Industriell økonomi - master i teknologi/siv.ing., femårig


Dette er studieprogrambeskrivelsen for studieåret 2024-2025

Fakta

Vekting (stp)

300

Studieprogramkode

M-INDØKG5

Studienivå

Mastergrad iht §4, 5 år

Fører til grad

Master i teknologi / sivilingeniør

Heltid/deltid

Heltid

Varighet

10 Semestre

Grunnstudium

Ja

Undervisningsspråk

Norsk

Studiet i industriell øknonomi kombinerer en treårlig bachelorgrad i ingeniørfag og en toårlig mastergrad i industriell økonomi.

Gjennom bachelorstudiet kan du velge mellom byggingeniør, datateknologi, elektroteknologi, energi- og petroleumsteknologi, teknisk miljøvern eller maskiningeniør. Masterstudiet kombinerer teoretisk og praktisk forståelse av ingeniør- og naturvitenskap, og økonomi og ledelsesfag gjennom et økonomisk perspektiv. Det grønne skiftet, eksemplifisert av et energimarked i endring, lover å gjøre økonomier mer miljømessig bærekraftige og motstandsdyktige. I denne sammenheng, legger studiet et grunnlag som bidrar til å avansere FNs bærekraftsmål, spesielt mål 7 (Ren energi til alle), mål 9 (Industri, innovasjon og infrastruktur), og mål 12 (Ansvarlig forbruk og produksjon).

Studiet er tverrfaglig og gir muligheten til å skreddersy din fordypning i en fagretning som passer med dine profesjonelle målsettinger. Ekspertisen du får innen teknologi og ledelse vil være relevant for stillinger innen ledelse i et utvalg av sektorer nasjonalt og internasjonalt, inkludert energi, marin industri og annen industri, bygg og anlegg handel, tjenester, offentlig sektor, forskning og akademia.

Masterstudiet gir deg omfattende teknisk kunnskap i økonomi og ruster deg til å jobbe i forskningsprosjekter. Ved fullførelse av mastergraden vil du ha utviklet tilstrekkelig teoretisk forståelse av økonomi til å fortsette på en doktorgradsutdanning.

RETNINGSLINJER FOR OVERGANG TIL HØYERE NIVÅ FOR STUDENTER MED OPPTAK PÅ 5-ÅRIGE MASTERPROGRAM VED DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTET

1. Krav til faglig innhold og gjennomføring for å oppnå graden sivilingeniør for de som er tatt opp direkte til det 5-årige løpet tilsvarer de krav som gjelder for 3+2 modellen *.

2. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves at studenten har gjennomført minst 90% av de tre første studieårene slik disse er definert i godkjent utdanningsplan. Overgang innvilges av de respektive instituttledere.

3. Inkludert i de 90% som må være fullført jf pkt 2, må følgende være bestått:

a) Matematikk og statistikk tilsvarende krav i § 4 i” Utfyllende regler til lokalt opptak” til den masterutdanningen studenten skal ha overgang til.

b) Bacheloroppgaven.

4. For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en nedre karaktergrense på C (=3,00). Dette er gjeldende for studenter som har opptak til femårige masterprogram, uavhengig av opptaksår, som er kvalifisert for overgang til høyere nivå høsten 2019 eller senere. Dekan kan godkjenne lavere karaktergrense dersom særlige forhold tilsier det. Utregning av snittkarakter følger samme utregningsmetode som spesifisert i” Utfyllende regler til lokalt opptak til master i teknologi ved Det teknisk – naturvitenskapelige fakultet” § 4.

5. Det gis automatisk adgang til eventuelle masteremner dersom disse inngår i godkjent utdanningsplan på lavere nivå.

*Studenter med en 3-årig bachelorgrad i ingeniørfag i henhold til norsk rammeplan for ingeniørutdanning eller tilsvarende (som inneholder minst 25 studiepoeng (sp) matematikk, minst 5 sp statistikk, og minst 7,5 sp i fysikk), og som har opptak til master i datateknologi, er dermed kvalifisert for tilleggstittelen «Master i teknologi/sivilingeniør».

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektroteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, teknisk miljøvern (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Læringsutbytte

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektroteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, teknisk miljøvern (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Rammeplan

Formålet med Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning er å sikre at utdanningsinstitusjonene tilbyr profesjonsrettet, integrert og forskningsbasert ingeniørutdanning med høy faglig kvalitet. Forskriften skal sikre at norsk ingeniørutdanning anerkjennes nasjonalt og internasjonalt som en kvalitativ god teknisk profesjonsutdanning i 1. syklus i høyere utdanning. Den skal sikre at utdanningene forholder seg til de standarder og kriterier som gjelder for ingeniørutdanning, og imøtekommer samfunnets nåværende og framtidige krav til ingeniører. Den skal sikre at utdanningen har et internasjonalt perspektiv og at kandidatene kan fungere i et internasjonalt arbeidsmiljø.

Se Forskrift om rammeplan for ingeniørutdanning.

Hva kan du bli?

Studiet er tverrfaglig og gir muligheten til å skreddersy din fordypning i en fagretning som passer med dine profesjonelle målsettinger. Ekspertisen du får innen teknologi og ledelse vil være relevant for stillinger innen ledelse i et utvalg av sektorer nasjonalt og internasjonalt, inkludert energi, marinindustri og annen industri, bygg og anlegg, handel, tjenester, offentlig sektor, forskning og akademia.

Masterstudiet gir deg omfattende teknisk kunnskap i økonomi og ruster deg til å jobbe i forskningsprosjekter. Ved fullførelse av mastergraden vil du ha utviklet tilstrekkelig teoretisk forståelse av økonomi til å fortsette på en doktorgradsutdanning (med en gjennomsnittskarakter B og karakter A eller B på masteroppgaven).

Emneevaluering

Ordninger for kvalitetssikring og evaluering av studier er fastsatt i kvalitetssystem for utdanning

Studieplan og emner

 • Valg av Bachelorprogram

  • Byggingeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske fellesemner

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

      • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning teknisk planlegging

     • Teknisk planlegging - Obligatoriske emner

      • BYGTBAC: Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - teknisk planlegging (BYGTBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG200: Stålkonstruksjoner

         Tredje år, semester 5

         Stålkonstruksjoner (BYG200)

         Studiepoeng: 10

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

         Tredje år, semester 5

         Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

      • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG280: Konstruksjonslære

         Tredje år, semester 5

         Konstruksjonslære (BYG280)

         Studiepoeng: 10

        • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

         Tredje år, semester 5

         Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • MAF320: Numerisk modellering 2

         Tredje år, semester 5

         Numerisk modellering 2 (MAF320)

         Studiepoeng: 5

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

        • MSK205: Materialmekanikk

         Tredje år, semester 5

         Materialmekanikk (MSK205)

         Studiepoeng: 5

        • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

         Tredje år, semester 5

         Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • DAT330: Praksis i datateknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i datateknologi (DAT330)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • ELE230: Sensorer og måleteknikk

       Tredje år, semester 5

       Sensorer og måleteknikk (ELE230)

       Studiepoeng: 10

      • ELE340: Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • ELE390: Praksis i automatisering og elektronikkdesign

       Tredje år, semester 5

       Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi, bachelorstudium i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester (velg 1 pakke)

     • Energi og petroleumsteknologi

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

     • Geovitenskap

     • Valgemner / fritt emnevalg

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

      • GEO100: Jord, energi og klima

       Tredje år, semester 5

       Jord, energi og klima (GEO100)

       Studiepoeng: 10

      • GEO130: Geofysikk

       Tredje år, semester 5

       Geofysikk (GEO130)

       Studiepoeng: 10

      • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

       Tredje år, semester 5

       Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MOD300: Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Geovitenskap og energiressurser, bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • GEOBAC: Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i geovitenskap og energiressurser (GEOBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studiefordypning eller utveksling 5. semester

    • Fordypning 1: Geovitenskap

     • Anbefalte valgemner

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

       Studiepoeng: 10

      • GEO270: Petrologi

       Tredje år, semester 5

       Petrologi (GEO270)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • BYS110: Byplanlegging og sikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Byplanlegging og sikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 2: Energi- og petroleumsteknologi

     • Anbefalte valgemner

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • GEO220: Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata

       Tredje år, semester 5

       Grunnleggende tolkningsmetoder av undergrunnsdata (GEO220)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner

      • BYS110: Byplanlegging og sikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Byplanlegging og sikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

       Tredje år, semester 5

       Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Fordypning 3: Computational Engineering

     • Anbefalte valgemner

     • Andre valgemner

      • BYS110: Byplanlegging og sikkerhet

       Tredje år, semester 5

       Byplanlegging og sikkerhet (BYS110)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelorprogram i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

     Tredje år, semester 5

     Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

     Studiepoeng: 10

    • KJEBAC: Bacheloroppgave i kjemi og miljø

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i kjemi og miljø (KJEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

      • Utveksling ved andre læresteder

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskiningeniør - bachelorprogram

   • Obligatoriske emner

    • MSKBAC: Bacheloroppgave i maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Additiv og subtraktiv produksjonsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Additiv og subtraktiv produksjonsteknologi (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • ELE310: Styringsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Valg av bachelorprogram

  • Bygg - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske fellesemner

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning byplanlegging

     • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

      • BYG120: Områdeplanlegging

       Andre år, semester 3

       Områdeplanlegging (BYG120)

       Studiepoeng: 10

      • BYG130: Vegplanlegging

       Andre år, semester 3

       Vegplanlegging (BYG130)

       Studiepoeng: 10

      • BYG225: Bytransformasjon

       Andre år, semester 4

       Bytransformasjon (BYG225)

       Studiepoeng: 5

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • BYG285: Arealplanlegging for bærekraft og resiliens

       Andre år, semester 4

       Arealplanlegging for bærekraft og resiliens (BYG285)

       Studiepoeng: 10

      • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG260: Byutviklingsprosjekt 1

         Tredje år, semester 5

         Byutviklingsprosjekt 1 (BYG260)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning infrastruktur

     • Infrastruktur - Obligatoriske emner

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • BYG200: Stålkonstruksjoner

         Tredje år, semester 5

         Stålkonstruksjoner (BYG200)

         Studiepoeng: 10

        • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

         Tredje år, semester 5

         Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

         Studiepoeng: 10

        • BYG240: Byregionen

         Tredje år, semester 5

         Byregionen (BYG240)

         Studiepoeng: 10

        • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning konstruksjonsteknikk

     • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

      • BYG200: Stålkonstruksjoner

       Andre år, semester 3

       Stålkonstruksjoner (BYG200)

       Studiepoeng: 10

      • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

       Andre år, semester 3

       Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

       Studiepoeng: 10

      • BYG220: Betongkonstruksjoner

       Andre år, semester 4

       Betongkonstruksjoner (BYG220)

       Studiepoeng: 10

      • BYG235: Bygningsfysikk

       Andre år, semester 4

       Bygningsfysikk (BYG235)

       Studiepoeng: 5

      • GEO285: Geoteknikk

       Andre år, semester 4

       Geoteknikk (GEO285)

       Studiepoeng: 5

      • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

       Studiepoeng: 20

     • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

       • Andre valgemner 5. semester

        • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

         Tredje år, semester 5

         Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

         Studiepoeng: 10

        • IND200: Økonomi og marked

         Tredje år, semester 5

         Økonomi og marked (IND200)

         Studiepoeng: 10

        • MAF320: Numerisk modellering 2

         Tredje år, semester 5

         Numerisk modellering 2 (MAF320)

         Studiepoeng: 5

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

        • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

         Tredje år, semester 5

         Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

         Studiepoeng: 10

      • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

     Andre år, semester 3

     Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

     Andre år, semester 3

     Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

     Studiepoeng: 10

    • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

     Andre år, semester 3

     Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

     Studiepoeng: 10

    • DAT220: Databaser

     Andre år, semester 4

     Databaser (DAT220)

     Studiepoeng: 10

    • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

     Andre år, semester 4

     Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • DAT330: Praksis i datateknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i datateknologi (DAT330)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ELE200: Elektroteknikk 2

     Andre år, semester 3

     Elektroteknikk 2 (ELE200)

     Studiepoeng: 10

    • ELE210: Datamaskinarkitektur

     Andre år, semester 3

     Datamaskinarkitektur (ELE210)

     Studiepoeng: 10

    • ELE310: Styringsteknikk

     Andre år, semester 3

     Styringsteknikk (ELE310)

     Studiepoeng: 10

    • ELE300: Signaler og systemer

     Andre år, semester 4

     Signaler og systemer (ELE300)

     Studiepoeng: 10

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Anbefalte valgemner eller utveksling 5. semester

    • Valgemner 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • ELE230: Sensorer og måleteknikk

       Tredje år, semester 5

       Sensorer og måleteknikk (ELE230)

       Studiepoeng: 10

      • ELE340: Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon

       Tredje år, semester 5

       Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon (ELE340)

       Studiepoeng: 10

      • ELE390: Praksis i automatisering og elektronikkdesign

       Tredje år, semester 5

       Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

       Studiepoeng: 10

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • ENP100: Prosess og produksjon

     Andre år, semester 3

     Prosess og produksjon (ENP100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • ENP120: Energiteknologi

     Andre år, semester 4

     Energiteknologi (ENP120)

     Studiepoeng: 10

    • GEO150: Energiressurser

     Andre år, semester 4

     Energiressurser (GEO150)

     Studiepoeng: 10

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester (velg 1 pakke)

     • Energi og petroleumsteknologi

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

     • Geovitenskap

     • Valgemner / fritt emnevalg

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

      • GEO100: Jord, energi og klima

       Tredje år, semester 5

       Jord, energi og klima (GEO100)

       Studiepoeng: 10

      • GEO130: Geofysikk

       Tredje år, semester 5

       Geofysikk (GEO130)

       Studiepoeng: 10

      • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

       Tredje år, semester 5

       Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MOD300: Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Kjemi og miljø - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • FYS100: Mekanikk

     Andre år, semester 3

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE110: Grunnleggende prosessteknikk

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende prosessteknikk (KJE110)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • BIO200: Biokjemi

     Andre år, semester 4

     Biokjemi (BIO200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE240: Analytisk miljøkjemi

     Andre år, semester 4

     Analytisk miljøkjemi (KJE240)

     Studiepoeng: 10

    • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

     Tredje år, semester 5

     Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

     Studiepoeng: 10

    • KJEBAC: Bacheloroppgave i kjemi og miljø

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i kjemi og miljø (KJEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning kjemi

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved University of Aveiro (UA)

      • Utveksling ved andre læresteder

    • Studieretning vann og miljøteknikk

     • Anbefalt valgemne semester 4

     • Valgemner eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner

       • Andre relevante valgemner

      • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

      • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskin - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MSK200: Materialteknologi

     Andre år, semester 3

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK210: Maskinkonstruksjon

     Andre år, semester 4

     Maskinkonstruksjon (MSK210)

     Studiepoeng: 10

    • MSK220: Produktutvikling og 3D modellering

     Andre år, semester 4

     Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • MSKBAC: Bacheloroppgave i maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MAT300: Vektoranalyse

       Tredje år, semester 5

       Vektoranalyse (MAT300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

       Tredje år, semester 5

       Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

      • ELE310: Styringsteknikk

       Tredje år, semester 5

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

       Tredje år, semester 5

       Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

 • Valg av bachelorprogram

  • Bygg - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske fellesemner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Studieretning byplanlegging

    • Studieretning byplanlegging - obligatoriske emner

     • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

      Første år, semester 2

      Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

      Studiepoeng: 5

     • BYG105: Stedsforståelse og Byteori

      Første år, semester 2

      Stedsforståelse og Byteori (BYG105)

      Studiepoeng: 10

     • BYG115: Byrommet

      Første år, semester 2

      Byrommet (BYG115)

      Studiepoeng: 5

     • BYG120: Områdeplanlegging

      Andre år, semester 3

      Områdeplanlegging (BYG120)

      Studiepoeng: 10

     • BYG130: Vegplanlegging

      Andre år, semester 3

      Vegplanlegging (BYG130)

      Studiepoeng: 10

     • BYG225: Bytransformasjon

      Andre år, semester 4

      Bytransformasjon (BYG225)

      Studiepoeng: 5

     • BYG235: Bygningsfysikk

      Andre år, semester 4

      Bygningsfysikk (BYG235)

      Studiepoeng: 5

     • BYG285: Arealplanlegging for bærekraft og resiliens

      Andre år, semester 4

      Arealplanlegging for bærekraft og resiliens (BYG285)

      Studiepoeng: 10

     • BYGBBAC: Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i bygg - byplanlegging (BYGBBAC)

      Studiepoeng: 20

    • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

     • Emner ved UiS 5. semester

      • Anbefalte valgemner 5. semester

       • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

        Tredje år, semester 5

        Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

        Studiepoeng: 10

       • BYG240: Byregionen

        Tredje år, semester 5

        Byregionen (BYG240)

        Studiepoeng: 10

       • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

        Tredje år, semester 5

        Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

        Studiepoeng: 10

       • MAT300: Vektoranalyse

        Tredje år, semester 5

        Vektoranalyse (MAT300)

        Studiepoeng: 10

      • Andre valgemner 5. semester

     • Utveksling 5. semester

   • Studieretning infrastruktur

    • Infrastruktur - Obligatoriske emner

    • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

     • Emner ved UiS 5. semester

      • Anbefalte valgemner 5. semester

       • BYG200: Stålkonstruksjoner

        Tredje år, semester 5

        Stålkonstruksjoner (BYG200)

        Studiepoeng: 10

       • BYG230: Byggadministrasjon med BIM

        Tredje år, semester 5

        Byggadministrasjon med BIM (BYG230)

        Studiepoeng: 10

       • BYG240: Byregionen

        Tredje år, semester 5

        Byregionen (BYG240)

        Studiepoeng: 10

       • BYG270: Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging

        Tredje år, semester 5

        Praksis i bygg, byplanlegging/teknisk planlegging (BYG270)

        Studiepoeng: 10

      • Andre valgemner 5. semester

     • Utveksling 5. semester

   • Studieretning konstruksjonsteknikk

    • Konstruksjonsteknikk - Obligatoriske emner

     • BYG100: Dataassistert konstruksjon (DAK)

      Første år, semester 2

      Dataassistert konstruksjon (DAK) (BYG100)

      Studiepoeng: 5

     • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

      Første år, semester 2

      Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

      Studiepoeng: 10

     • BYG150: Byggematerialer

      Første år, semester 2

      Byggematerialer (BYG150)

      Studiepoeng: 5

     • BYG200: Stålkonstruksjoner

      Andre år, semester 3

      Stålkonstruksjoner (BYG200)

      Studiepoeng: 10

     • BYG205: Konstruksjonsmekanikk 2

      Andre år, semester 3

      Konstruksjonsmekanikk 2 (BYG205)

      Studiepoeng: 10

     • BYG220: Betongkonstruksjoner

      Andre år, semester 4

      Betongkonstruksjoner (BYG220)

      Studiepoeng: 10

     • BYG235: Bygningsfysikk

      Andre år, semester 4

      Bygningsfysikk (BYG235)

      Studiepoeng: 5

     • GEO285: Geoteknikk

      Andre år, semester 4

      Geoteknikk (GEO285)

      Studiepoeng: 5

     • BYGKBAC: Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk

      Tredje år, semester 5

      Bacheloroppgave i bygg - konstruksjonsteknikk (BYGKBAC)

      Studiepoeng: 20

    • Valg av emner eller utveksling i 5. semester

     • Emner ved UiS 5. semester

      • Anbefalte valgemner 5. semester

      • Andre valgemner 5. semester

       • BYG390: Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk

        Tredje år, semester 5

        Praksis i bygg, konstruksjonsteknikk (BYG390)

        Studiepoeng: 10

       • IND200: Økonomi og marked

        Tredje år, semester 5

        Økonomi og marked (IND200)

        Studiepoeng: 10

       • MAF320: Numerisk modellering 2

        Tredje år, semester 5

        Numerisk modellering 2 (MAF320)

        Studiepoeng: 5

       • MAT300: Vektoranalyse

        Tredje år, semester 5

        Vektoranalyse (MAT300)

        Studiepoeng: 10

       • SV100: Bærekraft og grønn omstilling

        Tredje år, semester 5

        Bærekraft og grønn omstilling (SV100)

        Studiepoeng: 10

     • Utveksling 5. semester

  • Datateknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS102: Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (FYS102)

     Studiepoeng: 5

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • DAT310: Webprogrammering

     Første år, semester 2

     Webprogrammering (DAT310)

     Studiepoeng: 10

    • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT200: Algoritmer og datastrukturer

     Andre år, semester 3

     Algoritmer og datastrukturer (DAT200)

     Studiepoeng: 10

    • DAT250: Informasjons- og programvaresikkerhet

     Andre år, semester 3

     Informasjons- og programvaresikkerhet (DAT250)

     Studiepoeng: 10

    • DAT320: Operativsystemer og systemprogrammering

     Andre år, semester 3

     Operativsystemer og systemprogrammering (DAT320)

     Studiepoeng: 10

    • DAT220: Databaser

     Andre år, semester 4

     Databaser (DAT220)

     Studiepoeng: 10

    • DAT230: Kommunikasjonsteknologi 1

     Andre år, semester 4

     Kommunikasjonsteknologi 1 (DAT230)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • DATBAC: Bacheloroppgave i datateknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i datateknologi (DATBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • DAT240: Videregående programmering

       Tredje år, semester 5

       Videregående programmering (DAT240)

       Studiepoeng: 10

      • DAT300: Kommunikasjonsteknologi 2

       Tredje år, semester 5

       Kommunikasjonsteknologi 2 (DAT300)

       Studiepoeng: 10

      • DAT330: Praksis i datateknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i datateknologi (DAT330)

       Studiepoeng: 10

      • MAT120: Diskret matematikk

       Tredje år, semester 5

       Diskret matematikk (MAT120)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

  • Automatisering og elektronikkdesign - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS102: Fysikk for data/elektro

     Første år, semester 1

     Fysikk for data/elektro (FYS102)

     Studiepoeng: 5

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Første år, semester 1

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • ELE100: Elektroteknikk 1

     Første år, semester 2

     Elektroteknikk 1 (ELE100)

     Studiepoeng: 10

    • ELE130: Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering

     Første år, semester 2

     Anvendt matematikk og fysikk i robotprogrammering (ELE130)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • ELEBAC: Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i automatisering og elektronikkdesign (ELEBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valg av studieretning

    • Studieretning automatisering og elektronikk

     • Studieretning automatisering og elektronikk - obligatoriske emner

      • ELE200: Elektroteknikk 2

       Andre år, semester 3

       Elektroteknikk 2 (ELE200)

       Studiepoeng: 10

      • ELE210: Datamaskinarkitektur

       Andre år, semester 3

       Datamaskinarkitektur (ELE210)

       Studiepoeng: 10

      • ELE310: Styringsteknikk

       Andre år, semester 3

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • ELE300: Signaler og systemer

       Andre år, semester 4

       Signaler og systemer (ELE300)

       Studiepoeng: 10

      • ELE320: Reguleringsteknikk

       Andre år, semester 4

       Reguleringsteknikk (ELE320)

       Studiepoeng: 10

      • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

       Andre år, semester 4

       Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

       Studiepoeng: 10

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • ELE230: Sensorer og måleteknikk

         Tredje år, semester 5

         Sensorer og måleteknikk (ELE230)

         Studiepoeng: 10

        • ELE340: Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon

         Tredje år, semester 5

         Elektronikkutvikling og systemkonstruksjon (ELE340)

         Studiepoeng: 10

        • ELE390: Praksis i automatisering og elektronikkdesign

         Tredje år, semester 5

         Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

         Studiepoeng: 10

        • MAT300: Vektoranalyse

         Tredje år, semester 5

         Vektoranalyse (MAT300)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

    • Studieretning elkraft og elektrifisering

     • Studieretning elkraft og elektrifisering - obligatoriske emner

      • ELE310: Styringsteknikk

       Andre år, semester 3

       Styringsteknikk (ELE310)

       Studiepoeng: 10

      • ELK220: Elektriske anlegg og installasjoner 1

       Andre år, semester 3

       Elektriske anlegg og installasjoner 1 (ELK220)

       Studiepoeng: 10

      • ELK240: Elektriske maskiner og elproduksjon

       Andre år, semester 3

       Elektriske maskiner og elproduksjon (ELK240)

       Studiepoeng: 10

      • ELE320: Reguleringsteknikk

       Andre år, semester 4

       Reguleringsteknikk (ELE320)

       Studiepoeng: 10

      • ELK250: Smarte nett med distribuert produksjon og ladeinfrastruktur

       Andre år, semester 4

       Smarte nett med distribuert produksjon og ladeinfrastruktur (ELK250)

       Studiepoeng: 10

      • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

       Andre år, semester 4

       Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

       Studiepoeng: 10

     • Emner ved UiS eller utveksling 5. semester

      • Emner ved UiS 5. semester

       • Anbefalte valgemner 5. semester

        • ELE200: Elektroteknikk 2

         Tredje år, semester 5

         Elektroteknikk 2 (ELE200)

         Studiepoeng: 10

        • ELE230: Sensorer og måleteknikk

         Tredje år, semester 5

         Sensorer og måleteknikk (ELE230)

         Studiepoeng: 10

        • ELE390: Praksis i automatisering og elektronikkdesign

         Tredje år, semester 5

         Praksis i automatisering og elektronikkdesign (ELE390)

         Studiepoeng: 10

        • ELK330: Elektriske anlegg og installasjoner 2

         Tredje år, semester 5

         Elektriske anlegg og installasjoner 2 (ELK330)

         Studiepoeng: 10

       • Andre valgemner 5. semester

      • Utveksling 5. semester

  • Energi- og petroleumsteknologi - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • ENP110: Brønnteknologi

     Første år, semester 2

     Brønnteknologi (ENP110)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • ENP100: Prosess og produksjon

     Andre år, semester 3

     Prosess og produksjon (ENP100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • ELE320: Reguleringsteknikk

     Andre år, semester 4

     Reguleringsteknikk (ELE320)

     Studiepoeng: 10

    • ENP120: Energiteknologi

     Andre år, semester 4

     Energiteknologi (ENP120)

     Studiepoeng: 10

    • GEO150: Energiressurser

     Andre år, semester 4

     Energiressurser (GEO150)

     Studiepoeng: 10

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

    • ENPBAC: Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i energi- og petroleumsteknologi (ENPBAC)

     Studiepoeng: 20

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester (velg 1 pakke)

     • Energi og petroleumsteknologi

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

     • Geovitenskap

     • Valgemner / fritt emnevalg

      • ENP130: Geotermiske energisystemer

       Tredje år, semester 5

       Geotermiske energisystemer (ENP130)

       Studiepoeng: 10

      • ENP150: Energisystemteknikk

       Tredje år, semester 5

       Energisystemteknikk (ENP150)

       Studiepoeng: 10

      • ENP160: Reologi av væsker

       Tredje år, semester 5

       Reologi av væsker (ENP160)

       Studiepoeng: 10

      • ENP300: Praksis i energi- og petroleumsteknologi

       Tredje år, semester 5

       Praksis i energi- og petroleumsteknologi (ENP300)

       Studiepoeng: 10

      • GEO100: Jord, energi og klima

       Tredje år, semester 5

       Jord, energi og klima (GEO100)

       Studiepoeng: 10

      • GEO130: Geofysikk

       Tredje år, semester 5

       Geofysikk (GEO130)

       Studiepoeng: 10

      • GEO140: Fluidstrøm i porøse medier

       Tredje år, semester 5

       Fluidstrøm i porøse medier (GEO140)

       Studiepoeng: 10

      • IND200: Økonomi og marked

       Tredje år, semester 5

       Økonomi og marked (IND200)

       Studiepoeng: 10

      • MOD300: Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

    • Utveksling 5. semester

  • Teknisk miljøvern - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • KJE150: Generell kjemi

     Første år, semester 1

     Generell kjemi (KJE150)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • KJE200: Organisk kjemi 1

     Første år, semester 2

     Organisk kjemi 1 (KJE200)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Første år, semester 2

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Andre år, semester 3

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MLJ230: Grunnleggende miljøteknologi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende miljøteknologi (MLJ230)

     Studiepoeng: 5

    • BIO200: Biokjemi

     Andre år, semester 4

     Biokjemi (BIO200)

     Studiepoeng: 10

    • BYG125: Vann og avløp

     Andre år, semester 4

     Vann og avløp (BYG125)

     Studiepoeng: 10

    • KJE240: Analytisk miljøkjemi

     Andre år, semester 4

     Analytisk miljøkjemi (KJE240)

     Studiepoeng: 10

    • MLJBAC: Bacheloroppgave i teknisk miljøvern

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i teknisk miljøvern (MLJBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner

      • BIO220: Mikrobiologi

       Tredje år, semester 5

       Mikrobiologi (BIO220)

       Studiepoeng: 10

      • KJE220: Uorganisk kjemi

       Tredje år, semester 5

       Uorganisk kjemi (KJE220)

       Studiepoeng: 10

      • KJE260: Prosessteknologi (enhetsoperasjoner)

       Tredje år, semester 5

       Prosessteknologi (enhetsoperasjoner) (KJE260)

       Studiepoeng: 10

      • KJE300: Praksis i kjemi og miljø

       Tredje år, semester 5

       Praksis i kjemi og miljø (KJE300)

       Studiepoeng: 10

     • Andre relevante valgemner

    • Utveksling ved Griffith University (juli-nov) på Gold Coast campus

    • Utveksling ved andre læresteder

  • Maskin - bachelor i ingeniørfag

   • Obligatoriske emner

    • DAT120: Grunnleggende programmering

     Første år, semester 1

     Grunnleggende programmering (DAT120)

     Studiepoeng: 10

    • FYS100: Mekanikk

     Første år, semester 1

     Mekanikk (FYS100)

     Studiepoeng: 10

    • MAT100: Matematiske metoder 1

     Første år, semester 1

     Matematiske metoder 1 (MAT100)

     Studiepoeng: 10

    • TN110: Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode

     Første år, semester 1

     Kurs i studieteknikk og ingeniør- og realfaglig arbeidsmetode (TN110)

     Studiepoeng: 0

    • BYG140: Konstruksjonsmekanikk 1

     Første år, semester 2

     Konstruksjonsmekanikk 1 (BYG140)

     Studiepoeng: 10

    • MAT200: Matematiske metoder 2

     Første år, semester 2

     Matematiske metoder 2 (MAT200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK100: Innføring i maskinteknikk

     Første år, semester 2

     Innføring i maskinteknikk (MSK100)

     Studiepoeng: 10

    • FYS200: Termo- og fluiddynamikk

     Andre år, semester 3

     Termo- og fluiddynamikk (FYS200)

     Studiepoeng: 10

    • KJE101: Grunnleggende kjemi

     Andre år, semester 3

     Grunnleggende kjemi (KJE101)

     Studiepoeng: 5

    • MAF310: Numerisk modellering 1

     Andre år, semester 3

     Numerisk modellering 1 (MAF310)

     Studiepoeng: 5

    • MSK200: Materialteknologi

     Andre år, semester 3

     Materialteknologi (MSK200)

     Studiepoeng: 10

    • MSK210: Maskinkonstruksjon

     Andre år, semester 4

     Maskinkonstruksjon (MSK210)

     Studiepoeng: 10

    • MSK220: Produktutvikling og 3D modellering

     Andre år, semester 4

     Produktutvikling og 3D modellering (MSK220)

     Studiepoeng: 10

    • STA100: Sannsynlighetsregning og statistikk 1

     Andre år, semester 4

     Sannsynlighetsregning og statistikk 1 (STA100)

     Studiepoeng: 10

    • MSKBAC: Bacheloroppgave i maskin

     Tredje år, semester 5

     Bacheloroppgave i maskin (MSKBAC)

     Studiepoeng: 20

    • ING200: Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse

     Tredje år, semester 6

     Ingeniørfaglig systememne - Teknologiledelse (ING200)

     Studiepoeng: 10

   • Valgemner eller utveksling 5. semester - 30 studiepoeng

    • Emner ved UiS 5. semester

     • Anbefalte valgemner 5. semester

      • MOD300: Teknisk modellering

       Tredje år, semester 5

       Teknisk modellering (MOD300)

       Studiepoeng: 10

      • MSK250: Elementmetoder, grunnkurs

       Tredje år, semester 5

       Elementmetoder, grunnkurs (MSK250)

       Studiepoeng: 10

      • MSK260: Produksjon og tilvirkningsteknikker

       Tredje år, semester 5

       Produksjon og tilvirkningsteknikker (MSK260)

       Studiepoeng: 10

      • MSK390: Praksis i maskinteknikk

       Tredje år, semester 5

       Praksis i maskinteknikk (MSK390)

       Studiepoeng: 10

     • Andre valgemner 5. semester

    • Utveksling 5. semester

Utveksling

Se beskrivelsen for studieprogrammene:

 • Bachelor i ingeniørfag, bygg (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, datateknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, elektroteknologi (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, teknisk miljøvern (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, maskin (treårig)
 • Bachelor i ingeniørfag, energi- og petroleumsteknologi (treårig)
 • Master i industriell økonomi (toårig)

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og matematikk R1 (S1 og S2) og R2 og Fysikk 1 eller 1-årig forkurs for ingeniør.
Søknad: via Samordna opptak.
Søknadsfrist: 15. april

For overgang fra lavere nivå til høyere nivå kreves oppnådd en laveste gjennomsnittskarakter på C (3,00) i tillegg til punkter i "Retningslinjer for overgang til høyere nivå for studenter med opptak på 5-årige masterprogram i industriell økonomi ved Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet".

Kontaktinformasjon

Det teknisk-naturvitenskapelige fakultet, tlf. 51 83 17 00, e-post: post-tn@uis.no

Studiekoordinatorer: Sabrina Ebenhoch