Hopp til hovedinnhold

Lektorutdanning for trinn 8–13

Har du lyst til å arbeide med mennesker? Er du i tillegg samfunnsengasjert og har evnen til å formidle og kommunisere? Da bør du søke lektorutdanningen ved Universitetet i Stavanger. Etter studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert til å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Publisert: Endret:
Faktaboks
Varighet

5 år / 10 semestre

Antall studieplasser

72

Studiepoeng

300

Poenggrense

2020: Alle kvalifiserte søkere fikk tilbud om studieplass

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Ved Universitetet i Stavanger kan du velge å ta en lektorutdanning for trinn 8.-13 eller en lektorutdanning i realfag for 8.-13. trinn. Lektorutdanning for trinn 8-13 er et femårig studium som gir deg en kombinasjon av faglig fordypning, kunnskap om læring og praktisk erfaring med å undervise.

I løpet av studiet får du kompetanse til å undervise i to fag på ungdomstrinnet i grunnskolen og på videregående skole. Fag 1 er fordypningsfaget du tar master i. Du kan velge mellom historie, nordisk og engelsk. Fag 2 utgjør en årsenhet, og her kan du velge mellom historie, nordisk, engelsk, matematikk, religion, naturfag og idrett. For å kunne ta matematikk eller naturfag må søker dekke realfagskravene. Dersom du velger historie som fag 1 kan du velge mellom nordisk, engelsk eller matematikk som fag 2.

Du vil lære å planlegge og gjennomføre undervisning i henhold til de nasjonale læreplanene. Du vil få det pedagogiske grunnlaget du trenger for å møte utfordringer i dagens skole og for å reflektere over egen undervisningspraksis.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Etter dette studiet får du tittelen lektor, og du er kvalifisert for å undervise på grunnskolens ungdomstrinn og i videregående skole.

Mastergraden er på et akademisk nivå som kan kvalifisere for opptak til relevante tredje syklus studier.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap innenfor valgte fag og spesialisert innsikt i et profesjonsrelevant fagområde
 • har inngående kunnskap om vitenskapelige problemstillinger, forskningsteorier og -metoder i faglige, pedagogiske og fagdidaktiske spørsmål
 • har kunnskap om utviklingen av skolen som organisasjon og fagene som skole-, kultur-, og forskningsfag og bred forståelse for skolens mandat, opplæringens verdigrunnlag og opplæringsløpet
 • har inngående kunnskap om relevant forskningslitteratur og gjeldende lov- og planverk, og kan anvende denne på nye områder som er relevant for profesjonsutøvelsen
 • har kunnskap om ungdomskultur og ungdoms utvikling og læring i ulike sosiale og flerkulturelle kontekster
 • har kunnskap om ungdom i vanskelige situasjoner og om deres rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan orientere seg i faglitteratur, analysere og forholde seg kritisk til informasjonskilder og eksisterende teorier innenfor fagområdene
 • kan anvende faglitteratur og andre relevante informasjonskilder til å strukturere og formulere faglige resonnementer på ulike områder
 • kan gjennomføre et selvstendig, avgrenset og profesjonsrelevant forskningsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer
 • kan anvende forsknings- og erfaringsbasert kunnskap til å identifisere og arbeide systematisk med grunnleggende ferdigheter og planlegge og lede undervisning på ulike læringsarenaer som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser
 • kan på et selvstendig og faglig grunnlag bruke varierte arbeidsmetoder, relevante metoder fra forskning og faglig utviklingsarbeid til å differensiere og tilpasse opplæring i samsvar med gjeldende læreplanverk, og skape motiverende og inkluderende læringsmiljø
 • kan benytte digitale verktøy i undervisning, planlegging og kommunikasjon samt veilede unge i deres digitale hverdag.
 • kan beskrive kjennetegn på kompetanse, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og egen faglige utvikling

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan bidra til innovasjonsprosesser og nytenkning og gjennomføre profesjonsrettet faglig utviklingsarbeid og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv kan involveres i opplæringen
 • kan formidle og kommunisere faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen på et faglig avansert nivå
 • kan opptre profesjonelt og kritisk reflektere over og analysere faglige, profesjonsetiske, forskningsetiske og utdanningspolitiske spørsmål og problemstillinger
 • kan med stor grad av selvstendighet videreutvikle egen kompetanse og bidra til både kollegers og skolens faglige og organisatoriske utvikling
 • kan bygge relasjoner til elever og foresatte, og samarbeide med aktører som er relevante for skoleverket

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Du må ha et snitt på 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og 4 i studiekompetansefaget i matematikk og minimum 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer (S1, S2, R1 eller R2).

Dersom du skal skal søke Lektor i realfag er det i tillegg til generell studiekompentanse krav om:

Matematikk R1 (eller matematikk S1 og S2) og ett av følgende krav: matematikk R2 eller fysikk 1 og 2 eller kjemi 1 og 2 eller biologi 1 og 2 eller informasjonsteknologi 1 og 2 eller geofag 1 og 2 eller teknologi og forskningslære 1 og 2. 

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Framtidens yrke
Spillpedagog

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal man bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor dette skal ha noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins der ute blant de unge nå. Lær mer om spillpedagogikk!

Didaktisk Digitalt Verksted

Bli med inn i framtidens klasserom

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Velg fag 1

  • Lektorprogram med spesialisering i humanistiske fag

   • Engelsk fag 1

    • Engelsk fag 1 - obligatoriske emner

    • Fordypning engelsk - velg mellom LENG271 og LENG272 (semester 6)

     • Fordypning i engelsk litteratur

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk litteratur

      Studiepoeng: 15

     • Fordypning i engelsk språk

      Tredje år, semester 6

      Fordypning i engelsk språk

      Studiepoeng: 15

    • Valg av fag 2

     • Nordisk fag 2

      • Språkstruktur og språkvariasjon

       Andre år, semester 3

       Språkstruktur og språkvariasjon

       Studiepoeng: 15

      • Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Andre år, semester 3

       Tekst og tolkning: litterær og retorisk analyse

       Studiepoeng: 15

      • Nordisk språk og språkhistorie

       Andre år, semester 4

       Nordisk språk og språkhistorie

       Studiepoeng: 15

      • Tekst i kontekst

       Andre år, semester 4

       Tekst i kontekst

       Studiepoeng: 15

      • Norsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Norsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Norsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Norsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære 1

       Andre år, semester 4

       Treningslære 1

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå -engelsk

     • Obligatoriske emner -masternivå (engelsk)

      • Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Femte år, semester 9

       Reading and Teaching Historical Texts: Contexts and Conventions

       Studiepoeng: 15

      • Masteroppgave med muntlig eksamen

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave med muntlig eksamen

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (engelsk)

      • Authors, Readers, and Texts

       Fjerde år, semester 7

       Authors, Readers, and Texts

       Studiepoeng: 15

      • First and Second Language Literacy Development

       Fjerde år, semester 7

       First and Second Language Literacy Development

       Studiepoeng: 15

      • Reading Verbal and Visual Signs

       Fjerde år, semester 7

       Reading Verbal and Visual Signs

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Nordisk fag 1

    • Nordisk fag 1 - obligatoriske emner

    • Valg av fag 2

     • Engelsk fag 2

      • Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Andre år, semester 3

       Introduksjon til engelskspråklig litteratur

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i engelsk språk

       Andre år, semester 3

       Innføring i engelsk språk

       Studiepoeng: 15

      • Amerikansk litteratur og kultur

       Andre år, semester 4

       Amerikansk litteratur og kultur

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fonetikk og fonologi

       Andre år, semester 4

       Engelsk fonetikk og fonologi

       Studiepoeng: 15

      • Engelsk fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Engelsk fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Engelsk fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Engelsk fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Historie fag 2

      • Europeisk historie fra antikken til nytid

       Andre år, semester 3

       Europeisk historie fra antikken til nytid

       Studiepoeng: 15

      • Innføring i historiske emner

       Andre år, semester 3

       Innføring i historiske emner

       Studiepoeng: 15

      • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Andre år, semester 4

       Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

       Studiepoeng: 15

      • Moderne historie

       Andre år, semester 4

       Moderne historie

       Studiepoeng: 15

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Religion fag 2

     • Matematikk fag 2

     • Naturfag fag 2

     • Samfunnsfag fag 2

      • Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Andre år, semester 3

       Sosiologisk teori: Klassiske perspektiver

       Studiepoeng: 10

      • Offentlig politikk og administrasjon

       Andre år, semester 3

       Offentlig politikk og administrasjon

       Studiepoeng: 10

      • Politisk teori

       Andre år, semester 3

       Politisk teori

       Studiepoeng: 10

      • Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Andre år, semester 4

       Kjønn, kultur og samfunn: introduksjon til kjønnsstudier

       Studiepoeng: 10

      • Samfunnsstruktur i endring

       Andre år, semester 4

       Samfunnsstruktur i endring

       Studiepoeng: 10

      • Makt og politikk

       Andre år, semester 4

       Makt og politikk

       Studiepoeng: 10

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

     • Idrett fag 2

      • Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Andre år, semester 3

       Fysiologi, anatomi og bevegelseslære

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 1

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 1

       Studiepoeng: 15

      • Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Andre år, semester 3

       Idrettsaktiviteter 2 og klassisk friluftsliv

       Studiepoeng: 15

      • Treningslære 1

       Andre år, semester 4

       Treningslære 1

       Studiepoeng: 15

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Tredje år, semester 5

       Kroppsøving fagdidaktikk del 1

       Studiepoeng: 7.5

      • Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Fjerde år, semester 8

       Kroppsøving fagdidaktikk del 2

       Studiepoeng: 7.5

    • Opptak til emner på masternivå - nordisk

     • Obligatoriske emner -masternivå (nordisk)

      • Masteroppgave i lesevitenskap

       Femte år, semester 9

       Masteroppgave i lesevitenskap

       Studiepoeng: 45

     • Valgfrie emner -masternivå (nordisk)

      • Literacy og læring i digitale omgivelser

       Fjerde år, semester 7

       Literacy og læring i digitale omgivelser

       Studiepoeng: 15

      • Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Fjerde år, semester 7

       Talespråk og skriftspråk: Tilstand og endring

       Studiepoeng: 15

      • Lesing: teori og metode

       Fjerde år, semester 7

       Lesing: teori og metode

       Studiepoeng: 15

      • Norsk som andrespråk

       Fjerde år, semester 7

       Norsk som andrespråk

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

   • Historie fag 1

    • Historie fag 1- obligatoriske emner

     • Europeisk historie fra antikken til nytid

      Første år, semester 1

      Europeisk historie fra antikken til nytid

      Studiepoeng: 15

     • Innføring i historiske emner

      Første år, semester 1

      Innføring i historiske emner

      Studiepoeng: 15

     • Observasjonspraksis

      Første år, semester 1

      Observasjonspraksis

      Studiepoeng: 0

     • Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Første år, semester 2

      Hva er historie? Om historiografi, historisk teori, metode og historiedidaktikk

      Studiepoeng: 15

     • Moderne historie

      Første år, semester 2

      Moderne historie

      Studiepoeng: 15

     • Følgepraksis del 1

      Andre år, semester 3

      Følgepraksis del 1

      Studiepoeng: 0

     • Følgepraksis del 2

      Andre år, semester 4

      Følgepraksis del 2

      Studiepoeng: 0

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Tredje år, semester 5

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 1

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 1

      Tredje år, semester 5

      Praksis 7 uker del 1

      Studiepoeng: 0

     • Bacheloroppgave i historie

      Tredje år, semester 6

      Bacheloroppgave i historie

      Studiepoeng: 15

     • Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Fjerde år, semester 8

      Historie og samfunnsfag fagdidaktikk del 2

      Studiepoeng: 7.5

     • Praksis 7 uker del 2

      Fjerde år, semester 8

      Praksis 7 uker del 2

      Studiepoeng: 0

     • Avsluttende praksis

      Femte år, semester 9

      Avsluttende praksis

      Studiepoeng: 0

    • Velg ett emne i 6. termin

    • Valg av fag 2

    • Opptak til emner på masternivå -historie

     • Obligatoriske emner -masternivå (historie)

      • Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Femte år, semester 9

       Historie og historiedidaktikk masteroppgave

       Studiepoeng: 45

      • Historisk teori, metode og forskningslitteratur

       Femte år, semester 9

       Historisk teori, metode og forskningslitteratur

       Studiepoeng: 15

     • Valgfrie emner -masternivå (historie)

      • Fortid i samtid

       Fjerde år, semester 7

       Fortid i samtid

       Studiepoeng: 15

      • Menneskerettigheter for lærere

       Fjerde år, semester 7

       Menneskerettigheter for lærere

       Studiepoeng: 15

      • Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Fjerde år, semester 7

       Digitale og multimodale historier: Mediers betydning for historieoppfatning og -formidling

       Studiepoeng: 15

      • Historien gjennom 20 ting

       Fjerde år, semester 7

       Historien gjennom 20 ting

       Studiepoeng: 15

    • Obligatoriske fellesemner - lektor i humanistiske fag

     • Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Tredje år, semester 5

      Skolens og lærerens verdier og oppgaver

      Studiepoeng: 15

     • Læring og pedagogisk virksomhet

      Fjerde år, semester 8

      Læring og pedagogisk virksomhet

      Studiepoeng: 15

  • Lektorprogram med spesialisering i realfag

spørsmål og svar SOS
OFTE STILTE SPØRSMÅL

Spørsmål og svar

Her har vi samlet en del ting mange vordende lektorstudenter ofte lurer på.

 1. Er undervisningen obligatorisk?

  Det varierer. På mange av grunnemnene (de første emnene du tar er det ikke mye obligatorisk undervisning, men det er noe obligatorisk oppmøte på bachelor- og masterplan. Obligatorisk frammøte vil komme fram i emnebeskrivelsen.
 2. Hvor mye undervisning er det i uka?

  På hvert emne er det opptil seks undervisningstimer i uka.
 3. Kan jeg få godkjent emner jeg har tatt fra før inn i lektorutdanningen?

  Du kan få godkjent inntil 60 studiepoeng.
 4. Kan jeg søke om permisjon fra studiet?

  Studenter kan innvilges permisjon i inntil to år.
 5. Hvor finner jeg pensumlitteraturen?

  Den finner du i en lenke til Leganto i emnebeskrivelsen (som du finner under «Studieplan og emner»)
Mannlig lektorstudent forklarer noe for en elev i praksis

Praksis

Som lektorstudent skal du ut i praksis på både ungdomsskoler og videregående skole.

Praksisopplæringen er en integrert del av studiet. I løpet av studietiden skal du ha ulike typer praksis, med økende ansvar for å gjennomføre selvstendig undervisning. Du lærer å knytte teori og praksis sammen og gjør deg egne erfaringer gjennom observasjon og reelle undervisningssituasjoner. Dette skjer under veiledning av en erfaren lærer på praksisskolen.

All praksis er obligatorisk. Som student ved lektorutdanningen ved UiS vil du bli utplassert ved en av våre praksisskoler på Nord-Jæren og omegn. Praksisutplasseringen gjøres på bakgrunn av skolenes veiledningskapasitet og studentenes fagkombinasjon. 

Her finner du mer informasjon om praksis i lærerutdanningene generelt, og praksis for lektorutdanningen spesielt.

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

4. semester: Ta andre halvdel av ditt fag 2 i utlandet.6. semester: Skriv bacheloroppgave og ta emner ved Det norske studiesenteret i York (studenter med engelsk som fag 1)Utdanningsplanen på lektorstudiet åpner også for utveksling i 7. semester (masternivå), men erfaringsmessig er det mer utfordrende å finne emner ved partneruniversitetene på masternivå, så det er absolutt å anbefale å reise ut i 4. semester.Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont.Opplegg for utvekslingen

Utveksling i 2. studieår gir deg i tillegg mulighet til å ta emner i utlandet som godkjennes som del av fag 2 i lektorutdanningen din. I lektorstudiet kan du velge mellom følgende fag: Engelsk, historie, nordisk, religionsvitenskap, matematikk, naturfag, samfunnsfag og idrett. Husk at emnene du tar under utenlandsoppholdet ikke må overlappe med øvrige emner i studieløpet.I 4. semester er det lagt inn 2 uker med praksis. Det er en stor fordel om praksis kan gjennomføres i utlandet når du er på utveksling, men det er ikke alle universitetene som kan tilby det. Kontakt studiekoordinator for å få mer informasjon om ulike alternativer for gjennomføring av praksis.Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for lektorstudentene, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått.

Oversikt over utvekslingsmuligheter sortert på fagområdeAvtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg. Husk at det er lurt å være ute i god tid!For studenter som har nordisk som sitt fag 2, finnes det forhåndsgodkjente utvekslingspakker ved universitetene i Uppsala og Helsingfors i 4. semester.Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Anne Marie Nygaard, Hulda Garborgs husGenerelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Krakow!

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  Dette universitetet (UAIC) ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  University of Valencia

  Do you to want to experience a semester abroad on the east coast of Spain. Apply to one of the largest and most popular university in Valencia.

  University of Malaga

  Universitetet i Málaga (UMA) er en populær destinasjon for mange europeiske utvekslingsstudenter. Både det varierte fagtilbudet, beliggenhet og nærhet til andre byer i Spania gjør dette til et attraktivt studiested.

  University of Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

  Lingnan University

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.

  MUM offers more than 100 degree programs,

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin -partner Tecnológico de Monterrey.

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  Københavns Universitet

  København er et populært studiested for nordmenn, ikke minst på grunn av den geografiske og språklige nærheten til Norge.

  Aarhus Universitet

  Blant mer enn 17.000 universiteter på verdensbasis, har Aarhus kommet på topp 100-listen på flere rangeringer.

 • Finland

  University of Helsinki

  Universitetet i Helsinki er Finlands eldste og største universitet.

 • Sverige

  Uppsala universitet

  “In Uppsala you walk in the gardens of Linnaeus, follow in the footsteps of Nobel laureates, and at the same time meet today’s – and tomorrow’s – smartest teachers and researchers.”

 • Italia

  University of Trento

  Bli Erasmus+-student i Italia – reis på utveksling til Trento!

 • Polen

  Adam Mickiewicz University in Poznan

  Adam Mickiewicz (AMU) i Poznan er et av Polens viktigste og største universiteter som ble åpnet i sin nåværende form i 1919, men forløperen til universitetet ble grunnlagt allerede i 1611 og er dermed et av de eldste universitetene i Polen.

  Jagiellonian University in Cracow

  Study at one of the oldest universities in Europe and go on exchange studies in the second largest city in Poland. Apply to the Jagiellonian University in Krakow!

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  Dette universitetet (UAIC) ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Spania

  University of Valencia

  Do you to want to experience a semester abroad on the east coast of Spain. Apply to one of the largest and most popular university in Valencia.

  University of Malaga

  Universitetet i Málaga (UMA) er en populær destinasjon for mange europeiske utvekslingsstudenter. Både det varierte fagtilbudet, beliggenhet og nærhet til andre byer i Spania gjør dette til et attraktivt studiested.

  University of Murcia

  Vandre på historisk grunn i Murcia og bli mange erfaringer rikere! Universidad de Murcia har røtter tilbake til 1200-tallet, og ligger ikke langt fra Torrevieja.

 • Storbritannia

  Oxford Brookes University

  Har du drømt om å bo og studere i en av verdens mest kjente studentbyer? Avtalen med Oxford Brookes University gir deg muligheten til å bli en del av studentmiljøet i en by med lange akademiske tradisjoner.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Tyskland

  University of Mannheim

  Studér i storslagne omgivelser! University of Mannheim er lokalisert i et av de store barokkslottene i Europa: Schloss Mannheim som huser 12 000 studenter.

  University of Bonn

  Rheinische-Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn har en 200 år lang historie og er å betrakte som et av Tysklands mest anerkjente forskningsuniversitet. Karl Marx, Friedrich Nietzche og Konrad Adenauer er bare noen av mange kjente personer som har fått sin grad fra Universitetet i Bonn.

  University of Freiburg

  The Albert-Ludwigs Universität Freiburg is a cosmopolitan, open-minded, welcoming platform for International and intercultural exchange. Apply if you wish to develop your German language skills and experience an outstanding international study environment.

 • Slovenia

  University of Ljubljana

  Mellom Alpene og Middelhavet finner man Ljubljana, hovedstaden i Slovenia. Reis på utveksling til University of Ljubljana og bli en erfaring rikere!

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Eötvös Loránd University

  Eötvös Lórand University (ELTE) sin historie går tilbake til 1635, og universitetet ligger midt i Budapest. ELTE er den største vitenskapelige institusjonen og det mest populære lærestedet i Ungarn. Bli en del av dette studentmiljøet, og vandre på historisk grunn mens du studerer historie!

 • Tsjekkia

  Charles University, Prague

  Charles University i Praha ble grunnlagt i 1348, noe som gjør det til et av verdens eldste universiteter. Universitetet scorer høyt på en rekke internasjonale rankinger. Et utvekslingsopphold i Praha vil være en uforglemmelig opplevelse!

 • Hong Kong

  Lingnan University

 • Singapore

  National Institute of Education

  Singapore er på toppen av OECD sin PISA-rangering, hvor man kartlegger 15-åringers ferdigheter i lesing, matematikk og naturfag verden over. Som lektorstudent ved UiS kan du reise enten på utveksling eller kortere praksisopphold til National Institute of Education (NIE).

 • Canada

  Thompson Rivers University

  Canada er kjent for utallige gode og anerkjente universiteter som holder høy standard og TRU er et av de. For de friluftslivsinteresserte er dette paradis, med uttallige gode fiskevann, golfbaner, alpinanlegg og flotte turområder både sommer og vinter. Ta del i den opplevelsen du også!

  Nipissing University

  Canada har mange gode og anerkjente universiteter og Nipissing University er et av dem.

  Memorial University of Newfoundland

  Memorial University ( MUM) is uniquely positioned in the harsh maritime environment of Newfoundland and Labrador. Memorial’s faculty members are global experts in the fields of ocean engineering and science, offshore industry and policy, and technology.

  MUM offers more than 100 degree programs,

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  University of Wisconsin-Platteville

  University of Wisconsin - Platteville (UW-Platteville) er kjend som 'the friendly college' som tar godt vare på studentane sine.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  California State University-Bakersfield

  California State University, Bakersfield (CSUB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  University of New Haven

  University of New Haven (UNH) ligger i New England, ikke langt fra Yale University, og scorer godt akademisk, særlig innen Engineering og Business.

  University of North Dakota

  University of North Dakota er et offentlig forskningsuniversitet med historie tilbake til 1883. Universitetet er kjent for sin forskning innen luftfart, helsefag, ernæring, energi og miljø og ingeniørfag. I tillegg får du ekte nordamerikansk campus-stemning.

  Gettysburg College

  Gettysburg College er en privat institusjon som ligger i småbyen Gettysburg i Pennsylvania. Her er historiske hendelser en viktig del av byens kultur. Med sine 2.600 studenter vil du få en god studieopplevelse, samt minner for livet.

  California State University Monterey Bay

  California State University, Monterey Bay (CSUMB) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største offentlige universitet.

  California State University-Los Angeles

  California State University, Los Angeles (Cal State LA) er en del av det anerkjente California State University, som er USAs fjerde største universitet.

  University of California, Berkeley

  University of California, Berkeley er utvilsamt eit av verdast sterkaste universitet, med samtlege av dei akademiske greinene ranka blant verdas ti beste av Times Higher Education. Du vil garantert få fagleg utbytte av eit studieopphald her.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  State University of New York College at Brockport

  State University of New York at Brockport (SUNY Brockport) ligger i Rochester, staten New York, kun én time fra Niagara Falls. Rochester-området er kåret til et av Amerikas beste steder å bo.

 • Australia

  Flinders University

  Flinders University er eit internasjonalt orientert universitet som rangerer blant dei ti beste Australian Universities for International Standing.

  The University of Western Australia

  University of Western Australia (UWA) er et av de ledende universitetene i Australia som medlem av den såkalte Group of Eight, og rangert blant de 100 beste universitetene i verden. Et opphold ved dette universitetet vil sikre deg et godt faglig utbytte.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

Møt en tidligere student

Alumnportrett: Kontakten med elevene er det beste med jobben!

Torjus Dversnes har tatt lektor 8-13 med historie som fordypningsfag og nordisk som breddefag. I tillegg har han tatt årsstudium i sosiologi, som gir ham undervisningskompetanse i samfunnsfag.

Mann med lyst hår står ute i naturen med fjord og fjell i bakgrunnen
Torjus Dversnes jobber fullførte lektorutdanningen ved UiS i 2019.

Hva jobber du med?

Jeg jobber som lektor på Bryne videregående skole, der jeg underviser i historie, norsk og samfunnsfag. Jeg er lærer både på VG1 studiespesialiserende, VG2 yrkesfag, VG3 påbygg – og til våren skal jeg også i gang med voksenopplæring!

Hvordan var veien til denne jobben etter studiene?

Jeg har jobbet mye ved siden av studiene, og har jobbet mer eller mindre ved Bryne vgs siden 2017. Allerede etter første praksisperioden visste jeg at dette var det jeg virkelig ville. Da tok jeg kontakt med et vikarbyrå, og begynte å jobbe som vikar gjennom dem et halvt års tid før jeg knyttet meg fast til Bryne. 

Hvordan bruker du kompetansen fra studiene i jobben din?

Allerede under praksis så jeg at kunne bruke ta med meg erfaring, teori og kompetanse rett inn i klasserommet. Lærte jeg om bruk av film i undervisningen en dag, kunne jeg ta det i bruk i undervisningen dagen etterpå. Jeg tror at som lektor vil du alltid tidvis oppleve en direkte nytte når du underviser i fagene du har studert, men også indirekte ved å ha en trygghet i de fagene.

Hva er det beste ved jobben din?

Definitivt kontakten med elevene! Jeg liker å snakke og bli kjent med folk. Å bli kjent med elevene gjør det kjekkere i klasserommet for begge parter. Det er også givende å se at elevene mestrer noe etter at jeg hjulpet dem. Det motiverer meg. I tillegg har mange gode kollegaer som gjør jobben kjekk. Jeg trives veldig godt i jobben!

Hva er dine tre beste jobb- og karrieretips til dagens studenter?

 1. Gjør noe ikke alle andre gjør. De fleste som går ut fra et studium ligner på hverandre – prøv å gi deg selv erfaringer og kunnskap som gjør deg attraktiv og unik for en arbeidsgiver.
 2. Møt opp på forelesningene! Da vil du nesten alltid ha et godt grunnlag inn mot eksamen. På forelesning får du muntlige forklaringer på det som er relevant på eksamen. Du gjør det mye lettere for deg selv som student på den måten!
 3. Nyt tida som student! Man ser ofte fram til tida etterpå, der du ikke skal ha flere eksamener. Men, så fort du er ferdig med studielivet, kommer du til å savne livet og friheten du hadde som student. Utnytt den tida mens du har den.

Hva er det beste med å ta lektorutdanningen?

Jeg er blitt kjent med mange folk, både studenter og forelesere, som jeg tar med meg inn i livet videre. Som lektor er det relativt lett å få jobb etterpå, det er en stor trygghet i at det er en etterspurt utdanning. Gjennom studieløpet får du mulighet til å velge flere fag, som gir deg en bredde i det du skal undervise i. Og ikke minst får du praksis; du får teste deg i jobben før du er ferdig med studiene.

Studentliv i Stavanger

Som student ved Universitetet i Stavanger er mulighetene dine endeløse!

En god lærer er avgjørende i et kunnskapssamfunn. En engasjerende lærer skaper også iver etter å lære mer.
Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen

Fagmiljøet ved Institutt for kultur-og språkvitenskap

Lektor 8-13 er knyttet til Institutt for kultur- og språkvitskap (IKS). Der arbeider de ansatte med undervisning, forskning og formidling innen religion, kultur, språk, litteratur, historie og pedagogikk. Siden lektorutdanningen gir deg undervisningskompetanse i flere fag, vil du som student oppleve at du kommer i kontakt med ulike fagmiljø ved instituttet i løpet av studietiden din ved UiS.

Nordisk

Fra runer til rap – fra papir til podkast! Vi lever i en tekstuell verden, og den er rik! Dessuten blir den stadig rikere, ikke minst på grunn av teknologiske endringer. Studiet av nordisk språk og litteratur tar opp mangfoldige og multimodale tekstkulturer både i fortid og nåtid. To eksempler: Jan Kristian Hognestad forsker på talespråk, men lurer også på det språklige uttrykket i rap. Ingrid Nielsen er litteraturforsker, men ser også i vid sammenheng på naturfremstillinger fra Håvamål til Greta Thunberg. Begge ser på språk og litteratur som levende prosesser som påvirker vår relasjon til verden. Og vårt arbeidsmateriale gjenspeiler ikke bare verden, men former den.

Religion, kultur og samfunn

Religion er innvevd i politikk, utdanning, kunst – i hele kulturen. Fagmiljøet religionsvitenskap har forsknings- og undervisningskompetanse som dekker mangfold og indre variasjoner i de største verdensreligionene, samt nyreligiøsitet og samtidsreligion. I tillegg inngår samfunnsnyttig forskning om religion knyttet til skole, kjønn, menneskerettigheter, politikk, populærkultur og grønt medborgerskap. Fagmiljøet kan også skilte med UNESCO-professor Geir Skeie innenfor temaet religiøst mangfold. Forskningsbidrag i senere tid innbefatter så forskjellige tema som nåtidens vikinginteresse, feminisme i islam, katolsk ungdomskultur og hinduismen og klimaendringer. Faggruppen av stipendiater- og postdok forskere deltar aktivt i et internasjonalt og spennende fagfellesskap. 

Engelsk

Det engelske fagmiljøet er et av de mest varierte og dynamiske ved UiS. Undervisningen er drevet av forskningsinteressene til akademikere som publiserer på internasjonalt nivå, og med en kompetanse som dekker et bredt spekter av interesser i enkeltstående – men sammenknyttede – grener av litteratur, språk og didaktikk. Ekspertisen innen litteraturfeltet inkluderer forskning på en rekke ulike epoker som inkluderer renessanse, modernisme og postmodernisme i britisk og amerikansk litteratur, litterære økologier, samt kjønnsstudier. Innenfor språkfeltet er forskningsarbeidet særlig konsentrert rundt gammelengelsk og mellomengelsk, særlig gjennom arbeidet til professor Merja Riitta Stenroos, som publiserer på skrivesystemer og stavemåter. Innen denne fagdisiplinen finner vi også professor Oliver Traxel, hvis forskning konsentrerer seg om moderne og delvis tverrfaglige felt, gjennom for eksempel studier av verkene til forfatter JRR Tolkien. Andre fokusområder i det engelske fagmiljøet er sosiolingvistikk og didaktikk, sistnevnte med særlig oppmerksomhet på de ulike problemstillingene som ligger til grunn for språkundervisning i klasserommet. Seksjonen kan også skilte med et knutepunkt for akademikere, ledet av professor Janne Stigen Drangsholt, som i tillegg til forskning publiserer skjønnlitterære bøker. Samlet sett legger forskerne og lærerne i avdelingen stor vekt på å delta i nasjonale og internasjonale forskningsnettverk, og fortsetter å være i forkant av dagens forskning innen humaniora.

Historie

Historiemiljøet ved UiS er sammensatt. Vi ser ikke bare historie som noe som har skjedd i fortiden, men noe som gjør det mulig for oss i dag å definere hvem vi er som enkeltindivider og grupper, og forstå og orientere oss i vår egen samtid. Vi fødes inn i historier om suksesser og nederlag og vi selv bruker historie for å utdanne og påvirke andre. Vi undersøker dette gjennom begreper som historiebevissthet, historisk tenkning, historisk literacy, historiebruk, historiekultur, kollektive og kulturelle minner.

Et tverrfaglg, internasjonalt prosjekt som blant annet historikerne er med, handler om kritisk tenkning, i lag med Jærskulen. Hvordan står det til med kritisk tekstforståelse og selvstendig refleksjon hos elevene, som også er svært viktig både for å lykkes i skolefagene og for å kunne være aktive samfunnsborgere og utvikle en demokratisk og kritisk kompetanse?

Miljøhumaniora

Miljøhumaniora er et samlebegrep for forskning og undervisning om klima og miljø som er historisk, kulturelt og filosofisk fundert, og ofte inngår i tverrfaglige felleskap. Sentralt står dialog, formidling og debatt rundt store endringer i klima og miljø på tvers av faglige skillelinjer innen både humaniora, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Dette er et felt i vekst i Norge og en erkjennelse av at naturvitenskapen alene kan ikke løse klimakrisen.

Ved UiS er The Greenhouse et samlingspunkt, som et miljøhumanistisk forskningsinitiativ. Det støtter en voksende skare av akademikere som bruker historie, litteratur, media, religion, filosofi og kunst for å forstå hvordan mennesker forholder seg til natur og miljø. Forskningsprosjektene våre ser blant annet på museer som historiefortellere. Hvordan kan vi formidle meningsfulle fortellinger om forholdet mellom menneske og natur i en raskt skiftende verden? Hvordan snakker vi om utryddede arter? Hvordan man vi oppmuntre folk til å være mer miljøbevisste gjennom engasjement med grasrotforskning? Vi kartlegger hvordan og forklarer hvorfor aktuelle bekymringer om bærekraft, identitet og statsborgerskap fører til økende kulturell og åndelig etterspørsel etter vikingene og den norrøne fortiden.

Du er kanskje også interessert i dette:

Lurer du på noe?

51833512
Fakultet for utdanningsvitenskap og humanioraFakultetsadministrasjonen UHAdministrasjon IKS
Rådgiver

Linjeforeninger