: 5 uker i 1. semester og 10 uker i 2. semester
 • 2. studieår: 10 uker i 3. semester og 5 uker i 4. semester

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet i løpet av 3. semester.

Samtlige praksisperioder er veiledet. Det vil si at man får oppfølging av veiledere både fra praksisfeltet og UiS. I praksisperiodene integreres teoretisk og praktisk forståelse gjennom arbeidskrav, refleksjonsgrupper og selvevaluering av oppnådde læringsutbytter.

Fagmiljøet i spesialsykepleie

Fagmiljøet består av høyt kvalifiserte undervisere med forskerkompetanse, utdanning og klinisk erfaring i spesialsykepleie innen de fagspesifikke områdene.

simulering operasjon
Foto: SAFER

I tillegg har vi et tett samarbeid med undervisere fra praksisfeltet og andre relevante samfunnsaktører for å sikre at studiet er i tråd med fagfeltets og samfunnets krav til oppdatert kunnskap og faglig forsvarlige helsetjenester.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen

Det finnes mange gode grunner til å ta deler av utdanningen i utlandet. I tillegg til å skille deg ut i arbeidsmarkedet vil et utvekslingsopphold utvikle dine faglige perspektiver og gi deg personlig vekst, uten tvil en unik opplevelse for livet.

Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer alle studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

På masterprogrammet i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i 3.semester (4 - 8 uker), i form av praksisopphold i utlandet. Merk at for å få tildelt Erasmus+ stipend (ca 600 EUR/måned) i tillegg til finansiering fra Lånekassen må du være bortreist i min 8 uker/2 måneder.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig, gjerne ett år i forveien. Å dra på utveksling er lærerikt, spennende, morsomt – og ikke vanskelig hvis du planlegger i go tid.

Grip muligheten!

Karakterkrav

Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Kontakt:

Førstelektor
51834147
Det helsevitenskapelige fakultet

Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger:

Du er kanskje også interessert i: