Hopp til hovedinnhold

Grunnskolelærer for trinn 1–7, master

Som lærer for trinn 1-7 møter du elever som ivrer etter å lære og som ser på læreren som litt av en helt. Du blir en viktig person for mange og kan være med på å forme framtiden til elevene.

Publisert: Endret:
Fakta
Varighet

5 år / 10 semestre

Antall studieplasser

75

Studiepoeng

300

Poenggrense

2020: 39,5 / 40,8 (ORD / førstegang)

Søknadsfrist

15. april via Samordna opptak

Du er Batman og fredsmeklar, og alt innimellom. Du løftar og du heiar, du lærer og du lærer frå deg. Er du klar for å bli nokon sin helt?

Master i grunnskolelærerutdanning trinn 1–7 fokuserer på de yngste elevene i grunnskolen hvor begynneropplæringen og den sosiale læringen er spesielt viktig. Som lærer i barneskolen får du et spennende yrke med gode jobbmuligheter. Arbeidet er kreativt og variert og gjennom utdanningen får du bred kompetanse.

Fagene matematikk, norsk og pedagogikk og elevkunnskap (PEL) er obligatoriske. Du kan velge master i norsk, matematikk, kroppsøving, engelsk, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

I tillegg skal du ha 2-3 valgfag der du kan velge blant masterfagene eller breddefagene naturfag, kunst og håndverk, KRLE, mat og helse, musikk og drama. Les mer om valgmulighetene du har på på dette studiet.

Les merFramtidens yrker - spillpedagog

Praksis

Du får praksisopplæring i skolen i fire av fem studieår. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS. I løpet av studiet vil du få 110 dager veiledet og vurdert praksis. Av disse er fem praksisdager i barnehage, med det formål å lære om overgangen mellom barnehage og skole.

Grunnskolelærerutdanning ved UiS

Studiet har en stor del obligatorisk undervisning. Hvert semester er det en undervisningsfri studieuke som sammenfaller med grunnskolens høst- og vinterferie.

Ved UiS får du forskningsbasert undervisning. Det betyr at du får en relevant og solid utdanning av lærere som har forsket selv og/eller baserer sin undervisning på oppdatert forskning. For eksempel gjennomføres deler av grunnskolelærerutdanningen i samarbeid med de nasjonale forsknings- og kompetansesentrene Lesesenteret og Læringsmiljøsenteret, som begge er en del av UiS. Disse sentrene er helt i front på leseforskning og spesialpedagogikk.

Veiledning

Når du er ferdig utdannet, har du fordelen av at UiS er den institusjonen som har lengst erfaring med veiledning av nyutdannende lærere. Denne veiledningen gjør overgangen fra studietid til arbeidsliv lettere. Husk å etterspørre ordninger for veiledning for nyutdannede når du søker jobb som fersk lektor/lærer.

Mastergraden vil også være en grunnkvalifikasjon som kan gi mulighet til opptak på ulike doktorgradsprogram, deriblant fakultets doktorgradsprogram.

Du er kanskje også interessert i:

Hva kan du bli?

Du blir grunnskolelærer og kan jobbe med undervisning fra 1. til 7. trinn og andre oppgaver tilknyttet skolen. Du får en god pedagogisk kompetanse som også kan anvendes i andre yrker. Med femårig master vil du få lektorstatus og lektorlønn.

Hva lærer du?

Alle studieprogram ved UiS har definerte mål for hva du skal lære gjennom studieløpet. Les mer om læringsutbyttet for dette studieprogrammet.

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap enten i et valgt undervisningsfag og fagets didaktikk eller i spesialpedagogikk
 • har spesialisert innsikt i et avgrenset fagområde (masteroppgaven)
 • har bred profesjonsrettet kunnskap i øvrige fag som inngår i utdanningen
 • har inngående kunnskap om relevant forskning og teori, samt vitenskapelige tenkemåter, forskningsmetoder og etikk
 • har inngående kunnskap om gjeldende lov- og planverk for grunnopplæringen, om sammenhengen i utdanningsløpet barnehage-skole og om overgangen fra barnehage til skole og fra barnetrinn til ungdomstrinn
 • har inngående kunnskap om begynneropplæring, grunnleggende ferdigheter, vurderings- og kartleggingsverktøy, klasseledelse og vurdering av elevers læring og hva som fremmer læring i fagene
 • har inngående kunnskap om læringsteori og barns utvikling, danning og læring i ulike sosiale, språklige og kulturelle kontekster
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om mobbing, vold og seksuelle overgrep mot barn, gjeldende lovverk og barns rettigheter i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv
 • har bred kunnskap om lærerprofesjonen, fagenes egenart og historie, og forståelse av skolens utvikling som organisasjon, dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet. 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan undervise basert på forskning og erfaringskunnskap, alene og sammen med andre
 • kan analysere, tilpasse og bruke gjeldende læreplaner
 • kan iverksette tidlig innsats og sikre progresjon i elevens utvikling av grunnleggende ferdigheter og fagkompetanse, med særskilt vekt på begynneropplæring i lesing, skriving og regning
 • kan skape inkluderende og helsefremmende læringsmiljøer som bidrar til gode faglige, sosiale og estetiske læringsprosesser
 • kan analysere, vurdere og dokumentere elevers læring, gi læringsfremmende tilbakemeldinger, tilpasse opplæringen til elevenes forutsetninger og behov, bruke varierte undervisningsmetoder og bidra til at elevene kan reflektere over egen læring og utvikling
 • kan vurdere og bruke relevante læremidler, digitale verktøy og ressurser i opplæringen, og gi elevene opplæring i digitale ferdigheter
 • kan analysere og forholde seg kritisk til nasjonal og internasjonal forskning og anvende denne kunnskapen i profesjonsutøvelsen
 • kan alene og i samarbeid med andre bruke relevante metoder fra forsknings- og utviklingsarbeid, for kontinuerlig utvikling av egen og skolens kollektive praksis, samt gjennomføre avgrensede forskningsprosjekter under veiledning
 • kan identifisere tegn på mobbing, vold og seksuelle overgrep. På bakgrunn av faglige vurderinger skal kandidaten raskt kunne iverksette nødvendige tiltak, og kunne etablere samarbeid med relevante faginstanser. 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan styrke internasjonale og flerkulturelle perspektiver ved skolens arbeid, bidra til forståelse av samenes status som urfolk og stimulere til demokratisk deltakelse og bærekraftig utvikling
 • kan initiere og ivareta et godt skole-hjem-samarbeid, og samarbeide med andre aktører relevante for skolens virksomhet
 • behersker norsk muntlig og skriftlig, både bokmål og nynorsk, og kan bruke språket på en kvalifisert måte i profesjonssammenheng
 • kan på et avansert nivå formidle og kommunisere om faglige problemstillinger knyttet til profesjonsutøvelsen, og har profesjonsfaglig digital kompetanse
 • kan analysere og vurdere relevante faglige og etiske problemstillinger og bidra til utvikling av faglig felleskap på den enkelte skole
 • kan bidra i innovasjonsprosesser knyttet til skolens virksomhet og legge til rette for at lokalt arbeids-, samfunns- og kulturliv involveres i opplæringen.

Opptakskrav

Krav om generell studiekompetanse. Du må ha et snitt på 3 eller bedre i studiekompetansefaget i norsk og 4 i studiekompetansefaget i matematikk og minimum 35 skolepoeng. Karakterkravet i matematikk gjelder ikke for søkere som kan dokumentere bestått programfag i matematikk med et omfang på minst 140 timer (S1, S2, R1 eller R2).

Det er krav om politiattest og plikt til tuberkuloseundersøkelse.

Søknad: via Samordna opptak.

Søknadsfrist: 15. april.

Kontakt

Ved spørsmål om opptak til studiet, kontakt opptak@uis.no

Studieplan og emner
Allerede student på dette programmet? Her finner du hele studieprogrambeskrivelsen
 • Obligatoriske emner, 1. - 3. år

  • Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Første år, semester 1

   Pedagogikk og elevkunnskap 1. Lærerens undervisning i det mangfoldige klasserom

   Studiepoeng: 15

  • Norsk trinn 1-4

   Første år, semester 1

   Norsk trinn 1-4

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 1.-7., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Første år, semester 1

   Praksis 1.-7., 1. og 2. semester (5 dager observasjonspraksis + 20 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Første år, semester 2

   Pedagogikk og elevkunnskap 2. Det inkluderende klasserom i en skole preget av mangfold.

   Studiepoeng: 15

  • Psykososialt læringsmiljø

   Første år, semester 2

   Psykososialt læringsmiljø

   Studiepoeng: 0

  • Matematikk 1 emne 1

   Første år, semester 2

   Matematikk 1 emne 1

   Studiepoeng: 15

  • Norsk trinn 5-7

   Andre år, semester 3

   Norsk trinn 5-7

   Studiepoeng: 15

  • Estetiske læringsprosesser

   Andre år, semester 3

   Estetiske læringsprosesser

   Studiepoeng: 0

  • Matematikk 1 emne 2

   Andre år, semester 3

   Matematikk 1 emne 2

   Studiepoeng: 15

  • Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Andre år, semester 3

   Praksis 1.-7., 2. år, 3. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager)

   Andre år, semester 4

   Praksis 1.-7., 2. år 4. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Demokrati og medborgerskap

   Andre år, semester 4

   Demokrati og medborgerskap

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 5

   Praksis 1.-7., 3. år 5. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager)

   Tredje år, semester 6

   Praksis 1.-7., 3. år 6. semester (15 dager)

   Studiepoeng: 0

  • Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Tredje år, semester 6

   Bærekraftig utvikling og folkehelse

   Studiepoeng: 0

 • Fagvalg vår 2023

  • Engelsk 1

   • Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Andre år, semester 4

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Studiepoeng: 15

   • English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Andre år, semester 4

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

  • Drama B

   • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Andre år, semester 4

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Studiepoeng: 15

   • Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Andre år, semester 4

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

  • Naturfag A

  • Digital didaktikk på barnetrinnet

   • Digital didaktikk på barnetrinnet

    Andre år, semester 4

    Digital didaktikk på barnetrinnet

    Studiepoeng: 30

 • Fagvalg høst 2023 eller utveksling

  • Engelsk 2

   • English 2; English Teaching Methodology for Young Learners (1.-7.)

    Tredje år, semester 5

    English 2; English Teaching Methodology for Young Learners (1.-7.)

    Studiepoeng: 15

   • English 2: English Language, Literature and Culture (1-7)

    Tredje år, semester 5

    English 2: English Language, Literature and Culture (1-7)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 2

  • Naturfag B

  • Kunst og håndverk A

   • Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Kunst og håndverk 1: Analoge og digitale kunst- og designprosesser ( 1.-7. trinn)

    Studiepoeng: 30

  • Samfunnsfag B

  • Mat og helse

  • Drama A

   • Drama- og teaterkommunikasjon

    Tredje år, semester 5

    Drama- og teaterkommunikasjon

    Studiepoeng: 30

  • Spesialpedagogikk

   • Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 5

    Spesialpedagogikk (1.-7. trinn)

    Studiepoeng: 30

  • KRLE

   • Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 1-7)

    Tredje år, semester 5

    Kristendom, religion, livssyn og etikk 1 (trinn 1-7)

    Studiepoeng: 30

  • Musikk

   • Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken

    Tredje år, semester 5

    Musikk 1 - emne 1: Inn i musikken

    Studiepoeng: 15

   • Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7. trinn

    Tredje år, semester 5

    Musikk 1 - emne 2: Musikkopplæring på 1.-7. trinn

    Studiepoeng: 15

 • Fagvalg vår 2024

  • Engelsk 1

   • Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Tredje år, semester 6

    Engelsk lingvistikk for lærere. Trinn 1. - 7.

    Studiepoeng: 15

   • English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Tredje år, semester 6

    English 1 - Teaching Methodology for Young Learners (1-7)

    Studiepoeng: 15

  • Samfunnsfag A

  • Drama B

   • Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Tredje år, semester 6

    Drama- og teaterkommunikasjon i interkulturell kontekst

    Studiepoeng: 30

  • Kunst og håndverk B

   • Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2, Emne 1: Bærekraftig design og håndverk

    Studiepoeng: 15

   • Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Tredje år, semester 6

    Kunst og håndverk 2; Emne 2: Forskning og utviklingsarbeid (1.-7. trinn)

    Studiepoeng: 15

  • Kroppsøving 1

  • Naturfag A

  • Norsk 2

   • Språk og litteratur i tid og rom

    Tredje år, semester 6

    Språk og litteratur i tid og rom

    Studiepoeng: 15

   • Skolens tekster med FoU-oppgave

    Tredje år, semester 6

    Skolens tekster med FoU-oppgave

    Studiepoeng: 15

  • Matematikk 2

  • Digital didaktikk på barnetrinnet

   • Digital didaktikk på barnetrinnet

    Tredje år, semester 6

    Digital didaktikk på barnetrinnet

    Studiepoeng: 30

 • Masterfag

  • Obligatoriske emner

   • Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Fjerde år, semester 7

    Erfaring og fortolkning – Metode 1

    Studiepoeng: 0

   • Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 7

    Praksis 1.-7., 4. år 7. semester (15 dager)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Fjerde år, semester 7

    Pedagogikk og elevkunnskap 3

    Studiepoeng: 15

   • Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Fjerde år, semester 8

    Praksis 1.-7., 4. år 8. semester (15 dager)

    Studiepoeng: 0

   • Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Fjerde år, semester 8

    Pedagogikk og elevkunnskap 4

    Studiepoeng: 15

   • Metodeuke om kvalitativ metode

    Fjerde år, semester 8

    Metodeuke om kvalitativ metode

    Studiepoeng: 0

   • Metodeuke om kvantitativ metode

    Femte år, semester 9

    Metodeuke om kvantitativ metode

    Studiepoeng: 0

  • Velg fag

   • Norsk

    • Obligatoriske emner

     • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Fjerde år, semester 7

      Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

      Studiepoeng: 15

     • Saktekster (1.-7.)

      Fjerde år, semester 8

      Saktekster (1.-7.)

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i norsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Studiepoeng: 45

    • Velg ett emne

   • Matematikk

    • Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Fjerde år, semester 7

     Matematiske metoder (1.-7.trinn)

     Studiepoeng: 15

    • Problemløsning i matematikkundervisningen

     Fjerde år, semester 8

     Problemløsning i matematikkundervisningen

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i matematikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Studiepoeng: 45

    • Studere matematikkundervisning

     Femte år, semester 9

     Studere matematikkundervisning

     Studiepoeng: 15

   • Kroppsøving

    • Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Fjerde år, semester 7

     Lærerens undervisningskunnskap i kroppsøving

     Studiepoeng: 15

    • Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Fjerde år, semester 8

     Aktivitetsanalyser og fagdidaktiske vurderinger i kroppsøvingsfaget

     Studiepoeng: 15

    • Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Femte år, semester 9

     Forskning og profesjonsutvikling i kroppsøvingsfaget

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i kroppsøving, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Studiepoeng: 45

   • Samfunnsfag

    • Obligatoriske emner

     • Menneskerettigheter for lærere

      Fjerde år, semester 7

      Menneskerettigheter for lærere

      Studiepoeng: 15

     • Mikrohistorie for lærere

      Femte år, semester 9

      Mikrohistorie for lærere

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i samfunnsfag, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Studiepoeng: 45

    • Velg et emne i 8. semester

     • Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

      Fjerde år, semester 8

      Fellesskap: Samfunnsfaglige perspektiv

      Studiepoeng: 15

     • Environmental History: Working with historiography

      Fjerde år, semester 8

      Environmental History: Working with historiography

      Studiepoeng: 15

   • Engelsk

    • Culture and critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Fjerde år, semester 7

     Culture and critical literacies pedagogy in the EFL classroom

     Studiepoeng: 15

    • Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv

     Fjerde år, semester 8

     Mellomspråkspragmatikk i et utviklingsperspektiv

     Studiepoeng: 15

    • Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Femte år, semester 9

     Masteroppgave i engelsk, grunnskolelærerutdanning 1-7

     Studiepoeng: 45

    • First and Second Language Literacy Development

     Femte år, semester 9

     First and Second Language Literacy Development

     Studiepoeng: 15

   • Spesialpedagogikk

    • Velg fordypningsfag

     • Fordypning spesialpedagogikk: Matematikk

      • Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Fjerde år, semester 7

       Matematiske metoder (1.-7.trinn)

       Studiepoeng: 15

      • Problemløsning i matematikkundervisningen

       Fjerde år, semester 8

       Problemløsning i matematikkundervisningen

       Studiepoeng: 15

     • Fordypning spesialpedagogikk: norsk

      • Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Fjerde år, semester 7

       Norskfaget i utvikling - faghistorie, teorier og metoder

       Studiepoeng: 15

      • Saktekster (1.-7.)

       Fjerde år, semester 8

       Saktekster (1.-7.)

       Studiepoeng: 15

    • Fordypning spesialpedagogikk: Velg ett emne i tillegg til masteroppg.

     • Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Femte år, semester 9

      Spesialpedagogikk i en skole for alle

      Studiepoeng: 15

     • Sosial og emosjonell sårbarhet

      Femte år, semester 9

      Sosial og emosjonell sårbarhet

      Studiepoeng: 15

     • Lese- og skrivevansker

      Femte år, semester 9

      Lese- og skrivevansker

      Studiepoeng: 15

     • Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Femte år, semester 9

      Masteroppgave i spesialpedagogikk, grunnskolelærerutdanning 1-7

      Studiepoeng: 45

Utveksling

Ved å reise til en av våre partnerinstitusjoner i utlandet som en del av studiet har du mulighet til å få en unik utdanning. I tillegg til økte karrieremuligheter, vokser du som person og får se faget ditt fra en ny vinkel. Alt om utveksling

Utvekslingssemester

5. og/eller 6. semester: Reis på utveksling ett helt semester. Søk gjennom SøknadsWeb.5. semester: Mulighet for fire ukers praksis i utlandet. Informasjon om ordningen og søknad i Canvas.Hvorfor et utenlandsopphold?

Den norske skolen er i høyeste grad internasjonal med behov for lærere med interkulturell kompetanse som kan møte et mangfold av elever. Ved å ta deler av studiet ditt i utlandet, vil du få personlig erfaring med hvordan det er å bo og leve i et annet land, i tillegg til å utvide din faglige horisont. Kanskje er tenkningen rundt det å være lærer og pedagogikken man benytter ikke den samme overalt?

 

Opplegg for utvekslingen

Generelt: Emnene man tar i utvekslingssemesteret må ikke overlappe innholdsmessig med andre emner i utdanningsplanen din.  

 

Ta undervisningsemner under utenlandsoppholdet

Alle studenter må ha minst ett undervisningsfag på 60 studiepoeng i løpet av studiet. Når man velger undervisningsemner i utlandet, kan man enten bygge på et undervisningsfag man allerede har tatt (deler av) eller ta et helt nytt fag. Husk at emnene bør være et undervisningsfag i den norske skolen.

 

Viktig å tenke på i forhold til utveksling og fagvalg/masterfag

Masterløpene i GLU på UiS krever at du har 60 studiepoeng i masterfaget i løpet av de første tre studieårene. Dersom du drar på utveksling og velger å ta et undervisningsfag du ønsker skal inkluderes som masterfaget ditt, er det viktig å være nøye på at disse forhåndsgodkjennes. Endringer i løpet av oppholdet må i disse tilfellene klareres med studiekoordinator.

 

Ta skolerelevante emner under utenlandsoppholdet

Alle studenter kan ta ett semester med såkalte skolerelevante emner. Det vil si at emner som tilbys innenfor rammene av en lærerutdanning kan inngå - her er mulighetene mange. I motsetning til undervisningsemner, trenger ikke den pakken man velger bare bestå av én type emner innen et spesifikt fagområde. Skolerelevante emner kan også kombineres med undervisningsemner (som du har tatt tidligere eller har planer om å ta).Det er viktig å huske at det kun er mulig å ha 30 skolerelevante studiepoeng i sin utdanningsplan, og dersom studenter allerede har skolerelevante studiepoeng i utdanningsplanen, må undervisningsfag tas i løpet av utvekslingsoppholdet.

 

For studenter med engelsk eller kroppsøving som fag 2

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 5. semester, og velger å ta engelsk eller kroppsøving 1 i 4. semester, og skal ha dette som ditt fag 2, må du velge emner som kan godkjennes som engelsk 2/kroppsøving 2 i løpet av utvekslingssemesteret.

Dersom du ønsker å reise på utveksling i 6. semester, og har et fag med 60 studiepoeng, kan faget som velges i 6. semester enten være et undervisningsfag eller et skolerelevant fag. Dersom du reiser i 6. semester, og har hatt kroppsøving eller engelsk, må disse fagene ikke tas under utvekslingsoppholdet.

Det er mulig å ta både praksis i utlandet, og utveksling i 6. semester.Praksis under utvekslingsopphold

Det varierer fra lærested til lærested vi har utvekslingsavtale med, hvorvidt de tilbyr praksis og i hvilket omfang. Hvis du ønsker å ta praksis som en del av utvekslingsoppholdet, må du finne et faglig opplegg som har minimum 10 dager med skolepraksis per semester. Det stilles ikke krav til hvordan de 10 dagene er fordelt i løpet av oppholdet.Dersom dette ikke lar seg gjennomføre, kan praksis tas etter hjemkomst. Dette er en spesialordning kun for studenter som reiser på utveksling.

 

Aktuelle utvekslingsavtaler

På de universitetene i utlandet som er anbefalt for grunnskolelærerstudenter, vil det variere hvilke fag og emner som tilbys eller er omfattet av utvekslingsavtalen som er inngått. Avtal gjerne veiledning for å finne ut hvilke steder som kan være aktuelle for akkurat deg.

 

I tillegg til de faglig anbefalte stedene som er listet opp under, har UiS en rekke utvekslingsavtaler med universiteter i utlandet som er åpne for alle som kan finne relevant fagtilbud. Dette gjelder særlig avtaler utenfor Europa og det nordiske Nordlys-nettverket. Finn ut mer.

 

Kontaktperson

Veiledning og forhåndsgodkjenning av emner:

Studiekoordinator Hanne Pollack, Hulda Garborgs hus

 

Praksisopphold i utlandet:

Praksiskoordinator Kitty Garborg, Hulda Garborgs hus

 

Generelle spørsmål om utveksling: Utvekslingsveilederen i Digital studentekspedisjon

+
Utveksling
 • Alle land

  University College Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities ( ).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100 000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og vips så har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University College, Leonardo da Vinci

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  Dette universitetet (UAIC) ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

  University of Valencia

  Do you to want to experience a semester abroad on the east coast of Spain. Apply to one of the largest and most popular university in Valencia.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

  Schwyz University of Teacher Education

  The Schwyz University of Teacher Education (PHSZ) sin visjon er “persönlich lehren lernen”, og lover med det sine 350 studenter en personlig og individuell læringsopplevelse.

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

 • Danmark

  University College Syddanmark

  University College Syddanmark (UC Syd) er resultatet av flere sammenslåinger mellom en rekke utdanningsinstitusjoner i Danmark, og tilbyr både spesialdesignede emner på engelsk og muligheter for praksis.

  Københavns Professionshøjskole

  Å være norsk i Danmark er utrolig deilig. Og som student er det nesten enda bedre! Danmark kan være et godt alternativ for deg som vil prøve noe annet enn Norge, men som samtidig har det fint med å være en times flytur fra hjemlandet. Professionshøjskolen Metropol og Professionshøjskolen UCC fusjonerte i 2018 og ble Københavns Professionshøjskole (KP). KP tar imot et stor antall utvekslingsstudenter fra hele verden hvert år - bli en del av denne opplevelsen du også!

 • Sverige

  Gymnastik- och idrottshögskolan

  Gymnastisk och idrottshögskolan eller GIH Stockholm er verdens eldste idrettsskole og Sveriges fremste kunnskapssenter for studier i idrett og helse. Ikke gå glipp av denne unike muligheten til å studere i Nordens Venezia og besøke nabolandet!

  Linköpings universitet

  Linkøpings universitet er et av Sveriges største universitet med en sterk tradisjon for samarbeid over landegrenser. Universitetet er kjent for sin innovative profil innenfor forskning og utdanning, og er som UiS medlem av nettverket European Consortium of Innovative Universities (ECIU).

  Linnéuniversitetet

  Visste du at Sverige er 1574 kilometer langt og har nesten 100 000 innsjøer? Ganske imponerende. Landet har lange kystlinjer og massevis av enorme skoger. Men også sjarmerende byer, både store og små. Det er et nydelig land med flere gode universitet, bl.a. Linnéuniversitetet: "Ett universitet där allt är möjligt – ett modernt, internationellt universitet i Småland."

 • Belgia

  Thomas More University of Applied Sciences

  Belgia har verdens beste sjokolade og øl. Tilsett imponerende middelalderarkitektur, EUs knutepunkt og og vips så har du en destinasjon som passer perfekt til utvekslingsopphold! Thomas More University College (tidligere Lessius Mechelen) tilbyr studier som er tett koblet mot behov i arbeidsmarkedet.

  University College, Leonardo da Vinci

  Studer på engelsk i den fransktalende delen av Belgia.

  Karel de Grote University of Applied Sciences and Arts

  UiS har i en årrekke sendt studenter på utveksling til Karel de Grote i Belgia - nå er det din sjanse til å få faglig påfyll!

 • Irland

  Dublin City University

  Den grønne øya venter - Reis som utvekslingsstudent i fantastiske Dublin!

 • Italia

  University of Naples 'Federico II'

  Universitetet i Napoli Federico II (UNINA) ble grunnlagt i 1224, og regnes derfor som verdens eldste statlige universitet.

 • Polen

  Pedagogical University of Cracow

  Det pedagogiske universitetet i Krakow (UP Krakow) ble grunnlagt rett etter andre verdenskrig som en ren lærerutdanningsinstitusjon.

 • Romania

  'Alexandru Ioan Cuza' University of Iasi

  Dette universitetet (UAIC) ble etablert i 1860 og er ett av seks universiteter i Romanias kulturelle hovedstad, Iasi. UAIC er en spennende og litt eksotisk destinasjon for studenter som er interessert i noe utenfor allfarvei og kan tilbud svært rimelig opphold med mye bra studentliv.

 • Spania

  University of Valencia

  Do you to want to experience a semester abroad on the east coast of Spain. Apply to one of the largest and most popular university in Valencia.

  Autonomous University of Barcelona

  Du får i pose og sekk når du velger deg et semester ved UAB Barcelona! Universitetet har lange tradisjoner for å ta imot internasjonale studenter og når høyt opp på QS World Ranking.

  University Ramón Llull, Barcelona

  Do you want to study in the Catalan Region and explore Barcelona while you are completing your studies abroad for one semester. Apply to the The University of Ramon Llull and make unforgettable memories!

 • Storbritannia

  University of Aberdeen

  University of Aberdeen sin historie går helt tilbake til 1495.

  The Norwegian Study Centre

  Ved The Norwegian Study Centre (NSC) treffer du andre studenter fra Norge som også studerer engelsk.

 • Sveits

  University of Teacher Education Zug

  På denne høyskolen har de rundt 350 studentene én ting til felles; nemlig at de går på en lærerutdanning.

  Schwyz University of Teacher Education

  The Schwyz University of Teacher Education (PHSZ) sin visjon er “persönlich lehren lernen”, og lover med det sine 350 studenter en personlig og individuell læringsopplevelse.

 • Tyrkia

  Bogaziçi (Bosphorus) University

  Studerer du til barnehage- elller grunnskolelærer? Da bør du ikke gå glipp av denne muligheten! Reis som Erasmus+ student til Tyrkia! Bogazici University ligger på den europeiske siden av Bosphorus-stredet.

 • Ungarn

  Corvinus University of Budapest

  Corvinus University of Budapest also called CUB is an internationally recognised institution in the areas of both education and research. Do you want to live in a colourful metropolis and develop your academic knowledge in an international environment? Apply to Corvinus University of Budapest!

 • Mexico

  Monterrey Institute of Technology University System

  Universitetet i Stavanger har inngått en avtale om studentutveksling med sin ECIU-partner Tecnológico de Monterrey.

 • USA

  University of Mississippi

  Med studier ved University of Mississippi blir du ikke bare kjent med USA, men også med Sørstatene, som er kjent for sin «southern mentality». Forvent vennlighet, høflighet og fokus på tradisjonelle verdier.

  Hawaii Pacific University

  Hawaii Pacific University er et spennende og multikulturelt studiested, omringet av verdenskjente turistattraksjoner.

  San Diego State University

  San Diego State University (SDSU) ligger helt sør i California, på grensen til Mexico, og bare et par timers kjøretur fra Los Angeles. Dette er en svært populær utvekslingsdestinasjon for UiS-studenter.

 • New Zealand

  University of Otago

  Oseania er mer enn Australia. Hva med et studieopphold ved det eldste universitetet på New Zealand? University of Otago er New Zealands eldste og ledende forskningsuniversitet. Universitetet ble grunnlagt i 1869 og er internasjonalt anerkjent. Campus ligger i sentrum av den livlige og multikulturelle studentbyen Dunedin sør på New Zealand.

om studiet

Oppbygging av studiet

Grunnskolelærerutdanningen er en kombinasjon av obligatoriske emner og valgbare emner knyttet til undervisningsfag eller undervisningsrelevante emner.

Skolebarn skriver og tegner i klasserom, lærer i bakgrunnen

De obligatoriske emnene i 1. - 3. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • Matematikk, 30 sp
 • Norsk, 30 sp
 • 5 dager observasjonspraksis
 • 80 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om psykososialt læringsmiljø (1. år), demokrati og medborgerskap (2. år) og bærekraftig utvikling og folkehelse (3. år)

De obligatoriske emnene i 4. - 5. studieår er følgende:

 • Pedagogikk og elevkunnskap, 30 sp
 • 30 dager praksis, veiledet og vurdert
 • Temauker om hermeneutikk (høst 4. år), kvalitativ metode (vår 4. år) og kvantitativ metode (høst 5. år)

De valgbare emnene som tilbys ved UiS er undervisningsfagene

 • Engelsk, 30 eller 60 sp
 • Kroppsøving, 30 eller 60 sp
 • Kunst og håndverk, 30 eller 60 sp
 • Samfunnsfag, 30 eller 60 sp
 • Naturfag, 30 eller 60 sp
 • Mat og helse, 30 sp
 • Musikk, 30 sp (ikke høst 2020)
 • KRLE, 30 sp

I tillegg kan følgende skolerelevante emner velges:

• Spesialpedagogikk, 30 sp

• Drama 30 sp

Masterfag (fag 1) som tilbys ved UiS er følgende undervisningsfag:

• Matematikk

• Norsk

• Kroppsøving

• Engelsk

• Samfunnsfag

•Spesialpedagogikk

Opptaksgrunnlag for alle masterløp utenom spesialpedagogikk er 60 sp i fag 1 fra år 1-3, opptaksgrunnlag for spesialpedagogikk er 30 sp PEL og 30 sp spesialpedagogikk fra år 1-3.

De valgbare emnene må velges etter regler gitt i nasjonal forskrift om rammeplan for grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7.

Valgbare emner i 1. - 3. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (masterfag), 60 sp

• Fag 2 (undervisningsfag), 30 eller 60 sp

• Fag 3 (undervisningsfag), 30 sp

• Fag 4 (valgfritt, nytt undervisningsfag, fordypning i undervisningsfag eller skolerelevant fag), 30 sp

Valgbare emner i 4. - 5. år må settes sammen på følgende måte:

• Fag 1 (undervisningsfag som masterfag, inkl. MA-oppgave), 90 sp

eller

• Fag 1 (spesialpedagogikk som masterfag inkl. MA-oppgave), 60 sp, og fag 2 eller 3, 30 sp som bygger på 60 sp i 1. - 3. år.

Ikke alle fagkombinasjoner vil være mulig, så studentene må sette seg godt inn i forskriftens krav til oppbygging av valgbare emner, og de fagkombinasjoner som er mulig. God informasjon vil bli gitt tidlig i studieløpet. Alle valgtilbud igangsettes under forutsetning av at det er nok studenter på emnet.

Mannlig lærerstudent står ved siden av elev i klasserom
om studiet

Praksis

Praksis er obligatorisk og gir deg muligheten til å bli kjent med yrket du utdanner deg til.

Du får praksisopplæring i skolen i fire av fem studieår. Slik får du prøvd ut det du lærer mens du ennå studerer. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS. I løpet av studiet vil du få 110 dager veiledet og vurdert praksis. Av disse er fem praksisdager i barnehage, med formål om å lære om overgangen mellom barnehage og skole.

Du drar ut i praksis i små grupper sammen med medstudenter, og følger arbeidsdagen og arbeidsoppgavene til praksislærer så langt det er mulig. Du får veiledning og støtte fra praksislærere i grunnskolen og faglærere ved UiS.  

Her kan du lese mer om praksis i lærerutdanningene generelt og grunnnskolelærerutdanningen spesielt.

om studiet

Progresjonsregler for master i grunnskolelærerutdanning

Med de nye utvidede masterløpene på grunnskolelærerutdanningen, kommer det også nye progresjonsregler. Disse reglene gjelder kun for studenter på 1-7 og 5-10 heltid, og ikke studenter som hører til deltidsutdanningene, eller de gamle fireårige grunnskolelærerutdanningene

Detalj fra gulv

Dersom man ikke følger ordinær studieprogresjon, kan man fortsette til neste årstrinn i studieprogrammet dersom man fyller følgende kriterier: 

For å fortsette til år 2 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått 45 studiepoeng fag og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis (1 uke observasjonspraksis + 4 uker praksis – med unntak av sykemelding) 

For å fortsette til år 3 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra 1. år og min 30 studiepoeng fra 2. år, og ha eksamensrett i resterende 30 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått praksis fra år 1 og 2 (med unntak av sykemelding). 

For å fortsette til år 4 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner de fem første semestrene, og ha eksamensrett i emner i 6. semester. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

For å fortsette til år 5 må studenten innen semesterstart 

 • ha bestått alle emner fra år 1 – 3 og 45 studiepoeng fra år 4, og ha eksamensrett i resterende 15 studiepoeng. 
 • ha gjennomført og bestått all praksis fra år 1 – 3, samt minst en av de to praksisperiodene i år 4 (med unntak av sykemelding og eventuelt heng pga utenlandsopphold). 

Dette reglementet gjelder kun for følgende utdanninger:  

Grunnskolelærer 1.-7. trinn, femårig masterprogram   (sett på link til studieprogramartikkel) 

Grunnskolelærer 5.-10. trinn, femårig masterprogram

Om studiet

Fraværsregler

Enkelte emner kan ha obligatoriske undervisningsaktiviteter som må være godkjent før du får lov til å gå opp til eksamen. Dette kan være øvingsoppgaver, innleveringsoppgaver, essay, rapporter, praksis og lignende.

For studenter på master i grunnskolelærerutdanning er det egne frammøteregler som gjelder. De følgende retningslinjene gjelder kun for studenter på grunnskolelærerutdanningene og gjelder ikke for øvrige studieprogram på UiS. Det er gjeldende for både de fireårige og femårige løpene.

1. Studenter må delta i minimum 70 % av all undervisning (forelesning, seminargrupper, labarbeid og lignende) i hvert enkelt emne i grunnskolelærerutdanningene i syklus 1 (semester 1-6). Det innebærer at en student kan ha maksimalt 30 % fravær. Det enkelte emne kan ha høyere tilstedeværelsesplikt. Hva som gjelder vil framgå i den enkelte emnebeskrivelse. All praksisopplæring er obligatorisk. Her gjelder 100 % frammøteplikt.

2. Konsekvensen av for stort fravær er at studenten ikke får gå opp til eksamen i emnet.

3. Faglærere er ansvarlige for å registrere tilstedeværelse i sitt emne. Studenter har selv ansvar for å følge med på egen tilstedeværelse i undervisning, og de må selv være oppmerksomme på når de nærmer seg kritisk grense for fravær i undervisningssammenheng.

4. Dersom en student får andre til å registrere frammøte for seg, vil saken bli meldt som fusk. Dette gjelder også den som registrerer en annens navn. Studenten vil kunne få annullert sin eksamen og bli utestengt, jf. universitets og høyskoleloven §§ 4-7 og 4-8.

5. Fraværsprosenten regnes på planlagt undervisning. Det betyr at om planlagt undervisning avlyses, får alle studenter godkjent oppmøte.

6. Studenter må akseptere at undervisning flyttes mht tidspunkt, men melding om endring må være gitt minst en uke på forhånd (hvis ikke, føres ikke fravær).

7. Studenter som har offentlige politiske verv (kommunestyre o.l.), studentpolitiske verv eller er toppidrettsutøver med egen avtale, kan be om en tilrettelagt plan for deltakelse i undervisningen. Fravær skal være avtalt og faglærer vurderer omfanget av fraværet og hvilke kompensatoriske arbeidskrav som skal stilles (dersom fravær over 30 %).

8. Dersom emneplanen har særskilte bestemmelser om tilstedeværelse (f. eks høyere tilstedeværelsesplikt), gjelder disse fremfor prinsippene ovenfor.

9. Studenter med fravær over 30 % kan søke om unntak fra bestemmelsen om fraværsgrense. Maksimal fraværsgrense vil være 40 %. Søknaden rettes til studiekoordinator som i særlige tilfeller (alvorlig/langvarig sykdom, dødsfall i familien o.l.) kan innvilge fravær. Emneansvarlig vurderer hvilke erstatningsoppgaver som skal gis for fraværet. For å få likebehandling kan studiekoordinator samordne søknader.

10. Blir en student syk i praksis, skal fravær alltid varsles praksisskolen og praksislærer. Dersom fraværet overskrider en dag, må sykemelding leveres praksisskolen. Praksisskolen varsler UiS når studenten har vært borte fra praksis i tre dager. Dersom fraværet overstiger 1/3 av praksisperioden, må hele semesterperioden tas igjen.

11. Ved fravær gjøres det nærmere avtale med praksisskole og student, i samråd med praksiskoordinator, om når manglende praksisdager kan tas igjen. Praksisskolen kan legge til rette for at en student kan ta igjen inntil tre fraværsdager i inneværende studieår.

12. Ved langvarig sykdom i praksisperioden kan studenten søke om permisjon fra hele praksisperioden. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator. Dokumentasjon med legeattest gir gyldig fravær og studenten bruker ikke opp et praksisforsøk. Det er ellers en progresjonsplan for hvor mye praksis en student kan henge igjen med for å gå videre i studiene for hvert semester. Søknad med legeattest leveres praksiskoordinator.

13. Studenter skal informeres om generell fraværsgrense på minimum følgende steder:

- Nettsider- Programplan- Emnebeskrivelse- Semesterplan- På informasjonsmøter, spesielt i 1. studieår

Spørsmål? 

Ta kontakt med studiekoordinator for ditt studieprogram. 

Grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn

Hanne Pollack, 51 83 23 90

spørsmål og svar SOS
Ofte stilte spørsmål

Spørsmål og svar

Her har vi samlet noen av de vanligste spørsmålene vi får om grunnskolelærerutdanningen ved UiS.

Hva er forskjellen på lærerutdanningene?

Grunnskolelærerutdanningene er delt i to, og hvert studieprogram fokuserer på hver sin ende av grunnskolen. Ønsker du å undervise på småtrinnene med de yngste skolebarna, og kanskje fokusere på overgangen barnehage-skole, eller også mellomtrinnet (5.-7. klasse)? Da er 1-7 for deg. Ønsker du derimot en kombinasjon av mellomtrinn og ungdomstrinn, og ha et fokus på de eldste i grunnskolen, er kanskje 5-10 for deg!

Er læreryrket dårlig betalt?Nei! Lærere i Norge får ei lønn som det går an å leve av. Visste dere at startlønna for en nyutdannet lektor faktisk er over 510,000 kr i året?

Hvor mange undervisningsfag vil jeg ha etter fem år?

Dette avhenger både av hvilket studieprogram du velger og hvilke fagkombinasjoner du ønsker, men på 1-7 vil du ha tre eller fire undervisningsfag, mens på 5-10 vil du ha tre undervisningsfag.

Hvilke masterfag kan jeg ha?

På UiS kan du velge mellom seks masterfag: Norsk, matematikk, engelsk, kroppsøving, samfunnsfag og spesialpedagogikk.

Hvorfor bør jeg bli lærer?

Det er mange gode grunner til at du bør bli lærer! Dette er en profesjonsutdanning, noe som betyr at du får en spennende kombinasjon av undervisningsfag i skolen, pedagogikk, praksis og didaktikk. Studentene på grunnskolelærerutdanningen følges opp mye tettere enn på mange andre utdanninger, men du behandles allikevel som en student og ikke en elev. Det er en sikker jobb i kontinuerlig utvikling, og en ting er sikkert: det er ikke en kjedelig jobb! Det er stor forskjell fra å være elev selv, til å være ansvarspersonen i klassen. Du lærer å alltid være lærende, og alltid være nysgjerrig. Det er et trygt og etterspurt yrke, og ikke minst: lønna er god nok til å leve av.

Se presentasjon om grunnskolelærer master fra Åpen dag 2021.
Bli med på UiS-omvisning!
Framtidens yrke

Spillpedagog

Spill kan fungere som en type læring hvis du tilrettelegger for det, hvis du har litt kreativitet og oppfinnsomhet som lærer. Skal man bruke spill i undervisningen er det akkurat som med litteratur: du må ha lest boken og være litt glad i boken. Sånn bør det være med spill også. Du må kjenne spillet så inngående at du kan tilrettelegge for det i en undervisningssituasjon. Mange vil kanskje spørre hvorfor dette skal ha noe med skole og utdanning å gjøre. Til det er det å si at en skal ta på alvor den kulturen som fins der ute blant de unge nå.

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv.
Svart hvitt portrettfoto tatt i studio, av ung mann som smiler
MØT en tidligere student

Alumniportrett: Kjekke kollegaer og nyttige masterfag

David Andreas Swan har tatt grunnskolelærerutdanning 1-7 og jobber i dag som kontaktlærer for en 4. klasse.

Jeg valgte å ta lærerutdanningen ved UiS siden det både var nært og hadde godt rykte i min omgangskrets. Våren 2017 leverte jeg masteroppgaven min, og var ferdig på UiS. Da gikk jeg rett ut i jobb.

Hvor jobber du i dag, og hvilken stilling har du?

- Jeg arbeider i dag som lektor ved Vikevåg Skule (1.-7. klasse) og trives godt med det. Her startet jeg rett på som kontaktlærer i 3. klasse, og hadde den klassen i to år, før jeg begynte som kontaktlærer for en ny 4. klasse

Hva husker du best fra studietida ved UiS?

- Det jeg husker best fra studietiden min er studieturer til Israel og Malawi, samt gode diskusjoner med dyktige forelesere

Hvilken del av studiene har du hatt mest nytte av i arbeidslivet?

- Masterfagene har vært viktigst for meg i jobben min, da de har gitt meg en god fagdybde og gir meg en ekstra ressurs til å motivere elevene

Hva er kjekkest med den jobben du har i dag?

- Det kjekkeste med jobben min må være det gode kollegiet. Hver torsdag spiller vi ansatte fotball sammen, og det gir en god boost i hverdagen!

3 gode råd til dagens studenter?

For det første: nyt studietiden!

Hvis du har energi og overskudd, skaff deg en deltidsjobb som lærervikar! Det gir en mer realistisk praksisdel og er selvfølgelig økonomisk gunstig. Jeg har hatt stort utbytte av å arbeide som lærervikar ved siden av studiene, og det var med på å gjøre meg mer trygg og sikker på meg selv når jeg startet i jobb.

Til slutt: ikke aksepter å være kontaktlærer i hvilken som helst klasse som nyansatt. Spør deg selv om du er klar til å være kontaktlærer i det hele tatt, og spør gjerne på intervjuet hvorfor det er ledig stilling som kontaktlærer for den aktuelle klassen det eventuelt gjelder.

10 gode grunner til å bli grunnskolelærer

Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer? Hva er lønnen?

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didaktisk digitalt verksted (DDV)

Fagmiljø

Fagmiljøet ved Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Det er et bredt fagmiljø som står bak grunnskolelærerutdanningene ved Universitetet i Stavanger.

Hushjørne med Ullandhaugtårnet i bakgrunnen

Grunnskolelærerutdanning 1-7 er et 5-årig integrert masterstudium som kvalifiserer deg til stilling som lektor på barnetrinnet. Utdanningen kjennetegnes av kjennetegnes av høy faglig kvalitet, av helhet og sammenheng mellom fag, fagdidaktikk, pedagogikk og praksis.

Fagene norsk,matematikk og pedagogikk & elevkunnskap er obligatoriske. Ellers kan du velge mellom alle skolens fag – både de teoretiske (f.eks. engelsk og samfunnsfag) og de praktisk-estetiske (f.eks. kunst & håndverk og kroppsøving) – i tillegg til det skolerelevante faget drama.

Det er dermed et bredt sammensatt fagmiljø som står bak grunnskolelærerutdanningene, både 1-7 og 5-10.

Fagmiljøet i pedagogikk og spesialpedagogikk ved IGIS er et rikt sammensatt miljø som dekker et bredt spekter av pedagogiske og spesialpedagogiske kjerneområder. Fagmiljøet særpreges av bred forankring i lokalt, regionalt og nasjonalt samarbeid i kombinasjon med et utstrakt internasjonalt samarbeidsnettverk. Fagmiljøet har forankring i både det pedagogiske og det spesialpedagogiske feltet. Forskning og undervisning samler seg om tre grunnpilarer: Læring og undervisning, inkludering og mangfold samt profesjonsutvikling og profesjonsfelleskap.

De vitenskapelig ansatte har bred didaktisk, pedagogisk og spesialpedagogisk bakgrunn. De er opptatt av elevers læring og utvikling i en inkluderende skole hvor profesjonsfellesskapet bidrar til utvikling og vekst for både elever og lærere.

Samfunnsfagsmiljøet ved IGIS består per i dag av tre historikere og én sosialantropolog. Vi forsker både på historiske og dagsaktuelle problemstillinger knyttet til styresett, menneskerettigheter, migrasjon og identitet. Dette gjør vi ved å bruke ulike metoder; både arkiver, intervjuer, observasjoner, ekskursjoner og feltarbeid brukes for å skaffe empiri til våre studier og undervisning. Samlet har vi forsknings- og/eller undervisningserfaring fra tre verdensdeler: Europa, Afrika og Nord Amerika. Vi prøver å sette de norske perspektivene inn i globale kontekster slik at kommende lærere i samfunnsfag skal stå best mulig rustet til å undervise i et flerkulturelt klasserom. 

Norskmiljøet sørger for at faglige kjerneelementer, dybdelæring og danningsperspektiv står sentralt i utdanningen du får. Du blir en god og trygg lærer i norskfaget. Du kvalifiserer deg både gjennom undervisninga – teoretisk, metodisk og gjennom praksiserfaringer –, og gjennom din egen forskning som masterstudent. Du blir godt skikket til å følge opp mål og intensjoner i læreplanen for elever på enten 1. – 7. trinn i skolen eller 5. – 10. trinn alt etter hvilken grunnskolelærerutdanning du velger. Fram mot din egen masteroppgave, får du i stigende grad delta i fagmiljøets refleksjon og forskning knyttet til norskfaglige mål og arbeidsmåter i skolen. 

Fagseksjonen i norsk forsker og publiserer innenfor et bredt spekter av emner, men stadig med vekt på norskfaget som tekst- og kulturfag. Blant satsingsområdene kan nevnes leselyst, dialogisk undervisning, bildebøker, digitale tekster og læremidler, flerspråklighet, flerkulturalitet, faghistorie – og skriving og lesing som både grunnleggende ferdighet og danning. Gjennom disse perspektivene diskuterer norskseksjonen norsk som redskaps- og danningsfag. Som student får du ta del i disse diskusjonene der målet er en norskundervisning som bygger på fagets tradisjon, men også svarer på utfordringer i vår egen samtid og i elevenes livsverden.

Mat og drikke er det viktigste i alles hverdag, men kunnskaper om å tilberede ulike råvarer til velsmakende, næringsrike retter er begrenset i alle aldersgrupper. I valgfaget mat og helse sikrer vi at neste generasjoner får solid kunnskap i generell og eksperimentell matlaging, ernæring, mattradisjoner i ulike kulturer, utekjøkken, hvordan høste gratis mat fra naturen og hvorfor det er viktig å benytte alle sanser i både matlaging og i et bærekraftperspektiv.

Forskning ved Institutt for grunnskolelærerutdaninng, idrett og spesialpedaogikk

Kontakt oss

Rådgiver
51831489
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Rådgiver
51831304
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Fakultetsadministrasjonen UH

Administrasjon IGIS
Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Besøksadresse

Hulda Garborgshus, campus Ullandhaug

Instituttleder
51833474
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk

Disse kan du møte som undervisere på studiet

Universitetslektor
51834464
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Universitetslektor
51833490
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833592
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51833473
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førstelektor
51833465
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Førsteamanuensis
51831267
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Institutt for grunnskolelærerutdanning, idrett og spesialpedagogikk
Professor
51833209
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking
Universitetslektor
51832938
Læringsmiljøsenteret, avd. Stavanger
Fakultet for utdanningsvitenskap og humaniora

Nasjonalt senter for læringsmiljø og atferdsforskning

Du er kanskje også interessert i:

Uteskole: lek og læring utendørs

Uteskole og pedagogisk arbeid utendørs er en viktig og reell mulighet for skoler og barnehager i en hverdag preget av ko...

DDV - fremtidens klasserom

I didaktisk digitalt verksted (DDV) finnes det VR, Little Bits, 3D-printere, gamingmaskiner, ebeam, fotoustyr, roboter o...

Framtidens yrker: Spillpedagog

– For å bli en god spillpedagog må du være genuint interessert i spill, og ha tro på at spill har en verdi i seg selv, s...

Mat på timeplanen

Grunnskolelærarstudentane som har valfaget Mat og helse vitja den økologiske garden på Ullandhaug tidlegare i haust.

Skal bli betre lærarar gjennom deling

Amerikanaren Kem Saichaie var nyleg i Stavanger, som gjest hjå programområdet DEMCI (Demokrati og medborgerskap: tverrfa...

Ti gode grunner til å bli grunnskolelærer

«Er det veldig komplisert matte hvis du skal bli lærer?». «Hva er lønnen?». Det var noe av det elevene ved St. Svithun v...

Slik blir grunnskolelærerutdanningene

Til høsten vil alle som begynner på en grunnskolelærerutdanning ved Universitetet i Stavanger være masterstudenter. – De...

Lærerstudenter får fri tilgang til framtidens klasserom

Lærerstudentene ved Universitetet i Stavanger får nå et fortrinn mange vil misunne dem for. De får fri tilgang til Didak...

UiS bidrar til betre matematikkundervisning i Malawi

Tilfeldigheiter gjorde at Arne Jakobsen søkte NORAD om støtte til eit matematikkprosjekt i Malawi. Fem år seinare ser ha...

Utviklar forsking og gode praksisar i kritisk tenking

Friske EU-midlar forlengar internasjonalt UiS-prosjekt med tre år.

Ble sendt til Malawi for å ta praksis

Lærerstudenter ved UiS fikk forrige semester oppleve en litt annerledes praksisperiode enn de er vant med. De fikk være ...

Aktive elever lærer bedre

Skoleungdom som får røre seg mer, lærer bedre. Mer fysisk aktivitet betyr bedre læringsmiljø; det slår til og med ut på ...

Storevarden ny universitetsskole

Storevarden skole på Sola har lang erfaring som praksisskole, men kan nå også titulere seg universitetsskole. En entusia...

Et glimt av ‘den draumen me ber på’

UiS og universitetsskolen Lunde skole har nylig testet praksisnær campusundervisning på Hundvåg.

Skal utforske og lære å ta i bruk digital teknologi i læringssituasjoner

Flere studier påpeker at det er et stort gap mellom hva lærerstudenter tilegner seg av digital kompetanse og hva slags b...

Engelsk 1 (1.-7. trinn)

Dette studiet skal gi deg innsikt i hvordan de grunnleggende ferdighetene - å kunne uttrykke deg muntlig, lese, uttrykke...

Matematikk 1 (1.-7. trinn)

På dette studiet vil du lære mer om matematikkdidaktiske og matematikkfaglige temaer som er viktige for alle som skal un...

Matematikk 2 (5.-10. trinn)

Ønsker du å utvikle din undervisningskunnskap i matematikk? Dette studiet retter seg i hovedsak mot lærere på ungdomstri...

Veiledning for og med lærerstudenter og lærere i skolen

Ønsker du å veilede studenter og nyutdannede lærere i, grunnskole og videregående skole? Ønsker du å bidra til å utvikle...

Jonas vil forme morgondagens heltar

Møt Jonas Bråthen, student på grunnskulelærarutdanning trinn 1-7 ved Universitetet i Stavanger.

Digital sommerskole for lærerstudenter

Fremtidens lærere trenger profesjonsfaglig digital kompetanse. Derfor arrangerer DDV sommerskole for lærerstudenter ved ...