Hopp til hovedinnhold

Grunnskolelærer for 5.-10. trinn (master)

Synes du det er gøy å formidle kunnskap på en best mulig måte? Da bør du søke på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år

Antall studieplasser

89

Studiepoeng

300

Poenggrense

2021: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass.

Vebjørn studerer grunnskolelærer ved UiS.

Grunnskolelærerutdanning 5.–10. trinn kvalifiserer deg til å undervise på mellomtrinnet i barneskolen og på ungdomsskolen (aldersgruppen 10 til 16 år). Utdanningen går over fem år og gir deg en mastergrad etter avsluttet studium. Tittelen du får er lektor.

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 5-10 omfatter to undervisningsfag på 60 studiepoeng, der det ene faget utgjør masterfaget. I tillegg skal du ha pedagogikk og elevkunnskap og ett valgfag. 

Ved UiS må du velge matematikk eller norsk som ett av undervisningsfagene dine. Et av disse fagene kan være masterfag, men du kan også velge master i kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, og spesialpedagogikk.

Les mer om valgmulighetene og hvordan du kan sette sammen fag på dette studiet. 

Vil du bli norsklærer? Velkommen til et av skolens viktigste fag!

I tillegg til norsk som linjefag skal du også velge ett fordypningsfag. Du kan velge kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene). Om du vil kan du også skrive master i fordypningsfaget ditt.

Norsk er et sentralt skolefag og aktuelt for deg som er opptatt av litteratur, språk og kultur. I norskfaget ligger hovedansvaret for elevenes lese- og skriveutvikling. Norsklæreren er med på å legge premissene for tilgang til skjønnlitteratur, sakprosa og alle andre tekster som er relevante for deltakelse i arbeidsliv og demokrati. Som norsklærer gir du elevene redskapene for å både lese kritisk og kommunisere godt.

Norskfaget gir også rom for estetiske erfaringer, opplevelser, kreativitet og personlig utvikling. Du kan trekke inn elevenes fritidskompetanse, og på UiS bruker vi et vidt tekstbegrep. Dataspill, podkast, YouTube og multimodale tekster er bare noen av stikkordene for elementer vi trekker inn i norskundervisningen. Det er kun fantasien som setter grenser for hva du kan relatere til norskfaget.

Språk og kommunikasjon er dessuten gjennomgående svært viktig i dagens samfunn, og er en sentral del av læreryrket uansett hvilket fag man underviser i.

Hva lærer du?

Dersom du velger å ta grunnskolelærer 5-10 med fordypning i norsk vil du få kunnskap om språklige og litterære emner, og didaktisk kunnskap. Du får skrivetrening og økt tekstkompetanse, innsikt i muntlig bruk av språket og du får lese og diskutere både skjønnlitteratur og sakprosa. Gjennom studiet vil du lære hvordan barn og unge utvikler seg som lesere, skrivere og samtalepartnere, og hvordan du best kan legge til rette for den enkeltes læring og utvikling.

Kunnskapen omsettes i praksis gjennom didaktisk refleksjon, utprøving i skolepraksis og egne forskningsprosjekter som ruster deg til å bidra til faglig nyskaping og utvikling på mellom- og ungdomstrinnet.

Skolen trenger deg

Norsk er det faget som har størst timetall i skolen, det undervises på alle klassetrinn – og det er stort behov for norsklærere. Siden lærerutdanningen nå er en masterutdanning får du også bedre lønn, ikke bare mer kompetanse.

Sist, men ikke minst, som norsklærer kommer du tett på elevene. Ikke bare ved at du ser dem titt, men gjennom de personlige arbeidene deres vil du bli godt kjent med elevene. Du blir en viktig faktor i deres utvikling på veien mot å bli aktive samfunnsborgere. Som norsklærer vil du se at du er ikke bare en kunnskapsformidler, men også en rollemodell og motivator.

Lyst til å bli den gode matematikklæreren? Velg matematikk-linjen 5-10!

På denne linjen skal du ha 60 studiepoeng med matematikk for lærere. Det vil gjøre deg i stand til å undervise med faglig trygghet i matematikk på en reflektert, variert og inspirerende måte som tar hensyn til elevenes ulike behov, interesser og bakgrunn. I tillegg til matematikk skal du velge ett fordypningsfag, og du kan velge mellom kroppsøving, engelsk, samfunnsfag, naturfag og kunst og håndverk. I tillegg skal du ha et valgfag: KRLE, musikk, mat og helse, drama eller pedagogikk/spesialpedagogikk (eller et av fordypningsfagene). 

Om grunnskolelærerutdanning på UiS

Studiet har mye obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie. 

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning fordi lærerne dine har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk. 

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Du er kanskje også interessert i

Hva kan du bli?

Som grunnskolelærer kan du jobbe med undervisning fra 5. til 10. trinn. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, og om overgangen fra barnetrinn til ungdomstrinn og fra ungdomstrinn til videregående opplæring
 • har inngående kunnskap om videreutvikling av grunnleggende ferdigheter, vurderings- og prøvesystemer, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barn og unges utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn og unge i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, gjeldende lovverk og barn og unges rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet.

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene, og i samarbeid med andre, bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptakskrav

For å søke opptak til grunnskolelærerutdanninga må du ha generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om et minimum antall skolepoeng. Les mer om de spesifikke kravene her.

Krav om generell studiekompetanse. Du må ha et snitt på 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og 4 i studiekompetansefaget i matematikk og minimum 35 skolepoeng*. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer (S1, S2, R1 eller R2).

* Regjeringen har foreslått noen justeringer av opptakskravene, som sannsynligvis blir gjeldende før søknadsfristen 20. april.

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist 2022: 20. april kl. 14.00

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske fellesemner, 1. - 3. år

  • Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Første år, semester 1

   Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Første år, semester 1

   Praksis 5.-10., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Psykososialt læringsmiljø

   Første år, semester 2

   Psykososialt læringsmiljø

   Studiepoeng: 0

  • Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Første år, semester 2

   Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 5-10., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Estetiske læringsprosesser

   Andre år, semester 3

   Estetiske læringsprosesser

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 5-10., 2. år, 4. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 5.-10., 3.år 5. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 5.-10., 3.år 6. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Studiepoeng: 0

 • Matematikk eller norsk - 60 studiepoeng

  • Matematikk

  • Norsk

   • Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 1

    Norsk 1, emne 1; Litteratur, lesing, samtale - med vekt på mellomtrinnet

    Studiepoeng: 15

   • Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet

    Første år, semester 2

    Norsk 1, emne 2: Språkstrukturer og tekstskaping - med vekt på mellomtrinnet

    Studiepoeng: 15

   • Språk og litteratur i tid og rom - med vekt på ungdomstrinnet

    Tredje år, semester 6

    Språk og litteratur i tid og rom - med vekt på ungdomstrinnet

    Studiepoeng: 15

   • Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave

    Tredje år, semester 6

    Skolens tekster, med særlig vekt på ungdomsskolen. FoU-oppgave

    Studiepoeng: 15

   • Regning i alle fag

    Første år, semester 2

    Regning i alle fag

    Studiepoeng: 0

 • Fagvalg høst 2022 eller utveksling

  • Naturfag B

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Andre år, semester 3

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

  • Mat og helse

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Andre år, semester 3

    Drama- og teaterkommunikasjon

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 3

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg vår 2023

  • Engelsk 1

   • Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10.

    Andre år, semester 4

    Engelsk 1: Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 5.-10.

    Studiepoeng: 15

   • English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 4

    English 1; English Teaching Methodology for Young Learners (5.-10.trinn)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

  • Drama B

   • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Studiepoeng: 30

  • Kunst- og håndverk B

   • Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 1: Bærekraftig design og håndverk (5.-10. trinn)

    Studiepoeng: 15

   • Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (5.-10. trinn)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

  • Naturfag A

  • KRLE 2

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (trinn 5-10)

    Andre år, semester 3

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 2 (trinn 5-10)

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg høst 2023 eller utveksling

  • Engelsk 2 (forutsetter Engelsk 1)

   • English 2; English Teaching Methodology 2 (5.-10.trinn)

    Andre år, semester 3

    English 2; English Teaching Methodology 2 (5.-10.trinn)

    Studiepoeng: 15

   • English 2: English language, literature and culture (5-10)

    Andre år, semester 3

    English 2: English language, literature and culture (5-10)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 2 (forutsetter Kroppsøving 1)

  • Naturfag B

  • Kunst- og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser (5.- 10)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

  • Mat og helse

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (5.-10. trinn)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE 1

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 5-10)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk

   • Musikk 1 - emne 2: Inn i musikken

    Andre år, semester 4

    Musikk 1 - emne 2: Inn i musikken

    Studiepoeng: 15

   • Musikk 1 - emne 1: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

    Andre år, semester 4

    Musikk 1 - emne 1: Musikkopplæring på 5.-10. trinn

    Studiepoeng: 15

 • Masterfag

  • Obligatoriske fellesemner master

   • Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Studiepoeng: 0

   • Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 5.-10., 4. år 7. semester (15 dager)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Studiepoeng: 15

   • Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 5.-10., 4. år 8. semester (15 dager)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Studiepoeng: 15

   • Kvalitative metoder – Metode 2

    Fjerde år, semester 8

    Kvalitative metoder – Metode 2

    Studiepoeng: 0

   • Kvantitative metoder – Metode 3

    Femte år, semester 9

    Kvantitative metoder – Metode 3

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag (masternivå)

   • Matematikk

    • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (5.-10.trinn)

     Studiepoeng: 15

    • Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen

     Studiepoeng: 15

    • Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Studiepoeng: 45

   • Norsk

    • Norsk - obligatoriske emner

     • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Studiepoeng: 15

     • Saktekster (5.-10.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (5.-10.)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

      Studiepoeng: 45

    • Norsk - velg et emne 9. semester (høst 2025)

   • Kroppsøving

    • Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Studiepoeng: 15

    • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Studiepoeng: 15

    • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • Menneskerettigheter for lærere

     Fjerde år, semester 7

     Menneskerettigheter for lærere

     Studiepoeng: 15

    • Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Miljø- og vannhistorie - Et historiografisk perspektiv

     Studiepoeng: 15

    • Mikrohistorie for lærere

     Femte år, semester 9

     Mikrohistorie for lærere

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn

     Studiepoeng: 45

   • Engelsk

    • Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Fjerde år, semester 7

     Critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Studiepoeng: 15

    • Andrespråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Andrespråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv

     Studiepoeng: 15

    • First and Second Language Literacy Development

     Femte år, semester 9

     First and Second Language Literacy Development

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

     Studiepoeng: 45

   • Spesialpedagogikk

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (5.-10.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (5.-10.)

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Studiepoeng: 45

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (5.-10.trinn)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 5.-10.trinn

       Studiepoeng: 45

    • Fordypning spesialpedagogikk: Velg et emne

     • Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Studiepoeng: 15

     • Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet

      Studiepoeng: 15

     • Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker

      Studiepoeng: 15

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

3. eller 5. semester: Reis på utveksling et helt semester. Søk gjennom SøknadsWeb.5. semester: Mulighet for fire ukers praksis i utlandet. Informasjon om ordningen og søknad i Canvas.

 

Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont. Kanskje er tenkningen rundt det å være lærer og pedagogikken man benytter ikke den samme overalt?

 

Opplegg for utvekslingen

Generelt: Emnene man tar i utvekslingssemesteret må ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i utdanningsplanen din.  

 

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet

Alle studenter må ha minst to undervisningsfag på 60 studiepoeng i løpet av studiet. Når man velger undervisningsemner i utlandet, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen.

 

Viktig å tenke på i forhold til utveksling og fagvalg/masterfag

Masterløpene i GLU på UiS krever at du har 60 studiepoeng i masterfaget i løpet av de første tre studieårene. Dersom du drar på utveksling og velger å ta et undervisningsfag du ønsker skal inkluderes som masterfaget ditt, er det viktig å være nøye på at disse forhåndsgodkjennes. Endringer i løpet av oppholdet må i disse tilfellene klareres med studiekoordinator.

For studenter med engelsk eller kroppsøving som fag 2

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 5. semester, og velger å ta engelsk eller kroppsøving 1 i 4. semester, og skal ha dette som ditt fag 2, må du velge emner som kan godkjennes som engelsk 2/kroppsøving 2 i løpet av utvekslingssemesteret.

 

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet

Alle studenter kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Det vil si at emner som tilbys innenfor rammene av en lærerutdanning kan inngå - her er mulighetene mange. I motsetning til undervisningsemner, trenger ikke den pakken man velger bare bestå av én type emner innen et spesifikt fagområde. Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta).

 

Det er viktig å huske at det kun er mulig å ha 30 skolerelevante studiepoeng i sin utdanningsplan, og dersom studenter allerede har skolerelevante studiepoeng i utdanningsplanen, må undervisningsfag tas i løpet av utvekslingsoppholdet.

 

For studenter med norsk eller matematikk som fag 1

For studenter som tar norsk eller matematikk som masterfag vil det dessverre ikke være mulig å ta skolerelevante fag i utvekslingssemesteret.

 

Praksis under utvekslingsopphold

Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med, hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis man ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må man finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet. Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

 

Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for grunnskolelærerstudenter, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg.

 

I tillegg til de faglig anbefalte stedene som er listet opp under, har UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Kjersti Gjedrem, Hulda Garborgs husPraksisopphold i utlandet:

Praksiskoordinator Kitty Garborg, Hulda Garborgs hus

 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Belgia

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og plutselig har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

 • Danmark

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Professionshøjskolen UC Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

 • Italia

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Polen

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

 • Spania

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester? Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

 • Sveits

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

 • Sverige

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100.000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • USA

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

Oppbygging av studiet

Grunnskolelærerutdanningen er en kombinasjon av obligatoriske emner og valgbare emner knyttet til undervisningsfag eller undervisningsrelevante emner.

Oversiktsbilde over studenter som vrimler i atriet ved kafeen i Arne Rettedals hus

De obligatoriske emnene i 1. - 3. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • Matematikk, 30 sp
 • Norsk, 30 sp
 • 5 dager observasjonspraksis
 • 80 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om psykososialt læringsmiljø (1. år), demokrati og medborgerskap (2. år) og bærekraftig utvikling og folkehelse (3. år).

De obligatoriske emnene i 4. - 5. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • 30 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om psykososialt læringsmiljø (1. år), demokrati og medborgerskap (2. år) og bærekraftig utvikling og folkehelse (3. år).

De valgbare emnene som tilbys ved UiS er undervisningsfagene

• Engelsk, 30 eller 60 sp

• Kroppsøving, 30 eller 60 sp

• Kunst og håndverk, 30 eller 60 sp

• Samfunnsfag, 30 eller 60 sp

• Naturfag, 30 eller 60 sp

• Mat og helse, 30 sp

• Musikk, 30 sp (ikke høst 2020)

• KRLE, 30 sp

I tillegg kan følgende skolerelevante emner velges:

• Spesialpedagogikk, 30 sp

• Drama 30 sp

Masterfag (fag 1) som tilbys ved UiS er følgende undervisningsfag:

• Matematikk

• Norsk

• Kroppsøving

• Engelsk

• Samfunnsfag

•Spesialpedagogikk

Opptaksgrunnlag for alle masterløp utenom spesialpedagogikk er 60 sp i fag 1 fra år 1-3, opptaksgrunnlag for spesialpedagogikk er 30 sp PEL og 30 sp spesialpedagogikk fra år 1-3.

De valgbare emnene må velges etter regler gitt i nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Valgbare emner i 1. - 3. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (masterfag), 60 sp

• Fag 2 (undervisningsfag), 30 eller 60 sp

• Fag 3 (undervisningsfag), 30 sp

• Fag 4 (valgfritt, nytt undervisningsfag, fordypning i undervisningsfag eller skolerelevant fag), 30 sp

Valgbare emner i 4. - 5. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (undervisningsfag som masterfag, inkl. MA-oppgave), 90 sp

eller

• Fag 1 (spesialpedagogikk som masterfag inkl. MA-oppgave), 60 sp, og fag 2 eller 3, 30 sp som bygger på 60 sp i 1. - 3. år.

Ikke alle fagkombinasjoner vil være mulig, så studentene må sette seg godt inn i forskriftens krav til oppbygging av valgbare emner, og de fagkombinasjoner som er mulig. God informasjon vil bli gitt tidlig i studieløpet. Alle valgtilbud igangsettes under forutsetning av at det er nok studenter på emnet.

om studiet

Praksis

Praksis er obligatorisk og gir deg muligheten til å bli kjent med yrket du utdanner deg til.

Mannlig lærerstudent står foran tavle og elever i klasserom

Du får prøve deg som lærer allerede første studieår og får i løpet av studietiden 110 dager med veiledet og vurdert praksis på forskjellige skoler som vi samarbeider med. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. 

Praksis er fordelt over fire år med 80 dager i løpet av de tre første årene og 30 dager i løpet av de siste to årene. 

Du drar ut i praksis i små grupper sammen med medstudenter, og følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksislærer så langt det er mulig. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS.  

HeHer kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt og grunnnskolelærerutdanningen spesielt.

om studiet

Progresjonsregler for master i grunnskolelærerutdanning

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene.

elever jobber i bibliotek

Dersom man ikke følger ordinær studieprogresjon, kan man fortsette til neste årstrinn i studieprogrammet dersom man fyller følgende kriterier: 

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått 45 studiepoeng fag og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding) 

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og ha eksamensrett i resterende 30 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding). 

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og ha eksamensrett i emner i 6. semester. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra år 1 – 3 og 45 studiepoeng fra år 4, og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger:  

Grunnskolelærer 1.-7. trinn, femårig masterprogram 

Grunnskolelærer 5.-10. trinn, femårig masterprogram

om studiet

Fraværsregler

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen. Dette kan være øvingsoppgaver, innleveringsoppgaver, essay, rapporter, praksis og lignende.

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning er det egne frammøteregler som gjelder. De følgende retningslinjene gjelder kun for studenter på grunnskolelærerutdanningene og gjelder ikke for øvrige studieprogram på UiS. Det er gjeldende for både de fireårige og femårige løpene.

1. Studenter må delta i minimum 70 % av all undervisning (forelesning, seminargrupper, labarbeid og lignende) i hvert enkelt emne i grunnskolelærerutdanningene i syklus 1 (semester 1-6). Det innebærer at en student kan ha maksimalt 30 % fravær. Det enkelte emne kan ha høyere tilstedeværelsesplikt. Hva som gjelder vil framgå i den enkelte emnebeskrivelse. All praksisopplæring er obligatorisk. Her gjelder 100 % frammøteplikt.

2. Konsekvensen av for stort fravær er at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.

3. Faglærere er ansvarlige for å registrere tilstedeværelse i sitt emne. Studenter har selv ansvar for å følge med på egen tilstedeværelse i undervisning, og de må selv være oppmerksomme på når de nærmer seg kritisk grense for fravær i undervisningssammenheng.

4. Dersom en student får andre til å registrere frammøte for seg, vil saken bli meldt som fusk. Dette gjelder også den som registrerer en annens navn. Studenten vil kunne få annullert sin eksamen og bli utestengt, jf. universitets og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

5. Fraværsprosenten regnes på planlagt undervisning. Det betyr at om planlagt undervisning avlyses, får alle studenter godkjent oppmøte.

6. Studenter må akseptere at undervisning flyttes mht tidspunkt, men melding om endring må være gitt minst en uke på forhånd (hvis ikke, føres ikke fravær).

7. Studenter som har offentlige politiske verv (kommunestyre o.l.), studentpolitiske verv eller er toppidrettsutøver med egen avtale, kan be om en tilrettelagt plan for deltakelse i undervisningen. Fravær skal være avtalt og faglærer vurderer omfanget av fraværet og hvilke kompensatoriske arbeidskrav som skal stilles (dersom fravær over 30 %).

8. Dersom emneplanen har særskilte bestemmelser om tilstedeværelse (f. eks høyere tilstedeværelsesplikt), gjelder disse fremfor prinsippene ovenfor.

9. Studenter med fravær over 30 % kan søke om unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense. Maksimal fraværsgrense vil være 40 %. Søknaden rettes til studiekoordinator som i særlige tilfeller (alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien o.l.) kan innvilge fravær. Emneansvarlig vurderer hvilke erstatningsoppgaver som skal gis for fraværet. For å få likebehandling kan studiekoordinator samordne søknader.

10. Blir en student syk i praksis, skal fravær alltid varsles praksisskolen og praksislærer. Dersom fraværet overskrider en dag, må sykemelding leveres praksisskolen. Praksisskolen varsler UiS når studenten har vært borte fra praksis i tre dager. Dersom fraværet overstiger 1/3 av praksisperioden, må hele semesterperioden tas igjen.

11. Ved fravær gjøres det nærmere avtale med praksisskole og student, i samråd med praksiskoordinator, om når manglende praksisdager kan tas igjen. Praksisskolen kan legge til rette for at en student kan ta igjen inntil tre fraværsdager i inneværende studieår.

12. Ved langvarig sykdom i praksisperioden kan studenten søke om permisjon fra hele praksisperioden. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator. Dokumentasjon med legeattest gir gyldig fravær og studenten bruker ikke opp et praksisforsøk. Det er ellers en progresjonsplan for hvor mye praksis en student kan henge igjen med for å gå videre i studiene for hvert semester. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator.

13. Studenter skal informeres om generell fraværsgrense på minimum følgende steder:

- Nettsider- Programplan- Emnebeskrivelse- Semesterplan- På informasjonsmøter, spesielt i 1. studieår

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn:

Kjersti Gjedrem, 51 83 30 72

spørsmål og svar SOS

Ofte stilte spørsmål om grunnskolelærerutdanninga

Her har vi samlet en del ting mange vordende grunnskolelærerstudenter ofte lurer på

 1. Hva er forskjellen på grunnskolelærerutdanningene?  

Grunnskolelærerutdanningene er delt i to, og hvert studieprogram fokuserer på hver sin ende av grunnskolen. Ønsker du å undervise på småtrinnene med de yngste skolebarna, og kanskje fokusere på overgangen barnehage-skole, eller også mellomtrinnet (5.-7. klasse)? Da er 1-7 for deg. Ønsker du derimot en kombinasjon av mellomtrinn og ungdomstrinn, og ha et fokus på de eldste i grunnskolen, er kanskje 5-10 for deg!  

 1. Er det dårlig betalt? 

Nei! Lærere i Norge får ei lønn som det går an å leve av. Visste dere at startlønna for en nyutdannet lektor faktisk er over 510,000 kr i året?   

 1. Hvor mange undervisningsfag vil jeg ha etter fem år? 

Dette avhenger både av hvilket studieprogram du velger og hvilke fagkombinasjoner du ønsker, men på 1-7 vil du ha tre eller fire undervisningsfag, mens på 5-10 vil du ha tre undervisningsfag.  

 1. Hvilke masterfag kan jeg ha? 

På UiS kan du velge mellom seks masterfag: Norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, samfunnsfag og spesialpedagogikk. 

5. Hvorfor bør jeg bli lærer? 

Det er mange gode grunner til at du bør bli lærer! Dette er en profesjonsutdanning, noe som betyr at du får en spennende kombinasjon av undervisningsfag i skolen, pedagogikk, praksis og didaktikk. Studentene på grunnskolelærerutdanningen følges opp mye tettere enn på mange andre utdanninger, men du behandles allikevel som en student og ikke en elev. Det er en sikker jobb i kontinuerlig utvikling, og en ting er sikkert: det er ikke en kjedelig jobb! Det er stor forskjell fra å være elev selv, til å være ansvarspersonen i klassen. Du lærer å alltid være lærende, og alltid være nysgjerrig. Det er et trygt og etterspurt yrke, og ikke minst: lønna er god nok til å leve av. 

Kvinne ser på kamera og smiler
MØT en student

- God kommunikasjon mellom student og foreleser

Cathrine Amdal har tatt grunnskolelærerutdanningen for 5.–10. trinn ved Universitetet i Stavanger.

– Jeg valgte å studere grunnskolelærerutdanning fordi det er et praktisk orientert studie, som i tillegg er faglig utfordrende. Jeg ville utdanne meg som lærer for å kunne jobbe i direkte kontakt med elevene.

Jeg valgte å studere på UiS på grunn av fagkombinasjonen som tilbys her, i tillegg til at jeg hadde hørt mye bra om pedagogikk-fagene på lærerutdanningen.

På grunnskolelærerutdanningen ved UiS er det en nær kommunikasjon mellom studentene og foreleserne, og vi får en tett oppfølgning gjennom hele studiet. Foreleserne sørger for at alle blir sett og hørt.

På UiS kan du ta del i et fantastisk studentmiljø om du engasjerer deg. Med tanke på at universitet er såpass nytt, er det en lav terskel for å komme med forslag til endringer eller ta initiativ til å opprette nye studentorganisasjoner og linjeforeninger.

Studentbaren Tappetårnet er et veldig bra tilbud. Dette fungerer som en felles møteplass for alle studentene, hvor vi har mulighet til å bli kjent på tvers av utdanningene.

Bli med på UiS-omvisning!
Se presentasjonom grunnskolelærer-utdanningen fra Åpen dag 2021.
Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen

Fagmiljøet ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Det er brede fagmiljøer som står bak grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger.

Grunnskolelærerutdanning 1-7 og 5-10 er 5-årige integrerte masterstudier som kvalifiserer deg til stilling som lektor i grunnskolen. Utdanningene kjennetegnes av høy faglig kvalitet, helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Fagmiljøet pedagogikk og spesialpedagogikk er et rikt sammensatt miljø som dekker et bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder. Fagmiljøet særpreges av bred forankring i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid i kombinasjon med et utstrakt internasjonalt samarbeidsnettverk. Fagmiljøet har forankring i både det pedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. Forskning og undervisning samler seg om tre grunnpilarer: Læring og undervisning, inkludering og mangfold samt profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap. De vitenskapelig ansatte har bred didaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk bakgrunn. De er opptatt av elevers læring og utvikling i en inkluderende skole hvor profesjonsfellesskapet bidrar til utvikling og vekst for både elever og lærere.

Samfunnsfagsmiljøet ved IGIS består per i dag av tre historikere og én sosialantropolog. Vi forsker både på historiske og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til styresett, menneskerettigheter, migrasjon og identitet. Dette gjør vi ved å bruke ulike metoder; både arkiver, intervjuer, observasjoner, ekskursjoner og feltarbeid brukes for å skaffe empiri til våre studier og undervisning. Samlet har vi forsknings- og/eller undervisningserfaring fra tre verdensdeler: Europa, Afrika og Nord Amerika. Vi prøver å sette de norske perspektivene inn i globale kontekster slik at kommende lærere i samfunnsfag skal stå best mulig rustet til å undervise i et flerkulturelt klasserom. 

Norskmiljøet sørger for at faglige kjerneelementer, dybdelæring og danningsperspektiv står sentralt i utdanningen du får. Du blir en god og trygg lærer i norskfaget. Du kvalifiserer deg både gjennom undervisninga – teoretisk, metodisk og gjennom praksiserfaringer –, og gjennom din egen forskning som masterstudent. Du blir godt skikket til å følge opp mål og intensjoner i læreplanen for elever på enten 1. – 7. trinn i skolen eller 5. – 10. trinn alt etter hvilken grunnskolelærerutdanning du velger. Fram mot din egen masteroppgave, får du i stigende grad delta i fagmiljøets refleksjon og forskning knyttet til norskfaglige mål og arbeidsmåter i skolen. 

Fagseksjonen i norsk forsker og publiserer innenfor et bredt spekter av emner, men stadig med vekt på norskfaget som tekst- og kulturfag. Blant satsingsområdene kan nevnes leselyst, dialogisk undervisning, bildebøker, digitale tekster og læremidler, flerspråklighet, flerkulturalitet, faghistorie – og skriving og lesing som både grunnleggende ferdighet og danning. Gjennom disse perspektivene diskuterer norskseksjonen norsk som redskaps- og danningsfag. Som student får du ta del i disse diskusjonene der målet er en norskundervisning som bygger på fagets tradisjon, men også svarer på utfordringer i vår egen samtid og i elevenes livsverden.

Mat og drikke er det viktigste i alles hverdag, men kunnskaper om å tilberede ulike råvarer til velsmakende, næringsrike retter er begrenset i alle aldersgrupper. I valgfaget mat og helse sikrer vi at neste generasjoner får solid kunnskap i generell og eksperimentell matlaging, ernæring, mattradisjoner i ulike kulturer, utekjøkken, hvordan høste gratis mat fra naturen og hvorfor det er viktig å benytte alle sanser i både matlaging og i et bærekraftperspektiv.

Forskning ved instituttet

Kontakt oss

Studiekoordinator
51833072
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Rådgiver
51831304
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Instititutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Besøksadresse

Hulda Garborgshus, campus Ullandhaug

Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Disse underviserne kan du møte på studiet

Universitetslektor
51834464
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor
51833490
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831401
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51833465
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833473
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Du er kanskje også interessert i:

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av ko...