Grunnskolelærer 5.-10. trinn - master

Husker du hvordan det var å virkelig bli sett av en lærer? Har du lyst til å bli den viktige læreren og synes du det er gøy å formidle kunnskap på en best mulig måte? Da bør du søke på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Published Endret
Fakta
Varighet

5 år

Studiepoeng

300

Antall studieplasser

89

Poenggrense

2022: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak.

Vebjørn studerer til å bli grunnskolelærer ved UiS.

Om studiet

Har du lyst på et variert, utfordrende og meningsfylt yrke der du jobber med unge mennesker? Et yrke hvor du får muligheten til å bidra positivt til unge menneskers læring og opplevelser av mestring? Med grunnskolelærerutdanning for 5. til 10. trinn er du kvalifisert til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen. Ved å bli lærer velger du også et sikkert yrke og et yrke for fremtiden. Du kan jobbe i hele landet. Dette er en masterutdanning, hvor du blir lektor og vil få en god startlønn.

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og spesialpedagogikk.

Her kan du lese mer om norsk- og matematikkfaget for 5-10 studenter på UiS.

Les mer om valgmulighetene og hvordan du kan sette sammen fag

Programstruktur for GLU 5-10

År Høstsemester Vårsemester
1Pedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikkPedagogikk og elevkunnskap Norsk eller matematikk
2ValgfagValgfag
3ValgfagNorsk eller matematikk
4Pedagogikk og elevkunnskap MasterfagPedagogikk og elevkunnskap Masterfag
5Masterfag
Masteroppgave
Masteroppgave

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie. 

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk. 

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Liknende utdanninger

Spørsmål og svar

Få svar på noen av de vanligste spørsmålene vi får om grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

Grunnskolelærerutdanningene er delt i to, og hvert studieprogram fokuserer på hver sin ende av grunnskolen. Ønsker du å undervise på småtrinnene med de yngste skolebarna, og kanskje fokusere på overgangen barnehage-skole, eller også mellomtrinnet (5.-7. klasse)? Da er 1-7 for deg. Ønsker du derimot en kombinasjon av mellomtrinn og ungdomstrinn, og ha et fokus på de eldste i grunnskolen, er kanskje 5-10 for deg!

Se hva som skiller de ulike lærerutdanningene ved UiS fra hverandre.

Nei! Lærere i Norge får ei lønn som det går an å leve av. Du starter på minst 532 800 kroner.

Lønnen til lærere bestemmes av flere faktorer, men den viktigste er hvilken utdannelse læreren har. Lengden på lærerutdanningen, og dermed lønna, har gått opp de siste årene.

Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og 5-10 er blitt til en femårig mastergrad, og når du er ferdig får du tittelen lektor. Lønnskalkulatoren til KS viser at en nyutdannet lektor har en minstelønn på 532 800 kroner i 2021.

Oslo er et eget lønnsområde, så der gjelder det andre regler.  Begynnerlønnen for en nyutdannet lektor der er 541 500 kroner i 2021.

Du vil få to eller tre undervisningsfag på grunnskolelærer for 5.-10. trinn.

På UiS kan du velge mellom seks masterfag: Norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, samfunnsfag, naturfag og spesialpedagogikk.

De forskjellige skolene rundt omkring i Norge har forskjellige behov.

Vi anbefaler deg å ta kontakt med kommunen og skolene i de byene du kunne tenkt deg å jobbe for å forhøre deg med dem. 

Ja! Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 5-10, kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

Betingelsene at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

Hvis du fullfører grunnskolelærer- eller lektorutdanning, og jobber som lærer i Nordland eller Troms og Finnmark i minst tre år, kan du få slettet 55 000 kroner av studielånet ditt.

Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres!

Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 5-10 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt.

Hvis du fullfører visse lærerutdanninger i realfag, fremmedspråk, samisk eller kvensk, kan du få slettet inntil 50 000 kroner av studielånet.

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Det er mange gode grunner til at du bør bli lærer!

 1. Det er en profesjonsutdanning, som betyr at du får en spennende kombinasjon av undervisningsfag i skolen, pedagogikk, praksis og didaktikk.
 2. Studentene på grunnskolelærerutdanningen følges opp mye tettere enn på mange andre utdanninger, men du behandles allikevel som en student og ikke en elev.
 3. Det får en sikker jobb i kontinuerlig utvikling, og en ting er sikkert: Det er ikke en kjedelig jobb! Det er stor forskjell fra å være elev selv, til å være ansvarspersonen i klassen.
 4. Du lærer å alltid være lærende, og alltid være nysgjerrig.
 5. Det er et trygt og etterspurt yrke, og ikke minst: Lønnen er god nok til å leve av.
 1. Grunnskolelærerutdanningen ved UiS er en av flere studier som har en løpende skikkethetsvurdering i løpet av studietiden. Her har alle et ansvar. Faglærere, praksislærere, administrasjonen og medstudenter har ansvar for å bedømme om studenter på master i grunnskolelærerutdanning er skikket til å bli lærere.  
 2. En student som utgjør en mulig fare for elevers liv, fysiske og psykiske helse, rettigheter og sikkerhet, er ikke skikket for yrket. 
 3. Les om hva som skjer dersom det kommer varsel mot en student.

Master i grunnskolelærerutdanning har strenge krav til fravær og tilstedeværelse både i undervisningssituasjoner og i praksis. I programplanen til M-GLU 1-7 og 5-10 er det stadfestet at det vil være minimumkrav om 70% tilstedeværelse (80 % i enkelte emner, og det vil være tydelig i emnebeskrivelsen til emnet ditt).

Dette betyr at dersom du ikke møter tilstedeværelseskravet i et emne, får du ikke gå opp til eksamen.

Hva skjer hvis jeg ikke får gå opp til eksamen?

Dersom du mister eksamensrett i et emne, vil dette ha konsekvenser for din progresjon i studieløpet. 

Fravær i undervisning

Studenten har selv ansvar for å holde orden på fraværet. Dersom du er usikker på hvor mye fravær du har, spør faglærer.

Ved alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien, eller lignende tilfeller, kan fraværet utvides med 10 %. I de emnene hvor det er 80 % tilstedeværelse, kan fraværsgrensen maksimalt utvides til 30 %. I de emnene hvor det er 70 %, kan fraværsgrensen maksimalt utvides til 40 %. Søknaden må rettes til studiekoordinator.

Ved sykdom som attesteres ved legeattest/sykemelding, må denne leveres til studiekoordinator, men dette trenger ikke gjøres hvis fraværet ikke går over maksgrensen. 

Fravær i praksis

Det er krav om 100 % tilstedeværelse i praksis. Det vil si at alt fravær må tas igjen. Alt fravær over en dag må dokumenteres med sykemelding.

Ved sykdom i praksis skal alltid praksisskolen og praksislæreren varsles. Ved fravær over tre dager må praksiskoordinator varsles. Dersom fraværet går over 1/3 av praksisperioden, må hele praksisperioden tas igjen.

Se fullstendige retningslinjer for frammøte og fravær på grunnskolelærerutdanningen.

Opptakskravene til grunnskolelærerutdanningen er nå endret.

Nå må søkere enten ha minst 40 skolepoeng og karakteren 3 i matematikk og norsk, eller minst 35 skolepoeng, 3 i norsk og 4 i matematikk.

Lærerstudent?

Få nye venner i Linjeforeningen Pedagogstudentene

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse.

Nyutdannede lærere kan få slettet studiegjeld

Visste du at du kan få slettet deler av studielånet ditt dersom du utdanner deg til grunnskolelærer og jobber tre år i skolen etter studiene?

Hvis du fullfører grunnskolelærerutdanning trinn 1-7, kan du få slettet 106 000 kroner av studielånet ditt.

For deg som tar grunnskolelærerutdanning 5-10 kan du få slettet 51 000 kroner av studielånet ditt.

For begge utdanningene er betingelsene at du fullfører studiene på normert tid og at du har jobbet som lærer i minst tre av de første seks årene etter at du har fullført utdanningen.

Det finnes også særskilte ordninger for deg som bor i Finnmark eller Nord-Troms, for lærere i Nord-Norge og for deg som tar lærerutdanning innen realfag eller fremmedspråk.

Det fine er at de forskjellige ordningene kan kombineres! Hvis du for eksempel fullfører grunnskolelærer trinn 1-7 på normert tid og jobber tre år som lærer i Nord-Norge, kan du få slettet 161 000 kroner av studielånet.

Sjekk med Lånekassen hvilke ordninger som kan være relevante for deg.

Hva kan du bli?

Som grunnskolelærer kan du jobbe med undervisning fra 5. til 10. trinn. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

Læringsutbytte

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptakskrav

For å søke opptak til grunnskolelærerutdanninga må du ha generell studiekompetanse. Det er to alternative måter å dekke opptakskravet til lærer på. Les mer om de spesifikke kravene her.

Du må enten dokumentere:

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 4 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 35 skolepoeng.

eller

 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i norsk (393 timer) og
 • gjennomsnittskarakter 3 eller bedre i matematikk (224 timer) og
 • minst 40 skolepoeng.

Du dekker også karakterkravet i matematikk hvis du har bestått ett av følgende programfag: S1, S2, R1 eller R2.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Dette studiet har krav om politiattest. Politiattest søkes gjennom Studentweb etter du har takket ja til studieplass og fått studierett på studieprogrammet. Følg instruksjonene i Studentweb.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no.

Derfor valgte de lærerutdanning

‒ Religionsstudiene har gitt meg ny innsikt og forståelse for hvordan folk tenker

Han er først og fremst opptatt av å utgjøre en positiv forskjell for dem han blir lærer for og ønsker å finne den rette ...

Blir lektor med fordypning i historie

Johann Odd Solheim Hamre lot historieinteressen styre valget inn mot lektor 8-13. Hamre er snart ferdig utdannet og klar...

‒ Glad jeg valgte denne retningen innenfor historiefaget

Karine Eieland har satt pris på valgfriheten innenfor lektorutdanning 8-13. Nå kan hun snart levere inn masteroppgaven i...

Lærte norsk som 21-åring, nå er hun snart ferdig grunnskolelærer med fordypning i matematikk

Thu Hien Nguyen Landrock brenner for matematikkfaget og gode læreopplevelser, helst når de to kan kombineres. Selv har h...

Bestemte seg for å ta lektorutdanning etter å ha vært vikar på ungdomsskole

Stein Erik Hauge valgte lektorutdanning 8-13 med fordypning i nordisk for å kunne konsentrere seg om undervisning på ung...

Jonas ble student i voksen alder – nå er han snart lektor for 8-13. trinn

Det var ikke enkelt å sette seg på skolebenken igjen med hus og to barn, men det gikk bra likevel. Nå er det ikke lenge ...

En aha-opplevelse fikk Andreas inn på lærerutdanningen

Det sto mellom pastor og grunnskolelærer 1-7. I dag er Andreas Lye glad det ble det siste.

Stine vil bli lærer på videregående. Hun tar lektorutdanning med fordypning i historie og engelsk

‒ Det er praksis tidlig i studiet. Det gjør at man kan raskt kan få føle på om det å bli lærer er det rette.

‒ Barnehagelærerutdanningen byr på gode variasjoner!

‒ Det var da jeg jobbet som ringevikar i barnehage ved siden av studiet at jeg oppdaget at jeg trives veldig godt med jo...

Barnehagelærerutdanningen gir henne mulighetene hun har ønsket seg

‒ Med dette vil jeg få mer ansvar og utfordringer. Lisemari Torgersen har bakgrunn fra arbeid som barne- og ungdomsarbei...

Møt Håkon - lektorstudent med interesse for grønn kjemi

Hvor miljøvennlig er kjemiske prosesser?

– Lab-arbeid er kjekt!

Møt Eirik Midbøe Lunde, lektorstudent med lidenskap for formidling av realfag.

- Lærerstudenter er som oftest veldig sosiale mennesker

Anav Patial Sivertsen ble overrasket over hvor bra og intimt studentmiljøet er i Stavanger da han flyttet hit, og liker ...

– Var lærer jeg egentlig skulle bli

28-åringen fra Stavanger er i gang med sitt femte og siste år som grunnskolelærerstudent. Hun ser fram til å undervise u...

Møt Christoffer – lektorstudent på tredje året

Christoffer Aagedal er en 22-åring fra Sola som er i gang med tredje året på lektorutdanningen. Han tar norsk som hovedf...

Kristine studerer barnehagelærer deltid

Det betyr at hun tar utdanningen over fire år i stedet for tre år.

– Valgte grunnskolelærerutdanning fordi jeg vil jobbe med noe som er givende

Emilie Barlie husker spesielt en lærer på ungdomsskolen som så det gode i alle, og det positive i så og si alle situasjo...

Lærerstudent Katharina har allerede fått drømmejobben

Hun er lærer på en barneskole hvor ungene elsker å lære.

Vil bli spesialpedagog eller forsker i barnehage

Barnehagelærer-student Caroline vil enten bli spesialpedagog i barnehage eller forsker innen barnehagefeltet.

PPU: Frå sveisar til lærar

Guro Garderhagen var sveisar. No er ho lærar.

- Som pedagog i barnehagen kan du utgjere ein forskjell

Amanda utdanna seg til barnehagelærar, og skreiv bacheloroppgåve om korleis barnehagelærarar motiverer andre tilsette.

‒ Formar framtida når ein jobbar som grunnskulelærar

Eg tykkjer det er fantastisk å få lov til å medverke i kvardagen til små menneske i barneskulen og bidra til at dei blir...

Studieplan og emner

Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år

  • Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Første år, semester 1

   Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom (MGL2100)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Første år, semester 1

   Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager) (MGL2P10)

   Studiepoeng: 0

  • Psykososialt læringsmiljø

   Første år, semester 2

   Psykososialt læringsmiljø (MGLT01)

   Studiepoeng: 0

  • Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Første år, semester 2

   Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold. (MGL2200)

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager) (MGL2P20)

   Studiepoeng: 0

  • Estetiske læringsprosesser

   Andre år, semester 3

   Estetiske læringsprosesser (MGLA200)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager) (MGL2P25)

   Studiepoeng: 0

  • Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap (MGLT02)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager) (MGL2P30)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager) (MGL2P35)

   Studiepoeng: 0

  • Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse (MGLT03)

   Studiepoeng: 0

 • Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

  • Matematikk

   • Matematikk 1 emne 1

    Første år, semester 1

    Matematikk 1 emne 1 (MGL2113)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 1 emne 2

    Første år, semester 2

    Matematikk 1 emne 2 (MGL2114)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2, emne 1 (5.-10. trinn) (MGL2311)

    Studiepoeng: 15

   • Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Matematikk 2, emne 2 (5.-10. trinn) (MGL2312)

    Studiepoeng: 15

   • Lesing og skriving i alle fag

    Første år, semester 2

    Lesing og skriving i alle fag (MGLA210)

    Studiepoeng: 0

  • Norsk

   • Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 1

    Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet (MGL2120)

    Studiepoeng: 15

   • Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 2

    Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet (MGL2121)

    Studiepoeng: 15

   • Norsk 2 (5-10. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Norsk 2 (5-10. trinn) (MGL2322)

    Studiepoeng: 30

   • Regning i alle fag

    Første år, semester 2

    Regning i alle fag (MGLA220)

    Studiepoeng: 0

 • Fagvalg høst 2024 eller utveksling

  • Naturfag B

   • Naturfag 2 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Naturfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Andre år, semester 3

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10) (MGL2002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • Mat og helse (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Mat og helse (5.-10. trinn) (MGL2090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Andre år, semester 3

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) (MGL2500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10) (MGL2043)

    Studiepoeng: 30

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Andre år, semester 3

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL2700)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg vår 2025

  • Engelsk 1

   • Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10.

    Andre år, semester 4

    Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10. (MGL2032)

    Studiepoeng: 15

   • English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 4

    English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn) (MGL2033)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

   • Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2050)

    Studiepoeng: 30

  • Drama B

   • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst (MGL0083)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk B

   • Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn) (MGL2005)

    Studiepoeng: 15

   • Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn) (MGL2006)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

   • Kroppsøving 1 (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 4

    Kroppsøving 1 (5.-10.trinn) (MGL2060)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag A

   • Naturfag 1 (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Naturfag 1 (5.-10. trinn) (MGL2080)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 2

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (trinn 5-10) (MGL2044)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg høst 2025 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1)

   • English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (5-10)

    Tredje år, semester 5

    English 2. English teaching methodology: Language, literature and culture (5-10) (MGL2036)

    Studiepoeng: 30

  • Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1)

   • Kroppsøving 2 (5.-10.trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kroppsøving 2 (5.-10.trinn) (MGL2061)

    Studiepoeng: 30

  • Naturfag B

   • Naturfag 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Naturfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2081)

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10) (MGL2002)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

   • Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Samfunnsfag 2 (5.-10. trinn) (MGL2051)

    Studiepoeng: 30

  • Mat og helse

   • Mat og helse (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Mat og helse (5.-10. trinn) (MGL2090)

    Studiepoeng: 30

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon (MGL0080)

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn) (MGL2500)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10) (MGL2043)

    Studiepoeng: 30

  • Å være lærer i det teknologirike klasserom

   • Å være lærer i det teknologirike klasserommet

    Tredje år, semester 5

    Å være lærer i det teknologirike klasserommet (MGL2700)

    Studiepoeng: 30

 • Masterfag

  • Obligatoriske fellesemner master

   • Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1 (MGLT41)

    Studiepoeng: 0

   • Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager) (MGL2P40)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3 (MGL4300)

    Studiepoeng: 15

   • Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager) (MGL2P45)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4 (MGL4400)

    Studiepoeng: 15

   • Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2 (MGLT42)

    Studiepoeng: 0

   • Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3 (MGLT43)

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag (masternivå)

   • Matematikk

    • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

     Studiepoeng: 15

    • Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

     Studiepoeng: 15

    • Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning (MGL4122)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL410M)

     Studiepoeng: 45

   • Norsk

    • Norsk - obligatoriske emner

     • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

      Studiepoeng: 15

     • Saktekster (5.-10.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL420M)

      Studiepoeng: 45

    • Norsk - velg et emne 9. semester (høst 2025)

     • Kritisk kulturell literacy

      Femte år, semester 9

      Kritisk kulturell literacy (MGL4127)

      Studiepoeng: 15

     • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

      Femte år, semester 9

      Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring (MLE355)

      Studiepoeng: 15

     • Lesing: teori og metode

      Femte år, semester 9

      Lesing: teori og metode (MLE305)

      Studiepoeng: 15

     • Norsk som andrespråk

      Femte år, semester 9

      Norsk som andrespråk (MLE365)

      Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving (MGL4065)

     Studiepoeng: 15

    • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

     Studiepoeng: 15

    • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL460M)

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

     Studiepoeng: 15

    • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

     Studiepoeng: 15

    • Mikrohistorie og historieforståelse

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie og historieforståelse (MGL4053)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (MGL450M)

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

     Fjerde år, semester 7

     Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

     Studiepoeng: 15

    • Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Fjerde år, semester 8

     Critical literacies pedagogy in the EFL classroom (MGL4036)

     Studiepoeng: 15

    • Syllabus and material design in English language teaching

     Femte år, semester 9

     Syllabus and material design in English language teaching (MGL4038)

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL430M)

     Studiepoeng: 45

   • Naturfag

   • Spesialpedagogikk: Sosial og emosjonell sårbarhet

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the EFL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet (MGL4700)

      Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the EFL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk: Lese- og skrivevansker

   • Spesialpedagogikk: Skolens pedagogiske praksiser

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder (MGL4125)

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.) (MGL4126)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn) (MGL4120)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen (MGL4121)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Kroppsøving

      • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 7

       Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget (MGL4066)

       Studiepoeng: 15

      • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

       Fjerde år, semester 8

       Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget (MGL4067)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Samfunnsfag

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere (MGL4052)

       Studiepoeng: 15

      • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

       Fjerde år, semester 8

       Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv (MGL4054)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Engelsk

      • Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

       Fjerde år, semester 7

       Critical literacies pedagogy in the EFL classroom (MGL4036)

       Studiepoeng: 15

      • Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever

       Fjerde år, semester 8

       Inkluderende forskning og andrespråkspragmatikk: Et fokus på unge elever (MGL4037)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Naturfag

      • Økologi og mangfold

       Fjerde år, semester 7

       Økologi og mangfold (MGL4082)

       Studiepoeng: 15

      • Teknologi i naturfag

       Fjerde år, semester 8

       Teknologi i naturfag (MGL4083)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn (MGL400M)

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk

     • Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle (MGL4600)

      Studiepoeng: 15

10 gode grunner til å bli grunnskolelærer

Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer? Hvor mye tjener du?

Framtidens klasserom er allerede på UiS

Lærerstudentene i Stavanger har fri tilgang til Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med på studietur!

Disse studentene fikk oppleve stedene de leser om i pensum

Vil du bli norsklærer?

Velkommen til et av skolens viktigste fag!

Norsk er et sentralt skolefag og aktuelt for deg som er opptatt av litteratur, språk og kultur. I norskfaget ligger hovedansvaret for elevenes lese- og skriveutvikling. Norsklæreren er med på å legge premissene for tilgang til skjønnlitteratur, sakprosa og alle andre tekster som er relevante for deltakelse i arbeidsliv og demokrati. Som norsklærer gir du elevene redskapene for å både lese kritisk og kommunisere godt.

Norskfaget gir også rom for estetiske erfaringer, opplevelser, kreativitet og personlig utvikling. Du kan trekke inn elevenes fritidskompetanse, og på UiS bruker vi et vidt tekstbegrep. Dataspill, podkast, YouTube og multimodale tekster er bare noen av stikkordene for elementer vi trekker inn i norskundervisningen. Det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan relatere til norskfaget.

Språk og kommunikasjon er dessuten gjennomgående svært viktig i dagens samfunn, og er en sentral del av læreryrket uansett hvilket fag man underviser i.

Hva lærer du?

Dersom du velger å ta grunnskolelærer 5-10 med fordypning i norsk vil du få kunnskap om språklige og litterære emner, og didaktisk kunnskap. Du får skrivetrening og økt tekstkompetanse, innsikt i muntlig bruk av språket og du får lese og diskutere både skjønnlitteratur og sakprosa. Gjennom studiet vil du lære hvordan barn og unge utvikler seg som lesere, skrivere og samtalepartnere, og hvordan du best kan legge til rette for den enkeltes læring og utvikling.

Kunnskapen omsettes i praksis gjennom didaktisk refleksjon, utprøving i skolepraksis og egne forskningsprosjekter som ruster deg til å bidra til faglig nyskaping og utvikling på mellom- og ungdomstrinnet.

Skolen trenger deg

Norsk er det faget som har størst timetall i skolen, det undervises på alle klassetrinn – og det er stort behov for norsklærere. Siden lærerutdanningen nå er en masterutdanning får du også bedre lønn, ikke bare mer kompetanse.

Sist, men ikke minst, som norsklærer kommer du tett på elevene. Ikke bare ved at du ser dem titt, men gjennom de personlige arbeidene deres vil du bli godt kjent med elevene. Du blir en viktig faktor i deres utvikling på veien mot å bli aktive samfunnsborgere. Som norsklærer vil du se at du er ikke bare en kunnskapsformidler, men også en rollemodell og motivator.

Er du framtidas mattelærer?

Vil du være med på å legge til rette for elevers utvikling av matematisk kompetanse?

Matematisk kompetanse er viktig for aktiv deltakelse i et demokrati, og det er også viktig i mange studier og yrker. Samtidig er det mange som synes at matematikk er vanskelig, sliter med å lære og utvikler negative holdninger i matematikk. Som grunnskolelærer med solid kunnskap innen matematikk og matematikkdidaktikk, kan du være en som hjelper elever til å lære mer og oppleve matematikk som et kreativt og spennende fag.

Gjennom utforskning av matematiske ideer og tankemåter vil du i lærerutdanning utvikle en forståelse for hva som kan være utfordrende for elever og hvordan du kan legge til rette for at de lærer med forståelse. I matematikk i grunnskolelærerutdanning vil du få erfaring med hvordan du kan planlegge variert og engasjerende matematikkundervisning og hvordan du kan reflektere over egen undervisning og elevers læring. På bakgrunn av det vil du legge til rette for en videre utvikling av din lærerkompetanse. Gjennom analyse av klasseromsepisoder, elevers arbeid og læringsressurser, vil du få innsikt i og refleksjon rundt ditt handlingsrom som matematikklærer. Arbeid med matematikkdidaktisk forskning og litteratur vil hjelpe deg å få faglig trygghet og forståelse for elevers læringsprosesser og din rolle som lærer.

Når du jobber som lærer i matematikk bidrar du til at barn og unge, uansett bakgrunn, får ta del i et matematisk miljø som preges av undring, kreativitet og resonnering. Gjennom å studere og bruke matematikkdidaktisk litteratur i forskningsfronten, lærer du å tolke og utvikle elevers tenkning i matematikk, å lede gode matematiske samtaler og bruke ulike redskaper (som konkreter, tegninger, IKT) for å støtte elevers læring kompetanse i matematikk. Du får videre en forståelse for matematikkens natur og historie, og hva den har å si for elevers læring.

Master

Ved å skrive en masteroppgave i matematikkdidaktikk får du mulighet til å gå i dybden på et spesifikt emne i matematikkdidaktikk. Mange av masterprosjektene er tett knyttet til pågående prosjekter ved instituttet.. I tillegg til å tilegne deg dyp kunnskap i et avgrenset matematikkdidaktisk tema, vil du utvikle en analytisk tilnærming til praksis. Den faglige tyngden du utvikler gjennom arbeidet med masteroppgaven kan bidra til at du forholder deg kritisk til undervisningspraksiser, læreverk og læreplaner.

Oppbygging av studiet

Grunnskolelærerutdanningen er en kombinasjon av obligatoriske emner og valgbare emner knyttet til undervisningsfag eller undervisningsrelevante emner.

De obligatoriske emnene i 1. - 3. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • Norsk, 60 sp eller Matematikk, 60 sp
 • 5 dager observasjonspraksis
 • 80 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om psykososialt læringsmiljø (1. år), demokrati og medborgerskap (2. år) og bærekraftig utvikling og folkehelse (3. år).

De obligatoriske emnene i 4. - 5. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • 30 dager praksis, veiledet og vurdert
 • 3 Metodeuker i 4. og 5. år

De valgbare emnene som tilbys ved UiS er undervisningsfagene

 • Engelsk, 60 sp
 • Kroppsøving, 30 eller 60 sp
 • Kunst og håndverk, 30 eller 60 sp
 • Samfunnsfag, 30 eller 60 sp
 • Naturfag, 30 eller 60 sp
 • Mat og helse, 30 sp
 • KRLE, 30 sp eller 60 sp
 • Fremmedspråk tysk, fransk eller spansk, 30 eller 60 sp (tilbys via nettstudiet til Høgskolen i Østfold)

I tillegg kan følgende skolerelevante emner velges:

 • Spesialpedagogikk, 30 sp
 • Drama 30 sp
 • Å være lærer i det teknologirike klasserom, 30 sp

Masterfag (fag 1) som tilbys ved UiS er følgende undervisningsfag:

 • Matematikk
 • Norsk
 • Kroppsøving
 • Engelsk
 • Samfunnsfag
 • Naturfag
 • Spesialpedagogikk (som velges i kombinasjon med ett av de andre undervisningsfagene på masternivå)

Opptaksgrunnlag for alle masterløp utenom spesialpedagogikk er 60 sp i fag 1 fra år 1-3, opptaksgrunnlag for spesialpedagogikk er 30 sp PEL og 30 sp spesialpedagogikk fra år 1-3.

De valgbare emnene må velges etter regler gitt i nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 5-10.

Valgbare emner i 1. - 3. år må settes sammen på følgende måte:

 • Fag 1 (masterfag, undervisningsfag), 60 sp
 • Fag 2 (undervisningsfag), 60 sp
 • Fag 3 (undervisningsfag eller skolerelevant fag), 30 sp

Valgbare emner i 4. - 5. år må settes sammen på følgende måte:

 • Fag 1 (undervisningsfag som masterfag, inkl. MA-oppgave), 90 sp

eller

 • Fag 1 (spesialpedagogikk som masterfag inkl. MA-oppgave), 60 sp, og fag 2 eller 3, 30 sp som bygger på 60 sp i 1. - 3. år.

Ikke alle fagkombinasjoner vil være mulig, så studentene må sette seg godt inn i forskriftens krav til oppbygging av valgbare emner, og de fagkombinasjoner som er mulig. God informasjon vil bli gitt tidlig i studieløpet. Alle valgtilbud igangsettes under forutsetning av at det er nok studenter på emnet.

Praksis

Praksis er obligatorisk og gir deg muligheten til å bli kjent med yrket du utdanner deg til.

Du får prøve deg som lærer allerede første studieår og får i løpet av studietiden 110 dager med veiledet og vurdert praksis på forskjellige skoler som vi samarbeider med. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. 

Praksis er fordelt over fire år med 80 dager i løpet av de tre første årene og 30 dager i løpet av de siste to årene. 

Du drar ut i praksis i små grupper sammen med medstudenter, og følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksislærer så langt det er mulig. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS.  

Les mer om praksis i grunnskolelærerutdanningene.

Progresjonsregler for master i grunnskolelærerutdanning

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene.

Progresjonsreglementet regulerer studentens studieforløp i generell forstand og kommer i tillegg til ev. bestemmelser i de enkelte emnebeskrivelsene.

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart

 • ha bestått 45 studiepoeng fag og være oppmeldt til ny vurdering i de resterende studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding, se praksisreglement) 

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og være oppmeldt til ny vurdering i de resterende studiepoeng.
 • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding, se praksisreglement). 

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og være oppmeldt til vurdering i emner som ikke er bestått fra 6. semester. Kontinuasjonsvurderingen må være bestått for å ha eksamensrett på 4. år i studiet.
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utveksling). 

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. - 3.år, ha bestått 45 studiepoeng fra 4.år samt ha eksamensrett i de resterende 15 studiepoeng.
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utveksling). 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger:  

Fraværsregler

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen. Dette kan være øvingsoppgaver, innleveringsoppgaver, essay, rapporter, praksis og lignende.

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning er det egne frammøteregler som gjelder. De følgende retningslinjene gjelder kun for studenter på grunnskolelærerutdanningene og gjelder ikke for øvrige studieprogram på UiS. Det er gjeldende for både de fireårige og femårige løpene.

1. Studenter må delta i minimum 70 % av all undervisning (forelesning, seminargrupper, labarbeid og lignende) i hvert enkelt emne i grunnskolelærerutdanningene i syklus 1 (semester 1-6). Det innebærer at en student kan ha maksimalt 30 % fravær. Det enkelte emne kan ha høyere tilstedeværelsesplikt. Hva som gjelder vil framgå i den enkelte emnebeskrivelse. All praksisopplæring er obligatorisk. Her gjelder 100 % frammøteplikt.

2. Konsekvensen av for stort fravær er at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.

3. Faglærere er ansvarlige for å registrere tilstedeværelse i sitt emne. Studenter har selv ansvar for å følge med på egen tilstedeværelse i undervisning, og de må selv være oppmerksomme på når de nærmer seg kritisk grense for fravær i undervisningssammenheng.

4. Dersom en student får andre til å registrere frammøte for seg, vil saken bli meldt som fusk. Dette gjelder også den som registrerer en annens navn. Studenten vil kunne få annullert sin eksamen og bli utestengt, jf. universitets og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

5. Fraværsprosenten regnes på planlagt undervisning. Det betyr at om planlagt undervisning avlyses, får alle studenter godkjent oppmøte.

6. Studenter må akseptere at undervisning flyttes mht tidspunkt, men melding om endring må være gitt minst en uke på forhånd (hvis ikke, føres ikke fravær).

7. Studenter som har offentlige politiske verv (kommunestyre o.l.), studentpolitiske verv eller er toppidrettsutøver med egen avtale, kan be om en tilrettelagt plan for deltakelse i undervisningen. Fravær skal være avtalt og faglærer vurderer omfanget av fraværet og hvilke kompensatoriske arbeidskrav som skal stilles (dersom fravær over 30 %).

8. Dersom emneplanen har særskilte bestemmelser om tilstedeværelse (f. eks høyere tilstedeværelsesplikt), gjelder disse fremfor prinsippene ovenfor.

9. Studenter med fravær over 30 % kan søke om unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense. Maksimal fraværsgrense vil være 40 %. Søknaden rettes til studiekoordinator som i særlige tilfeller (alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien o.l.) kan innvilge fravær. Emneansvarlig vurderer hvilke erstatningsoppgaver som skal gis for fraværet. For å få likebehandling kan studiekoordinator samordne søknader.

10. Blir en student syk i praksis, skal fravær alltid varsles praksisskolen og praksislærer. Dersom fraværet overskrider en dag, må sykemelding leveres praksisskolen. Praksisskolen varsler UiS når studenten har vært borte fra praksis i tre dager. Dersom fraværet overstiger 1/3 av praksisperioden, må hele semesterperioden tas igjen.

11. Ved fravær gjøres det nærmere avtale med praksisskole og student, i samråd med praksiskoordinator, om når manglende praksisdager kan tas igjen. Praksisskolen kan legge til rette for at en student kan ta igjen inntil tre fraværsdager i inneværende studieår.

12. Ved langvarig sykdom i praksisperioden kan studenten søke om permisjon fra hele praksisperioden. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator. Dokumentasjon med legeattest gir gyldig fravær og studenten bruker ikke opp et praksisforsøk. Det er ellers en progresjonsplan for hvor mye praksis en student kan henge igjen med for å gå videre i studiene for hvert semester. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator.

13. Studenter skal informeres om generell fraværsgrense på minimum følgende steder:

 • Nettsider
 • Programplan
 • Emnebeskrivelse
 • Semesterplan
 • På informasjonsmøter, spesielt i 1. studieår

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn:
Kjersti Gjedrem, 51 83 30 72

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. eller 5. semester: Reis på utveksling et helt semester. Søk gjennom SøknadsWeb.

5. semester: Mulighet for fire ukers praksis i utlandet. Informasjon om ordningen og søknad i Canvas.

 

Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont. Kanskje er tenkningen rundt det å være lærer og pedagogikken man benytter ikke den samme overalt?

 

Opplegg for utvekslingen

Generelt: Emnene man tar i utvekslingssemesteret må ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i utdanningsplanen din.  

 

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet
Alle studenter må ha minst to undervisningsfag på 60 studiepoeng i løpet av studiet. Når man velger undervisningsemner i utlandet, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen.

 

Viktig å tenke på i forhold til utveksling og fagvalg/masterfag
Masterløpene i GLU på UiS krever at du har 60 studiepoeng i masterfaget i løpet av de første tre studieårene. Dersom du drar på utveksling og velger å ta et undervisningsfag du ønsker skal inkluderes som masterfaget ditt, er det viktig å være nøye på at disse forhåndsgodkjennes. Endringer i løpet av oppholdet må i disse tilfellene klareres med studiekoordinator.

For studenter med engelsk eller kroppsøving som fag 2

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 5. semester, og velger å ta engelsk eller kroppsøving 1 i 4. semester, og skal ha dette som ditt fag 2, må du velge emner som kan godkjennes som engelsk 2/kroppsøving 2 i løpet av utvekslingssemesteret.

 

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet
Alle studenter kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Det vil si at emner som tilbys innenfor rammene av en lærerutdanning kan inngå - her er mulighetene mange. I motsetning til undervisningsemner, trenger ikke den pakken man velger bare bestå av én type emner innen et spesifikt fagområde. Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta).

 

Det er viktig å huske at det kun er mulig å ha 30 skolerelevante studiepoeng i sin utdanningsplan, og dersom studenter allerede har skolerelevante studiepoeng i utdanningsplanen, må undervisningsfag tas i løpet av utvekslingsoppholdet.

 

For studenter med norsk eller matematikk som fag 1

For studenter som tar norsk eller matematikk som masterfag vil det dessverre ikke være mulig å ta skolerelevante fag i utvekslingssemesteret.

 

Praksis under utvekslingsopphold

Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med, hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis man ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må man finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

 

Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for grunnskolelærerstudenter, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg.

 

I tillegg til de faglig anbefalte stedene som er listet opp under, har UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

 

Kontaktperson
Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:
Studiekoordinator Kjersti Gjedrem, Hulda Garborgs hus

Praksisopphold i utlandet:
Praksiskoordinator Kitty Garborg, Hulda Garborgs hus

 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

Utveksling

 • Alle land

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Belgia

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Professionshøjskolen VIA University College

  Aarhus kommune i Jylland er hovedsete for VIA University College som er en samlebetegnelse for syv høyskoler i Danmark som tilbyr en rekke profesjonsutdanninger.

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent til fantastiske Dublin!

 • Italia

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • Nederland

  Saxion Universities of Applied Sciences

  Saxion University of Applied Sciences tilbyr interessante tverrfaglige emner på engelsk.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Jaume I of Castellón

  Reis til Valencia og Jaume I-universitetets grønne campus plassert rundt parken "El Jardí dels Sentits" (The Garden of the Senses).

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia og Nord-Irland

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

 • Sveits

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Sverige

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er, som UiS, medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

Framtidens yrke

Spillpedagog

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal man bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor dette skal ha noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins der ute blant de unge nå.

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv.

Kontakt oss

Studiekoordinator
51833072
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Seniorrådgiver
51831304
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Fakultetsadministrasjonen UH
Administrasjon IGIS
Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Instititutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Besøksadresse

Hulda Garborgshus, campus Ullandhaug

Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Vårt fagmiljø

Det er brede fagmiljøer som står bak grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger.

Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 er 5-årige integrerte masterstudier som kvalifiserer deg til stilling som lektor i grunnskolen. Utdanningene kjennetegnes av høy faglig kvalitet, helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Fagmiljøet pedagogikk og spesialpedagogikk er et rikt sammensatt miljø som dekker et bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder. Fagmiljøet særpreges av bred forankring i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid i kombinasjon med et utstrakt internasjonalt samarbeidsnettverk. Fagmiljøet har forankring i både det pedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. Forskning og undervisning samler seg om tre grunnpilarer: Læring og undervisning, inkludering og mangfold samt profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap. De vitenskapelig ansatte har bred didaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk bakgrunn. De er opptatt av elevers læring og utvikling i en inkluderende skole hvor profesjonsfellesskapet bidrar til utvikling og vekst for både elever og lærere.

Samfunnsfagsmiljøet ved IGIS består per i dag av tre historikere og én sosialantropolog. Vi forsker både på historiske og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til styresett, menneskerettigheter, migrasjon og identitet. Dette gjør vi ved å bruke ulike metoder; både arkiver, intervjuer, observasjoner, ekskursjoner og feltarbeid brukes for å skaffe empiri til våre studier og undervisning. Samlet har vi forsknings- og/eller undervisningserfaring fra tre verdensdeler: Europa, Afrika og Nord Amerika. Vi prøver å sette de norske perspektivene inn i globale kontekster slik at kommende lærere i samfunnsfag skal stå best mulig rustet til å undervise i et flerkulturelt klasserom. 

Norskmiljøet sørger for at faglige kjerneelementer, dybdelæring og danningsperspektiv står sentralt i utdanningen du får. Du blir en god og trygg lærer i norskfaget. Du kvalifiserer deg både gjennom undervisninga – teoretisk, metodisk og gjennom praksiserfaringer –, og gjennom din egen forskning som masterstudent. Du blir godt skikket til å følge opp mål og intensjoner i læreplanen for elever på enten 1. – 7. trinn i skolen eller 5. – 10. trinn alt etter hvilken grunnskolelærerutdanning du velger. Fram mot din egen masteroppgave, får du i stigende grad delta i fagmiljøets refleksjon og forskning knyttet til norskfaglige mål og arbeidsmåter i skolen. 

Fagseksjonen i norsk forsker og publiserer innenfor et bredt spekter av emner, men stadig med vekt på norskfaget som tekst- og kulturfag. Blant satsingsområdene kan nevnes leselyst, dialogisk undervisning, bildebøker, digitale tekster og læremidler, flerspråklighet, flerkulturalitet, faghistorie – og skriving og lesing som både grunnleggende ferdighet og danning. Gjennom disse perspektivene diskuterer norskseksjonen norsk som redskaps- og danningsfag. Som student får du ta del i disse diskusjonene der målet er en norskundervisning som bygger på fagets tradisjon, men også svarer på utfordringer i vår egen samtid og i elevenes livsverden.

Mat og drikke er det viktigste i alles hverdag, men kunnskaper om å tilberede ulike råvarer til velsmakende, næringsrike retter er begrenset i alle aldersgrupper. I valgfaget mat og helse sikrer vi at neste generasjoner får solid kunnskap i generell og eksperimentell matlaging, ernæring, mattradisjoner i ulike kulturer, utekjøkken, hvordan høste gratis mat fra naturen og hvorfor det er viktig å benytte alle sanser i både matlaging og i et bærekraftperspektiv.