Operasjonssykepleie - master 2 år

En operasjonssykepleier er alltid til stede når pasienten opereres, og forbereder til kirurgi ved å ivareta hygiene, sterilitet, klargjør utstyr og legger pasienten til rette på operasjonsbordet. Operasjonssykepleieren har kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov.

Published Endret
Fakta
Varighet

2 år / 4 semestre

Antall studieplasser

18

Studiepoeng

120 / 90

Undervisningsspråk

Norsk

Studiestart

August hvert år

Maren og Åse forteller om hverdagen som student i spesialsykepleie

Mastergradsutdanningen i operasjonssykepleie har som mål å utdanne reflekterte og velkvalifiserte operasjonssykepleiere som har handlingskompetanse til å ivareta pasientens og pårørendes behov ved planlagt eller akutt kirurgisk inngrep.  

Operasjonssykepleie gjennomføres i en kompleks, uforutsigbar og raskt skiftende hverdag i et høyteknologisk miljø. Arbeidet innebærer å forebygge pasientskader, ivareta hygiene og aseptiske prosedyrer i en steril og koordinerende funksjon. Videre skal du kunne samhandle og kommunisere i tverrprofesjonelle team, og utøve personsentrert operasjonssykepleie til mennesker i alle aldre i et individ-, gruppe- og samfunnsperspektiv.  

Operasjonssykepleiere klargjør pasient for operasjon.
Foto: Elisabeth Tønnessen

Master i operasjonssykepleie

Operasjonssykepleie er en spesialisering under master i spesialsykepleie sammen med anestesi- og intensivsykepleie.

Utdanningen skal gi teoretisk, praktisk og forskningsbasert kunnskap innen spesialsykepleie ut fra samfunnets og helselovgivningens krav til yrkesutøvelse.  Som spesialsykepleier kvalifiserer du til å utøve kunnskapsbasert praksis for å ivareta pasientsikkerheten gjennom kritisk analyse og faglig refleksjon i møte med eget fag for å kunne anvende relevant forskning i direkte pasientkontakt, undervisning, forskning og fagutvikling. 

Studieplan

Studieplanen for endres fra høsten 2023 i samsvar med ny Forskrift om nasjonal retningslinje for operasjonssykepleierutdanning fastsatt av Kunnskapsdepartementet.  Det vil være mulig å avslutte med en videreutdanning etter 90 studiepoeng i starten av 4. semester. 

Nye emnebeskrivelser publiseres først 1. februar 2023.  Finn oversikt over ny studieplan her.

Hva kan du bli?

En operasjonssykepleier er alltid til stede når pasienten opereres, og forbereder til kirurgi ved å ivareta hygiene, sterilitet, klargjør utstyr og legger pasienten til rette på operasjonsbordet. Operasjonssykepleieren har kunnskap om den akutt og/eller kritisk syke pasienten sin situasjon og behov. Det innebærer inngående kunnskap til operasjonstekniske prinsipp og kirurgiske undersøkelser og behandling. En operasjonssykepleier utøver individuell og profesjonell operasjonssykepleie som bygger på kunnskapsbasert praksis og ivaretar omsorg for pasienten, kvalitet og pasientsikkerhet i et tverrfaglig team.  

Aktuelle arbeidsplasser, i tillegg til operasjonsavdeling, kan være dagkirurgi, sterilsentral, poliklinikk og akutt mottak. Noen jobber også offshore på båter og oljeplattformer eller bistår i humanitært arbeid i krigs- og katastrofeområder. Utdanningen gir dessuten et godt grunnlagt for å gå videre inn i lederstillinger, fagutvikling, undervisning og forskning.   

En fullført mastergrad kan kvalifisere for videre opptak til Ph.d.-studier

Møt en tidligere student:

Et innblikk i anestesi- og operasjons-avdelingen ved SUS. Film: Oddlaug Fjelltveit og Inger Skarung, SUS

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

En kandidat med fullført og bestått studium vil ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

 • ha avansert kunnskap om aktuelle områder innenfor spesialsykepleie
 • ha inngående kunnskap om fagområdets vitenskapelige teori og metoder
 • ha avansert kunnskap om bruk og kontroll av medisinsk - teknisk utstyr og teknologiens muligheter og begrensninger
 • ha avansert kunnskap i observasjon, overvåking og behandling for å forebygge svikt i vitale funksjoner
 • ha avansert kunnskap om reaksjoner hos pasienter, pårørende og personale ved akutt og kritisk sykdom, undersøkelse, behandling og død

Ferdigheter

 • kunne analysere ulike situasjoner ut fra teoretisk og klinisk kunnskap, og faglig innsikt
 • kunne arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • beherske forebyggende arbeid i forhold til pasient, miljø og medisinsk-teknisk utstyr
 • beherske aktuell spesialsykepleie ved ulike undersøkelser og behandling
 • kunne ivareta pasientens menneskeverd, integritet og juridiske rettigheter
 • beherske akutte situasjoner selvstendig, prioritere, handle raskt og forsvarlig slik at vitale funksjoner opprettholdes eller gjenopprettes
 • kunne analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder, og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • gjennomføre et selvstendig forsknings- eller utviklingsprosjekt i tråd med gjeldende forskningsetiske normer, og formidle resultatet til praksisfelt og eget fagområde

Generell kompetanse

 • kunne analysere relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • beherske planlagte, akutte og uforutsette situasjoner selvstendig
 • samarbeide med andre yrkesgrupper i et høyteknologisk miljø
 • kommunisere faglige problemstillinger, analyse og dra konklusjoner innenfor spesialiseringen
 • bidra til nytenkning og innovasjonsprosesser

Opptakskrav

Bachelor i sykepleie (eller tilsvarende grunnutdanning i sykepleie), norsk autorisasjon som sykepleier og minimum ett år fulltidspraksis som sykepleie overfor pasienter etter endt utdanning. For fullstendig oversikt over opptaksreglene til studiet vises det til Utfyllende regler til master i spesialsykepleie.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb. Attesten kan ikke være eldre enn tre måneder når den blir registrert ved UiS.

Utfyllende regler for opptak

Søking og opptak

Søknadsfrister

og annen informasjon om søking

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner

  • Medisinske og naturvitenskapelige emner I

   Første år, semester 1

   Medisinske og naturvitenskapelige emner I (MSN100)

   Studiepoeng: 10

  • Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk

   Første år, semester 1

   Forskningsmetode, vitenskapsteori og etikk (MSS100)

   Studiepoeng: 20

 • Spesialisering

  • Spesialisering i anestesisykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie I -yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN111)

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie -Kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Anestesisykepleie -Kliniske studier I (MAN112)

     Studiepoeng: 20

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i anestesisykepleie (MANMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Anestesisykepleie II -yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MAN121)

     Studiepoeng: 10

    • Anestesisykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Anestesisykepleie - Kliniske studier III (MAN123)

     Studiepoeng: 5

   • MAN122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MAN122 ved UiS

     • Anestesisykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Anestesisykepleie - Kliniske studier II (MAN122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i intensivsykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS111)

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie - kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Intensivsykepleie - kliniske studier I (MIS112)

     Studiepoeng: 20

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i intensivsykepleie (MISMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Intensivsykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MIS121)

     Studiepoeng: 10

    • Intensivsykepleie - kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Intensivsykepleie - kliniske studier III (MIS123)

     Studiepoeng: 5

   • MIS122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MIS122 ved UiS

     • Intensivsykepleie - kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Intensivsykepleie - kliniske studier II (MIS122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

  • Spesialisering i operasjonssykepleie

   • Obligatoriske emner

    • Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie I - yrkesutøvelse med medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP111)

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier I

     Første år, semester 1

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier I (MOP112)

     Studiepoeng: 20

    • Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie

     Første år, semester 2

     Masteroppgave i spesialsykepleie med spesialisering i operasjonssykepleie (MOPMAS)

     Studiepoeng: 30

    • Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag

     Andre år, semester 3

     Operasjonssykepleie II - yrkesutøvelse med samfunnsfaglig, medisinsk og naturvitenskapelig grunnlag (MOP121)

     Studiepoeng: 10

    • Operasjonssykepleie - Kliniske studier III

     Andre år, semester 4

     Operasjonssykepleie - Kliniske studier III (MOP123)

     Studiepoeng: 5

   • MOP122 ved UiS eller erstattet via utveksling

    • MOP122 ved UiS

     • Operasjonssykepleie - Kliniske studier II

      Andre år, semester 3

      Operasjonssykepleie - Kliniske studier II (MOP122)

      Studiepoeng: 15

    • Utveksling semester 3

Praksisstudier

Studenter gjennomfører totalt 30 uker kliniske praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen.

Operasjonssykepleiere
Foto: Elisabeth Tønnessen

Studenter gjennomfører totalt 30 uker kliniske praksisstudier fordelt på fire perioder i løpet av utdanningen. Praksis gjennomføres primært ved operasjonsavdelingen ved Stavanger Universitetssjukehus. I løpet av praksisperioden skal studentene innom de ulike fagspesifikke seksjonene innen kirurgi, sterilsentralen, dagkirurgisk avdeling og traumemottak. 

Organisering

Praksisperiodene fordeles slik:

 • 1. studieår: 8 uker i 1. semester og 7 uker i 2. semester 
 • 2. studieår: 8 uker i 3. semester og 7 uker i 4. semester 

Det er også mulig å gjennomføre deler av praksisstudiene hos en av våre samarbeidspartnere i utlandet i løpet av 3. semester.

Samtlige praksisperioder er veiledet. Det vil si at man får oppfølging av veiledere både fra praksisfeltet og UiS. I praksisperiodene integreres teoretisk og praktisk forståelse gjennom arbeidskrav, refleksjonsgrupper og selvevaluering av oppnådde læringsutbytter.   

Ofte stilte spørsmål

Finn svar på flere ofte stilte spørsmål nedenfor. Ta gjerne kontakt med oss hvis du fortsatt lurer på noe.

Operasjonssykepleiere klargjør pasient for operasjon.
Foto: Elisabeth Tønnessen

Hvilke finansieringsordninger finnes det for dette studiet?

Flere sykehus tilbyr såkalte «Utdanningsstillinger». Ta kontakt med ditt lokale sykehus for mer informasjon. Studiet er godkjent i Lånekassen for lån og stipend. Flere fagforeninger har også stipendordninger.

Kan jeg få godkjent tidligere beståtte emner?

Dersom du har bestått emner som samsvarer med emner i dagens studieplan, kan du søke om godkjenning av emner/innpass. Du registrerer søknad om godkjenning av emner ved studiestart.

Les mer om søknadsprosessen her.

Når må jeg velge master- eller videreutdanning?

Du bestemmer deg for master- eller videreutdanning i forkant av 3. semester. Dersom du velger å fullføre studiet med en videreutdanning gjennomføres 3. og 4. semester på deltid (20 studiepoeng på høstsemesteret og 10 studiepoeng på vårsemesteret).

Hvordan er studieprogrammet organisert?

Studiet kombinerer teoretisk undervisning med praksis under hele studiet for å utvikle selvstendige operasjonssykepleiere. Det vektlegges kunnskap og ferdigheter som skal bidra til videreutvikling av eget fagområde og tverrfaglig samarbeid i team.

Teoriske studier består av forelesning på campus, digital undervisning, arbeid med studiespørsmål, studentaktiv undervisning med gruppearbeid og framlegg. Det vektlegges stor grad av selvstudie og aktiv deltagelse. I tillegg anvendes praksisnær undervisning med ferdighetstrening og simulering

Fagmiljøet i spesialsykepleie

Fagmiljøet består av høyt kvalifiserte undervisere med forskerkompetanse, utdanning og klinisk erfaring i spesialsykepleie innen de fagspesifikke områdene.

simulering operasjon
Foto: SAFER

I tillegg har vi et tett samarbeid med undervisere fra praksisfeltet og andre relevante samfunnsaktører for å sikre at studiet er i tråd med fagfeltets og samfunnets krav til oppdatert kunnskap og faglig forsvarlige helsetjenester.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester
3. semester (praksisopphold)

Opplegg for utvekslingen
Det helsevitenskapelige fakultet oppfordrer studenter til å benytte seg av tilbudet hvor du får spesielle faglige erfaringer, et internasjonalt nettverk, nye vennskap og bedre språkkunnskaper.

I Master i spesialsykepleie er det lagt til rette for utveksling i praksisemnet 3.semester (4 – 12 uker). Det helsevitenskapelige fakultet har inngått Erasmus+-avtaler for studenter på mastergrad i spesialsykepleie ved Sahlgrenska Akademia ved Gøteborg Universitet og University of Iceland, Reykjavik.

Utenlandsopphold må planlegges tidlig. Ta kontakt ved studiestart, søknadsfrist for utreise er tidlig i 2. semester

Karakterkrav
Alle emner må være bestått.

Kontaktperson

Administrativ internasjonal koordinator Magdalena Brekke

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling
 • Alle land

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Island

  University of Iceland

  I hjerte av Islands hovedstad, Reykjavik, ligger University of Iceland omringet av et utrolig landskap. Reis på utveksling til Island og Reykjavik, og få stipend gjennom Nordlys, Nordtek eller Erasmus+.

 • Sverige

  Sahlgrenska Akademin

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med gode shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange severdigheter og øyer å besøke.

Du er kanskje også interessert i:

Kontakt:

Førstelektor
51834147
Det helsevitenskapelige fakultet
Avdeling for omsorg og etikk
Lurer du på noe?
Generelle henvendelser

helsefag@uis.no

Opptakskontoret

masteropptak@uis.no Telefon: 51 83 10 52

Livet som student i Stavanger: