Hopp til hovedinnhold

Bachelor i utøvende musikk

Bachelor i utøvende musikk ved Universitetet i Stavanger er et fireårig studieprogram hvor du kan velge mellom studieretningene klassisk, jazz/improvisasjon eller dirigering.

Fakta
Varighet

4 år

Opptaksprøve

Video og uke 10

Antall studiepoeng

240

Antall studieplasser

22

Søknadsfrist

15. desember

Slik søker du til Bachelor i utøvende musikk

Informasjon om opptaks- og repertoarkrav, dokumentopplasting mm.

Studiet forbereder deg til et liv som musiker og pedagog. Møt noen av våre talentfulle studenter.

Studer utøvende musikk i Stavanger

Studiet henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse.

Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker, enten det klassisk, jazz eller som dirigent.

Studiet utgjør startblokken for et vidtfavnende entreprenørskap innen kunstområdet og kulturfeltet. Det tas høyde for en profesjonell musikkvirksomhet i stadig forandring og utvikling. Under studiet er det lagt vekt på at du både skal utvikle dine utøvende ferdigheter og øke din forståelse for musikk som kunstform. 

Om studiet

Veldig lærerikt at UiS har så gode tilbud når det gjelder jazzscenene i byen.

Torstein Haakafoss Guttormsen , student i utøvende musikk - bassgitar

Bachelorprogrammet i utøvende musikk henvender seg til unge musikktalenter med ambisjoner om å utvikle sin kunstneriske og instrumentaltekniske kompetanse. Dette er et heltidsstudium som strekker seg over 4 studieår. Studiet har arbeidsomfang på 240 studiepoeng, fordelt i 3 ulike studieretninger, henholdsvis klassisk musikk, jazz-/improvisasjonsmusikk eller korpsdireksjon.

Bjergstedparken

Fakultet for utøvende kunstfag inngår i Bjergsted kulturpark. For studenter innebærer dette at de blir en del av et større musikk- og kunstfaglig miljø som gir svært gode rammer og muligheter for utvikling. Det er tette bånd mellom det profesjonelle kunst- og kulturlivet i regionen, og fakultetets aktiviteter.

Kuppelhallen i Bjergstedparken blir mye brukt til konserter og arrangementer i regi av UiS. Foto: Mari Hult

Studieretninger

I Bjergsted har vi sterke fagmiljøer knyttet til hver av studieretningene. Høyt kvalifiserte lærere vil gi deg et solid teknisk-metodisk, kunstnerisk og teoretisk grunnlag for en karriere som utøvende musiker i klassisk, jazz eller dirigering. Du vil lære om formidling på ditt hovedinstrument, og utvikle dine ferdigheter som musiker og instrumentalist.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Læringsutbytte er beskrevet under tre punkter: generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter. Et kjennetegn ved utøvende musikk, og andre kunstfag, er sammenhengen mellom fag og fagformidling. Disse elementene er uadskillelige. Kategoriene generell kompetanse, kunnskaper og ferdigheter vil derfor ligge tett opp til hverandre og i noen tilfeller gå over i hverandre.  

Etter fullført og bestått studium skal kandidaten ha tilegnet seg de kunnskaper, ferdigheter og generelle kompetanse som setter vedkommende i stand til å  

Kunnskaper 

 • oppdatere sin egen kunnskap, reflektere rundt egen praksis og faglige problemstillinger, og slik ta ansvar for egen faglig utvikling 
 • kommunisere muntlig og skriftlig omkring musikkfaglige problemstillinger, både innenfor fagmiljøet og med publikum 
 • bidra med spesifikk kompetanse innen en gitt sektor av kulturfeltet i henhold til veivalgene Utøvende og PPU  

Ferdigheter 

 • gjennom utøving realisere og formidle sine kunstneriske intensjoner på et profesjonelt nivå  
 • jobbe målrettet og selvstendig, alene og sammen med andre 
 • sette opp en enkel forretnings- og produksjonsplanplan og gjennomføre og vurdere et kunstnerisk prosjekt- og produksjonsarbeid, samt etablere og føre regnskap for et enkeltmannsforetak 

Generell kompetanse 

 • plassere sin egen virksomhet, sitt utøvermateriale og teoretisk kunnskap i en allmennhistorisk, idehistorisk, estetisk og sosial kontekst og demonstrere bevissthet om egen identitet og sin profesjon som en virksomhet i det totale kulturfeltet 
 • kjenne til og kunne forholde seg reflektert til fag- og yrkesetiske retningslinjer og problemstillinger 

Det henvises for øvrig til nivåbeskrivelser og læringsutbyttebeskrivelser i Kvalifikasjonsrammeverk for høyere musikkutdanning i Norge utarbeidet av en arbeidsgruppe oppnevnt av Nasjonalt fagråd for utøvende musikkutdanning og musikkvitenskap våren 2010. 

Hva kan du bli?

Studiet forbereder deg til arbeid som profesjonell musiker på ulike arenaer, blant annet orkester eller kammermusiker, akkompagnatør, bandmusiker, solist eller frilanser. I 2. avdeling kan du foreta et veivalg som bestemmer hovedvektlegging disse to årene: integrert praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) som gir yrkeskompetanse som instrumetalpedagog, eller integrert musikkproduksjon og opptaksteknikk. Studiet kvalifiserer også for søknad til høyere grads studier innenfor musikk enten ved Fakultet for utøvende kunstfag eller andre tilsvarende institusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Studieplan og emner
Les hele beskrivelsen av studieprogrammet
 • Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

  • Klassisk musikk

   • Første avdeling- studieretning klassisk musikk

   • Andre avdeling - Studieretning klassisk musikk

  • Dirigering

   • Første avdeling - Studieretning dirigering

   • Andre avdeling- Studieretning dirigering

  • Jazz/improvisasjon

   • Første avdeling - studieretning Jazz

   • Andre avdeling - Studieretning jazz/ improvisasjon

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

  • Utøvende musikk: klassisk musikk, dirigering, jazz/improvisasjon

   • Valgemner - Utøvende musikk , valg 4 år

   • Utøvende musikk: klassisk musikk, dirigering, jazz/improvisasjon

    • Utøvende musikk - klassisk

     • Obligatoriske emner - utøvende musikk klassisk

     • Valgemner - utøvende musikk

     • Velg ett emne - utøvende musikk

    • Utøvende musikk - dirigering

     • Obligatoriske emner - dirigering

     • Valgemner- dirigering

     • Velg ett emne - dirigering

    • Utøvende musikk- jazz

     • Obligatoriske emner - jazz

     • Valgemner - jazz

     • Velg ett emne - jazz

  • Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU)

   • Obligatoriske emner Praktisk- pedagogisk utdanning i musikk (PPU)

   • Velg ett emne i 6. semester - Praktisk pedagogisk utdanning

 • Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

  • Klassisk musikk

   • Første avdeling- studieretning klassisk musikk

   • Andre avdeling - Studieretning klassisk musikk

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

  • Dirigering

   • Første avdeling - Studieretning dirigering

   • Andre avdeling- Studieretning dirigering

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

  • Jazz/improvisasjon

   • Første avdeling - studieretning Jazz

   • Andre avdeling - Studieretning jazz/ improvisasjon

    • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

   • Valg mellom utvekslingssemester eller egendefinert prosjekt

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

  • Veivalg - utøvende musikk

   • Veivalg utøvende - klassisk musikk

    • Valgemner - Utøvende musikk klassisk 3. studieår

    • Valgemner - Utøvende musikk klassisk 4. studieår

    • Obligatoriske emner - utøvende musikk

   • Veivalg utøvende - dirigering

    • Valgemner- Utøvende musikk dirigering 3. studieår

    • Valgemner - Utøvende musikk dirigering - 4. studieår

    • Obligatoriske emner - dirigering

   • Veivalg utøvende - jazz

    • Valgemner - Utøvende musikk jazz 3. studieår

    • Valgemner - Utøvende musikk jazz 4. studieår

    • Obligatoriske emner - jazz/improvisasjon

  • Veivalg - PPU

   • Obligatoriske emner

 • Studieretning: Klassisk musikk, dirigering eller jazz/improvisasjon

  • Studieretning - Klassisk musikk

   • Klassisk - Obligatoriske emner første avdeling

   • Klassisk- Obligatoriske emner andre avdeling

   • Valg mellom utvekslingssemester og egendefinert prosjekt

  • Studieretning - Dirigering

   • Dirigering - obligatoriske emner første avdeling

   • Dirigering - obligatoriske emner andre avdeling

   • Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt

  • Studieretning - Jazz/ improvisasjon

   • Jazz - Obligatoriske emner første avdeling

   • Valg mellom internasjonalt semester og egendefinert prosjekt

   • Jazz- Obligatoriske emner andre avdeling

 • Veivalg: Utøvende musikk eller PPU

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel.

Utvekslingssemester 

6. semester (vårsemester i 3. klasse) 

Studenter som ikke ønsker å reise ut under det internasjonale semesteret, gjennomfører et egendefinert prosjekt ved UiS eller et annet sted. 

 
Hvorfor et utenlandsopphold? 

Fakultetet tilstreber bevisst et høyt internasjonalt nivå for å speile den yrkesmessige virkeligheten kandidatene kommer ut i etter endt studium. Den internasjonale profilen til fakultetet er helt nødvendig for å kunne fungere i harmoni med europeisk høyere musikkutdanning, musikkforskning, faglig og kunstnerisk utviklingsarbeid.

Primært skal studenten ved utenlandsoppholdet oppnå en personlig utvikling som utøvende og medskapende kunstner. Et internasjonalt semester skal gi studenten mulighet til videre fordypning i forhold til det opprinnelige studiet ved UiS, men skal også gi muligheter for individuell spesialisering.   

 
Ordning for utvekslingen 

Studenter kan søke om utvekslingsplass ved en av UKs mange partnerinstitusjoner med tanke på et delstudium i utlandet. Studenten må selv kvalitetssikre hvordan tilbudet fra vertsinstitusjonen egner seg sammen med sin egen progresjon og planlagte løp. 

Krav for å reise på utveksling: Alle emner fra første avdeling på BA er fullført og bestått for at studenter kan få innvilget utveksling.  

 
Søknadsprosess 

Fristen for å gi UiS beskjed om at man ønsker å reise på utveksling i påfølgende studieår er 1. februar. Fristen er lik enten man skal reise på utveksling høst- eller vårsemester. Dette gir man melding om gjennom Digital studentekspedisjon.

Hver student kan sette opp to eller flere institusjoner man ønsker å reise til, og vil bli nominert til to (2) av disse. De ulike mottakeruniversitetene har ulike søknadsprosedyrer, som man må gjøre seg kjent med. Mange av UiS sine partnere innenfor utøvende kunstfag benytter EASY som online-søknadsverktøy.

I tilfeller hvor vi har mottatt flere søkere enn det er tilgjengelige plasser, kan partneruniversitetene i utlandet be UiS om å rangere søkerne. Dersom UiS blir bedt om å rangere søkerne, vil dette bli gjort på et faglig grunnlag. Antall søkere til det enkelte partneruniversitet vil derfor ha innvirkning på sjansen til å få på plass på ønsket studiested. 

Både søknader gjennom EASY og andre søknadsportaler skal inneholde en rekke vedlegg. Det kan være ulike krav ved ulike institusjoner, men som oftest kreves følgende:  

 • Video hvor du spiller ditt instrument 
 • Motivasjonsbrev 
 • Anbefalingsbrev fra hovedinstrumentlærer 
 • Kunstnerisk CV 
 • Karakterutskrift på engelsk (bestill på StudentWeb i god tid) 
 • Learning Agreement - HVIS de spør om det. En læringsavtale skal uansett skrives senere, dersom man får tilbud om plass 


Orienter deg nøye på institusjonenes hjemmesider for å se om de har egne bestemmelser angående søknadsprosessen og søknadsfrister. Disse har du som student ansvar for å følge opp. 

  
Kontaktinformasjon 

Ta kontakt med hovedinstrument-lærer for faglig veiledning.

Praktisk relaterte spørsmål om utveksling: 
musikk-dans@uis.no Koordinator for utreisende studenter fra UK: Tamara Kuklina 

  
Generelle spørsmål om utveksling: 
Internasjonalt kontor, Kitty Kiellands hus (Campus Ullandhaug) 
utveksling@uis.no 

Utveksling
 • Alle land

  Hochschule für Musik Detmold

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

  Turun ammattikorkeakoulu

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

  Malmö Academy of Music, Lund University

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Royal University College of Music

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Ingesund University College of Music

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

  Conservatorio di Musica santa Cecilia

  The birth of the institution dates back to 1875 thanks to Giovanni Sgambati and Ettore Pinelli as part of the reorganization of education operated by the Savoy state.

  Conservatorio di Musica Arrigo Boito di Parma

  The history of the conservatory goes back to 19th century when giving singing lessons to orphans.

  Conservatorio di Musica Nino Rota - Monopoli

  The Monopoli Conservatory was founded in 1971 by the will and merit of Italian composer Nino Rota, and in 2004 named after him.

  Istituto Superiore di Studi Musicali G. Briccialdi di Terni

  The Higher Institute of Musical Studies "G. Briccialdi" of Terni is located on the three floors of a prestigious Renaissance building in the historic center of the city.

  Istituto Superiore di Studi Musicali "Rinaldo Franci

  The Franci Institute has an almost bicentennial history behind it, established in 1834.

  Music Conservatory "G. B. Pergolesi"

  The conservatory is situated on the Adriatic sea coastline.

  Conservatory of Music Antonio Vivaldi of Allessandria

  Established at the end of the 1800’s, in 1969 the “Vivaldi” Conservatory of Music became one of the first Italian State Conservatories. It is situated in the 18th Century “Cuttica di Cassine” building.

  Jazeps Vitols Latvian Academy of Music

  Latvian Conservatory of Music was founded in 1919 by the Latvian composer Jāzeps Vītols, who also became the first director of the Latvian National Opera.

  University of the Arts the Hague

  The Royal Conservatoire the Hague (Koninklijk Conservatorium) at the University of the Arts the Hague was founded by King William I in 1826, making it the oldest conservatoire in the Netherlands.

  University Mozarteum Salzburg

  Mozarteum University Salzburg, in German Universität Mozarteum Salzburg, was founded by Mozart’s widow in 1814 and it got its present name in 1908.

  Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien

  På tysk: Musik und Kunst - Privatuniversität der Stadt Wien (MUK). Universitetet, som ligger i sentrum av Wien, tilbyr studier innen musikk, dans og drama.

  University of Music and Dramatic Arts Graz

  The University of Music and Performing Arts Graz was given its present name in 1970, but goes back to the founding of the Singschule in 1816.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  The Academy of Music and Dramatic Arts

  SDMK - Danish National Academy of Music has campuses in both Odense and Esbjerg, and not all their educations are offered both places.

   

  The Royal Danish Academy of Music

  The Royal Danish Academy of Music is the oldest professional institution of musical education in Denmark as well as the largest, with approximately 400 students. It was founded in 1825.

  The Royal Academy of Music, Aarhus

  The Royal Academy of Music is a conservatoire and state institution that was established in 1927, located in both Aarhus and Aalborg.

  University of Applied Sciences Northwestern Switzerland

  Composer Hans Huber, director of the general music school Allgemeine Musikschule founded in 1867, founded in 1905 a conservatory, the first of its kind in the German-speaking part of Switzerland.

  Academy of Music, Cracow

  The Academy of Music in Kraków was founded in 1888 by the eminent Polish composer Władysław Żeleński.

  MUSIKENE - Superior Music Conservatory of Basque Country

  MUSIKENE (Centro superior de música del Pais Vasco) is located in San Sebastián, in the Basque region of Spain.

  Lithuanian Academy of Music and Theatre

  The Lithuanian Academy of Music and Theatre in Vilnius, Lithuania, was founded by Composer Juozas Naujalis in 1933.

  Konsortium/Nettverk (dummystedkode)

 • Tyskland

  Hochschule für Musik Detmold

  Hochschule für Musik und Theater Rostock

  It opened in 1994 and is situated in a former abbey called Katharinenkloster in the historical core of the city.

  Academy of Music Franz Liszt Weimar

  The University of Music FRANZ LISZT Weimar in Germany was founded in 1872 by Carl Müllerhartung, the student of Franz Liszt.

 • Finland

  Turun ammattikorkeakoulu

  Ved Turku University of Applied Sciences (TUAS) studerer man ved deres Arts Academy. Turku (eller Åbo på svensk) ligger på sørvestkysten av Finland.

  University of the Arts Helsinki

  The Sibelius Academy is part of the University of the Arts Helsinki and a university-level music school which operates in Helsinki and Kuopio, Finland. The university is among the biggest European music universities with roughly 1,900 enrolled students.

 • Slovakia

  Academy of Performing Arts in Bratislava

  I tillegg til dans og musikk tilbyr Academy of Performing Arts også utdanning innen teater og film/TV. Med sine over 1.000 studenter er den Slovakia sin største kunstneriske utdanningsinstitusjon.

 • Sverige

  Malmö Academy of Music, Lund University

  It is one of Sweden's six state music academies and since 1977 part of Lund University.

  Royal University College of Music

  The Royal College of Music in Stockholm (KMH), established 1771, is one of the world's oldest music academies, founded by Gustav III.

  Göteborgs universitet

  Göteborg er Sveriges nest største by. Her blir man aldri mett på inntrykk med supre shoppingmuligheter, koselige kafeer, flotte museer og ikke minst en skjærgård med mange flotte steder, severdigheter og øyer å besøke.

  Ingesund University College of Music

  The Ingesund Academy of Music is a music academy in Arvika and part of Karlstad University.

  Örebro universitet

 • Storbritannia og Nord-Irland

  Royal Northern College of Music

  The conservatory was formed as a result of a merger of the Royal Manchester College of Music and the Northern School of Music in 1973.

  Birmingham City University

  Birmingham City University is a university in Birmingham, England. Initially established as the Birmingham College of Art with roots dating back to 1843, it was designated as a polytechnic in 1971 and gained university status in 1992.

 • Italia